Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - IT-sikkerhed - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
01/10-2020 06:42
2020-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Zealand Næstved

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Stine Rohde Frederiksen Telefon 50762781 Mail stfr@zealand.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
IT-sikkerhed

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
IT Security

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i IT-sikkerhed

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of IT Security

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Afgangseksamen i AK Datamatiker eller AK IT-teknologi eller anden uddannelse, der af uddannelsesstedet er vurderet tilsvarende med de to førstnævnte i forhold til uddannelsesniveau og –relevans.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for IT-sikkerhed

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag 1 Prækvalifikation IT-sikkerhed.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Region Sjælland er kendetegnet ved et stort antal SMV’er og den stadigt stigende brug af IT i alle brancher medfører, at efterspørgslen efter medarbejdere med kvalifikationer indenfor dette felt kun bliver større og større. Vi ser samtidig at digitaliseringen sætter nye og højere krav til sikkerheden omkring brugen af IT, så virksomheder og offentlige myndigheder beskyttes mod bl.a. hackerangreb. Det er derfor afgørende, at virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og med et kun meget lille udbud af medarbejdere med disse kompetencer i Region Sjælland er det derfor nødvendigt, at vi uddanner dimittender med de efterspurgte kompetencer regionalt


Uddybende bemærkninger

Regeringen har nedsat et Virksomhedsråd for IT-sikkerhed, der løbende kommer med anbefalinger til erhvervslivet og erhvervsministeren om, hvordan digital sikkerhed og ansvarlig datahåndtering i særligt små og mellemstore virksomheder kan styrkes (https://erhvervsstyrelsen.dk/styrket-it-sikkerhed-i-virksomhederne). Rådet er i august 2020 kommet med en analyse og vurdering af it-sikkerheden i de danske SMV’er, hvor der skrives:


”Analysens hovedresultater viser, at opmærksomheden på digital sikkerhed generelt er stigende i de danske virksomheder, der fra 2015-2018 årligt har øget deres investeringer i digital sikkerhed. Til trods for den øgede opmærksomhed, viser analysen, at der stadig er et væsentligt potentiale for at forbedre virksomhedernes it-sikkerhedstiltag. […] Derudover viser analysen, at der forekommer en generel mangel på kompetencer inden for cybersikkerhed på tværs af virksomhedsstørrelse. SMV’erne oplever blandt andet ’manglende it-kendskab og kompetencer til at håndtere it-sikkerhedsløsninger’ som den største udfordring for at implementere it-sikkerhedsløsninger.” (https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2020-09/Digital-sikkerhed-i-danske-SMVer.pdf)


 


Dette ligger fuldt i tråd med Zealands behovsanalyse blandt lokale og regionale virksomheder der viser, at der er stor efterspørgsel på kompetencer inden for IT-sikkerhed (se bilag 1 (Behovsanalyse) samt afsnit 2.2). Vi ser samtidig i undersøgelsen blandt vores studerende på datamatikeruddannelsen, at der er et stort ønske om efter endt uddannelse at have mulighed for at tage uddannelsen PBA i IT-sikkerhed top-up lokalt. Det er derfor hensigtsmæssigt at placere udbuddet af en PBA i IT-sikkerhed i Region Sjælland hos Zealands afdeling i Næstved af to årsager: 1) det vil styrke uddannelsesudbuddet af mellemlange videregående STEM-uddannelser i regionen og 2) det vil skabe et større udbud af kvalificeret arbejdskraft inden for IT-sikkerhed for regionale virksomheder.


 


Det nationale behov for uddannelsen understøttes også af en række nye undersøgelser samt udtalelser fra nationale aktører. De væsentligste pointer fra disse er samlet herunder:


  • På nationalt plan er STEM-området generelt og IT-sikkerhed specifikt højt prioriteret i disse år: ”Danske virksomheder oplever i dag stor mangel på ansatte med digitale og tekniske kompetencer […] Regeringen har med Teknologipagten sat et mål om, at 20 pct. flere skal gennemføre en faglært eller videregående uddannelse over de næste 10 år inden for de såkaldte STEM-områder (teknologi, it, naturvidenskab og matematik)” (National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021, s.31: https://fmn.dk/nyheder/Documents/National-strategi-for-cyber-og-informationssikkerhed-2018.pdf)


  • IT-sikkerhed er kommet højt på den politiske dagsorden som følge af de øgede krav til borgernes, virksomhedernes og i det hele taget samfundets digitalisering under COVID-19 nedlukningen. Dette ses bl.a. ved, at regeringen i kølvandet på COVID-19 har besluttet at oprette i alt 5.000 nye studiepladser for 2020 og 2021, der bl.a. skal prioriteres til teknologi- og it-uddannelser. (Aftale om flere uddannelsespladser på de videregående uddannelser i lyset af COVID-19: https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-flere-studiepladser.pdf)


  • Den politiske prioritering af IT-sikkerhed ses desuden i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-21: ”Tilliden til sikkerheden i digitale løsninger er afgørende for den fortsatte udvikling af vores samfund. Vi skal beskytte vores data og sikre, at de digitale løsninger, vores velfærdssamfund er afhængigt af, er beskyttet mod ødelæggende angreb udefra. Regeringen øger nu ambitionsniveauet for indsatsen på cyber- og informationssikkerhedsområdet og vil i de kommende år investere 1,5 mia. kr. i Danmarks cyber- og informationssikkerhed.”(National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021, s.5: https://fmn.dk/nyheder/Documents/National-strategi-for-cyber-og-informationssikkerhed-2018.pdf)


  • Undersøgelsen ”IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er” understøtter, at der er et stort og endnu udækket behov for at styrke IT-sikkerheden i danske SMV’er: Af over 1.000 adspurgte virksomheder har 55 % et lavt sikkerhedsniveau og kun 13 % et højt. (IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er, s.21: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/it-sikkerhed_og_datahaandtering_i_danske_smver.pdf) Dertil viser undersøgelsen, at 39 % af danske SMV’er ikke har et sikkerhedsniveau, der i tilstrækkelig grad matcher deres risikoprofil. (ibid. S 44).


 


Data fra Danmarks Statistik viser endvidere, at antallet af ledige stillinger i informations- og kommunikationsbranchen i Danmark er steget de sidste otte år. Dette gælder især fra 2018-2019, hvor der har været en kraftig stigning fra 1. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 på 55 % så der er over 5.000 ledige stillinger, hvilket samtidig er det højeste antal ledige stillinger siden 2010 (se Bilag 1, figur 8 og 9). Dermed understreges den generelt stigende efterspørgsel på ansatte i denne branche, hvor datamatikere og professionsbachelorer i IT-sikkerhed hører til.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På baggrund af behovsanalysen (se bilag 1) vurderer Zealand, at der er et tydeligt regionalt behov for en PBA i IT-sikkerhed, hvor det allerede ikke-dækkede behov og fremtidigt stigende behov for brug af kompetencer søges dækket af et uddannet hold på 20-25 dimittender årligt. En placering af udbuddet i PBA i IT-sikkerhed i Region Sjælland hos Zealands afdeling i Næstved vil styrke uddannelsesudbuddet af mellemlange videregående STEM-uddannelser i regionen, og det vil skabe et større udbud af kvalificeret arbejdskraft inden for IT-sikkerhed for regionale virksomheder.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Kortlægningen af behovet for kompetencer inden for IT-sikkerhed blandt offentlige institutioner og virksomheder i Region Sjællands er afdækket gennem en række telefoninterviews. Der har overordnet set været inddraget tre grupper af respondenter (se Bilag 1 for mere detaljerede oplysninger): • Gruppe 1 omfatter en række offentlige institutioner

 • Gruppe 2 omfatter en række lokale it-virksomheder

 • Gruppe 3 omfatter udvalgte lokale og regionale virksomheder, der pga. deres størrelse, grad af etablering og internationalisering er udvalgt til undersøgelsen. 
   


Som nævnt i afsnit 2.2. har Zealand desuden, som supplement til ovennævnte kortlægning, været i kontakt med en række centrale organisationer og aktører, der har bidraget med konkrete vurderinger af behovet i Region Sjælland. Disse omfatter:


  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR

 • Erhvervshus Sjælland

 • Digitale Veje til Vækst, Zealand

 • PROSA

 • Næstved Erhverv
   


Endelig er indhentet hensigtserklæringer fra kommunale erhvervsforeninger og virksomheder.


 


Der henvises til bilag 1 for både vurderinger og hensigtserklæringer.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand udbyder for nuværende en række IT-faglige erhvervsakademiuddannelser og top-up bacheloruddannelser:


·         Datamatiker, AK (Roskilde, Næstved)


·         Produktionsteknolog, AK (Nykøbing Falster, Slagelse)


·         Multimediedesigner, AK (Køge, Nykøbing Falster, Slagelse)


·         Digital konceptudvikling, top-up PBA (Køge)


·         Web Development, top-up PBA (Roskilde)


 


De ovennævnte uddannelser beskæftiger sig med kompetencer bredt inden for det IT-faglige område; fx med drift af maskiner, digital kommunikation, programmering, softwareudvikling og digital værdiskabelse, men ikke med fagområder, der er sammenlignelige med professionsbacheloren i IT-sikkerhed. Samtidig er der ikke andre uddannelsesudbud i Region Sjælland som overlapper med den faglige profil og kompetencer for professionsbacheloren i IT-sikkerhed. Et udbud af professionsbacheloren i IT-sikkerhed i Zealand, Næstved, vil derfor sikre en p.t. ikke-eksisterende dækning af uddannelsen og de relaterede kompetencer i Region Sjælland, uden at det vil påvirke det eksisterende udbud af videregående uddannelser.


Uddybende bemærkninger

Ingen


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Rekrutteringsgrundlaget består af dimittender fra erhvervsakademiuddannelserne til datamatiker og IT-teknolog. Datamatikeruddannelsen udbydes af Zealand to steder i Region Sjælland i hhv. Roskilde og Næstved, hvor der årligt er ca. 100 dimittender. Uddannelsen til datamatiker er dimensioneret, men der forventes et meroptag de kommende år grundet den politiske aftale om 5000 flere studiepladser i Danmark, hvoraf over halvdelen skal placeres på STEM-uddannelser udenfor hovedstadsområdet (https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-flere-uddannelsespladser-pa-de-videregaende-uddannelser-i-lyset-af-covid-19).  IT-teknologuddannelsen udbydes ikke i Region Sjælland, og nærmeste udbyder er KEA.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Det vil være muligt sideløbende med et arbejde at tage en diplomuddannelse eller en masteruddannelse. Efter en konkret vurdering vil det også være muligt at blive optaget på en kandidatuddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Det forventes, at uddannelsen udbydes med ét årligt optag á ét hold på mellem 20-25 studerende i perioden 2021-2023.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsen (Bilag 1) omfatter også en afdækning af virksomheders og offentlige institutioners interesse og mulighed for at indgå praktikaftaler for studerende på en potentiel professionsbachelor i IT-sikkerhed. Undersøgelsen viser således, at 12 ud af de 24 adspurgte virksomheder og offentlige institutioner forventer at kunne tilbyde ét eller flere praktikophold til studerende på professionsbacheloren i IT-sikkerhed, mens de resterende af respondenterne er uafklarede i forhold til behovet. Zealand har generelt haft let ved at fremskaffe det nødvendige antal praktikpladser i Næstved og Roskilde på datamatikeruddannelsen, og det er forventningen at det samme vil gøre sig gældende for IT-sikkerhed.


 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Det bemærkes, at behovsanalysen, der ligger til grund for nærværende ansøgning, er vedhæftet som bilag 1.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-20 C2 - Godkendelse af PB (overbygning) i IT-sikkerhed - Erhvervsakademi Zealan 2027542_729788_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil