Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Velfærdsteknologi i praksis - University College Syddanmark

University College Syddanmark
01/10-2020 08:31
2020-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
UC SYD, Campus Aabenraa

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Mikkel Thagaard Roberts mtro@ucsyd.dk 72665052

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Velfærdsteknologi i praksis

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Applied Welfare Technology

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree in Applied Welfare Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Velfærd, undervisning og sundhed

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Følgende uddannelser giver adgang til optagelse på Velfærdsteknologi i praksis; en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse.
Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet med Velfærdsteknologi i praksis er at kvalificere den uddannede til i samarbejde med borger, interne og eksterne samarbejdspartnere at kunne varetage opgaver som at observere og analysere behov for, udvælge, implementere, evaluere og tilpasse velfærdsteknologiske løsninger inden for social- og sundhedssektoren. Uddannelsen skal kvalificere studerende til på et fagligt og metodisk grundlag at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger samt varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau. Uddannelsen skal bidrage til at udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen tilrettelægges som 3 fagligt afgrænsede obligatoriske moduler, hver svarende til 10 ECTS, samt et antal valgfrie moduler, der tilsammen udgør 20 ECTS. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, som har et omfang af 10 ECTS.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Samme som øvrige udbydere


Forslag til censorkorps
Samme som øvrige udbydere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Akademi Velfærdsteknologi_samletv3.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Kompleksiteten i sundhedssektoren er stigende og velfærdsteknologi har længe været et centralt udviklingsområde. Der opleves et øget behov for evnen til vurdere hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan implementeres i praksis og lette borgerens hverdag. UC SYD har et veletableret fagligt miljø omkring sundhedsuddannelserne og stærke relationer til sundhedssektoren i vores dækningsområde. Modulerne for Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis kan indgå på tværs af beslægtede akademiuddannelser som vi udbyder, og passer ind som en del af UC SYDs faglige miljø og uddannelsesportefølje på sundhedsområdet. Uddannelsen vil dermed gøre det muligt for UC SYD at opkvalificere ansatte i den offentlige og private sektor, som har behov for at hæve deres kompetenceniveau. Ved at udbrede uddannelsesmulighederne vil UC SYD kunne styrke helhedsdækningen af efter- og videreuddannelser indenfor sundhedsområdet i Syddanmark.


Uddybende bemærkninger

UC SYD samarbejder med virksomheder og kommuner i sit dækningsområde om kurser, temadage, forsknings- og udviklingsprojekter samt efter- og videreuddannelser inden for hele det velfærdsfaglige område, herunder sundhedsområdet. Uddannelsen tilknyttes dermed til et velfunderet og stærkt fagligt miljø.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det er UC SYDs opfattelse, at der er en stigende erkendelse af behovet for veluddannede medarbejdere på sundhedsområdet. Behovet forventes desuden at øges i takt med at muligheder for efter- og videreuddannelse stiger. Det er således meget vanskeligt at sige noget meget præcist om behovet for dimittender med Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis. Behovet for dimittender viser sig ofte først, når der reelt er et tilgængeligt uddannelsestilbud.


På baggrund af de interviews, der er gennemført, anslår UC SYD, at der vil være behov for 20-30 dimittender/år fra UC SYD.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Metode


Der er gennemført interviews på baggrund af en semistruktureret spørgeguide med en række respondenter fra repræsentative og relevante offentlige og private virksomheder i UC SYDs dækningsområde. Interviewene er gennemført enten i forbindelse med besøg på virksomhederne eller som telefoninterviews.


UC SYD har desuden udarbejdet en støtteerklæring, som interessenter i uddannelsen har kunnet rekvirere og underskrive.


Grundet situationen med COVID-19 har der været frafald blandt respondenterne, men UC SYD er af den opfattelse at de inkluderede respondenter er repræsentative for behovsafdækningen.


UC SYD og IBA Erhvervsakademi Kolding har en fælles forståelse vedr. udbud af uddannelsen. Se venligst vedlagte bilag for yderligere detaljer, samt høringssvar.


I forhold til Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis er modtaget besvarelser fra følgende organisationer: • Kolding Kommune

 • Varde Kommune

 • Tønder Kommune

 • Fagforeningen FOA

 • Sygehus Sønderjylland


Der er modtaget støtteerklæringer fra: • Varde Kommune

 • Tønder Kommune

 • FOA Sønderborg

 • Sygehus Sønderjylland

 • Erhvervsakademi Sydvest


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis – beslægtede uddannelser og udbydere i Region Syddanmark: • Akademiuddannelsen i sundhedspraksis – udbydes af EA Kolding/IBA og UCL EA/PH

 • Sundhedsfaglige diplomuddannelse – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD

 • Diplomuddannelsen i ældrepleje – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD

 • Professionsbachelor i sygepleje – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD

 • Professionsbachelor i ergoterapi – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD


Den nærmeste beslægtet uddannelse til Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis er Akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Modulerne kan indgå på tværs af begge, og underbygger en stærkere uddannelsesudbud i dækningsområdet. Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis henvender sig til personer, der skal opkvalificeres til at udvælge og implementere velfærdsteknologiske løsninger indenfor sundhedssektoren.


Uddybende bemærkninger

UC SYD og IBA Erhvervsakademi Kolding har en fælles forståelse vedr. udbud af uddannelsen. Se venligst vedlagte bilag for yderligere detaljer, samt høringssvar.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Behov for opkvalificering indenfor sundhedsområdet er stigende. De studerende vil ofte allerede være i beskæftigelse med opgaver indenfor sundhedsområdet, og have behov for opkvalificering. Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis skal således bidrage til, at en kvalificeret medarbejderstab for alle aftagerorganisationer i UC SYDs dækningsområde. Uddannelsen udvider udbuddet af relevante uddannelser og fagmoduler til aftagerorganisationerne, og UC SYD vurderer eventuelle konsekvenser for beslægtede udbud udelukkende vil være positive.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

En akademiuddannelse i Velfærdteknologi giver adgang til relevante diplomuddannelser, fx. diplomuddannelsen i ældrepleje.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

På baggrund af interviewene i behovsundersøgelsen forventer UC SYD fordelt på sine fire campusser at kunne optage:


2021: 20 studerende


2022: 25 studerende


2023: 30 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-30 C12 C19 C22 C23 - Godkendelse af AU i Velfærdsteknologi i praksis - UC Syd 2036560_729819_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil