Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplomuddannelse - Socialformidling - University College Syddanmark

University College Syddanmark
30/09-2020 12:07
2020-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
UC SYD, Campus Kolding

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Mikkel Thagaard Roberts mtro@ucsyd.dk 72665052

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Socialformidling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Social Work

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diplomuddannelse i socialformidling

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diploma of Social Work

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det social- og samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Diplomuddannelsen i Socialformidling er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU), samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet med Diplomuddannelsen i Socialformidling er at kvalificere de studerende til at varetage rådgivning, sagsbehandling, koordination, samarbejde og udviklingsorienterede opgaver i komplekst socialt arbejde i både offentligt og privat regi på lige fod med socialrådgivere. Uddannelsen skal styrke deltagernes personlige og faglige kompetencer til at tilrettelægge, udvikle og udføre socialt arbejde i såvel offentlige som private organisationer. Uddannelsen skal herved medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft på det sociale område ved at bidrage til at sikre en løbende kompetenceudvikling af voksne, der udfører socialt arbejde i såvel offentlige som private organisationer. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om diplomuddannelser.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler på hver 10 ECTS-point, et obligatorisk modul på 5 ECTSpoint, et valgfrit modul på 10 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 15 ECTS-point, der afslutter
uddannelsen. Uddannelsen er opbygget således, at de studerende opnår generelle fællesfaglige kompetencer i forhold til at udføre socialt arbejde, og således, at de kan udbygge deres erhvervskompetence indenfor et specifikt arbejdsområde. De valgfrie moduler kan være: børn og unge, beskæftigelse eller udsatte voksne og personer med handicap.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Samme som andre udbydere


Forslag til censorkorps
Samme som andre udbydere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Diplom Socialformidling_samlet.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

UC SYD ønsker at udvide udbuddet af videreuddannelser indenfor det sociale område på baggrund af en stigende efterspørgsel, samt et øget politisk fokus på opkvalificering og kvalitet i behandling og betjening af borgere hos kommuner, regioner og i den private sektor. Modulerne for diplomuddannelsen i socialformidling kan indgå på tværs af beslægtede diplomuddannelser som vi udbyder, og passer ind som en del af UC SYDs faglige miljø og uddannelsesportefølje på det sociale område. Uddannelsen vil dermed gøre det muligt for UC SYD at opkvalificere ansatte i den offentlige og private sektor, som har behov for at hæve deres kompetenceniveau. Ved at udbrede uddannelsesmulighederne vil UC SYD kunne styrke helhedsdækningen af efter- og videreuddannelser indenfor det sociale område i Syddanmark.


Uddybende bemærkninger

UC SYD samarbejder med virksomheder og kommuner i sit dækningsområde om kurser, temadage, forsknings- og udviklingsprojekter samt efter- og videreuddannelser inden for hele det velfærdsfaglige område, herunder det sociale. Uddannelsen tilknyttes dermed til et velfunderet og stærkt fagligt miljø.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det er UC SYDs opfattelse, at der er en stigende erkendelse af behovet for veluddannede medarbejdere på det sociale område. Behovet forventes desuden at øges i takt med at muligheder for efter- og videreuddannelse stiger. Det er således meget vanskeligt at sige noget meget præcist om behovet for dimittender med diplomuddannelsen i socialformidling. Behovet for dimittender viser sig ofte først, når der reelt er et tilgængeligt uddannelsestilbud. 


På baggrund af de interviews, der er gennemført, anslår UC SYD, at der vil være behov for 20-30 dimittender/år fra UC SYD.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Metode


Der er gennemført interviews på baggrund af en semistruktureret spørgeguide med en række respondenter fra repræsentative og relevante offentlige og private virksomheder i UC SYDs dækningsområde. Interviewene er gennemført enten i forbindelse med besøg på virksomhederne eller som telefoninterviews.


UC SYD har desuden udarbejdet en støtteerklæring, som interessenter i uddannelsen har kunnet rekvirere og underskrive.


Grundet situationen med COVID-19 har der været frafald blandt respondenterne, men UC SYD er af den opfattelse at de inkluderede respondenter er repræsentative for behovsafdækningen.


I forhold til Diplomuddannelsen i socialformidling er modtaget besvarelser fra følgende organisationer: • Esbjerg Kommune

 • Haderslev Kommune

 • Kolding Kommune

 • Varde Kommune

 • Sønderborg Kommune

 • HK Sydjylland

 • Socialområdet, Region SyddanmarkDer er modtaget støtteerklæringer fra: • Esbjerg Kommune

 • Kolding Kommune

 • Haderslev Kommune

 • HK Sydjylland

 • Socialområdet, Region Syddanmark

 • Varde Kommune

 • Erhvervsakademi Sydvest


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Diplomuddannelsen i socialformidling – beslægtede uddannelser og udbydere i Region Syddanmark: • Diplomuddannelse i beskæftigelse – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD

 • Den Sociale Diplomuddannelse – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD

 • Diplom i Socialformidling – udbydes af UCL EA/PH

 • Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD

 • Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD


Den nærmeste beslægtet uddannelse til Diplomuddannelsen i socialformidling er Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Diplom henvender sig til målgrupper med professions- eller akademiuddannelse og relevant erhvervserfaring. Diplomuddannelsen i socialformidling henvender sig til personer, der skal opkvalificeres til at varetage sagsbehandling, koordination, samarbejde og udviklingsorienterede opgaver i komplekst socialt arbejde i både offentligt og privat regi.


Uddybende bemærkninger

Se venligst vedhæftede bilag


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Medarbejdere der er indenfor uddannelsens målgruppe arbejder typisk allerede med rådgivning og sagsbehandling eller relaterede områder. Behov for opkvalificering opstår ofte undervejs i karriereforløbet i takt med at medarbejderen forventes at takle mere komplekse og udviklingsorienterede opgaver. Uddannelsen udvider udbuddet af relevante uddannelser og fagmoduler til aftagerorganisationerne, og UC SYD vurderer eventuelle konsekvenser for beslægtede udbud udelukkende vil være positive.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Diplomuddannelsen i socialformidling giver adgang til relevante masteruddannelser.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

På baggrund af interviewene i behovsundersøgelsen forventer UC SYD fordelt på sine fire campusser at kunne optage:


2021: 20 studerende


2022: 30 studerende


2023: 50 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-23 C5-C8 - Godkendelse af diplom i Socialformidling - UC Syd 2036511_729797_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil