Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - AU i Skatter og Afgifter - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
29/09-2020 08:11
2020-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Herning

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Anette Becker Mail: aeb@eamv.dk Tlf: 29693703

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Betinget

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
AU i Skatter og Afgifter

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Acaemy Profession (AP) Degree in Taxes

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AU i Skatter og Afgifter

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Acaemy Profession (AP) Degree in Taxes

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på AU i Skatter og afgifter eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en
relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse.
Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Det merkantile censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Prækval ansøgning incl bilag endelig.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Med et nyt udbud af AU i Skatter og Afgifter ønsker EAMV at understøtte virksomheder og medarbejdere der søger beskæftigelse, opkvalificering og udviklingsmuligheder inden for skatter og afgifter i en del af landet, hvor det i forvejen er vanskeligt at tiltrække arbejdskraft fra områder, hvor der er udbud af uddannelsen.
Vi har et ønske om at løfte uddannelsesniveauet blandt de nuværende medarbejdere og forsat styrke videreuddannelsesmulighederne i EAMVs dæknings- og rekrutteringsområde på en mere fleksibel og virksomhedstilpasset måde.
Således vil EAMVs udbud af AU i Skatter og Afgifter bidrage til et løft af kompetenceniveauet og dermed bidrage til at sikre vækst og beskæftigelse gennem medarbejdere med relevante kompetencer i Midt- og Vestjylland.
Et udbud af AU i Skatter og Afgifter vil aktivt understøtte Regeringens udspil om ”Fremtidens velstand og Velfærd”, hvor der netop er fokus på styrket voksen- og efteruddannelse. Det vil bla kunne medvirke til nedbringelse af ledigheden, idet medarbejdere kan op- og omkvalificeres med kompetencer i virksomheder, hvor der er behov herfor og øget beskæftigelse.
Med udgangspunkt i dette og et ønske fra regeringen og vors partnere til at have et bredere udbud af videregående uddannelser med udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov, er det vigtigt at have udbud af AU i Skatter og Afgifter i Midt- og Vestjylland, hvor store dele af Skattestyrelsen er etableret.


Uddybende bemærkninger

Vi har oplevet en større efterspørgsel efter udbud af AU i Skatter og afgifter for åbne udbud til gavn for en bred vifte af virksomheder, der har behov for at deres medarbejdere har kompetencer inden for de skatteretslige områder.
Det behov har vi ikke kunnet imødekomme, idet vi samarbejder med UCL omkring det nuværende udbud, som rækker ud over SEGES og SKAT.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen
Ift udviklingen og efterspøgslen på arbejdsmarkedet, vores historiske optag på AU i Skatter og Afgifter og vores fremadrettede strategiske satsninger, forventer vi et stigende optag ift tidligere set i lyset af, at vi vil udbyde åbne hold for en bred vifte af virksomheder med behov herfor, der rækker ud over kursister fra SKAT og SEGES.


Vi vurderer, at rekrutteringsgrundlaget de kommende år vil ligge omkring:


År        STÅ
2021:  20
2022:  25
2023:  30


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi har haft flere aftagere og interessenter inddraget i behovsundersøgelsen, med hvem vi har partnerskabsaftaler og/eller opbakning til udbud af AU i Skatter og Afgifter gennem støtte.
Behovsafdækningen er sket gennem dialog med interessenter og aftagere, der i stor grad aktivt har opsøgt os og ønsket et lokalt udbud af uddannelsen. Vi søger derfor om udbud med udgangspunkt i efterspørgsel efter lokalt udbudte uddannelser.


-        BDO, SKAT, SEGES, DAHL Advokatfirma, Sagro, Handelsbanken


-        Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune


-        Erhvervsrådet Ringkøbing-Skjern, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande


-        VIA UC, EAMVs Uddannelsesudvalg inden for området


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

De beslægtede uddannelser PB i Skat og Diplomuddannelse i Skat kan indholdsmæssigt betragtes som værende beslægtede, men ift. optagelsesgrundlaget er der store forskelle.


Adgangsgrundlaget på Diplomuddannelse i skat er en Erhvervsakademiuddannelse (AK) eller relevant erhvervsuddannelse (AU). Vi oplever, hvilket er bekræftet af VIA UC, at der er mange ansøgere der har behov for opkvalifikationer, men ikke opfylder adgangskravene til Diplomuddannelse i SKAT, da de typisk har en erhvervsuddannelse. De vil kun have mulighed for op- og omkvalificiering gennem AU i Skatter og Afgifter, hvor de er optagelsesberettigede.


PB i Skat er en fuldtidsuddannelse og retter sig mod en helt anden målgruppe, idet det er et fuldtidsstudie og ikke dække et behov for op- og omkvalificering af medarbejdere i beskæftigelse.


Uddybende bemærkninger

Den øgede aktivitet i skattestyrelsen i Midt- og Vestjylland og mange medarbejdere har valgt ikke at flytte med i udflytningen af afdelingerne, er der behov for at op- og om kvalificere en større mængde medarbejdere til at kunne varetage de jobs som tilbydes i skat i lokalområdet. De medarbejdere er ikke optagelsesberettigede på diplomuddannelsen i Skat.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Rekrutteringsgrundlaget er ikke ubetydeligt, i det der i Midt- og Vestjylland er mange små og mellemstore virksomheder, der ikke nødvendigvis har akademisk højtuddannede medarbejdere til at varetage de funktioner der beskæftiger sig med økonomiske forhold. Her har medarbejderne typisk en erhvervsuddannelsen inden for kontor.
Derud over, vil rekrutteringsgrundlaget også være stigende pga øget aktivitet i Skattestyrelsen grundet udflytningen af arbejdspladser.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Efter AU i Skatter og Afgifter har kursisterne muligheder for at videreuddannelse sig inden for de skatteretslige forhold på Diplomuddannelsen i Skat.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2021: 20 STÅ


2022: 25 STÅ


2023: 30 STÅ


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

I forhold til ovenstående beskrivelser henvises generelt til vedhæftede behovsanalyse


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-28 C10 - Godkendelse af AU i Skatter og Afgifter - EA Midtvest 2036519_729813_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil