Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Markedsføringsøkonom - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
30/09-2015 10:39
2015-3
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning og InnoVest, 6900 Skjern

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Markedsføringsøkonom

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Marketing Management

Den uddannedes titel på dansk
Markedsføringsøkonom AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Marketing Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen:


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B


Adgang via erhvervsuddannelse:


Detailhandelsuddannelsen med specialer


eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)


finansuddannelsen (trin 2)


generel kontoruddannelse


handelsuddannelsen med specialer


kontoruddannelse med specialer


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B


Adgang via relevant erhvervsuddannelse:


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Akkreditering - Markedsføringsøkonom - Behovsanalyse.pdf

Behov for nyt udbud

Erhvervslivet i Ringkøbing Skjern kommune er hæmmet i sin vækst og udvikling på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Én af de professioner, som erhvervslivet i særlig grad efterspørger er markedsføringsøkonomer.


I Vestjylland, som er domineret af mange små og mellemstore virksomheder, er der fra erhvervslivets side eksplicit formuleret et behov for flere medarbejdere med videregående uddannelser, som er bosiddende i, og har indgående kendskab til lokalområdet, og som har kompetencer inden for markedsføring. Erhvervslivet udtrykker, at der er udbredt mangel på videnspersoner, inden for den merkantile branche som helhed. Vestjyske iværksættervirksomheder har ikke en tradition for uddannelse og er i dag domineret af ufaglærte og faglærte uden særlige kompetencer for virksomhedsdriften.


Som eksempel på en stor gruppe SMVer, der mangler kompetente markedsføringskompetencer, fremhæves turismebranchen og industrien, der finder det svært at gennemføre det overordnede kvalitetsløft på markedsføringsområdet, der skal til for at sikre Vestjylland, og Danmark som helhed, en turismebranche og en industri, som kan vokse. Derudover påpeger branchen det store uforløste potentiale, som skal findes i forståelsen og koordineringen af markedsføringstiltag.


Dette er en problemstilling som kommunen og det omkringliggende samfund nu aktivt forsøger at gøre noget ved, da problemet er selvforstærkende og voksende. Sammen ønsker områdets parter at vende udviklingen ved at facilitere udbud af efterspurgte videregående uddannelser, til gavn for de erhvervsdrivende, som arbejder i og omkring industrien/service/turisme.


Rekrutteringsgrundlag

 


Det forventes, at der kan rekrutteres unge fra hele vestkysten, fra Vadehavet til Limfjorden, med en dybde der over størstedelen af strækningen dækker mere en halvdelen af Jylland. Således bliver markedsføringsøkonomuddannelsen en reel mulighed for unge i hele EAMV’s udbudsområde. Desuden forventes der en mindre men dog målbar tiltrækning på nationalt plan.


Det eksisterende udbud i Herning forventes ikke at miste studerende. Tværtimod findes det sandsynligt, at det store fokus og erhvervslivets ”pull” efter markedsføringsøkonomer i Ringkøbing-Skjern kommune, vil øge kendskabet til uddannelsen, både hvad angår dimittendernes faglige og personlige kompetencer, samt uddannelsens generelle ry og omdømme.


Ydermere har EAMV generelt ikke oplevet, at uddannelser af samme karakter udbudt i nabobyerne Holstebro og Herning har skadet ansøgningskvotienten. Tværtimod har det måske nærmere bevirket, at kendskabet til uddannelsen er blevet højnet, hvorved uddannelsen er blevet mere populær. Dette har ikke reduceret beskæftigelsesmulighederne for dimittenderne, da erhvervslivet fortsat efterspørger markedsføringsøkonomer.


Forventet optag

 


Der forventes et optag på 25 studerende det første år, og efterfølgende 30 studerende årligt. Der vil naturligvis være et tæt samarbejde mellem markedsføringsøkonomuddannelsen og undervisere fra EAMV i Herning, således at uddannelserne vil være tæt koordineret. Det stærke merkantilt-faglige-miljø sikres blandt andet gennem tæt samarbejde med undervisere fra EAMV’s merkantile-økonomiske fag, dialog og samarbejde med lokale, regionale og nationale partere (erhvervsliv og vidensinstitutioner som fx AU, CBS og SDU).


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

 


Der forventes ikke at opstå problemer med at finde praktikpladser til de studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen, da erhvervslivet allerede har udtrykt et brændende ønske om at støtte den lokale uddannelsesfacilitet, herunder også med tilbud om praktikpladser til studerende.


Dette skal også ses i lyset af EAMV’s tradition for at have succes med at få studerende ud i praktik. Sidst bør det nævnes at der i et industri -og turismeområde som Vestjylland, netop er et stort antal små og mellemstore virksomheder, som er potentielle praktikpladser for blandt andet markedsføringsøkonomer.


EAMV’s rate for praktik og afsluttende eksamensprojekter i direkte samarbejde med en virksomhed ligger på 96% i 2013.


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afslag på godkendelse - EA i markedsføringsøkonom - EAMV (Skjern).pdf

Samlet godkendelsesbrev