Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Master - Master i Bæredygtig og sikker fødevareproduktion - Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet
30/09-2020 12:07
2020-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Danmarks Tekniske Universitet

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kit Bjerregaard, e-mail: kbjer@adm.dtu.dk, telefon: 45251138

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Master

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Master i Bæredygtig og sikker fødevareproduktion

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Master of Sustainable and Safe Food production

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master i Bæredygtig og sikker fødevareproduktion

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Sustainable and Safe Food production

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

En relevant mellemlang (professionsbachelor eller lign, min. 3 år) eller lang videregående uddannelse samt mindst to års erhvervserfaring inden for fødevareområdet. Den studerende skal have et solidt naturvidenskabeligt grundlag (biologi, kemi, matematik) samt forståelse for tekniske processer i produktionslinjer


Adgangsgrundlaget kan være bachelor - og kandidatuddannelser inden for det tekniske- og/eller naturvidenskabelige område eller professionsbachelor-uddannelse inden for fødevareteknologi, kemi, laboratorieteknologik etc.


Erfaring fra den hidtidige danske masteruddannelse (Fødevarekvalitet og sikkerhed) har vist, at de studerendes mangeartede baggrund har været vigtigere end en konkret forudgående uddannelse. Adgangsgrundlaget kan derfor også være en relevant erhvervsakademiuddannelse (f.eks. akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi) kombineret med længere erhvervserfaring (f.eks. kvalitet- eller produktionschef) og løbende efteruddannelse. Relevant erhvervserfaring og motivation kan således været grundlaget for en individuel vurdering af, hvorvidt en ansøger har de nødvendige indgangskvalifikationer for at kunne gennemføre uddannelsen. 


Erhvervserfaring findes relevant, hvis den stammer fra arbejde i den private sektor med kontrol af sikkerhed og/eller vurdering af bæredygtighed i forbindelse med produktion eller distribution af fødevarer, eller arbejde i den offentlige sektor med eksempelvis kontrol, regulering eller undervisning inden for fødevareområdet.


Udenlandske ansøgere vil også kunne blive optaget på uddannelsen på grundlag af en individuel vurdering af om deres grundlæggende kvalifikationer svarer til det krævede niveau beskrevet ovenfor.


Der er krav om engelsk på minimum B-niveau, da hele uddannelsen udbydes på engelsk.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Ja, undervisningen foregår hovedsagligt på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formål med masteren at løfte kompetencerne hos ansatte i den offentlige og private sektor inden for fødevareproduktion og forarbejdning. Uddannelsen har fokus på at understøtte medarbejdernes mulighed for at bidrage til udvikling af sektoren under hensyntagen til såvel bæredygtighed som sikkerhed.


Fødevaresektoren er under en voldsom udvikling og sektoren står ofte over for dilemmaer, hvor hensyn til hvordan fødevaresikkerhed og bæredygtighed skal balanceres indbyrdes og i forhold til produktivitet, marked og økonomi skal håndteres. Den nye virkelighed betyder, at virksomheder og myndigheder hurtigt skal kunne omstille sig og tilpasse produktion, forarbejdning og kontrol. 


Masteren skal give den studerende opdateret nyeste viden for håndtering af de ovennævnte udfordringer i praksis, og samtidig gøre de studerende i stand til at bidrage til kvalificering af virksomhedernes udvikling af nye produkter og teknologier og til myndighedernes kontrol med disse. 


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Købehavns Universitet (KU). Studieledelsen er placeret på DTU og kursusansvar for de enkelte kurser er placeret på et af de to universiteter, men der vil i vid udstrækning være samarbejde på tværs også inden for kurserne.


Uddannelsen består af 6 obligatoriske kurser og et masterprojekt. Alle kurserne udbydes som selvstændige kurser, der kan tages som enkeltfag. Kurserne vil have et bærende element af e-learning (se tidligere beskrivelse), hvor de enkelte studerende kan deltage hjemmefra eller fra arbejdspladsen og et element af on-Campus undervisning. On-Campus undervisning vil blive arrangeret som en tværgående, multidisciplinær årlig konference, der muliggør, at udenlandske deltagere kan begrænse deres rejser til Danmark.


En master i bæredygtig og sikker fødevareproduktion, der fuldt ud har opfyldt uddannelsens mål, vil endt uddannelse kunne:


·         Identificere nationale og internationale aktører og deres roller i produktionen af bæredygtige og sikre fødevarer.


·         Analysere muligheder for at forbedre bæredygtigheden af nuværende fødevareproduktionssystemer under hensyntagen til en bevarelse af fødevaresikkerheden.


·         Kombinere metoder til opnåelse af fødevaresikkerhed med bæredygtige teknologier i udviklingen af nye fødevarer. 


·         Reagere på aktuelle nationale og internationale problemstillinger relateret til fødevaresikkerhed og bærdygtig fødevareproduktion.


·         Forklare mulige økonomiske og samfundsmæssige potentialer og barrierer i forhold til produktion af både bæredygtige og sikre fødevarer.


·         Reflektere over hvilke udfordringer globaliseringen og den øgede befolkningstilvækst vil have for fødevaresikkerhed og bæredygtig fødevareproduktion.


·         Diskutere fødevaresikkerhed i sammenhæng med bæredygtig fødevareproduktion med relevante aktører, herunder myndigheder, erhverv og forbrugere.


Uddannelsens obligatoriske kurser:


-          Mikrobiologisk fødevaresikkerhed (7,5 ECTS) - KU


-          Kemisk fødevaresikkerhed (7,5 ECTS) - DTU


-          Fødevaresikkerhed i kontekst og globale   fødevaresystemer (5 ECTS) - KU


-          Bæredygtig fødevareproduktion og forarbejdning (10 ECTS) - DTU


-          Risikovurdering af fødevarebårne kontaminanter (10 ECTS) - DTU


-          Overvågning og kildesporing af fødevarebåren sygdom (5 ECTS) - DTU


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Takst 3 (ren tekniskvidenskabelige uddannelse)


Den nye uddannelse vil kombinere online og onsite undervisning - blended learning, hvor e-læring bidrager med en væsentlig del af læringen/undervisningen.


Kurserne vil bestå af en variation mellem lektioner, regneopgaver, digitale quizzer, projektarbejde og rapporter med og uden ’peer assessment’. Der lægges stor vægt på en løbende dialog mellem undervisere og studerende igennem hele uddannelsen. Ontime undervisnignen vil blive gjort tilgængelig for tilmeldte studerende uafhængig af tidpunkt, således at studerende fra andre tidszoner vil kunne deltage.


Som et nyt initiativ vil on-site undervisningen blive planlagt som en årlig ”konference”, hvor studerende på forskellige årgange og kurser samles. Fokus vil her være på tværdiciplinære temaer, projektarbejde og udvikling af netværk. Konferencen skal give værdi for såvel studerende, der ønsker at tage hele masteruddannelsen som studerende, der kun planlægger at tage et eller enkelte moduler.


Forslag til censorkorps
Censorkorps for Fødevareteknologi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag DTU ansøgning Journal nr. 08_01140.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Med udviklingen inden for fødevarebranchen er der stigende behov for kandidater med indsigt i såvel bæredygtighed som fødevaresikkerhed. Masteren imødekommer efterspørgslen ved at tilbyde efteruddannelse i værktøjer for identifikation, beskrivelse og kvantificering af relevante parametre forud for analyse og balanceret vurdering fra begge perspektiver af konkrete fødevareproduktionslinjer og endelige produkter. Kandidaterne vil således med disse kompetencer være i stand til at bidrage til kvalificering af virksomhedernes udvikling af nye produkter og teknologier og til myndighedernes kontrol med disse.  


Den højere grad af internatinalisering af fødevarebranchen imødekommes ved at styrke de nationale studerendes evne til at arbejde i en global kontekst. Den internationale deltagergruppe vil øge forståelsen for globale partneres perspektiv og den engelsksprogede undervisning vil styrke udvikling af et internationalt, professionelt forretningssprog.


Der nedsættes en følgegruppe for uddannelsen, der har til formål at styrke sammenhæng i undervisningen, bidrage til fastholdelse og udvikling af uddannelsernes kvalitet og sikre en løbende dialog med omverdenen om uddannelsernes relevans. I forbindelse med udarbejdelse af denne ansøgning har Fødevarestyrelsen givet tilsagn om at bidrage til følgegruppe, hvilket senere vil blive udvidet med industrirepræsentation for kontinuerlig sikring af behov og relevans.


Uddybende bemærkninger

Internationale aftagere:


Danmark er internationalt kendt for et højt niveau af foder- og fødevaresikkerhed, bæredygtighed og et troværdigt og ansvarligt samarbejde mellem sektorens aktører – producenter, myndigheder og forskningsverden. DTU Fødevareinstituttet ønsker at udbyde efter- og videreuddannelse internationalt med henblik at formidle de danske resultater og erfaringer og den danske samarbejdsmodel for herigennem at præge udviklingen af fødevaresikkerhedssystemer globalt. 


På tværs af EU er der udtrykt bekymring for utilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft, der kan gennemføre risikovurdering i relation til produktion og distribution af fødevarer. Risikovurdering er en akademisk disciplin, det forudsætter specialiseret faglig vide og praktisk erfaring. Danmarks status i forhold til risikovurdering og risikohåndtering jf. ovenstående kan bidrage betydeligt til et europæisk masterprogram (ordinæruddannelse).


Behovet for videre- og efteruddannelse inden for fødevaresikkerhed og bæredygtig produktion giver et solidt grundlag for en ny-etablering af masteruddannelsen.


Ud over de konkrete behov fra aftagerne i den nationale og internationale fødevaresektor er der fra dansk side et politisk, strategisk ønske om at præge udviklingen af fødevaresikkerhedssystemer globalt, hvilket kombineret med den internationale efterspørgsel af forskningsbaseret efter- og videreuddannelse på området er baggrunden for, at uddannelsen ønskes udbudt på engelsk og med en væsentlig andel af e-learning.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det vurderes, at de første moduler vil kunne tiltrække ca. 15 studerende pr. modul. Det er målsætningen at uddannelsen efter 3 år årligt tiltrækker 30 studerende, der tager moduler svarende til 15 ECTS. 


 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsen er underbygget af samtaler, drøftelser og møder med nationale og internatinale aftagere og DTU Fødevareinstituttets samarbejdspartnere både i industrien og den offentligesektor. 


Medelmmer af DTU Fødevareinstituttets advisory board både fra industrien og myndighedsrepræsentanter.


Medlemmer af DTU Aftagerpanel.


DTU Fødevareinstituttet internationale samarbejdspartnere eks. the Food Safety Commission of Japan, All-Russian State Center for Quality and Standardization of Veterinary Drugs og Feed og Saudi Food and Drug Authority. 


Generelle udtalelser fra Det norske fagråd for human toksikologi og nationale toksikolgiske organsiationer I Norden (Danmark, Sverige, Finland og Island) samt Norway Eurotox og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).


DTU og Københavns Universitets kortlægning af lange og mellemlange uddannelser med relevans for fødevaresektoren – ”ACADEMIC EXCELLENCE AND IMPACT WITHIN FOOD RESEARCH - Seen from University of Copenhagen and The Technical University of Denmark”.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Danmarks eksport fra fødevareklyngen udgør (2017) en fjerdedel af den samlede danske eksport. Dette og den deraf følgende omfattende interaktion internationalt forventes at understøtte global efterspørgsel efter uddannelsen.


DTU Fødevareinstituttets advisory board giver deres støtte til en nye uddannelse. De er ikke i tvivl om, at der vil blive taget godt imod den i industrien. Det er et godt tilbud til kompetenceudvikling og en relevant efteruddannelse.


Tilsvarende støttede myndighedsrepræsentant i advisory board også op om uddannelsen og nævner bl.a. fleksibiliteten i uddannelsens modulstruktur som efterspurgt.


DTU’s Aftagerpanel støtter tillige den foreslåede masteruddannelse. Panelet fremhæver en række positive forhold omkring det faglige indhold. Aftagerpanelet peger tillige på at uddannelsen dækker behov ved styrelser og kommuner, ansatte i faglige organisationer og private virksomheder.


DTU Fødevareinstituttet har basis i sektorforskningen og kontrakt med nationale og internationale myndighede. Gennem disse samarbejder ses tillige et behov for videreuddannelse omfattet af den nye master.


 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Masteruddannelsen i Bæredygtig og sikker fødevareproducerer erstatter den hidtil udbudte Masteruddannelse i Fødevarekvalitet og sikkerhed (KU), der nedlægges medio 2021.


Ingen andre af de danske universiteter udbyder masteruddannelse inden for fødevareproduktion, bæredygtighed og sikkerhed – eller masteruddannelser, der nærmer sig dette område.


På Danmarks Tekniske Universitet udbydes kandidatuddannelse i Fødevareteknologi og på Københavns Universitet en kandidatuddannelse i Food Science and Technology. Der findes i alt 6 ordinære fødevarerelevante kandidatuddannelser, hvor i blandt de to nævnte har størst fokus på fødevareproduktion.


Da målgruppen for den nye masteruddannelse imidlertid ikke er nyuddannede bachelorer, men folk der allerede i kortere eller længere tid har været på arbejdsmarkedet, kommer det nye uddannelsesudbud ikke til at have indflydelse på de eksisterende kandidatuddannelser, bortset fra, at det er samme højtkvalificerede medarbejderstab, der levere undervisningen.


 


Uddybende bemærkninger

Ikke relevant


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Ikke relevant


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittender fra masteren forventes primært at bruge uddannelsen som kompetenceløft i forbindelse med nuværende job, men uddannelsen kan føre til, at dimittenden vælger at søge videre studier på DTU, ved en række højere læreanstalter/universiteter i Danmark eller udlandet, idet masteruddannelsen formelt kvalificerer til en ph.d-uddannelse. Et ph.d. projekt vil fx kunne gennem føres i samarbejde med virksomheder (fx inden for erhvervsforskerordningen).


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Ikke relevant


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Masteruddannelsen ønskes udbudt på engelsk, hvilket skyldes nedenstående forhold:


·         Uddannelser på kandidatniveau udbydes generelt på engelsk i Danmark.


·         Flere undervisere/forskere vil kunne involveres.


·         Potentialet for studerende, der kan optages, er mange gange større og efterspurgt.


·         Danmark er internationalt anerkendt for fødevarebæredygtighed og –sikkerhed, hvorfor en master på engelsk vil være mest relevant og samtidig sende ’signal’ om Danmarks fortsatte internationale position på området.


·         Danmark har et politisk, strategisk mål om at udbrede ”den danske model” for fødevaresikkerhed og bæredygtighed internationalt.


·         DTU Fødevareinstituttet har aftaler med en række internationale organisationer om bidrag til kompetenceløft samt efter- og videreuddannelse.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Godkendelse af ny uddannelse - MA i bæredygtig og sikker fødevareprodukt 2047712_729725_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil