Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademisk overbygningsuddannelse - Ansvarlig Forretningspraksis - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
29/09-2020 11:29
2020-2
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Syddansk Universitet, Campus Odense

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Lektor Julie Emontspool, Institut for Marketing & Management, juli@sam.sdu.dk, 65503239 Chefkonsulent Morten Vestergaard-Lund, SAMF-Uddannelse, movl@sam.sdu.dk, 65501518

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademisk overbygningsuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Ansvarlig Forretningspraksis

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Responsible Business Practice

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AO i Ansvarlig forretningspraksis

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Responsible Business Practice

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at søge optagelse på den akademiske overbygningsuddannelse i Ansvarlig Forretningspraksis skal du have en relevant akademisk bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har bestået: • en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) fra SDU.

 • en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) fra et andet dansk universitet

 • en bacheloruddannelse i Økonomi fra SDU

 • en bacheloruddannelse i Økonomi fra et andet dansk universitet

 • En bacheloruddannelse i Market and Management Anthropology


Desuden kan en anden akademisk bacheloruddannelse give adgang, afhængig af de specifikke fag du har fulgt. Uddannelsen skal som minimum indeholde: • 10 ECTS inden for samfundsvidenskabelig Metode

 • 10 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde


Supplering
Hvis du har en akademisk bacheloruddannelse, der opfylder mindst et ud af de to faglige krav, men mangler 10 ECTS inden for et af fagområderne, kan du supplere din bacheloruddannelse. Du kan kun supplere et af fagområderne. Du skal afslutte suppleringen inden studiestart eller senest ved udgangen af 1. semester.


Sprogkrav
Når du søger optagelse på den akademiske overbygningsuddannelse, stiller vi krav til dine sprogkundskaber. Du skal derfor både have Dansk A og Engelsk B.


Krav til dine danskkundskaber
Søger du ind på en dansksproget akademisk overbygningsuddannelse på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke doku-mentere dine sprogkundskaber yderligere.
Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne do-kumentere tilsvarende danskkundskaber, fx gennem en Individuel kompetence-vurdering hos VUC. Se VUC.dk


Udvælgelseskriterier
Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.
Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere ud fra en beregning af et simpelt karaktergennemsnit af beståede fag på bacheloruddan-nelsen.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsens formål er at opfylde private og offentlige organisationers voksende behov for medarbejdere, der kan analysere aktuel forretningspraksis med fokus på bæredygtighed og give anbefalinger til ændringer. Dansk erhvervsliv forventer stor vækst inden for hele bæredygtighedssektoren, men mangler kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsgiverne ser et behov for en mere holistisk og samtidig praksisorienteret tilgang til udøvelsen af ansvarlig forretningspraksis, hvilket eksisterende kandidatuddannelser kun delvis kan honorere. Her ventes den 1-årige uddannelse via sit fokus på både teori og cases i samspil med virksomheder og den kortere vej til arbejdsmarkedet at kunne opfylde det eksisterende behov.
Uddannelsen er rettet mod jobs inden for CSR, bæredygtig ledelse og socialt iværksætteri. De studerendes ekspertise inden for ansvarlig virksomhedsdrift gør dem til nyttige rådgivere i offentlige organisationer til implementeringen af bæredygtige initiativer. Endelig understøtter uddannelsen etablering af selvstændig virksomhed via fokus på iværksætteri og ansvarlighed. Samarbejdet med virksomhederne under studiet betyder, at dimittenderne under og efter studiet kan arbejde hos aftagerne.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen består af fire obligatoriske komponenter, som den studerende supplerer med 10 ECTS valgfagskurser i forårssemestret for at tone sin uddannelse i en bestemt retning.
1. semester.

KOMPONENT 1


(Critical Foundations)
Den ansvarlige forbruger-borger (5 ECTS)
Etik og global udvikling (5 ECTS)
Organisationer & Samfund (5 ETCS)KOMPONENT 2


(Managerial Tools)
Strategisk Marketing (5 ECTS)
Ansvarlig management og bæredygtig Supply Chain Management (5 ECTS)


1.-2. semester

 KOMPONENT 3


(Hands-on erfaring)
Samfundsorienteret samarbejdsprojekt (10 ECTS)


2. semester

KOMPONENT 4


(Dybdegående forskning)
Akademisk overbygningsprojekt (15 ECTS)Valgfag (10 ECTS)Den første komponent (Critical Foundations – 15 ECTS) introducerer grundlæg-gende teorier og perspektiver, som gør den studerende i stand til at reflektere kri-tisk over de etiske dilemmaer og muligheder, som erhvervslivet står overfor. Fx hvilken rolle den ansvarlige virksomhed har i en bæredygtig udvikling, og hvordan virksomheden er forankret i en bredere social, lovgivnings- og rammesættende kontekst samt virksomhedens ansvar i forhold til forbrugere og borgere.


Den anden komponent (Managerial Tools – 10 ECTS) udstyrer den studerende med de værktøjer, der er nødvendige for at kunne lede en ansvarlig virksomhed. Her lærer den studerende at integrere ansvarlighed i marketing- og brandingstrategi, i forretningsmæssige aktiviteter og supply chain management, samt andre områder, der dækkes via valgfag. Kurserne giver den studerende en række nyttige redskaber, som der kan trækkes på i det efterfølgende projektarbejde og akademiske over-bygningsprojekt.


Den tredje komponent (Hands-on erfaring - 10 ECTS) fokuserer på udviklingen af førstehånds erfaring i forhold til at identificere og adressere de udfordringer, som en ansvarlig virksomhed skal kunne tackle. Den studerende lærer bl.a. at samar-bejde med kolleger og partnerorganisationer omkring anvendelsen af relevant teori og forskning i sin tilgang til konkrete udfordringer og muligheder.


Den fjerde komponent (Dybdegående forskning – 15 ECTS) fokuserer på at styrke den studerendes egen forskningskompetence og evne til kritisk tænkning gennem selvstændige undersøgelser, der tager udgangspunkt i de teorier, metoder og prakti-ske erfaringer, som er blevet præsenteret i løbet af de forudgående kurser.


KOMPONENT 1: Critical Foundations (15 ECTS)


Kursusbeskrivelse: Den ansvarlige forbruger-borger (5 ECTS)
Kurset introducerer teoretiske værktøjer og perspektiver, som gør den studerende i stand til at reflektere kritisk over ansvar i forhold til forbrugere og borgere. Vi vil udforske, hvorfor og hvordan vi (ikke) engagerer os i sociale og miljømæssige problemer og ansvar som forbrugere og borgere. Der vil være særlig opmærksom-hed på de socio-kulturelle dynamikker, som former ’ansvarliggørelsen’ af forbru-ger-borgere - dens grænser, forhindringer og effekt på samfundet og på forbruger-borgerens velbefindende.


Kursusbeskrivelse: Etik og global udvikling (5 ECTS)
Kurset giver et overblik over de grundlæggende etiske livssyn og værditeorier og præsenterer udvalgte teoretiske opfattelser af individuelt og kollektivt ansvar. Sammen med en teoretisk og case-baseret introduktion til centrale spørgsmål og problematikker indenfor global udvikling vil det gøre den studerende i stand til at vurdere både de etiske spørgsmål og den strukturelle kompleksitet i den globale udvikling – og hvordan de to interagerer.


Kursusbeskrivelse: Organisationer & Samfund (5 ETCS)
Alle virksomheder er forankret i sociale kontekster. For at kunne fungere er en organisation nødt til skiftevis at tilpasse sig omgivelserne og prøve at påvirke dem. Dette modul giver den studerende en teoretisk basis for at forstå og kritisk analyse-re en virksomheds juridiske, økonomiske og menneskelige relationer til de sociale omgivelser, idet der lægges særlig vægt på bæredygtighedselementet i disse relatio-ner. Kurset vil også præsentere og diskutere aktuelle organisatoriske svar på krav og ønsker fra de sociale omgivelser.


KOMPONENT 2: Managerial Tools (10 ECTS)


Kursusbeskrivelse: Strategisk Marketing (5 ECTS)
På dette kursus introduceres (e-learning) og drøftes (i klassen) state of the art forskning i socialt ansvarlige marketingstrategier. Strategiudvikling relateres til praksis via business cases (studerendes præsentationer). Kursusindholdet dækker: Strategisk planlægning (inkl. Benchmarking), brand positionering (fx socialt an-svarlige brands), produktet (fx bæredygtige produktkvaliteter), promotion (fx pub-lic relations i forhold til alle sociale stakeholders), performance-måling (fx KPIs), samt ansvarlige strategiers betydning (fx brand value, økonomi).


Kursusbeskrivelse: Ansvarlig management og bæredygtig Supply Chain Mana-gement (5 ECTS)
Kurset giver et overblik over drivkræfter, barrierer, mekanismer og udbytte af et bæredygtigt value chain management og præsenterer en række innovative redska-ber og praksisser, som handler om value- og supply chain management (SSCM) i en tid med en hurtigt voksende global sourcing. Vi udforsker bl.a., hvorfor indkø-bere og leverandører i den globale supply chain (ikke) reagerer på social og bære-dygtig ansvarlighed og hvordan et effektivt SSCM kan bidrage til social, miljømæs-sig og operationel performance gennem hele værdikæden.


KOMPONENT 3: Hands-on erfaring (10 ECTS)


Kursusbeskrivelse: Samfundsorienteret samarbejdsprojekt (10 ECTS)
På dette kursus får den studerende førstehåndserfaring med udfordringerne for en ansvarlig virksomhed gennem sin deltagelse i samarbejdsprojekter med konkrete virksomheder. For at styrke den studerendes forskningskompetence vil der være fokus på at skærpe evnen til at anvende state of the art forskningsviden fra uddan-nelsens pensum på de virkelige udfordringer, som den ansvarlige virksomhed står overfor.


KOMPONENT 4: Dybdegående forskning (15 ECTS)


Kursusbeskrivelse: Akademisk overbygningsprojekt (15 ECTS)
Det akademiske overbygningsprojekt vil give den studerende lejlighed til at fordy-be sig i specifikke spørgsmål i relation til den ansvarlige virksomhed. Studerende har muligheden for at videreudvikle på deres samarbejdsprojekt (komponent 3) i AO-projektet. I den skriftlige opgave kan de studerende dermed bygge videre på de erfaringer, der er indsamlet gennem samarbejdsprojekterne. Gennem uafhængig forskning kan de styrke deres beherskelse af relevante teoretiske og metodiske værktøjer, som kan hjælpe dem med at formulere klare forskningsspørgsmål, un-dersøge dem systematisk og diskutere resultaterne af deres undersøgelse kritisk.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Uddannelsen placerer sig inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde og ønskes derfor placeret i takstgruppe 1.


Forslag til censorkorps
Uddannelsen ønskes tilknyttet censorkorpset for Erhvervsøkonomi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Aftagerundersøgelse AO i Ansvarlig Forretningspraksis.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Aftagerundersøgelsen peger på et voksende behov for dimittender som kan: 1) Håndtere bæredygtighed fra et holistisk akademisk perspektiv 2) Identificere nye forretningsmuligheder i relation til SDG (Sustainable Development Goals) 3) Oversætte viden om bæredygtighed til konkrete handlinger. Eksisterende uddannelser honorerer dele af disse behov, men ingen indfrier i øjeblikket dem alle.


Sammenlignelige uddannelser nationalt og i udlandet har mange kvaliteter, men de er sjældent holistiske og praksisorienterede på én gang. De er ofte fokuseret på produktionsmanagement med få værktøjer i forhold til eksterne stakeholdere (forbrugere, sociale partnerskaber). Den eneste uddannelse, som tilbyder en kombination af holistisk tilgang og praksisorientering som ligner vores, er MSt in Sustainability Leadership (Cambridge University 90 ECTS). Selvom der er tale om en master- og dermed deltidsuddannelse, nævnte aftagerne denne som et eksempel på fagligt indhold, der opfylder deres behov. Med en holistisk tilgang efterkommer vi således ikke kun et vigtigt lokalt behov i det danske uddannelseslandskab, men støtter ligeledes Danmarks frontrunner image på det internationale uddannelsesmarked.


Stigningen i arbejdsgivernes behov for relevante uddannelser, der fokuserer på bæredygtig forretning, betyder, at de eksisterende uddannelser ikke kan dække behovet. En 1-årig uddannelse, som har fokus på bæredygtighed og indeholder en fordybelse i virksomhedspraksis, er det ideelle svar på efterspørgslen og samtidig et eksempel på en fleksibel tilpasning af uddannelse i bæredygtighed til arbejdsmarkedets konkrete behov. Som vores aftagerundersøgelse (se s. 9) viser, har vi fået positive tilkendegivelser fra relevante aftagere at de er interesserede i at ansætte dimittender fra denne uddannelse.


Uddybende bemærkninger

Hovedresultaterne fra vores arbejdsmarkedsundersøgelse er følgende: • Danske virksomheder ser et behov for SDG-sikrede produkter og services.

 • Danske virksomheder stiller ikke spørgsmålstegn ved eksistensen af et paradigmeskifte henimod en bæredygtig forretningsdagsorden, men de leder efter svar på, hvordan de skal tackle de kommende ’bæredygtighedsudfordringer’.

 • Alle de spurgte virksomheder ser det som en ’klar nødvendighed’ at tilpasse forretningsaktiviteter til SDG.

 • Alle undersøgelsens virksomheder betragter enten allerede bæredygtighed som en del af virksomhedernes strategi - eller bæredygtighed er planlagt at indgå i strategien. Nogle virksomheder taler endda om nødvendigheden af at integrere bæredygtighed i deres corporate DNA. Men det vil kræve entry- og mellemledere med den nødvendige ekspertise at implementere bæredygtighedsmålene.


Danske arbejdsgiveres forventninger til fremtidens studerende er flg.: • En mere holistisk forståelse af bæredygtighed, som betyder at de kan vurdere hele produktets livscyklus og de tilknyttede processer

 • Et stigende antal specialister, som har en grundlæggende forståelse af at drive forretning i overensstemmelse med SDG.

 • Kompetencer i at identificere og udvikle nye (internationale) markeder for bæredygtige produkter og tjenester.

 • Evne til at forstå kunder og (internationale) markeder og til at ’mediere’ mellem de forskellige aktører.

 • Medarbejdere som kan oversætte viden om bæredygtighed til konkrete beslutninger og handlinger.


Det fulde overblik over resultaterne af aftagerundersøgelsen findes i den vedhæftede rapport, hvor de ovennævnte punkter uddybes og dokumenteres.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Undersøgelser fra erhvervsorganisationer og lobbyister peger på et stigende behov for arbejdskraft, der er specialiseret i at genoverveje organisatoriske beslutninger og bringe dem i overensstemmelse med SDG-agendaen. På kort sigt kan danske virksomheder satse på at tilbyde bæredygtige løsninger på modne markeder. I fremtiden vil de mest attraktive muligheder være på de spirende markeder, som kan skabe vækst i verdensøkonomien. Der er brug for arbejdskraft, som kan oversætte fra den ene stakeholder til den anden, bygge netværk, forstå forskellige virksomhedskulturer og anvende klassiske forretningsværktøjer i en SDG-kontekst. På baggrund af responsen fra aftagerne om antallet af dimittender, som de forudser at kunne ansætte, estimeres der at være et behov for 30 dimittender årligt.


Vores aftageranalyse viser en manglende forståelse blandt virksomheder af, hvordan ’bæredygtighed’ kan udmøntes i handlinger, kommunikeres til stakeholders og implementeres. Udfordringen – at vinkle ’bæredygtighed’ på en virksomhedsspecifik måde – kan tackles gennem arbejdskraft med viden, færdigheder og kompetencer til at oversætte og implementere SDG på ledelsesniveau.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsafdækningen er foregået sådan, at vi først har vurderet resultaterne fra eksisterende undersøgelser. Dernæst har vi gennemført en survey blandt et bredt udsnit af danske arbejdsgivere for at få et overblik over behovet for uddannelsen. Endelig har vi gennemført kvalitative interviews, som går i dybden med resultaterne fra surveyen, for at vurdere de virksomhedsspecifikke behov.


Den kvantitative survey gav 136 svar. Deltagerne kommer primært fra den farmaceutiske industri, servicesektoren, offentlig administration, sundhedssektoren, undervisning og medier. 54,7% er CEO, leder, chef, grundlægger eller ejer af virksomheden, mens resten primært er HR eksperter.


Vi gennemførte 19 kvalitative interviews med danske virksomheder. 14 arbejder internationalt, fem på nationalt niveau. De interviewede er iværksættere eller senior managers samt medarbejdere inden for HR, kommunikation, bæredygtigheds- eller forretningsudvikling. Virksomhederne repræsenterer de fire største industrier i Danmark: Landbrug, teknologi, energi og offentlige institutioner.


Den detaljerede liste over deltagere findes i den vedhæftede rapport.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På baggrund af undersøgelsens kvalitative interviews diskuterede vi specifikt den planlagte uddannelse og dens indhold med de potentielle aftagere og har integreret deres feedback i udviklingen af uddannelsen.
Derudover har vi samlet viden om virksomheder og samarbejder fortsat med en række virksomhedsaktører med henblik på sammen at udvikle uddannelsens praktikforløb. Uddannelsen er i udstrakt grad tilrettelagt med virksomhedernes behov som omdrejningspunkt: For det første har vi udviklet cases sammen med en række virksomheder (bl.a. Coop, Vandcenter Syd, Middelfart Sparekasse, Dansk Gartneri), og vi tester disse cases i efteråret 2020. For det andet samarbejder vi med 20 af de mest interesserede aftagere på en workshop, som skal udvikle uddannelsens samarbejde med erhvervslivet yderligere. Denne workshop skulle have fundet sted i foråret 2020, men blev udskudt pga. Corona pandemien. For det tredje har vi indgået en aftale med Erhvervshus Fyn, som vil bidrage til uddannelsen ved at arrangere samarbejder mellem studerende og virksomheder omkring deres samfundsorienterede projekt.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som ny uddannelsestype er AO vanskelig at sammenligne med andre.


Uddannelsen adskiller sig ved sit holistiske fokus på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed samt holistisk opmærksomhed på forbrug og produktion i forretningspraksis. Dette fremhæver aftagerne som afgørende.


Videre adskiller uddannelsen sig via det 1-årige format, hvor den på højt akademisk niveau anlægger et mere afgrænset tematisk fokus i form af bæredygtighed i forretningspraksis og er funderet på et særligt tæt samarbejde mellem studerende og virksomheder, som øger dimittendernes beskæftigelsesmuligheder.Uddannelse (m. ledighed)   Holistisk bæredygtighedsfokus Holistisk Markedsfokus
    Social Miljø Økonomisk Forbrug Produktion
AO i ansvarlig forretningspraksis SDU X X X X X
Social Entrepreneurship & Mgmt (18,1%) RUC X   X   X
Sustainable Design (N/A%) AAU   X X   X
Environmental Mgmt & Sustainability Science (N/A%) AAU   X X X X
Environmental & Ressource Mgmt (8,8%) SDU   X X   X
Organizational Innovation & Entrepreneurship (9,7%) CBS   X X   X
Business & Development Studies (9,7%) CBS X X X    

Uddybende bemærkninger

Ingen


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Ifølge vores aftagerundersøgelse er denne uddannelse mest relevant for dansk erhvervsliv, hvis de studerende kan udvikle deres kompetencer i forhold til skæringspunktet mellem forretning og bæredygtighed. Samtidig er det vigtigt, at de har en grundlæggende viden om forretningsprocesser. Derfor vil vi ud over studerende fra (erhvervs)økonomiske uddannelser rekruttere blandt bachelorer fra uddannelser, som indeholder elementer af både forretning og naturvidenskab/teknik, som fx Bachelor in Global Business Informatics (ITU) eller Diplomingeniør i Kemiteknik og International Business (DTU).


Den 1-årige uddannelse vil have minimal negativ effekt på de eksisterende studier, da studerende, som gerne vil forfølge den klassiske akademiske kurs, fortsat vil vælge de 2-årige kandidatuddannelser.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Ud fra de nuværende regler er en akademisk overbygningsuddannelse i sig selv ikke adgangsgivende til andre uddannelser. Ud over de oplagte beskæftigelsesmuligheder efter dimission vil uddannelsens dimittender dog på baggrund af den gennemførte bacheloruddannelse kunne søge optagelse på en række kandidatuddannelser med udvidede muligheder via de erhvervede fagligheder i den akademiske overbygningsuddannelse.


Uddannelsen vil – på linje med bacheloruddannelser – i kombination med mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter uddannelsens gennemførelse give mulighed for optagelse på en masteruddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Vi forventer at optage 30 studerende pr. år. Det giver mulighed for individuel vejledning og sikrer, at der er et tilstrækkeligt antal virksomhedspladser til det samfundsorienterede samarbejdsprojekt.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen indeholder formelt set ikke praktik, men derimod et obligatorisk, samfundsorienteret samarbejdsprojekt, hvor den studerende arbejder på et virksomhedsprojekt med en ekstern samfundsmæssig aktør. Projektet minder om praktik, men til forskel fra mange praktikker tildeler projektet i vores uddannelse dog integrationen af akademisk og praktisk viden en stærkere rolle, bl.a. i kraft af den akademiske vejleders stærke involvering. Vores aftagerundersøgelse indikerer, at virksomhederne har et stort ønske om at tilbyde de studerende sådan et samarbejdsprojekt. Respondenter fra bl.a. Novo Nordisk, Micro Technic A/S og Patriotisk Selskab udtrykte eksplicit et ønske om at invitere praktikanter fra denne uddannelse indenfor. Desuden har vi indgået samarbejde med Erhvervshus Fyn, som har vist interesse for at etablere forbindelser mellem virksomheder og studerende fra vores uddannelse med henblik på praktikprojektet. De midler, som vi fik fra UFM til at udvikle denne uddannelse, vil blive investeret i at formalisere disse aftaler og tilrettelægge en langsigtet praktikproces, som sikrer at vores studerende bliver koblet med de rigtige virksomheder gennem uddannelsens forløb.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Respondenterne i aftagerundersøgelsen peger på vigtigheden af, at denne type uddannelse forefindes på engelsk eller som et minimum indeholder engelske kursuselementer, da de fremtidige opgaver, som de studerende skal løse sammen med arbejdsgiverne, nødvendigvis vil udspille sig i internationale miljøer. Udover at opfylde arbejdsgivernes ønske vil integration af kurser på engelsk også betyde, at vi kan udnytte instituttets store akademiske netværk og invitere ansete eksperter fra hele verden til at dele deres viden med vores studerende.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-9 Akademisk overbygningsuddannelse Ansvarlig Forretningspraksis Afgørelsesbrev 2251654_1_1.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil