Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Sundhedspraksis - University College Syddanmark

University College Syddanmark
01/10-2020 08:29
2020-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
UC SYD, Campus Esbjerg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Mikkel Thagaard Roberts mtro@ucsyd.dk 72665052

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Sundhedspraksis

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Health Practice

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree in Health Practice

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Velfærd, undervisning og sundhed

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende adgangsgivende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
3) Gymnasial uddannelse
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1 - 3
Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende
uddannelse.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet med Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner i forhold til områderne: pædagogik, pleje og omsorg, behandling, ernæring, personlig pleje og velvære samt forstå centralt anvendt teori og metode inden for det sundhedsfaglige, pleje og didaktiske område. Uddannelsen skal kvalificere den uddannede indenfor kvalitets- og udviklingsarbejde i socialog sundhedssektoren. Endvidere er formålet at kvalificere den studerende til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang samt til i en struktureret sammenhæng at kunne udvikle egen praksis. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om akademiuddannelser.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er opdelt i fagmoduler og omfatter i alt 60 ECTS-point, der har følgende fordeling:
• To obligatoriske fagmoduler svarende til 20 ECTS-point
• Valgfrie moduler svarende til 30 ECTS-point
• Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS-point
Som valgfrie moduler kan den studerende vælge moduler fra andre fagområder end Velfærd, Undervisning og Sundhed. Disse valgfrie moduler kan højst udgøre 10 ECTS point.
De obligatoriske moduler og valgmoduler skal gennemføres og bestås før prøven i afgangsprojektet.
Hver modul er en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Samme som øvrige udbydere


Forslag til censorkorps
Samme som øvrige udbydere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Akademi Sundhedspraksis_samletv3.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

UC SYD ønsker at udvide udbuddet af videreuddannelser indenfor det sundhedsfaglige område på baggrund af en stigende efterspørgsel, samt et øget politisk fokus på opkvalificering og kvalitet i behandling og betjening af borgere hos kommuner, regioner og i den private sektor. UC SYD har et veletableret fagligt miljø omkring sundhedsuddannelserne og stærke relationer til sundhedssektoren i vores dækningsområde. Modulerne for Akademiuddannelsen i sundhedspraksis kan indgå på tværs af beslægtede akademiuddannelser som vi udbyder. De understøttes af UC SYDs faglige miljø og uddannelsesportefølje på sundhedsområdet. Uddannelsen vil dermed gøre det muligt for UC SYD at opkvalificere ansatte i sundhedssektoren, som har behov for at hæve deres kompetenceniveau. Ved at udbrede uddannelsesmulighederne vil UC SYD kunne styrke helhedsdækningen af efter- og videreuddannelser indenfor sundhedsområdet i Syddanmark.


Uddybende bemærkninger

UC SYD samarbejder med virksomheder og kommuner i sit dækningsområde om kurser, temadage, forsknings- og udviklingsprojekter samt efter- og videreuddannelser inden for hele det velfærdsfaglige område, herunder sundhedsområdet. Uddannelsen tilknyttes dermed til et velfunderet og stærkt fagligt miljø.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det er UC SYDs opfattelse, at der er en stigende erkendelse af behovet for veluddannede medarbejdere på sundhedsområdet. Behovet forventes desuden at øges i takt med at muligheder for efter- og videreuddannelse stiger. Det er således meget vanskeligt at sige noget meget præcist om behovet for dimittender med Akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Behovet for dimittender viser sig ofte først, når der reelt er et tilgængeligt uddannelsestilbud. 


På baggrund af de interviews, der er gennemført, anslår UC SYD, at der vil være behov for 30-40 dimittender/år fra UC SYD.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Metode


Der er gennemført interviews på baggrund af en semistruktureret spørgeguide med en række respondenter fra repræsentative og relevante offentlige og private virksomheder i UC SYDs dækningsområde. Interviewene er gennemført enten i forbindelse med besøg på virksomhederne eller som telefoninterviews.


UC SYD har desuden udarbejdet en støtteerklæring, som interessenter i uddannelsen har kunnet rekvirere og underskrive.


Grundet situationen med COVID-19 har der været frafald blandt respondenterne, men UC SYD er af den opfattelse at de inkluderede respondenter er repræsentative for behovsafdækningen.


UC SYD og IBA Erhvervsakademi Kolding har en fælles forståelse vedr. udbud af uddannelsen. Se venligst vedlagte bilag for yderligere detaljer, samt høringssvar.


I forhold til Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er modtaget besvarelser fra følgende organisationer: • Varde Kommune

 • Tønder Kommune

 • Fagforeningen FOA

 • Sygehus SønderjyllandDer er modtaget støtteerklæringer fra: • Varde Kommune

 • Tønder Kommune

 • FOA Sønderborg

 • Sygehus Sønderjylland

 • Erhvervsakademi Sydvest


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis – beslægtede uddannelser og udbydere i Region Syddanmark: • Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis – udbydes af EA Kolding/IBA

 • Sundhedsfaglige diplomuddannelse – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD

 • Diplomuddannelsen i ældrepleje – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD

 • Professionsbachelor i sygepleje – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD


Den nærmeste beslægtet uddannelse til Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er sundhedsfaglig diplomuddannelse. AU og diplom er på hver sit ansvars- og selvstændighedsniveau. Diplom henvender sig til målgrupper med grunduddannelse og erhvervserfaring på akademi-niveau. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis henvender sig til personer, der skal opkvalificeres til at varetage opgaver inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.


Uddybende bemærkninger

UC SYD og IBA Erhvervsakademi Kolding har en fælles forståelse vedr. udbud af uddannelsen. Se venligst vedlagte bilag for yderligere detaljer, samt høringssvar.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Behov for opkvalificering indenfor sundhedsområdet er stigende. De studerende vil ofte allerede være i beskæftigelse med opgaver indenfor sundhedsområdet, og have behov for opkvalificering til at varetage komplekse og udviklingsorienterede arbejdsområder. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis skal således bidrage til en kvalificeret medarbejderstab for sundhedsfaglige aftagerorganisationer i UC SYDs dækningsområde. Uddannelsen udvider udbuddet af relevante uddannelser og fagmoduler til aftagerorganisationerne, og UC SYD vurderer eventuelle konsekvenser for beslægtede udbud udelukkende vil være positive.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser, fx. den Sundhedsfaglige diplomuddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

På baggrund af interviewene i behovsundersøgelsen forventer UC SYD fordelt på sine fire campusser at kunne optage:


2021: 30 studerende


2022: 35 studerende


2023: 40 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-29 C11 C16 C17 C18 - Godkendelse af AU i Sundhedspraksis - UC Syd 2036557_729817_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil