Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i el-installation - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
01/10-2015 09:02
2015-3
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus; Aarhus

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i el-installation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Service Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Installatør el (AU)

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession Degree in Service Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i el-installation eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, som f.eks.:


-       automatik- og procesuddannelsen (med specialer)


-       elektriker, bygningsautomatik


-       elektriker, installationsteknik


-       elektriker, kommunikationsteknik


-       elektriker, styrings- og reguleringsteknik


-       elektronik- og svagstrømsuddannelsen


Ansøger kan have en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse med matematik på niveau C.


Ansøgeren skal samtidig have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse i henhold til bekendtgørelsen om akademiuddannelser.


Der kan dispenseres efter en individuel kompetencevurdering, såfremt den studerende ikke opfylder de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

-


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant – eksisterende uddannelse.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant – eksisterende uddannelse.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant – eksisterende uddannelse.


Forslag til censorkorps
Det eksisterende for uddannelsen. Dvs. fagområdet for serviceproduktion, it, bygge og anlæg mv.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilagsmateriale, AU i elinstallation.pdf

Behov for nyt udbud

Erhvervsakademi Aarhus ansøger hermed om nyt udbud af akademiuddannelsen i el-installation. Formålet med uddannelsen i el-installation er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne bidrage til at varetage arbejde med at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske installationer, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg med anvendelse af den nyeste teknologi.


Et nyt udbud af akademiuddannelsen i el-installation på EAAA vil imødekomme et behov for uddannelsen særligt blandt faglærte indenfor industri- og produktion samt elbranchen i vores dækningsområde, som er Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune samt Samsø Kommune, jf. vedtægterne for Erhvervsakademi Aarhus. Vi vil i det følgende dokumentere behovet for uddannelsen såvel i et samfundsmæssigt perspektiv som det konkrete behov i vores dækningsområde.


 


Samfundsmæssige tendenser og behov for tekniske akademiuddannelser


Den tidligere regering udtrykte i starten af 2015 et ønske om, at ”styrke og bevare Danmark som produktionsland” (http://ufm.dk/publikationer/2015/kortlaegning-af-kompetencebehov-og-barrierer-for-videregaende-veu-for-faglaerte-inden-for-det-tekniske-og-produktionsrettede-omrade), og gennem Vækstplan DK er der kommet politisk fokus på og ønske om mere og bedre voksenuddannelse - med et særligt fokus på akademiuddannelser indenfor produktion, teknik og tilgrænsende områder. Dette særlige fokus blev besluttet med henblik på at fastholde og udvikle avanceret produktion i Danmark gennem et øget kvalifikationsniveau i arbejdsstyrken (http://ufm.dk/publikationer/2015/filer/kortlaegning_kompetencebehov-videregaaende-veu.pdf, s. 4).


Teknologisk Institut har i den forbindelse gennemført en kortlægning af kompetencebehov og barrierer for efter- og videreuddannelse for faglærte. Her konkluderes det, bl.a. på baggrund af en survey blandt en række virksomheder, at ”41 % af virksomhederne indenfor produktion, installation og bygge og anlæg forventer, at deres ansatte faglærte i teknik og produktionsjob i de næste 2-3 år får behov for at styrke deres tekniske kompetencer på et videregående uddannelsesniveau, som ligger højere end AMU. På baggrund af de indsamlede data kan det estimeres, at dette svarer til ca. 32.000 faglærte, som indenfor de kommende 2-3 år vil have et behov for et kompetenceløft, der ligger over AMU-niveauet.” (http://ufm.dk/publikationer/2015/filer/kortlaegning_kompetencebehov-videregaaende-veu.pdf, s. 7-8).


Installatørernes organisation TEKNIQ har i deres årlige undersøgelse (juli 2015) fundet, at deres medlemmer også vurderer, at det er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft, og at flere virksomheder oplever udfordringer i rekrutteringen af nye medarbejdere (http://ipaper.ipapercms.dk/TEKNIQ/RegionaleArbejdskraftundersgelser/2015/RegionMidtjylland2015/). Særligt for Region Midtjylland gælder det ifølge denne rapport, at ud af de virksomheder i Region Midtjylland, der deltog i undersøgelsen i april 2015, har:


-       15 % oplevet forgæves at søge efter arbejdskraft


-       13 % har undladt at søge efter arbejdskraft med forventningen om, at arbejdskraften ikke findes


-       14 % har opgivet ordrer pga. manglende arbejdskraft.


Desuden konkluderer analysen, at ”arbejdskraftefterspørgslen peger opad” (s. 3), mens 56 % af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, vurderer, at muligheden for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft vil blive sværere de kommende to år (s. 4).


Manglen på kvalificeret arbejdskraft vil tilsyneladende stige de kommende år, og ifølge Dansk Byggeris Arbejdsmarkedsundersøgelse fra 2015 viser deres fremskrivningsmodel, at der i 2025 vil mangle over 2.500 installatører på landsplan, som det fremgår af figuren s. 7 i deres rapport (se bilag 4).


TEKNIQ italesætter manglen på 2.500 installatører som ”en markant mangel i betragtning af, at bestanden af installatører kun er på lidt over 11.000” (bilag 2).


Samfundsudviklingen viser dermed to modstridende tendenser, i og med der er et stigende behov for installatører samtidigt med, at der mangler muligheder for efter- og videreuddannelse for faglærte til at nå kompetencer inden for installation. I vores dialog med TEKNIQ fortæller de, at ”Deltidsundervisning vil være med til at imødekomme Danmarks behov for flere installatører. Forskellige analyser og rapporter viser alle, at Danmark har et markant behov for at uddanne flere installatører, hvorfor det er afgørende at udbyde installatøruddannelsen som deltidsundervisning” (bilag 2).


Også Teknisk Landsforbund, den faglige organisation for teknik, design og byggeri, opfordrer til efter- og videreuddannelse for deres medlemmer – og de opfordrer samtidigt til, at uddannelsesinstitutionerne udvikler uddannelser på deltid (https://tl.dk/om-os/aktuelt/nyheder/2015/maj/efter-og-videreuddannelse-betaler-sig/). Der er således på tværs af produktions- og industrisektoren identificeret et udækket behov for efter- og videreuddannelse på de områder, som en AU i el-installation kan udbyde kompetencer indenfor - og der forventes et stigende behov de kommende år.


De samfundsmæssige tendenser hen mod en mere automatiseret produktion, og dermed øgede og nye krav til kompetencer for faglærte, kombineret med et politisk ønske om at styrke Danmarks position som produktionsland, angiver dermed et strukturelt behov for akademiuddannelsen i el-installation. Samtidigt er det af stor betydning for virksomhederne, at deres ansatte kan fastholde deres arbejde samtidigt med, at de dygtiggør sig og erhverver nye og nyttige kompetencer – som Erhvervspædagogisk Rådgivning ApS har fundet gennem deres behovsanalyser (se kildeliste for link til rapport), som også understøttes gennem vores dialog med installationsbranchen (se bilag 1 og bilag 2). Dette understreger behovet for, at uddannelsen tilrettelægges som en akademiuddannelse.


 


Behov for akademiuddannelse i el-installation


I 2022-visionerne for installationsbranchen beskriver TEKNIQ, at udfordringerne i branchen bl.a. vil omhandle forventninger til hurtig produktudvikling pga. den hastige teknologiske udvikling. Det igen ”(…) øger kravene til elektrikernes overblik og indsigt” (http://ipaper.ipapercms.dk/TEKNIQ/InstallationsbranchenVision2022/, s. 12), og ”Det betyder, at elektrikerne skal kunne arbejde smartere og mere effektivt og skal kunne håndtere en højere kompleksitet” (s. 12). Videre vurderer branchen, at det kan sammenfattes i tre udviklingsbehov, der skal dækkes. Branchen skal udvikle sig ift. (s. 13):


-       Øget produktivitet


-       Øget ekspertise


-       En mere attraktiv branche.


Installationsbranchen har dermed dokumenteret et behov for kvalificeret arbejdskraft både på landsplan og i Region Midtjylland, herunder vores dækningsområde. Branchen oplever, at de ikke kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og nogle virksomheder oplever endvidere at skulle afvise opgaver på den bekostning. Ifølge TEKNIQs rapport forventer en stor del af virksomhederne i Region Midtjylland, at denne mangel på kvalificerede ansatte vil stige de kommende år. Samtidigt har branchen en vision om at udvikle sig til at matche de samfundsmæssige tendenser samt de øgede og ændrede krav til deres arbejdsområder, så virksomhederne kan bibeholde deres konkurrencedygtighed og i sidste ende deres overlevelse.


Branchens behov for både mere og bedre kvalificeret arbejdskraft er et behov, som en akademiuddannelse i el-installation hos Erhvervsakademi Aarhus kan bidrage til at dække. EAAA’s udbud af AU i el-installation vil dermed understøtte de politiske strategier, herunder vækstplanen frem mod 2020 (http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Voksne/2014/140507-1-milliard-kroner-til-bedre-voksen-og-efteruddannelse) - hvor der er særligt fokus på at styrke det tekniske og produktionsrettede område. Endvidere vil EAAA’s udbud i AU i el-installation bidrage til at understøtte installationsbranchens behov for kvalificeret arbejdskraft.


Erhvervsakademi Aarhus deltager desuden sammen med bl.a. fagforbund, de øvrige erhvervsakademier samt andre interessenter i samarbejdet om at skabe større og mere målrettede udbud, mere opmærksomhed og en fælles markedsføring af de tekniske videreuddannelser. EAAA anser VEU-området som et fælles anliggende for erhvervsakademierne, som vi ønsker at understøtte med relevante uddannelser - herunder ved at udbyde akademiuddannelsen i el-installation i vores dækningsområde.


 


Behov for uddannelsen i EAAA’s dækningsområde


TEKNIQs analyser af såvel udfordringer i rekrutteringen som fremtidige muligheder og begrænsninger ift. vækst og udvikling viser, at der også i Region Midtjylland, som EAAA’s dækningsområde udgør en delmængde af, er behov for flere og bedre uddannede indenfor branchen.


Vi har været i dialog med Dansk El-Forbund (DEF) i Region Midtjylland, der påpeger, at der for forbundets 19.000 medlemmer, heraf omkring 5.000 i Region Midtjylland, p.t. ikke er et eneste efteruddannelsestilbud indenfor installatørområdet (se bilag 1). DEF vurderer samtidigt, at ved at udbyde en deltidsuddannelse, såsom en akademiuddannelse, vil det være muligt at åbne op for en ny målgruppe i el-faget, som af familiære eller arbejdsmæssige forhold ikke tidligere har haft mulighed for at efteruddanne sig (se bilag 1).


DEF supplerer samtidigt med, at ”Betydningen af en udvidet målgruppe blandt Dansk El-Forbunds medlemmer, vil være med til at imødekomme det behov som både Teknologisk Instituts kortlægning af kompetencebehov for VEU på videregående niveau peger på, samt de tal fra Dansk Byggeris arbejdsmarkedsanalyse 2015, der viser en samlet mangel på mere end 2.500 installatører frem mod 2025” (bilag 1).


Også TEKNIQ beskriver et uddannelsesbehov for branchen, da de beskriver, det kun er muligt at opnå el-autorisation via det 2-årige fuldtidsstudium, og at efteruddannelse blot kan opnås gennem AMU-kurser eller private, f.eks. grossister og leverandører, og at der ikke kan opnås el-autorisation herigennem (bilag 2). TEKNIQ beskriver behovet for videreuddannelse for branchen med afsæt i, at ”Udviklingen i branchen og i samfundet kræver, at installatøren skal have fokus på tværfaglige tekniske løsninger, enkle brugerflader, kundens behov i centrum, rådgivning, kommerciel forståelse, projekt-/entreprisestyring, dokumentation og kvalitetssikring” (bilag 2). Dette er netop områder, som AU i el-installation giver kompetencer indenfor.


Dansk El-Forbund vurderer endvidere, at op mod 5 % af deres medlemmer vil være interesserede i AU i el-installation, og at ”Med udbredelsen af kendskabet til de nye muligheder på AU-niveau, er det vores skøn at dette tal stiger markant.” (bilag 1). TEKNIQ understøtter dette argument ved at udtale, at ”Den brede målgruppe betyder, at interessen er stor for deltidsuddannelsen”, og de fortæller, at der allerede er efterspørgsel blandt deres medlemmer på AU i el-installation. De uddyber med, at ”TEKNIQ har via pressemeddelelser samt artikler i vores medlemsblade orienteret medlemmerne om, at det nu bliver muligt at tage installatøruddannelsen som deltidsuddannelser. Medlemmerne har kvitteret meget positivt og vi har haft henvendelser gående på, hvornår de rent faktisk bliver udbudt” (bilag 2).


I TI’s rapport om kortlægning af kompetencebehov, vurderes den geografiske placering af udbuddet som en barriere for virksomhederne, når de skal videreuddanne deres ansatte (http://ufm.dk/publikationer/2015/filer/kortlaegning_kompetencebehov-videregaaende-veu.pdf, s. 68). Dette understøtter behovet for, at relevante uddannelser bør ligge i virksomhedernes nærområder, så de ansatte har mulighed for at arbejde, mens de videreuddanner sig uden et stort tidsforbrug på transport mellem hhv. arbejdsplads, uddannelsesinstitution og hjem.


DEF beskriver, at deres medlemmer arbejder inden for alle brancher og alle typer virksomheder. Og da Aarhus og opland er et område med bl.a. en del industri- og installationsvirksomheder, herunder en række store produktions- og installationsvirksomheder, er det særligt relevant for dem, at udbuddet for akademiuddannelsen i el-installation ligger hos EAAA i Aarhus. Virksomheder i vores dækningsområde med over 1000 ansatte, der særligt bør nævnes, er f.eks. Per Aarsleff, Vestas, JP/Politikens hus og Arla Foods. Yderligere kan også nævnes tilstedeværelsen af flere store landsdækkende el-installationsvirksomheder som Strøm Hansen A/S, EL:CON-gruppen A/S og Caverion A/S. Vores samarbejdspartner, Aarhus Maskinmesterskole, har allerede et eksisterende samarbejde med Strøm Hansen A/S om el-projekter til valgfaget ’installatør’, som udbydes på 8. semester på maskinmesteruddannelsen, og vi har derigennem tætte dialoger med virksomheder i branchen.


På baggrund af virksomhedernes behov for et uddannelsessted i deres nærområder, kombineret med brancheorganisationernes estimater over behovet for AU i el-installation blandt deres medlemmer, vurderer vi derfor, at en placering af udbuddet hos os i Aarhus, vil være af stor betydning og give god værdi for såvel virksomhederne som deres ansatte i vores dækningsområde.


Samtidigt har vi et solidt fagligt miljø, som akademiuddannelsen i el-installation naturligt vil indgå i. I det faglige miljø indgår erhvervsakademiuddannelsen i automation, produktionsteknologuddannelsen, som vi udbyder fra 2016, samt AU i automation og drift, som vi også forventer at udbyde fra 2016 (er positivt prækvalificeret) og ikke mindst maskinmesteruddannelsen, som i forvejen indeholder det fulde pensum til el-autorisationsprøven, og dermed også råder over kvalificerede faglige ressourcer og laboratorier. Som eksempel på udstyr i laboratorierne kan nævnes udstyr til test af elinstallationer i henhold til Kvalitetsledelsessystemet (KLS), som kræves af sikkerhedsstyrelsen.


Vores vurdering er dermed, at der med afsæt i de ovenstående analyser og vores dialoger med lokale brancheorganisationer er et behov for akademiuddannelsen i el-installation i vores dækningsområde. Både på baggrund af arbejdsmarkedets dokumenterede kompetencebehov nu, men også da brancheorganisationerne vurderer, at samfundsudviklingen lægger op til mere komplekse arbejdsgange og -opgaver for branchen i fremtiden. Og endelig, da der ifølge DEF og TEKNIQ for nuværende ikke eksisterer andre efter- og videreuddannelsesmuligheder for installatørområdet. De vurderer samtidigt, at branchen har et aktuelt behov for en autorisationsgivende uddannelse, som netop AU i el-installation tilbyder, og at efterspørgslen efter akademiuddannelsen i el-installation vil stige markant i takt med udbredelsen af kendskabet til uddannelsen (jf. bilag 1 og bilag 2).


Rekrutteringsgrundlag

I forbindelse med ansøgning om oprettelsen af den nye uddannelse AU i el-installation var erhvervsakademierne i dialog med branchen for at afdække behovet. Her vurderede Dansk Metal og Dansk El-Forbund hvor mange af deres medlemmer, AU i el-installation vil være relevante for fordelt på de forskellige regioner (se bilag 5).


Som det fremgår af estimaterne, vurderer Dansk Metal og Dansk El-Forbund, at der i Region Midtjylland samlet er ca. 372 potentielle deltagere til akademiuddannelsen i el-installation. Vores dækningsområde er som bekendt Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune samt Samsø Kommune, som naturligvis kun udgør en del af de 372 personer.


Teknologisk Institut vurderer på baggrund af deres data, at:


-       32.000 faglærte inden for de kommende 2-3 år vil have behov for et kompetenceløft inden for brancherne produktion, installation og bygge og anlæg (TI’s Kortlægning af kompetencebehov 2014). TI’s vurdering af efterspørgsel er landsdækkende, men vores dækningsområde, Aarhus, Syddjurs og Samsø Kommune udgør naturligvis en delmængde heraf.


Ifølge vores dialoger med den lokale afdeling af Dansk El-forbund vurderer de (jf. bilag 1), at uddannelsen er relevant for 2,5-5 % af deres medlemmer, som:


-       I region Midtjylland udgør 5.000 medlemmer, dvs. 125-250 potentielle kursister


-       I vores dækningsområde (Aarhus, Syddjurs og Samsø Kommune) udgør ca. 1.000 medlemmer, dvs. 25-50 potentielle kursister for nuværende - og markant stigende efterspørgsel


-       Uddannelsen er relevant for elektrikere fra hele branchen


Ifølge vores dialog med TEKNIQ (jf. bilag 2) vurderer de, at på baggrund af:


-       538 medlemsvirksomheder i Region Midtjylland og 127 medlemsvirksomheder i vores dækningsområde, og ”De fleste medlemsvirksomheder i regionen og området vurderes at have stor interesse i deltidsuddannelsen


-       Der er en bred målgruppe for uddannelsen, f.eks.:


o    Elektrikere som vil have elautorisation


o    Elektrikere som virksomheder opfordrer til at tage videreuddannelse som led i karriereudvikling og evt. lederjob


o    Installatører der vil starte egen virksomhed


-       Efterspørgslen på uddannelsen eksisterer allerede, og TEKNIQ får henvendelser angående uddannelsens opstart – og interessen er stor


Web Direct beregninger viser på baggrund af omfanget af relevante virksomheder i vores dækningsområde og deres størrelse, at et estimat på målgruppen for uddannelsen vil være:


-       236 kursister de kommende 5 år


Erhvervsakademi Aarhus deltager som nævnt i et samarbejde med en række erhvervsakademier om at skabe flere og mere målrettede udbud, mere opmærksomhed og en fælles markedsføring af de tekniske videreuddannelser. Den fælles indsats samt det politiske fokus forventes i samspil at øge kendskabet til de tekniske uddannelser som helhed, og dermed også at øge rekrutteringsgrundlaget til uddannelserne, herunder til AU i el-installation, de kommende år.


Jf. vores dialoger med DEF og TEKNIQ, beretter de om en eksisterende efterspørgsel på AU i el-installation, samt at når kendskabet til akademiuddannelsen er yderligere udbredt, vil potentialet til uddannelsen også øges markant (jf. bilag 1 og bilag 2).


Akademiuddannelsen i el-installation er en deltidsuddannelse, og den er dermed målrettet personer, der er i arbejde. Uddannelsen forventes dermed ikke at få indflydelse på optaget på erhvervsakademiuddannelser inden for samme fagområder, som f.eks. installatøruddannelsen på erhvervsakademiniveau, som udbydes af Dania. Erhvervsakademiuddannelserne tiltrækker generelt de yngre studerende, der har mulighed for at studere på fuld tid og på SU, hvorimod akademiuddannelsen giver ældre faglærte muligheder for videreuddannelse, da den kræver minimum 2 års erhvervserfaring og kan gennemføres på deltid, hvorved fuldtidsarbejde og tilhørende indkomst kan bibeholdes.


På baggrund af dialoger med faglige organisationer, strategiplaner for VEU inden for det tekniske område samt vores eget engagement og indsigt i området, vurderer vi derfor, at der er et dokumenteret og allerede eksisterende behov for AU i el-installation i vores dækningsområde. Desuden vurderer vi, at vi kan matche dette behov i kraft af vores solide faglige miljø inden for det tekniske område og vores kontakt til relevante brancher og virksomheder - bl.a. gennem uddannelsesudvalg og praktikvirksomheder, samt AAMS’ maskinmesteruddannelse, udbuddet af valgfaget ’installatør’ og samarbejde med branchen.Sammenhæng i uddannelsessystemet
Dimittender fra akademiuddannelsen i el-installation har f.eks. muligheder for at videreuddanne sig gennem en professionsbachelor i teknisk integration og drift, som EAAA også udbyder, samt at tage maskinmesteruddannelsen, som udbydes på Aarhus Maskinmesterskole, som vi samarbejder med.


En akademiuddannelse i el-installation vil dermed understøtte muligheder for, og er et nødvendigt bindeled til, en evt. videre uddannelse for faglærte. Endvidere giver akademiuddannelsen i el-installation faglærte ansatte inden for en række forskellige brancher muligheden for at videreuddanne sig, og dermed tilegne sig de relevante kompetencer inden for et erhverv i forandring med øget kompleksitet og krav til kompetenceniveau, samtidigt med at de fastholder deres arbejde – og samtidigt med at virksomhederne kan fastholde deres medarbejdere og dermed deres produktivitet.


  


 


Kildehenvisninger til ansøgningen


UFM: http://ufm.dk/publikationer/2015/kortlaegning-af-kompetencebehov-og-barrierer-for-videregaende-veu-for-faglaerte-inden-for-det-tekniske-og-produktionsrettede-omrade 


 


UFM: http://ufm.dk/publikationer/2015/kortlaegning-af-kompetencebehov-og-barrierer-for-videregaende-veu-for-faglaerte-inden-for-det-tekniske-og-produktionsrettede-omrade 


 


Rapport udgivet af Teknologisk Institut for Styrelsen for videregående uddannelser: http://ufm.dk/publikationer/2015/filer/kortlaegning_kompetencebehov-videregaaende-veu.pdf


 


Rapport udgivet af TEKNIQ: http://ipaper.ipapercms.dk/TEKNIQ/RegionaleArbejdskraftundersgelser/2015/RegionMidtjylland2015/


 


Dansk Byggeris rapport: ”Arbejdsmarkedsanalyse 2015 – Er vi klar til fremtiden” http://www.danskbyggeri.dk/files/filbibliotek/analyser%20og%20statistik/2193652.arbejdsmarkedsanalyse_net.pdf


 


Teknisk Landsforbund: https://tl.dk/om-os/aktuelt/nyheder/2015/maj/efter-og-videreuddannelse-betaler-sig/


 


Svend Jensen, Erhvervspædagogisk Rådgivning (ERA), ”Behovsanalyse for akademiuddannelse i automation og drift. Rapport.” august 2014, kan åbnes i pdf via dette link: https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpkf.ufm.dk%2Fflows%2F2153c4fa279d7ae5fe2bb9e97516df13%2Fdownload&ei=etBZVa-9IaLZyAPRw4GQBw&usg=AFQjCNHBxsXeHn0PK8_fSl3kz4ZNGaPhrg&bvm=bv.93564037,d.bGQ


 


Rapport udgivet af TEKNIQ: http://ipaper.ipapercms.dk/TEKNIQ/InstallationsbranchenVision2022/


 


Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling: http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Voksne/2014/140507-1-milliard-kroner-til-bedre-voksen-og-efteruddannelse


 


Prækvalifikationsansøgning af ny uddannelse, AU i el-installation: http://pkf.ufm.dk/flows/2153c4fa279d7ae5fe2bb9e97523624a


 


 


Bilag


Bilag 1: Interview med Dansk El-Forbund (DEF), Aarhus afdeling


Bilag 2: Interview med TEKNIQ


Bilag 3: Web Direct beregninger


Bilag 4: Dansk Byggeri ’Arbejdsmarkedsanalyse 2015’ (figur)


Bilag 5: Behovsanalyse, dokumentation af behov for uddannelsen


 


Forventet optag

Erhvervsakademi Aarhus forventer at få nedenstående studerende på uddannelsen de første 3 år:


1. år: 40


2. år: 60


3. år: 60


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant - akademiuddannelse.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C12 - Afgørelse om foreløbig godkendelse - AU i EL-installation på Erhvervsakademi Aarhus (revideret).pdf

Samlet godkendelsesbrev
EAAA - Godkendelse af nyt udbud - AU i EL-installation (Aarhus).pdf