Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Bachelor - General Engineering - Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet
01/10-2015 08:29
2015-3
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
DTU Lyngby Campus

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Bachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
General Engineering

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
General Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Bachelor i teknisk videnskab, General Engineering

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Science in Engineering, General Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget på DTU skal man have bestået en studentereksamen, højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen, højere teknisk eksamen, adgangskursus til ingeniøruddannelserne, GIF-eksamen eller tilsvarende fra en udenlandsk ungdomsuddannelse. Den adgangsgivende eksamen skal som minimum indeholde følgende fag, for at ansøgeren kan blive optaget på bacheloruddannelsen i General Engineering


 


            -       Engelsk på B-niveau


            -       Matematik på A-niveau


            -       Fysik på B-niveau


            -       Kemi på B-niveau


 


 Adgangskravene begrundes i at uddannelsen er orienteret mod en bred naturvidenskabelig tilgang til at kunne forstå og løse forskelligartede ingeniørmæssige problemstillinger.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ikke relevant


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsen

Hovedformålet med uddannelsen er at uddanne ingeniører, der bredt vil kunne bidrage til at afhjælpe ingeniørmanglen på det danske arbejdsmarked. Uddannelsen får en kapacitet på ca. 150 nyoptagne studerende årligt, og vil blive udbudt på engelsk med henblik på at skabe et internationalt studiemiljø, der på den ene side kan tiltrække talentfulde udenlandske studerende, og på den anden side være med til at fastholde dygtige danske studerende i Danmark, der ellers kunne være fristet af et uddannelsestilbud på et andet internationalt anerkendt teknisk universitet.


Uddannelsen i General Engineering er baseret på en model, som en række udenlandske tekniske universiteter i Europa og Nordamerika allerede anvender. Uddannelsens første to semestre består udelukkende af obligatoriske kurser med hovedvægt på en teknisk indgang til de naturvidenskabelige grundfag matematik, fysik og kemi og på design-build elementer[1], mens der på andet og tredje studieår er en gradvist øget valgfrihed inden for fire specialiseringer, som peger frem mod optagelse på en kandidatuddannelse på DTU eller et andet universitet i Danmark eller udlandet. De fire specialiseringer afspejler en nyfortolkning af de klassiske ingeniørområder og ligger inden for rammerne af Life Sciences, materialeforskning. it-teknologier og grønne energiteknologier. Fire hovedområder, hvor Danmark internationalt har en markant profil, og hvor DTU forskningsmæssigt står meget stærkt. 


 


[1] Et design-build-projekt er et praksisorienteret gruppeprojekt, hvor forskellige faser i den livscyklus, som ingeniørmæssige problemløsninger har, gennemløbes. 


 


 


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Uddannelsen er bygget op omkring fire hovedkompetencer: i) Naturvidenskabelige grundfag, der skal bibringe studenterne en grundforståelse for samspillet mellem naturvidenskaben og den tekniske videnskab. Det er naturligvis vigtigt at understrege, at også undervisningen i de naturvidenskabelige grundfag er tilrettelagt med teknisk og ingeniørmæssig problemløsning for øje. ii) Teknologiske linjefag, der sikrer en faglig specialisering inden for en af uddannelsens fire hovedområder iii) Projekter og almene fag, der giver studenterne en række professionelle færdigheder inden for ingeniørens arbejdsfelt iv) Design-build-elementer indtænkes på tværs af de tre komponenter med henblik på at sikre den studerende indsigt i den livscyklus, som en ingeniørmæssig problemløsning gennemløber.


 


 


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Uddannelsen skal placeres under takst 3, da uddannelsen i lighed med DTU’s øvrige bacheloruddannelser er baseret på et stærk teknisk-naturvidenskabeligt fundament og sikrer den færdige bachelor et solidt grundlag for at få den polytekniske helhedskompetence, som er kendetegnende for den færdiguddannede civilingeniør.  Uddannelsen forudsætter i øvrigt i lighed med andre tekniske og naturvidenskabelige uddannelser adgang til laboratoriefaciliteter.


Forslag til censorkorps
Ingeniøruddannelsernes landsdækkende censorkorps, matematik, fysik og samfundsfag

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
20151001 ansøgning.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse

En række analyser udarbejdet af forskellige interesseorganisationer de seneste år peger samstemmende på en alvorlig ingeniørmangel i Danmark inden for en ganske kort årrække (se også hovedansøgningen). Ingeniørmanglen bremser for vækst og omstilling i erhvervslivet og kan være med til at skabe problemer for en lang række virksomheder, der måske på grund af dette problem overvejer at flytte enten dele af eller hele deres produktion ud af Danmark. Andre virksomheder søger at løse problemet ved at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, men også globalt set er der mangel på veluddannede ingeniører. Endelig er mange danske talentfulde unge opmærksomme på, at der også er et uddannelses- og arbejdsmarked uden for Danmark. Det er derfor vigtigt både at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark og at fastholde de danske talenter, vi har for at have en arbejdsstyrke, der er rustet til fremtidens udfordringer.


 


De kompetencer, som en kandidat fra den foreslåede uddannelse vil opnå, er vigtige for danske og internationale højteknologiske virksomheder inden for områderne life sciences, material sciences, cyber technologies og sustainable and renewable energy. Typiske jobfunktioner vil være projekt- og systemingeniører, der med deres tværvidenskabelige baggrund vil fungere som bindeled mellem forskellige medarbejdergrupper. Uddannelsens fokus på konkrete innovative ”real-life” tværfaglige projekter (design-build) vil desuden sikre, at nogle af kandidaterne vil kunne finde ansættelse i rådgiverbranchen samt i strategienheder i offentlige virksomheder.


Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender

Baseret på samtalerne med aftagerne (se også hovedansøgningen, s. 4 & 8), er det vurderingen, at der allerede er et stort behov for nyuddannede ingeniører inden for en lang række områder. Store virksomheder beretter om flere hundrede ledige stillinger, og samstemmende siger aftagerne, at det er meget svært at rekruttere danske ingeniører


Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Se bilag 1.


Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

DTU har været i dialog med en række af de for uddannelsen relevante aftagere, både med henblik på at kvalificere uddannelsens indhold og for at afdække behovet for kandidater. Baseret på samtalerne er det den samlede vurdering, at dansk erhvervsliv pt oplever et stort behov for flere ingeniører, og at der er tale om en mangelsituation inden for stort set alle ingeniørdiscipliner.


Møderne med aftagerne har givet mange nyttige og relevante bidrag til justeringer af de oprindelige planer for uddannelsen. Disse bidrag er blevet brugt i processen med at definere indholdet af uddannelsen, således at den bedst muligt passer til aftagernes behov og til det generelle sigte med uddannelsen om at uddanne ingeniører til det danske arbejdsmarked. Aftagerdialogen har koncentreret sig om følgende emner:


 


·         Fagligheden i uddannelsen


·         Dansk sprog og kultur


·         Samarbejde med erhvervslivet


I hovedansøgningen er der en detaljeret redegørelse for, hvordan universitet har forholdt sig til disse emner.


Sammenhæng med eksisterende uddannelser

Bacheloruddannelsen i General Engineering henvender sig til uddannelsessøgende, der har en gymnasial ungdomsuddannelse med matematik på A-niveau og kemi, fysik og engelsk på B-niveau.


Bachelorer med en uddannelse i General Engineering forventes primært at fortsætte i uddannelsessystemet på en kandidatuddannelse på DTU eller på andre universiteter i Danmark eller i udlandet.


Bacheloruddannelsen er tilrettelagt således, at den de første to semestre består af obligatoriske kurser, med hovedvægt på en teknisk indgang til de naturvidenskabelige grundfag matematik, fysik og kemi samt på design-build elementer, mens der på andet og tredje studieår bliver en gradvist øget valgfrihed inden for fire specialiseringer. Det vil være obligatorisk at vælge en af de fire specialiseringer. Afhængigt af valgt specialisering, og den fagkombination, man vælger på den pågældende specialisering, vil bacheloruddannelsen i general engineering kvalificere til en række kandidatuddannelser på DTU. Følgende kandidatuddannelser er retskravsuddannelser for hver af de fire specialiseringer:


 


·         Living Systems – kandidatuddannelsen i bioteknologi


·         Cyber Systems – kandidatuddannelsen i informationsteknologi


·         Cyber Materials – kandidatuddannelsen i materiale og procesteknologi


·         Future Energy – kandidatuddannelsen i bæredygtig energi


 Bachelorerne vil desuden kunne søge optagelse på en række kandidatuddannelser på andre danske universiteter.


 


AAU


·         Operations and Innovation Management (Værdikæder og Innovationsledelse)


·         Manufacturing Technology (Virksomhedsteknologi)


·         Design of Mechanical Systems (Design af Mekaniske Systemer)


·         Materials Technology (Materialeteknologi)


·         Sustainable Biotechnology (Bæredygtig Bioteknologi)


·         Biomedical Engineering and Informatics (Sundhedsteknologi)


·         Computer Science (it)


·         Data Engineering (Datahåndtering)


·         Energy Engineering (Energi)


·         Environmental Engineering (Miljøteknologi)


·         Oil and Gas Technology (Olie- og Gasteknologi)


·         Operations and Management Engineering (Værdikæder og Teknisk Ledelse)


·         Sustainable Energy Engineering (Bæredytig Energiteknik)


·         Water and Environment (Vand og Miljø).


·         Wireless Communication Systems


 


Aalborg Universitet skriver på deres hjemmeside, at ”er din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene (det er den ikke, for AAU nævner kun egne uddannelser), men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse”. Da bacheloruddannelsen i general Engineering er beslægtet med de adgangsgivende Aalborg-bacheloruddannelser er vurderingen, at bachelorer vil kunne opnå adgang efter en sådan individuel vurdering.


 


SDU


Syddansk Universitet skriver på deres hjemmeside, at udvælgelseskriterierne og antal studiepladser på de enkelte kandidatuddannelser vil blive offentliggjort snarest muligt. Det er derfor ikke muligt at lave en endelig vurdering af muligheden for optagelse på universitetets uddannelser, men vurderingen er, at bachelorer med en bachelorgrad i general Engineering vil kunne søge ind på: 


 


·         Energiteknologi


·         Biomedicinsk informatik


·         Miljøteknologi


·         Operations Management


·         Software Engineering


·         Innovation and Business


 


Vurderingen er baseret på, at DTU udbyder ret beslægtede uddannelser.


 


AU


Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi


AU angiver følgende forudsætninger, som bachelorer fra General Engineering besidder:  • En diplomingeniøruddannelse inden for elektronik, informationsteknologi, sundhedsteknologi eller maskinteknik under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer svarende i niveau, omfang og indhold til kurserne Anvendt lineær algebra (5 ECTS) og Stokastisk modellering og behandling (5 ECTS).

  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til kandidatuddannelsen.


 


Computerteknologi


AU angiver som forudsætning, ”en teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i it eller datalogi fra et dansk universitet under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer svarende i niveau, omfang og indhold til kurserne Anvendt lineær algebra (5 ECTS) og Stokastisk modellering og behandling (5 ECTS)”. Bachelorer i General Engineering vil besidde disse færdigheder.


 


Teknologibaseret forretningsudvikling


AU angiver følgende forudsætninger, som bachelorer fra General Engineering besidder:


   • Personer med en ingeniøruddannelse på bachelorniveau eller en teknisk videnskabelig bachelor (civilingeniørbachelor) med minimum 15 ECTS i forretningsudvikling eller innovation.

  • En ingeniørbachelor med specialisering indenfor mekanik, kemi, elektro/elektronik, bygning, bioproces, sundhedsteknologi eller neuroscience.

  • En ingeniørbachelor med specialisering indenfor mekanik, produktion or eksport, herunder Global Management og Manufacturing (GMM) på AU Herning.

  • De første tre år af Business Development Engineer (BDE) uddannelsen på AU Herning (svarende til 180 ECTS).

  • En teknisk videnskabelig bachelor inden for kemi, fysik, geologi, geografi, bioscience, nuklear, biologi og tilsvarende.

  • engelsk på min. B-niveau.


Rekrutteringsgrundlag

Bacheloruddannelsen i General Engineering henvender sig til dansktalende uddannelsessøgende, der har en gymnasial ungdomsuddannelse med matematik på A-niveau og kemi, fysik og engelsk på B-niveau.


Uddannelsen henvender sig også til gymnasiaster med en IB-uddannelse (International Bacchalaureate) og til udenlandske studerende, der har en gymnasial uddannelse med adgangskrav svarende til matematik på A-niveau og kemi, fysik og engelsk på B-niveau.


Forventet optag

DTU ønsker at optage 50 studerende det første år uddannelsen udbydes (studieåret 2016/2017). Herefter vil der ske en gradvis øgning af optaget over en fem-årig periode frem til 2021, hvor uddannelsen fuldt indfaset har et årligt optag på 150 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A5 - Afgørelse om godkendelse - BA i General Engineering - DTU.pdf

Samlet godkendelsesbrev
DTU - Godkendelse af ny uddannelse - Bacheloruddannelse i Genera 10294866_1_1.pdf