Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - e-konceptudvikling - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
01/10-2015 08:55
2015-3
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademie Aarhus; Aarhus

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
e-konceptudvikling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
E-concept Development

Den uddannedes titel på dansk
Diplomuddannet i e-konceptudvikling

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of E-concept Development

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Medie- og kommunikationsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget på uddannelsen skal den studerende opfylde et af følgende adgangskrav:


·         En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx multimediedesigner, e-designer, datamatiker eller markedsføringsøkonom


·         En relevant akademiuddannelse


·         En relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i fx HA, økonomi og it eller en uddannelse til folkeskolelærer eller journalist


Den studerende skal samtidig have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.


Der kan dispenseres efter en individuel kompetencevurdering, såfremt den studerende ikke opfylder de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer i henhold til bekendtgørelsen om akademiuddannelser.


 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Nej


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Eksisterende uddannelse - ikke relevant

 Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for uddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Samlet bilagsdokument_diplom i e-konceptudvikling.pdf

Behov for nyt udbud

Erhvervsakademi Aarhus ansøger hermed om nyt udbud af diplomuddannelsen i e-konceptudvikling.


Formålet med diplomuddannelsen i e-konceptudvikling er at uddanne og videreuddanne til:


-       jobs inden for strategisk funderet konceptudvikling af e-shops/e-handelsløsninger og e-markedsføring samt administrativ drift og videreudvikling af e-shops/e-handelsløsninger i bureauer, organisationer og virksomheder


-       at uddanne og videreuddanne til jobs inden for strategisk funderet konceptudvikling af digital reklame og marketingløsninger, kommunikation, design i bureauer, organisationer og virksomheder


-       at uddanne og videreuddanne til iværksætteri og udvikling af nye services og konsulentydelser inden for handel og e-handel, marketing, reklame, design og digital kommunikation i bureauer, virksomheder og organisationer.


 


Et nyt udbud af diplomuddannelsen i e-konceptudvikling på EAAA vil imødekomme et behov for uddannelsen flere steder, da uddannelsen rammer bredt. Udbuddet vil dække behovet i vores dækningsområde, som er Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune samt Samsø Kommune, jf. vedtægterne for Erhvervsakademi Aarhus hos:


-       små og mellemstore virksomheder, der klarer deres digitale behov internt


-       offentlige virksomheder


-       i mindre omfang hos bureauerne, der dog meget gerne aftager dimittender fra uddannelsen, jf. bilag 1, Behovsanalyse.


Vi vil i det følgende dokumentere behovet for uddannelsen i vores dækningsområde:


Samfundsmæssigt har flere undersøgelser vist, at det er vigtigt at have mulighed for efter- og videreuddannelse inden for nye faglige områder. Nedenfor fremhæves nogle af de statements, som fremgår af ”Danmark i Arbejde – redegørelse om Vækst og konkurrenceevne 2014 http://www.evm.dk/publikationer/2014/09-09-14-redegoerelse-om-vaekst-og-konkurrenceenve-2014


”Øget uddannelse bevirker for den enkelte typisk en højere produktivitet og derigennem en højere løn. Samtidigt øger uddannelse den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet. Både øget produktivitet og bedre tilknytning til arbejdsmarkedet er endvidere en gevinst for samfundet som helhed” (s. 14)


Adgang til kompetencer. Viden er afgørende for virksomhedernes vækstpotentiale, og det bliver stadigt vigtigere for virksomhederne at have adgang til arbejdskraft med viden på et fagligt højt og internationalt konkurrencedygtigt niveau. En veluddannet arbejdsstyrke øger virksomhedernes muligheder for at finde og udvikle medarbejderne med de relevante kvalifikationer. Det understøtter udviklingen af nye produkter og løsninger” (s. 63).


Voksen- og efteruddannelse. En fleksibel arbejdsstyrke betyder også, at arbejdskraftens kompetencer udvikler sig i takt med virksomhedernes efterspørgsel. For at sikre, at de rette kompetencer er til rådighed på arbejdsmarkedet, er der brug for løbende opkvalificering af arbejdsstyrken. Det kan både være i regi af voksen- og efteruddannelsessystemet, men også mere uformelt ude på arbejdspladserne” (s. 86).


Erhvervsakademiet har gennemført en behovsundersøgelse, som undersøger behovet for uddannelsen i vores dækningsområde; behovsundersøgelsen er vedlagt som bilag 1.


Undersøgelsen af behovet viser, at uddannelsen vil dække et, på nuværende tidspunkt, udækket behov i de nævnte virksomhedskategorier.


Hovedkonklusionerne fra afdækningen af behovet viser at:


·         Aftagervirksomheder af både multimediedesignere og professionsbacheloruddannelsen i e-konceptudvikling oplever, at de færdige studerende kunne bruge mere forretningsforståelse i det digitale felt


·         Digitaliseringsstrategi 2016-20 udgør et stort potentielt marked for digital videreuddannelse af offentligt ansatte http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Ny-digitaliseringsstrategien-2016-2020


·         HK fremhæver behovet for videreuddannelse på netop e-handelsområdet for deres medlemmer http://www.hk.dk/aktuelt/temaer/ehandel


 


Mere konkrete behov fra arbejdsmarkedet:


·         Der er et ønske om uddannelse med ECTS point i forhold til at kunne se kvalitet og i forhold til medarbejderens profil både fra rekruttering, fagforening og virksomhedssiden


·         Virksomheder er interesserede i de kompetencer uddannelsen giver samt den sikkerhed for kvalitet, der ligger et eksamensbevis


·         Flere virksomheder oplever et behov for en ’opgradering’ i forhold til digital markedsføring, digital projektledelse og cross media


·         Mange virksomheder foretrækker at medarbejderne selv organiserer og tager uddannelse i fritiden


·         Flere virksomheder tænker uddannelse som en fastholdelsesmekanisme


·         Forskellige målgrupper tiltales af forskellige faglige elementer af uddannelsen


·         Kombinationen af praktisk, hands-on arbejde med e-konceptudvikling og en mere teoretisk helhedsorienteret tilgang tiltaler flertallet


 


Til belysning af omfanget af behovet har vi suppleret behovsanalysen med en estimering af behovet; denne er vedlagt som bilag 2. Estimatet er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra undersøgelsen. Estimatet viser, at der i akademiets dækningsområde er lige knap 500 ansatte, som vil have behov henover de næste 5 år.


I vores dækningsområde finder vi på baggrund af ovennævnte, at der er behov for diplomuddannelsen i e-konceptudvikling baseret på arbejdsmarkedets dokumenterede kompetencebehov nu og i fremtiden.


Vi udbyder i dag på erhvervsakademiet en række beslægtede fuldtids- og deltidsuddannelser, således vil det være et relevant fagligt miljø udbuddet bliver tilknyttet. Kendskabet til udbuddet forventes ligeledes løftet igennem det eksisterende virksomhedsnetværk som akademiet har med kontakt til over 1000 virksomheder bredt, hvoraf de 200 virksomheder vurderes relevante for udbuddet. I dag udbyder vi følgende faglig beslægtede uddannelser:


-    Professionsbachelor i digital konceptudvikling (tidligere e-konceptudvikling)


-    Professionsbachelor i webudvikling


-    Diplom i webudvikling


-    Datamatiker


-    Multimediedesigner


Rekrutteringsgrundlag

Rekrutteringsgrundlaget er stort i akademiets dækningsområdet, og det er belyst i vores estimering af behovet, bilag 2, hvor det viser sig, at der, ud fra et forsigtigt skøn i løbet af de næste 5 år, vil være knap 500 medarbejdere fra 341 virksomheder i dækningsområdet, hvor det vil være relevant at tage moduler på Diplom i e-konceptudvikling.


Desuden henledes til, at diplom i e-koncept på nuværende tidspunkt alene udbydes af KEA – Københavns Erhvervsakademi. På baggrund af behovsanalysen (jf. ovenfor og i bilag 2), har vi påvist, at der også er et behov for diplom i e-koncept i Region Midtjylland og i vores dækningsområde. På baggrund af erfaring ved vi, at vi vil tiltrække studerende uden for vores dækningsområde, og særligt når det eneste andet udbudssted rent geografisk er langt væk. Derfor vil et udbud af diplom i e-koncept hos os i Aarhus give videreuddannelsesmuligheder til en stor gruppe medarbejdere inden for de relevante brancher og virksomheder i dækningsområdet samt det nære opland, der dermed også får mulighed for at øge deres karrieremuligheder og jobsikkerhed.


Brancheorganisationer har ligeledes vurderet, som nævnt i behovsundersøgelsen, at der er et godt rekrutteringsgrundlag i vores dækningsområde.


Sammenhæng i uddannelsessystemet
Et udbud af diplom i e-konceptudvikling vil være en relevant videreuddannelsesmulighed for multimediedesignere samt Mediegrafikere med baggrund i akademifag inden for informationsteknologi, kommunikation og formidling og lign. Uddannelsen vil desuden, hel eller delvis, være et relevant supplement til datamatikere, it-teknologer samt - mere bredt i Region Midtjylland – designteknologer.


Uddannelsen ”fleksibel diplomuddannelse”, der udbydes af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, vil – i det omfang kurserne gennemføres i Aarhus-området, og den studerende vælger de af fagene, der kommer tæt på diplom i e-konceptudvikling – henvende sig til samme målgruppe. Det forventes, at et udbud af diplom i e-konceptudvikling dog alene vil have en meget lille betydning for antallet af studerende på den ’fleksible diplomuddannelse’.


Nedenstående uddannelser på kandidat/masterniveau kunne være relevante for dimittender fra diplom i e-konceptudvikling:

  • Kandidatuddannelsen i æstetik og kultur (AU)      •  Kandidatuddannelsen i digital design (A2-linjen) (AU)                        • Kandidatuddannelsen i medievidenskab (C-linjen) (AU)  • Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab (A2- linjen) (AU)  • Cand.it - webkommunikation (SDU)  • Kandidat i IT Product Design (kun engelsk) (SDU)  


Forventet optag

Erhvervsakademi Aarhus forventer at få nedenstående studerende på uddannelsen de første 3 år:


1. år: 40


2. år: 60


3. år: 80


 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C11 - Afgørelse om foreløbig godkendelse - DP i E-konceptudvikling på Erhvervsakademi Aarhus (revideret).pdf

Samlet godkendelsesbrev
EAAA - Godkendelse af nyt udbud - Diplomuddannelse i Digital konceptudvikling.pdf