Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Diplom i offentlig forvaltning og administration - University College Nordjylland

University College Nordjylland
01/10-2015 07:32
2015-3
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Professionshøjskolen UCN, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplom i offentlig forvaltning og administration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma of Public Administration

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i offentlig forvaltning og administration

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Public Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.


Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret individuel vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel realkompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Voksne udlændinge skal have bestået Studieprøven i dansk eller Danskprøve 2 (DP2). Denne betingelse skal være opfyldt inden 1. juli ved studiestart i august. 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration benytter det af Uddannelses-ministeriet godkendte censorkorps for det samfundsfaglige fagområde.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
BilagII-OffentligForvaltning.pdf

Behov for nyt udbud

UCN søger om udbud af diplomuddannelsen i offentlig administration og forvaltning i UCN’s dækningsområde, som omfatter Region Nordjyllands 11 kommuner.


Baggrunden for UCN’s ansøgning om udbud af denne uddannelse er en tilkendegivelse af efterspørgsel som følge af stigende forventninger til den kommunale service og kompetencepresset på den offentlige administration. Forvaltningen og administrationen af de offentlige serviceydelser er under forandring med digitalisering, nye teknologier, samarbejdsformer og en øget akademisering under forandring, hvilket stiller nye krav til de administrative medarbejdere. Med større involvering i beslutningsprocesser, stiller det også skarpt på at konsulenter, specialister og nye ledere i højere grad må have større indsigt i og viden om forvaltningsretlige, økonomiske og personalejuridiske problemstillinger.


 


Vores vurdering af behovet for et nyt udbud er baseret på følgende datamateriale:


·         Eksterne kilder, som tegner et billede af det generelle behov og efterspørgslen efter kompetencer, der understøttes af diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration: Teknologisk Institut (2012): Fremtidens kompetencebehov (p. 128-148), Region Nordjyllands analyse af offentlig administration (2012), HK’s strateginotat (2013), Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2013): Danmark i en krisetid – Velstand kræver uddannelse


·         Et af UCN gennemført survey kombineret med interviews, som samlet undersøger det regionale, nordjyske behov for et udbud af diplomuddannelse i offentlig administration.


 


 


Nationale og regionale udviklingstendenser som øger behov og efterspørgsel


Allerede i 00’erne blev det dokumenteret, at opgaveløsningen i den offentlige forvaltning i stigende grad fordrer et højere uddannelsesniveau. Mens medarbejdergruppen med erhvervsfaglig kontoruddannelse er blevet mindre, er medarbejdergrupperne med korte, mellemlange og lange forvaltningsuddannelser forøget, og væksten har været størst på MVU- og LVU-områderne, særligt MVU-området (Bilag 3).


Dette viser, at der nationalt og regionalt er (og længe har været) et generelt og klart behov for et øget kompetenceniveau i dansk offentlig forvaltning og administration, herunder også netop på diplomniveau (bilag 1,2). Løbende tilbagemeldinger fra aftagerne indhentet gennem grunduddannelsens netværk og interviews i forbindelsen med prækvalifikationen(bilag 7), bekræfter at denne tendens forsat er dominerende. Yderligere peger Region Nordjylland i sin analyse af offentlig administration i de nordjyske organisationer på, at den der sker en opgaveglidning, som stiller større krave til den enkelte administrative medarbejder om øget fleksibilitet og kompetencer, der i højere grad matcher de højtuddannede i den offentlige forvaltning (bilag 2).


Teknologisk Institut (bilag 1) understøtter dette og fremhæver også, at den administrative arbejdskraft ændrer uddannelsesbaggrund i takt med en ændret karakter i de administrative opgaver. De mest rutineprægede administrative opgaver forsvinder, og de resterende administrative opgaver har en højere kompleksitet og sværhedsgrad, som fordrer generalistkompetencer og øget selvstændighed i opgaveløsningen – tilsvarende uddannelsesniveauet på diplomniveau, hvor medarbejdere i kommunerne får metodiske, teoretiske og praktiske perspektiver, som styrker kompetencer og muligheder for at indgå i samarbejdsrelationer med fagprofessionelle og akademiske kolleger.


Den strukturelle baggrund for denne fordring på realkompetencer på et højere niveau er blandt andet, at de administrative arbejdsopgavers kompleksitet øges på grund af den teknologiske erstatning af manuelle administrative arbejdsfunktioner, outsourcing af rutineprægede administrative opgaver og flere løsninger lagt ud til borgerne, hvor borgerne betjener sig selv (bilag 1).


Yderligere har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og New Insight konstateret tilsvarende tendenser, som også fortsætter i prognoserne på området (Bilag 3). HK’s rapport peger også på at den uformelle kompetenceudvikling ikke er nok, og at der skal arbejdes systematisk med at skabe kompetenceløft blandt de kontoruddannede offentligt ansatte.


Udbuddet af arbejde for medarbejdere med HK-relateret erhvervsfaglig uddannelse (herunder kontor) forventes at falde frem mod 2025, samtidig med en forventet forøgelse af arbejdsudbuddet for HK-relaterede videregående uddannelser i samme periode. Det indikerer igen, at det generelle kompetencekrav/-niveau inden for offentlig administration og forvaltning øges. Som en konsekvens heraf vil det blive sværere at forblive ansat, hvis kompetencerne ikke løbende udvikles (bilag 5).


Ovenstående kalder således på et behov for nyt udbud af Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, der netop giver mulighed for, at nordjyske medarbejdere med kontorfunktioner og administrative opgaver vil kunne løfte deres kompetenceniveau til et niveau, der matcher efterspørgslen – og dette samtidig med, at de kan forblive i arbejde. En mere specifik målgruppe for uddannelsen er udfoldet nedenfor.  


 


Regional efterspørgsel efter diplomuddannelsen i offentlig administration


I samarbejdet med centrale eksterne parter, herunder arbejdsgivere (kommuner) og lønmodtagere (HK) inden for forvaltningsområdet fra det nordjyske arbejdsmarked, har UCN fået tilkendegivelser om et stigende behov og en efterspørgsel efter nye kompetencer og dermed videreuddannelse blandt ansatte inden for offentlig forvaltning og administration i Nordjylland.


Disse tilkendegivelser har været baggrunden for, at UCN har gennemført en dataindsamling og analyse, der mere konkret afdækker det nordjyske behov på området. Specifikt har UCN gennemført:


- En aftageranalyse blandt 11 nordjyske offentlige organisationer for at afdække aftagernes behov og efterspørgsel (bilag 6)


- Interviews med de faglige organisationer/aftagerne (bilag 7)


- Statistik fra HK og HK Nordjylland (bilag 8,9)


Nærmere analyse af ovennævnte bekræfter den nordjyske efterspørgsel og indikerer, at der er grundlag for bl.a. at udbyde uddannelsen i Nordjylland til følgende målgrupper:


A) videreuddannelse af en stor gruppe erfarne kontoruddannede i Nordjylland, som arbejder bredt inden for stat, region og kommune på en lang række faglige områder. Det kan være medarbejdere i centrale funktioner som HR og økonomi eller decentrale administrative funktioner inden for skole- eller sundhedssektoren.


B) en stor gruppe medarbejdere uden en egentlig administrativ grunduddannelse, som i deres nuværende jobs løser forvaltnings- og ledelsesmæssige opgaver. Denne gruppe omfatter medarbejdere med en fagprofessionel baggrund som f.eks. lærere, sygeplejersker, akademikere, der fungerer som konsulenter, specialister eller nye ledere.


Disse målgrupper er yderligere udfoldet nedenfor.


A) De kontoruddannede i den offentlige forvaltning i Nordjylland


Der er ifølge HK Nordjylland ca. 1.500 personer under 40 år i denne målgruppe. De nordjyske kommuner og HK Nordjylland vurderer, at der er efterspørgsel efter Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration blandt disse kontoruddannede i Nordjylland. Dette fremgår af vores spørgeskemaundersøgelse (bilag 6), som viser, at der i organisationerne er et tydeligt behov for at kompetenceudvikle medarbejderne inden for offentlig administration og forvaltning. Adspurgt om behovet for kompetenceudvikling inden for de områder, der dækkes af diplomuddannelsen i offentlig administration, svarer et markant flertal, at der findes et behov, og konkret er der behov for at styrke medarbejdernes viden og kompetencer inden for jura, økonomi, organisation, kommunikation, projektstyring.


Mere end 80 % af de adspurgte organisationer udtrykker en generel interesse i diplomuddannelsen i offentlig administration (bilag 6). Det giver samlet set en klar indikation af, at der blandt regionale aftagere er både en oplevelse af relevans og efterspørgsel efter de kompetencer, der indgår i uddannelsen.


Samtidig med de udtrykte behov for diplomuddannelsen, viser en undersøgelse fra HK Kommunal Nordjylland, at for mere end 60 pct. er seneste efteruddannelse mere end 4 år gammel. For næsten 45 pct. er der tale om, at seneste efteruddannelse ligger mere end 7 år tilbage (bilag 8). Samme undersøgelse viser at 25 % af respondenterne (ca. 240) har gennemført en diplomuddannelse, mens ca. lige så mange har taget enkeltfag under diplomuddannelserne. Den overvejende del af disse (ca. 60 %) har taget 1 fag (bilag 8).


Der synes dermed at være en opmærksomhed og interesse om diplomuddannelse som efteruddannelse hos de kontoruddannede, men der er samtidigt et behov for at motivere denne gruppe til at færdiggøre deres uddannelse. Ved at etablere et tæt samarbejde mellem arbejdsgivere, arbejdstagere og UCN, hvor mulighederne for efteruddannelse kan koordineres kan der både skabes nye muligheder for både organisationen og den enkelte medarbejders praksisudvikling. Skriftlige udviklingsplaner for den enkelte er et udviklingsværkstøj, som allerede anvendes i kommunerne og som styrke dette arbejde (bilag 8).


Ovennævnte interviews gennemført af UCN (bilag 9) viser også, at der er behov for efteruddannelse for administrative medarbejdere i decentrale funktioner som f.eks. skolesekretærer eller i sundhedssektoren. De administrative medarbejdere her arbejder tæt sammen med fagprofessionelle i deres opgaveløsning, og de har behov for et kompetenceløft, der skaber en mere ligeværdig samarbejdsrelation. Vores interviews viser, at dette er et generelt behov i de nordjyske kommuner, og at der er en interesse i at lave tværgående kommunale indsatser for disse målgrupper.


 


 


B) Konsulenter, specialister og nye ledere


Yderligere peger ovennævnte interviews gennemført af UCN på, at Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration kan være interessant for konsulenter, specialister, planlæggere og nye ledere, der ikke har en formel uddannelse med elementer af offentlig forvaltning og administration (bilag 9).  Der er estimeret ca. 4- 500 personer i denne målgruppe i Nordjylland, som dele af uddannelsen kunne være relevant for.


Under interviewene blev behov for en generel metodisk indsigt i forvaltningsmæssige, økonomiske og juridiske begreber og praksisser betonet. Fagprofessionelle konsulenter, specialister og nye ledere har brug for at få en uddannelse, som sætter arbejdet i en offentlig forvaltning ind i en begrebsmæssig og teoretisk ramme, der styrker dem i udførelse af deres funktion og samtidig sætter dem bedre i stand til at indgå i et samspil med kommunerens AC og DJØF ansatte.


Det blev foreslået at oprette tværkommunale forløb, der satte de forvaltningsmæssige begreber og praksisser i centrum inden for rammerne af Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Kommunerne tilkendegiver, at de ønsker, at medvirke til at bidrage med input til denne proces, og at de har interesse for at benytte sig af UCN’s udbud, hvis uddannelsen bliver udbudt i Nordjylland (bilag 6).


 


Et tæt samarbejde om efteruddannelse


Kommunerne og HK mener, der er behov for et lokalt udbud af Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration i Nordjylland (bilag 10). Diplomuddannelsen udbydes af to professionshøjskoler i forvejen, VIA UC samt Metropol. Begge institutioner udbyder hold i Aalborg i efteråret 2015 samt foråret 2016, men det har ikke været muligt at få konkrete tal på gennemførte forløb. Tilbagemeldinger fra samtaler med aftagere og interessenter har været, at nærmeste udbud reelt er Aarhus, hvilket har en negativ indvirkning på udbredelsen af uddannelsen i de nordjyske organisationer. Dette understøttes af en række offentlige organisationer, der bekræfter behovet og samtidig betoner vigtigheden af et landsdækkende udbud med en regional forankring (bilag 8, bilag 10).


Med et nordjysk udbud af Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration kan der igangsættes et struktureret samarbejde mellem arbejdsgivere, arbejdstagereorganisationer og UCN om at skabe opmærksomhed om uddannelsen og tilrettelægge uddannelsen, så den bliver tilpasset deltagernes og aftagernes behov. UCN har allerede strategiske partnerskaber med en række nordjyske kommuner, heriblandt Aalborg og Hjørring, og har et samarbejde omkring efteruddannelse med HK, som vil udgøre et solidt grundlag for dette samarbejde.


Med et lokalt nordjysk udbud af Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration på UCN vil der kunne skabes ny dynamik på uddannelsen i det nordjyske, hvilket er i både arbejdsgivernes (kommuner og region) og arbejdstagernes (medarbejderne) interesse. Behovet og efterspørgslen for uddannelsen findes, men det kræver en fælles regional indsats at udmønte den i konkrete uddannelsesaktiviteter til gavn for hele regionen. UCN har både det faglige miljø og kontakten til de væsentligste interessenter til at påtage sig denne rolle.


 


  


 


Kompetencegab i uddannelsestilbuddet i Nordjylland


UCN’s ansøgning af om udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er relevant i betragtning af den ovenfor nævnte efterspørgsel og et manglende regionalt videreuddannelsestilbud inden for området. Et udbud af uddannelsen vil skabe en større sammenhæng i tilbuddet for videreuddannelse for det administrative område i Nordjylland.


Der findes for målgrupperne ikke tilsvarende uddannelser med kompetencegivende eksamen på dette niveau inden for offentlig administration i Nordjylland. Uddannelsen retter sig mod kontoruddannede og administrative medarbejdere, der søger kombinationen af praktik og teori, hvor hovedvægten lægges på den studerendes praktiske anvendelse af det faglige indhold, der indgår i uddannelsen. Efteruddannelsestilbuddet tilbyder medarbejdere indenfor offentlig administration en samlet kompetencegivende uddannelse, som for øjeblikket ikke findes i Nordjylland.


Udbud af diplomuddannelsen vil udfylde et gab mellem kommunomuddannelsen og relevante masteruddannelser for en stor gruppe medarbejdere. Inden for offentlig administration og forvaltning er der i regionen ikke andre uddannelsesudbud på samme niveau. Medarbejdere og organisationer som ønsker videreuddannelse fra kommunomniveau er derfor henvist til den SU-finansierede grunduddannelse, som for allerede ansatte medarbejdere reelt ikke er et alternativ.


Her ud over vil udbuddet også kunne udgøre et alternativ til UCN’s administrationsbacheloruddannelse (grunduddannelsen), og dermed give mulighed for et kompetenceløft for de medarbejdere, som ikke har mulighed for eller ønske om at gå i gang med en fuldtidsuddannelse. 


Da der ikke findes et nordjysk udbud, der modsvarer efterspørgslen for videreuddannelse for de pågældende målgrupper, er det vanskeligt at motivere målgruppen til at videreuddanne sig.


Der er mange steder en tilbageholdende kultur i forhold til videreuddannelse og afstanden til nærmeste reelle udbud i Aarhus og København. Dette afholder en stor del af potentielle studerende fra at uddanne sig inden for offentlig administration. Dette understøttes af UCN’s interview med aftagerne, som udtrykker et behov for at gøre udbuddet af uddannelsen landsdækkende, så deres medlemmer kan deltage i uddannelse i deres nærområde (se bilag 10), idet det vurderes at være en væsentlig motiverende faktor for videreuddannelse.Sammenhæng i uddannelsessystemet


Udbuddet af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er et supplement til UCN’s grunduddannelse, Administrationsbacheloruddannelsen. Et nyt udbud af diplomuddannelsen forventes dog at få begrænset indflydelse for udbuddet af grunduddannelsen. Dette er begrundet i, at diplomuddannelsen primært er en mulighed for efter- og videreuddannelse for allerede beskæftigede inden for den offentlige sektor, hvorimod grunduddannelsen i vid udstrækning tiltrækker unge, der har en gymnasial uddannelse som indgangsvinkel til uddannelsen.


Med et udbud af diplomuddannelsen bygges der bro regionalt mellem kommunomuddannelsen og en lang række masteruddannelser. Et nyt udbud vil endvidere øge den geografiske dækning af diplomuddannelsen, der pt kun udbydes i et mønster centreret om Aarhus og København. De nuværende sporadiske udbud i Region Nordjylland vurderes ikke at have samme dækning og faglige bredde som et kommende udbud forankret i den regionale professionshøjskole (UCN) vil have. Samtidig er den faktiske aktivitet en yderligere indikation på behovet for diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. UCN har kontaktet VIA University College i forhold til uddannelsen, og vi vil fortsætte dialogen om koordination af fremtidige udbud.


I forhold til øvrige uddannelser vurderes effekten til at være ingen eller meget begrænset.


Rekrutteringsgrundlag

Diplomuddannelsen er primært relevant for ansatte i offentlige organisationer, der er beskæftiget som:


·         økonomimedarbejdere


·         sagsbehandlere


·         konsulenter


·         kontoransatte generelt


·         sekretærer


·         stabsmedarbejdere


HK Kommunal i Nordjylland har 5206 medlemmer (bilag 9), hvortil kommer yderligere 24 %, der er organiseret under andre forbund, men arbejder under HK’s overenskomst i den offentlige forvaltning. Her af er der ca. 10 -15 %, som ikke arbejder med administrative opgaver. Samlet set betyder dette, at ca. 6.000 personer er potentielle deltagere på en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Når tallet renses for alder og kvalifikationskrav er det reelle tal ca. 1.500. Samtaler med HK og kommuner viser, at alder spiller en væsentlig rolle i valget af deltagelse i efteruddannelse, og medarbejdere/medlemmer over 40 er vanskelige at motivere.


Vi mener med baggrund i vores analyse, at der i Nordjylland vil være et solidt rekrutteringsgrundlag for et udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration på UCN. Dette understøttes af vores samtaler med og erklæringer fra de faglige organisationer og aftagere, der repræsenterer organisationerne og medarbejderne i den offentlige forvaltning i Nordjylland.


Vi vurderer endvidere, at rekrutteringsgrundlaget vil blive styrket, når uddannelsen er udbudt.  Erfaringerne fra lignende diplomforløb i ledelse peger på, at særligt dimittenderne fra uddannelsen og deres opgaveløsning i praksis er det, der øger kendskab til uddannelsen og samtidig styrker behovet herfor. Vi forventer, at det samme vil gøre sig gældende for diplomuddannesen i offentlig forvaltning og administration, hvor en bredere anerkendelse og opmærksomhed omkring behov og muligheder for efteruddannelse vil styrke grundlaget for at gennemføre uddannelsesforløb i fremtiden.


Set i sammenhæng med at der ikke findes lignende uddannelsestilbud, vil et nordjysk udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration derfor ikke udhule eksisterende udbud og uddannelsen i andre dele af landet. Det vil derimod styrke, at der skabes et landdækkende udbud med en lokal, regional forankring, hvor arbejdsgivere, arbejdstagere og UCN sammen kan koordinere udbuddet for at skabe størst lokal effekt.


Forventet optag

Skulle UCN få udbudsretten til diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, forventer vi på baggrund af vores efterspørgsels- og behovsanalyse og undervisningskapacitet at kunne udbyde moduler umiddelbart efter eventuel godkendelse af udbuddet.


Konkret forventer vi at kunne igangsætte:


2-3 moduler med ca. 14 deltagere i hver i 2016


4-5 moduler med ca. 14 deltagere i hver i 2017


4-6 moduler med ca. 14 deltagere i hver i 2018


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C10 - Afgørelse om foreløbig godkendelse - DP i Offentlig forvaltning og administration på UCN.pdf

Samlet godkendelsesbrev
UCN - Godkendelse af nyt udbud - DP i Offentlig forvaltning og aadministration 10284723_1_1.pdf