Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Bygningskonstruktør - Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi
30/09-2020 13:03
2020-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Eksisterende udbud på KEA i København. Ønsket er at lægge dublering i Hillerød

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kvalitetskonsulent Tea Dyekjær, tead@kea.dk, 91177087

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Bygningskonstruktør

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Architectural Technology and Construction Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i bygningskonstruktion

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Architectural Technology and Construction Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C. En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C. Erhvervsuddannelse som anlægsstruktør, brolægger, bygningsmaler, bygningsstruktør, detailhandelsuddannelsen (med specialer), ejendomsservicetekniker, elektrikeruddannelsen (med specialer), handelsuddannelse (med specialer), maskinsnedker, murer (trin 2), snedker (bygningssnedker), snedker (med specialer), stenhuggeruddannelsen, tagdækker, teknisk designer (bygge og anlæg), teknisk isolatør, træfagenes byggeuddannelse, vvs-energiuddannelsen, vvs-uddannelsen. Anden erhvervsuddannelse på mindst 3 år, samt fagene matematik C og engelsk C. Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. De specifikke adgangskrav skal være bestået.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Det eksisterende, Bygningskonstruktør. (Byggetekniker ved afstigning)

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
KEA Bygningskonstruktør Hillerød Behovsanalyse.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Erhvervslivet efterspørger et større optag på STEM-uddannelserne for at sikre kvalificeret arbejdskraft. Med en dublering af bygningskonstruktøruddannelsen placeret i Hillerød vil der kunne optages flere inden for STEM - Bygge og anlægsteknik, og der vil blive en bedre regional fordeling heraf. 


Byggebranchen har i mange år været et varmt arbejdsmarked med gode jobmuligheder eller mangel på arbejdskraft blandt bygningskonstruktører og byggeteknikere. Ledigheden blandt nyuddannede bygningskonstruktører er lav, og virksomhederne har svært ved at rekruttere. De seneste to kvartaler fra STARs  rekrutteringssurveys viser, at næsten hver tredje rekrutteringsforsøg efter bygningskonstruktører i Region Hovedstaden 2020 var forgæves, idet stillingen enten ikke blev besat, eller blev besat med en anden (mindre kvalificeret) profil. 


Uddybende bemærkninger

Udbuddet i Hillerød vil dække et hul i uddannelseslandskabet. Der ligger kun fire tekniske uddannelser i Nordsjælland, nord for DTU, og ingen af dem er byggetekniske.


Der er et bredt arbejdsmarked for bygningskonstruktører i Nordsjælland. Over halvdelen af alle bygningskonstruktører arbejder i arkitektfirmaer, ingeniørvirksomheder og entreprenør/håndværksfirmaer. Der findes over 1000 virksomheder i disse brancher i Nordsjælland med mindst en ansat. Omkring 150 virksomheder har mindst ti ansatte. De to største virksomheder med over 1000 ansatte er NIRAS A/S og Sweco Danmark A/S. Desuden ansættes bygningskonstruktører i det offentlige, i ejendomsdrift og –administration samt i produktion/leverandørbranchen. Der er også store byggeprojekter i gang i Nordsjælland, fx supersygehuset, S-tog station, boliger og erhverv i den nye bydel Favrholm syd for Hillerød. 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

KEA forventer at kunne optage 40 studerende i Hillerød hvert semester både forår og efterår. Gennemførelsesraten på KEAs nuværende udbud er 65%. Vi forventer derfor at kunne uddanne 52 bygningskonstruktører om året 3,5 år efter opstart.


Jf. behovsanalysen vurderer KEA, at arbejdsmarkedet vil kunne optage disse, da der er mangel på arbejdskraft blandt bygningskonstruktører og byggeteknikere. I rekrutteringssurvey fra juni 2020 er der opgjort 61 forgæves rekrutteringer for stillingen Bygningskonstruktør i Region Hovedstaden. Undersøgelsen gennemføres kvartalsvist. De tilsvarende tal for marts 2020 er 48 forgæves rekrutteringer. Det tyder på, at der er brug for flere bygningskonstruktører i Region H, end KEA i Hillerød vil kunne nå at uddanne.


En rundspørge blandt centrale aftagere i Nordsjælland viser også, at virksomheder, der har mere end 1 bygningskonstruktør ansat, typisk opslår 2-3 bygningskonstruktørstillinger om året, enkelte op til 5 eller 8. Knap halvdelen af virksomhederne er ikke lykkedes med at besætte opslåede stillinger eller har besat med en anden profil. Alle virksomhederne forventer at få brug for flere bygningskonstruktører i fremtiden.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Den vedhæftede behovsanalyse er gennemført ved at analysere en lang række rapporter og analyser om aftagere og aftagerbehov. Kilderne er bl.a. følgende:


Dimittenders ledighedsgrad fra UFMs datavarehus, Arbejdsmarkedsbalancen fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, Rekrutteringssurvey fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, Konstruktørforeningens analyse fra Danmarks Statistik, Byggeriets arbejdsmarkedsbarometer fra Dansk Byggeri, Økonomisk redegørelse fra Finansministeriet maj 2020, Udviklingen i stillingsopslag på Jobindex, Rundspørge blandt virksomheder i Nordsjælland


I en rundspørge i august 2020 har KEA spurgt i alt 40 direktører og chefer i centrale virksomheder i Nordsjælland og fået svar fra 11 små og mellemstore virksomheder samt en kommune, som alle har mellem 1 og 22 bygningskonstruktører og mellem 0-6 byggeteknikere ansat i Nordsjælland. Brancherne er entreprenør og renovering, rådgivende ingeniør, teknikentreprenør, arkitekt, en bygherre/ projektudvikler/ ejendomsselskab, byggevareleverance, samt kommunal anlæg og vedligehold.


Konstruktørforeningen er også blevet hørt og bakker op om en dublering.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dubleringen i Hillerød vil dele ressourcer og fagligt indhold med KEA Købehavn. KEA vil som udgangspunkt basere det faglige miljø på den samme undervisergruppe, som også varetager undervisningen i København for at sikre det faglige niveau og videngrundlag på tværs af de to udbudssteder.


Dubleringen bliver den eneste byggetekniske, videregående uddannelse i Nordsjælland. De nærmeste konkurrenter til prof.bach. bygningskonstruktør er en bachelor i byggeteknologi fra DTU i Lyngby eller Erhvervsuddannelsen som teknisk designer i Roskilde og København.


Uddybende bemærkninger

I Nordsjælland er der et hul i markedet for videregående, tekniske uddannelser. I de 11 kommuner fra Egedal, Furesø, Rudersdal og nordpå, findes der kun 4 tekniske, videregående uddannelser: Laborant (EA, Hillerød). Miljøteknolog (EA, Hillerød). Skov og landskabsingeniør (prof.bach, Fredensborg). Urban landskabsingeniør (prof.bach, Fredensborg).


Ledigheden for bygningskonstruktører er lav, især blandt dimittender fra KEA. Ledighedsgraden for dimittender 2017 fra KEA Bygningskonstruktør ligger på 3,0%. For dimittender uddannet på Sjælland samlet set er ledigheden 3,2 %. Det er lidt lavere end på landsplan.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Optagelsesgrundlaget vil være de kvalificerede: 1) ansøgere fra Nordsjælland som vil foretrækker at studere i deres nærområde. 2) Ansøgere fra hele landet, som i dag afvises på et eksisterende udbud af Bygningskonstruktør. 3) Nordsjællændere som i dag vælger job frem for videreuddannelse, fordi tilbuddet ikke findes i nærområdet.


En ændring i antal ansøgere på eksisterende institutioner vil dreje sig om de 40-50 personer fra Nordsjælland, som hvert år optages på uddannelsen på de nuværende udbud, især KEA Københavns, da nogle af disse vil foretrække Hillerød. Men det vil blive dækket af andre ansøgere, som står i kø. Der er høj søgning til bygningskonstruktør, og hvert år afvises flere kvalificerede ansøgere, end det nye udbud kan optage.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Master-, diplom- og kandidatuddannelser samt kortere kurser.


Masteruddannelser inden for det tekniske område er fx: Brandsikkerhed, bygningsfysik, projekt- og innovationsledelse, It-Vest, it-ledelse, strategisk byplanlægning, universelt design og tilgængelighed, Information and Communication tech samt vindenergi.


Masteruddannelse på AAU, cand.tech inden for specialeretningerne: Byggeledelse og byggeinformation, Entrepreneurial Design, Building Energy Design, Risk and Safety Management, Ledelse og information i byggeriet, Produktion, Surveying and Planning.


Fra september 2021 udbyder Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) en kandidatuddannelse i arkitekturens teknologi.


Lederuddannelse på diplomniveau: Konstruktørernes Lederuddannelse på VIA University College.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Det er KEAs plan at oprette et hold på 40 studerende hvert semester, startende efterår 2021. Efter tre år forventes der således at være optaget 240 studerende i Hillerød.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

KEA har solid erfaring med at skaffe praktikpladser til studerende på bygningskonstruktør og byggetekniker. KEAs studerende på bygningskonstruktøruddannelsen får typisk praktik i 4 typer virksomheder: Rådgivende ingeniører, Arkitektfirmaer, byggeprojekter og bygninger samt hos tømrer- og bygningssnedkere.


KEA vil udvide sit virksomhedsnetværk i Nordsjælland yderligere. KEA BYG har allerede et samarbejde om praktik med 21 virksomheder i Nordsjælland, som i 2018-2019 har haft en eller flere praktikanter fra KEA Bygningskonstruktør/Byggetekniker, fx hos Novo Nordisk, Barslund, Skou Gruppen, Adserballe og Knudsen, Niras.


KEAs rundspørge viser, at 10 ud af 11 virksomheder i Nordsjælland gerne vil tage praktikanter fra bygningskonstruktør.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D1 - Godkendelse af dublering - PB Bygningskonstruktør - KEA.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil