Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i Energimanagement - Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi
30/09-2020 23:04
2020-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Københavns Erhvervsakademi

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Morten Holst Nielsen mohn@kea.dk 53461413

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i Energimanagement

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelors Degree in Energy Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Energimanagement

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Energy Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Der gives direkte adgang via erhvervsakademiuddannelserne: • Energiteknolog AK • Automationsteknolog AK • Installatør VVS • Installatør EL. Ingen specifikke adgangskrav.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Professionsbacheloruddannelsen i Energimanagement ønskes tilknyttet censorkorpset for produktion, teknik og energi.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse_Energimanagementuddannelse.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

KEA ønsker at udbyde Energimanageruddannelsen, da KEA vurderer, at der er et regionalt behov, som baseres på virksomhedernes efterspørgelse samt de studerende interesse og potentielle rekrutteringstal, der er til stedet i Region Hovedstaden og resten af Sjælland.


På nuværende tidspunkt udbydes Energimanagementuddannelsen kun på UCN, som er beliggende i Aalborg. Herved dækker uddannelsen kun et begrænset del af landet i forhold til at dække arbejdsmarkedets behov. KEA kan konstatere, at der er et større rekrutteringsgrundlag til energimanagementuddannelsen fra de adgangsgivende uddannelser på Sjælland, hvorfor det er yderst relevant, at uddannelsen også udbydes på Sjælland og i dette tilfælde på KEA. 


Uddybende bemærkninger

For at afdække det regionale behov har KEA indsamlet data gennem en survey blandt 164 virksomheder, som alle har haft praktikanter fra KEA inden for de beslægtede uddannelser. Hertil har KEA gennemført 10 interviews med store virksomheder for at afdække aftagernes efterspørgsel. Alle virksomheder er beliggende i Region Hovedstaden og resten af Sjælland. Konklusionen på baggrund af dataindsamlingen er meget klar. Virksomhederne giver entydigt udtryk for, at de finder uddannelsen meget relevant, at der er et markant behov for energimanagerens kompetencer i deres virksomheder, ligesom en stor del af virksomhederne giver udtryk for at de gerne vil tilknytte praktikanter fra uddannelsen samt ansætte dimittender fra uddannelsen.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På baggrund af optagelsestallene fra UCN og deres rekrutteringgrundlag, som er baseret på Jylland og Fyn gennem de seneste tre år, har KEA berenget hvor mange studerende vi bør kunne rekruttere baseret på tilsvarende tal fra Region Hovedstaden og resten af Sjælland. Ud fra denne beregning er der på KEA et grundlag for et årligt optag på 50 studerende. 


Samtidig har KEA genenmført en survey, hvor de nuværende studerenede på de adgangsgivende uddannelser blev spurgt ind til deres interesse for at læse videre på energimanagementuddannelse, og hér svarede 68 af de nuværende studerende, at de er interesseret i det. Det svarer til 54 % af de adspurgte.


Ovennævnte tal er dog umiddelbart højt sat, og realistisk set vurderer KEA, at der er et grundlag for at optage 30 studerende, hvoraf de 25 forvenets af gennemføre. 


Baseret på de tilbagemedlinger, som KEA har fået fra virksomhederne, vurderer KEA, at der vil være gode beskæftigelsesmuligheder for alle dimittender, som uddannes på KEA.  


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

164 virksomheder, som alle har haft praktikanter fra KEAs beslægtede uddannelser. Hertil deltog udvalgte 10 virksomheder  i de gennemførte interviews.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Professionsbacheloruddannelsen i Energimanagement vil kunne bidrage med en mere relevant videreuddannelsesmulighed for Energiteknologer, Automationsteknologer og Installatører, idet den bygger direkte oven på fagelementer fra disse uddannelser inden for energiområdet.


Dette vil medføre en styrkelse af sammenhængen i uddannelsessystemet ved at sikre en tydelig vej op igennem uddannelsesniveauerne, hvorved også de adgangsgivende erhvervsuddannelser også bliver mere attraktive og fremtidssikrende.


I forhold til de beslægtede uddannelser har Energimanagementuddannelsen en specifik profil i forhold til energioptimering og den grønne omstilling, der supplerer de nuværende uddanenlser.


Herunder gennemfører energimanageren større og mere komplekse analyser med fokus på energieffektiv drift, implementeringer af nye systemer, formidling af komplekse helhedsløsninger samt køb og salg af energi.


Dette baseres på en faglig bredde og tværfaglige forståelse, som ikke dækker erhvervsakademiuddannelsernes arbejdsområder (se mere under de uddybende bemærkninger).


 


Uddybende bemærkninger

I det følgende fremlægges de forskelle og ligheder, der er til de beslægtede uddannelser til energimanageruddannelsen. Herved uddybes og synliggøres hvordan energimanagementuddannelsen supplerer disse. KEA vurderer, at et udbud af energimanamentuddannelsen ikke påvirker optag eller beskæftigelsesmulighed for de beslægtede uddannelser.


Energiteknolog AK, El-Installatør og VVS-installatør (udbydes alle tre på KEA, På Zealand udbydes de to installatøruddannelser)
De tre fødekædeuddannelser til energimanagementuddannelsen er erhvervsakademiuddannelser og dermed på et andet niveau i uddannelsessystemet. Energiteknolog, el-installatør- og VVS-installatør-uddannelserne er desuden mere praktisk orienteret i forhold til deres opgaver, mens energimanageren gennemfører større og mere komplekse analyser med fokus på energieffektiv drift, implementeringer af nye systemer, formidling af komplekse helhedsløsninger samt køb og salg af energi. Dette baseres på en faglig bredde og tværfaglige forståelse, som ikke dækker erhvervsakademiuddannelsernes arbejdsområder.


 


- Produktudvikling og teknisk integration (udbydes på KEA)
PBA Produktudvikling og teknisk integration (PTI) er en top-up uddannelse med de samme adgangsgivende uddannelser som energimanageren. Det er imidlertid vores klare forventning, at de to uddannelser retter sig mod hvert sit segment og målgruppe. Ud over at energimanageren har en mere klar profil i forhold til grøn omstilling og energioptimering og PTI primært kredser om produktionsteknologi, fremgår det også af overgangtallene fra UFMs datavarehus, at kun 14 af KEAs studerende fra fødekæden valgte at læse videre PBA Produktudvikling og teknisk integration i perioden 2015-2018.


Energiingeniøren / Bachelor i bæredygtigt energidesign / Diplomingeniør i elektrisk energiteknologi (udbydes på DTU)


De tre nævnte uddannelser er også til dels beslægtede med energimanageren, men heller ikke på dette punkt er der en konkurrencesituation. Dette baseres ud fra de tre uddannelser har andre adgangsgivende krav, er hele bacheloruddannelser og dermed en anden målgruppe og placering i det samlede uddannelsessystem. De tre uddannelser og arbejdsområder baseres desuden mere på forskning og udvikling, projektering, rådgivning eller salg og ledelse, ligesom energiingeniøren i højere grad end energimanageren er baseret på teori med fokus på big data.


Maskinmester (udbydes på Maskinmesterskolen i København)
Det er KEAs vurdering, at energimanageren heller ikke skaber en konkurrencesituation i forhold til maskinmesteruddannelsen, der ellers umiddelbart fremstår som den tættest beslægtede hvad uddannelse og kompetencer angår.  Som de forrige uddannelser er også denne en fuld bacheloruddannelse. Maskinmesterens profil lægger i højere grad end energimanageren vægt på driftsmonitorering – herunder konstant drift og effektiv drift og er så at sige til stede der, hvor energien produceres, omsættes og transporteres. Hertil kan maskinmesteren eksempelvis også have søfart som en del af sit arbejdsområde.  Energimanageren har i højere grad særlige analytiske kompetencer inden for energi og miljøledelse med fokus på bygninger (facilities/drift), installationer, produktionsanlæg og styringen af disse. Energimanagerens faglige bredde og tværfaglige forståelse gør, at han kan vurdere (kortlægge og analysere), udvikle og implementere teknologiske systemer der optimerer energiforbrug og CO2-udledning. Dette tilsat et mere markant fokus på energisamfundets love, regler, krav og målsætninger samt ledelse af tværfaglige projekter, hvor der er fokus på teknologiforståelse, ressourcer og facilitering af samarbejde.


PBA Innovation og entrepreneurship (udbydes på CPH Business og Zealand)
Den sidste af de beslægtede uddannelser er PBA Innovation og entrepreneurship, som ligeledes er en top-up uddannelse. Denne ligger dog fagligt set et godt stykke fra energimanagerens profil og har ikke samme vægt på energioptimering – herunder energimanagerens analytiske kompetencer inden for energi og miljøledelse.


 


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

KEA forventer at rekruttere 30 studerende om året, hvoraf de fleste vil komme fra energiteknologuddannelsen samt de ti installatøruddannelser (el og VVS).


Rekrutteringen baseres på en profil, der - med baggrund i nyligt opstående behov hos aftagerne - ikke ikke skaber konkurrence men i stedet et supplement til de eksisterende uddannelser.


De kompetencer, som virksomhederne efterspørger hos en energimanager er så specifikt møntet på energimanageren, at et nyt udbud af uddannelsen derfor ikke vurderes til at få negativ bestydning for de beslægtede uddannelser. Hverken i forhold til rekruttering og beskæftigelse.


 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Professionsbacheloren i energimanagement vil have mulighed for at videreuddanne sig på en kandidatuddannelse til civilingeniør, f.eks. i byggeledelse, bygningsinformatik, produktion, bygningers energidesign og sikkerhed og risikostyring (ug.dk).


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

KEA forventer at optage 90 studerende for de tre første år samlet. 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Med baggrund i de data som KEA har indsamlet fra survey og interviews hos virksomhederne, tegner der sig et grundlag for, at alle studernede på energimanageruddannelsen på KEA vil kunne få tilbudt en praktikplads. Hertil har KEA også et stort netværk af praktikvirksomheder inden for energiområdet, hvilket vil danne et godt grundlag for at sikre de studerende en praktikplads.


Det skal desuden nævnes, at virksomhederne specifikt har øje for energimanagere på baggrund af et forholdsvis nyopstået behov, og at de nye praktikpladser derfor ikke vil få konsekvenser for studerende på andre lignende uddannelser.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-22 C4 - Godkendelse af PB (overbygning) i Energimanagement - Københavns Erhverv 2036509_729795_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil