Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse (AU) i byggekoordination - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
01/10-2015 08:12
2015-3
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
EASV, Esbjerg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse (AU) i byggekoordination

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Degree in Construction and Business, Construction Coordinator

Den uddannedes titel på dansk
Byggekoordinator AU

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Construction and Business, Construction Coordinator

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på AU i byggekoordination eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.


Adgang via gymnasial eksamen: Specifikke adgangskrav: ingen


Adgang via adgangsgivende erhvervsuddannelse: Erhvervsuddannelse inden for bygge og anlæg eller anden relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav.


Anden adgang: Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.


Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag 1_prækvalifikation_Behovsanalyse_AU i Byggekoordination og Byggeteknologi.pdf

Behov for nyt udbud

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem EA Aarhus, EA Sjælland, EA Lillebælt, EA Midtvest, VIA og EA Sydvest (EASV). Følgende brancheorganisationer har været inddraget i processen: Dansk Byggeri, TL, Dansk El-forbund, Dansk Metal, Konstruktørforeningen, Dansk Industri og 3F. Forud for denne ansøgning har akademierne sammen forsøgt at afdække behovet på landsplan gennem desk research og interview med danske virksomheder, herunder virksomheder i Syddanmark. Den vedhæftede behovsanalyse (se bilag - om byggekoordinatoruddannelsen særligt afsnit 6-7) viser et samlet behov for minimum 2600 teknikere i bygge- og anlægsbranchen frem mod 2025, heraf ca. 520 teknikere (byggekoordinatorer og byggeteknikere) i byggebranchen i Region Syddanmark. Analysen er bevidst forsigtig i sin opgørelse, så det reelle behov kan vise sig at blive større.


Region Syddanmarks egen analyse af behovet for arbejdskraft blandt regionens virksomhedspanel offentliggjort i august 2015 viser, at halvdelen af bygge- og anlægsvirksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft. (”Adgang til arbejdskraft”, s. 4, http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/publikation/adgang-til-arbejdskraft/) Selv når man tager højde for, at manglen gælder både faglærte og teknikere, giver det et fornuftigt rekrutteringsgrundlag til efter- og videreuddannelse på KVU-niveau.


Region Syddanmarks vækstbarometer for 3. kvartal i 2015 (s. 2 og 5, udgivet august 2015 http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/publikation/konjunkturer-udsigt-3-kvartal/) indikerer optimisme med forventning om øget omsætning og flere jobs også i bygge- og anlægsbranchen. Denne positive forventning bekræftes af aftagerne i EASV’s dækningsområde.


Behovet bliver svært at dække med fuldtidsuddannelsen alene, da meget få studerende på EASV vælger afstigningsmuligheden på bygningskonstruktøruddannelsen. I sommeren 2015 dimitterede således kun en enkelt byggetekniker og året før var der 4 dimitterende byggeteknikere.
Byggekoordinatoruddannelsen AK er så ny, at der endnu ikke er færdiguddannede på arbejdsmarkedet. Til gengæld betyder de relativt små startårgange, at det ikke vil være muligt at dække behovet for teknikere i branchen alene med dimittender fra fuldtidsuddannelsen. Populationen på EASV er 20 studerende på 2. år og 27 1.-årsstuderende, fordelt på både Esbjerg og Sønderborg.


Akademiet har rådført sig med advisory boardet for fuldtidsuddannelsen til byggekoordinator vedrørende potentialet i en tilsvarende uddannelse på deltid. Her er man positiv over for ideen, da det giver gode muligheder for at videreuddanne medarbejdere uden samtidigt at skulle undvære dem på byggepladsen. Modulopbygningen giver desuden mulighed for at vælge mellem flere faglige emner og supplere med lige netop det, man står og mangler. Ønsker man den fulde AU, sikrer modulopbygningen at uddannelsen kan tilrettelægges fleksibelt i forhold til travle perioder i virksomheden, lige som medarbejdere, der vil have svært ved at klare sig økonomisk på SU under fuldtidsuddannelse, får et realistisk alternativ og en mulighed for opkvalificering/omskoling.


Uddannelsens fokus på kommunikation blev taget godt imod, da branchen oplever et tydeligt behov for bedre kommunikation og koordinering af mandskab, opgaver og materialer på byggepladsen. En byggekoordinator ses som et redskab til at nedbringe spild og optimere processer i byggeprojekter. (jf. interview med aftagere i Sønderborg, bilag kan eftersendes, og DAMVAD-rapport om konkurrencesituationen i byggeriet, se behovsanalysens s. 10-11 i vedhæftede bilag)


I takt med at branchen får vind i sejlene igen, stiger behovet for efter- og videreuddannelsesmuligheder, som kan kombineres med fortsat arbejdsaktivitet. Det er desuden vigtigt, at uddannelsestilbuddene ikke ligger for langt væk fra virksomhederne, hvilket udbuddet i Esbjerg vil være med til at sikre.


Rekrutteringsgrundlag

Som nævnt i behovsanalysen er målgruppen for AU i byggekoordination især mellemledere på byggepladsen. Da de potentielle studerende således ofte vil have en arbejds- og livssituation, der gør det svært at være på SU, er forventningen til en evt. kannibalisering på fuldtidsuddannelsen meget lav. Målgruppen for fuldtids- og deltidsuddannelse opleves som væsensforskellige på dette punkt.


Der findes ikke beslægtede kompetencegivende efter- og videreuddannelse på akademiniveau (AU) inden for bygge og anlæg. Der vil derfor være tale om en ny profil og en ny målgruppe.


Rekrutteringsgrundlaget skønnes til at være minimum 650 kursister i Syddanmark over de kommende 10 år, jf. tabel 8 på behovsanalysens s. 17. Det vurderes til at være grundlag for at oppebære og give nok volumen til to udbud; både på EA Lillebælt og EASV.


Forventet optag

Der forventes et optag på ca. 10 studerende pr. modul, således at man det første år vil have ca. 20 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
B3 - Afgørelse om foreløbig godkendelse - AU i Byggekoordination på EASV.pdf

Samlet godkendelsesbrev
EASV - Godkendelse af nyt udbud - AU i Byggekoordination (Esbjerg) 10283748_1_1.pdf