Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Socialt arbejde - University College Syddanmark

University College Syddanmark
30/09-2020 12:19
2020-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
UC SYD, Campus Haderslev

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Mikkel Thagaard Roberts, mtro@ucsyd.dk 72665052

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Socialt arbejde

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Social work

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Akademiuddannelse i socialt arbejde

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Professions (AP) Degree in Social Work

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Velfærd, undervisning og sundhed

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Følgende uddannelser giver adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i socialt arbejde
1. Relevant erhvervsuddannelse
2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
3. Gymnasial uddannelse
4. Anden relevant uddannelse mindst på niveau som 1-3


Ansøgerne skal have mindst to års erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med adgangsgivende uddannelse kan medregnes.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet med Akademiuddannelsen i socialt arbejde er at kvalificere dimittenderne til at varetage funktioner i indsatsen for at forebygge og afhjælpe sociale problemer på grundlag af praksisnær faglig og metodisk viden. Det skal ske ved at give kompetencer til at anvende de mest centrale redskaber i socialt arbejde, viden om de teoretiske og metodiske perspektiver, de bygger på, og indsigt i den bredere baggrund, de kan ses i forhold til. De studerende introduceres til de grundlæggende teorier og perspektiver, som ligger til grund for socialt arbejde i dag. De præsenteres for centrale metoder og modeller i socialt arbejde, som er inspireret af de forskellige teorier og perspektiver. Uddannelsen skal kunne indgå som et element i deltagernes videre karriere- og kompetenceudvikling. På den måde skal uddannelsen medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft på det sociale område ved at bidrage til en løbende kompetenceudvikling af voksne, der udfører socialt arbejde i såvel offentlige som private organisationer. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som er fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelse.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

En samlet Akademiuddannelse i Socialt Arbejde er bygget op over tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler og et afgangsprojekt, der tilsammen udgør i alt 60 ECTS-point. Alle moduler er på hver 10 ECTS-point. Uddannelsens obligatoriske fagmoduler, der er fælles for alle studerende, omfatter i alt 30 ECTS point. De er; Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling; Socialarbejderens generelle og specifikke faglighed; Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde. De valgfri moduler omfatter 20 ECTS-point. De valgfrie moduler giver den studerende mulighed for at fordybe sig i specifikke temaer inden for socialt arbejde såsom børn og unge med særlige behov, voksne med særlige behov og beskæftigelsesområdet. Afgangsprojektet, der afslutter uddannelsen udgør 10 ECTS-point. 


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Samme som øvrige udbydere


Forslag til censorkorps
Samme som øvrige udbydere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Akademi Socialt Arbejde_samlet.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

UC SYD ønsker at udvide udbuddet af videreuddannelser indenfor det sociale område på baggrund af en stigende efterspørgsel, samt et øget politisk fokus på opkvalificering og kvalitet i behandling og betjening af borgere hos kommuner, regioner og i den private sektor. Modulerne for akademiuddannelsen i socialt arbejde kan indgå på tværs af beslægtede akademiuddannelser som vi udbyder, og passer ind som en del af UC SYDs faglige miljø og uddannelsesportefølje på det sociale område. Uddannelsen vil dermed gøre det muligt for UC SYD at opkvalificere ansatte i den offentlige og private sektor, som har behov for at hæve deres kompetenceniveau. Det nærmeste nuværende uddannelsessted for uddannelsen er i Region Midtjylland og Region Sjælland. Ved at udbrede uddannelsesmulighederne vil UC SYD kunne styrke helhedsdækningen af efter- og videreuddannelser indenfor det sociale område i Syddanmark.


Uddybende bemærkninger

UC SYD samarbejder med virksomheder og kommuner i sit dækningsområde om kurser, temadage, forsknings- og udviklingsprojekter samt efter- og videreuddannelser inden for hele det velfærdsfaglige område, herunder det sociale. Uddannelsen tilknyttes dermed til et velfunderet og stærkt fagligt miljø.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det er UC SYDs opfattelse, at der er en stigende erkendelse af behovet for veluddannede medarbejdere på det sociale område. Behovet forventes desuden at øges i takt med at muligheder for efter- og videreuddannelse stiger. Det er således meget vanskeligt at sætte præcise tal på behovet for dimittender med Akademiuddannelsen i socialt arbejde. Behovet for dimittender viser sig ofte først, når der reelt er et tilgængeligt uddannelsestilbud. 


På baggrund af de interviews, der er gennemført, anslår UC SYD, at der vil være behov for 20-30 dimittender/år fra UC SYD.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Metode


Der er gennemført interviews på baggrund af en semistruktureret spørgeguide med en række respondenter fra repræsentative og relevante offentlige og private virksomheder i UC SYDs dækningsområde. Interviewene er gennemført enten i forbindelse med besøg på virksomhederne eller som telefoninterviews.


UC SYD har desuden udarbejdet en støtteerklæring, som interessenter i uddannelsen har kunnet rekvirere og underskrive.


Grundet situationen med COVID-19 har der været frafald blandt respondenterne, men UC SYD er af den opfattelse at de inkluderede respondenter er repræsentative for behovsafdækningen.


I forhold til Akademiuddannelsen i socialt arbejde er modtaget besvarelser fra følgende organisationer:
• Fagforeningen FOA
• Fredericia Kommune
• Kolding Kommune
• Socialområdet, Region Syddanmark
• Vejen Kommune
• Landsorganisationen for Sociale Tilbud
• Fonden Tagkærgaard


Der er modtaget støtteerklæringer fra:
• FOA Varde
• Fredericia Kommune
• Kolding Kommune
• Landsorganisationen for Sociale Tilbud
• Fonden Tagkærgaard
• Vejen Kommune
• Socialområdet, Region Syddanmark
• Erhvervsakademi Sydvest


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Akademiuddannelsen i socialt arbejde – beslægtede uddannelser og udbydere i Region Syddanmark:  • Akademiuddannelsen i Socialpædagogik – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD

  • Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis – udbydes af EA Kolding/IBA og UCL EA/PH

  • Den Sociale Diplomuddannelse – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD

  • Diplom i Socialformidling – udbydes af UCL EA/PH

  • Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD


Den nærmeste beslægtet uddannelse til Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde er Akademiuddannelsen i Socialpædagogik, den Sociale Diplomuddannelse og Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. AU og diplom er på hver sit ansvars- og selvstændighedsniveau. Diplom henvender sig til målgrupper med professions- eller akademiuddannelse og relevant erhvervserfaring, og PB henvender sig til målgrupper med afsluttet gymnasial uddannelse. Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde henvender sig til personer, der skal opkvalificeres til at varetage funktioner i den sociale indsats for at forebygge og afhjælpe sociale problemer, samt at rådgive, administrere og varetage lettere sagsbehandling.


Uddybende bemærkninger

Se venligst vedlagte bilag


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

UC SYD oplever at behovet for opkvalificering indenfor socialt arbejde, særligt for medarbejdere med SOSU eller PAU uddannelser er stigende, f.eks. indenfor demensområdet, der for nyligt er blevet et nationalt fokuspunkt. De studerende vil ofte allerede være i beskæftigelse med opgaver indenfor det sociale område, og have behov for opkvalificering indenfor demens eller psykosocial rehabilitering. Akademiuddannelsen i socialt arbejde skal således bidrage til kvalificerede medarbejdere hos alle aftagerorganisationer i UC SYDs dækningsområde. Uddannelsen udvider udbuddet af relevante uddannelser og fagmoduler til aftagerorganisationerne, og UC SYD vurderer eventuelle konsekvenser for beslægtede udbud udelukkende vil være positive.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Akademiuddannelsen i socialt arbejde giver adgang til flere relevante diplomuddannelser, fx socialformidler.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

På baggrund af interviewene i behovsundersøgelsen forventer UC SYD fordelt på sine fire campusser at kunne optage:
2021: 20 studerende
2022: 30 studerende
2023: 40 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-27 C9 C14 C20 C21 - godkendelse af AU i Socialt arbejde - UC Syd 2036512_729809_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil