Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplomuddannelse - Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling - SIMAC, Svendborg

SIMAC, Svendborg
22/09-2020 14:06
2020-2
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Svendborg International Maritime Academy (SIMAC), Graaesvej 27, 5700 Svendborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Jeppe Carstensen E-mail: jca@simac.dk Tlf.: 72 21 56 50

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Maritime Operation and Sustainable Development

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diplomuddannelses i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diploma of Maritime Operation and Sustainable Development

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på diplomuddannelsen i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et reguleret forløb, samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse og som anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne i stk. 1, kan samtidig anerkendes.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Ja, undervisningen foregår hovedsagligt på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formål
Diplomuddannelsen i ”Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling# skal uddanne til moderne drift af maritime anlæg. Uddannelsen skal give den uddannede kompetencer til med et bæredygtigt, teknologisk, og ledelsesmæssigt aspekt at skabe udvikling i maritime virksomheder.


Uddannelsens erhvervssigte
Uddannelsens retter sig mod personer beskæftiget i den maritime branche og arbejder med maritime tekniske anlæg og/eller i organisationer. Uddannelsen giver faglige og personlige kompetencer i moderne drift af maritime anlæg (Skibe, havne, industri mv.).


Uddannelsen er tilrettelagt således at den uddannede opnår kompetencer i forhold til aktuelle udviklingsmuligheder og praksisnære problemstillinger i forhold til maritim drift af teknologisk og innovativ karakter for maritime virksomheder inden for bæredygtig udvikling.


Uddannelsen kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner i forhold til at udvikle, analysere, vurdere og løse praktiske problemstillinger af teknologisk og bæredygtig karakter inden for den maritime branche. Den uddannede kan ligeledes selvstændigt indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde imellem organisationer i land og på skibe.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen udbydes så den lever op til kravene fastsat i bekendtgørelse for diplomuddannelser (BEK nr. 1012 af 02/07/2018)


Uddannelsen er normeret til et studenterårsværk på 60 ECTS-point. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsuddannelse med fagligt afgrænsede moduler med en normeret varighed på 2 år. Uddannelsen er sammensat af moduler der kan gennemføres uafhængigt af hinanden.


Uddannelsen indeholder følgende moduler og valgfag:


Moduler:


Efficient Maritime Operation (10 ECTS-Point)
Formål:
Modulet giver den studerende mulighed for at udvikle kompetencer, der kan bidrage til at være del af en projektorganisation der arbejder med udvikling og implementering af bæredygtige tekniske løsninger på skibe og maritime anlæg. Modulet har fokus på både optimal drift af eksisterende tekniske anlæg men også implementering af tekniske løsninger ved retrofit/nybygning af skibe.


Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse: • The student shall be able to be a contributing part of a newbuilding project team.

 • Choose and argue for the selection of particular green technology applications

 • Perform in-depth study of particular green technology applications, including development of a possible business case for particular technologies for specific companies.

 • Competence in performing feasibility study as basis for decision in the early stage of green technology projects. 


Standard Based Tools and Maritime Management (10 ECTS-point)
Formål:
Modulet skal kvalificere den studerende til at varetage ansvaret for personaleledelse og drift af maritime anlæg, under hensyn til sikkerhed, kvalitet og miljø.Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse: • The students shall be able to apply principles for standard methods for mapping out the working-environment and environmental status in a maritime organization

 • The students shall be able to apply principles for standard based tools such as ISO 14001, ISO 9001, Danish Environmental Law, Marine environmental Law, SEEMP, EEDI and occupational Health and Safety

 • The students shall be able to integrate occupational Health, Safety, Quality and Environmental management systems into the strategies of a maritime organization including both ship and shore organization

 • The students shall be able to evaluate and plan sustainable energy optimization of maritime technical plants


Sustainable Development in Maritime Organizations (10 ECTS-point)
Formål:
Modulet kvalificere den studerende til at varetage implementering af bæredygtige projekter i maritime organisationer, herunder også processer omkring forandringsledelse


Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse: • The student shall be able to apply the principles of processes of change in an organization in regard to environmental and health management

 • The students shall be able to demonstrate use of models of implementation of sustainable development in maritime split organizations

 • The student shall be able to relate maritime energy optimization in a global logistic context


Valgfag:Vedligeholdelsesledelse (5 ECTS-point)
Formål:
Formålet med valgfaget er at give den dens studerende kompetencer i relation til varetagelse opgaver indenfor vedligeholdelsesledelse. Modulet giver den studerende strategiske værktøjer, der hjælper til driftsoptimering og bidrager til bedre ressourceudnyttelse, både fra et driftsmæssigt og bæredygtigt perspektiv.


Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse: • The student shall be able to select the best possible maintenance tools

 • The student shall be able to analyze operation results and apply key-figures, standards and benchmarking

 • The student shall be able to employ and manage maintenance tasks by relevant principlesOperational Optimization and Management Tools (5 ECTS-point)
Formål:
Formålet er at give den studerende kompetencer til at forstå og anvende optimeringsværktøjer i forhold til processer og ledelse. Den studerende opnår kompetencer til at optimere arbejdsprocesser på skibe og i maritime organisationer.


Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse: • The student shall be able to demonstrate knowledge of optimization management tools as LEAN, JIT, SIX SIGMA and KAIZEN

 • The student shall be able to identify operational optimization influence on organization and economy

 • The student shall be able to implement and use optimization management tools to improve the organization's work environment, safety and economy


How to start a Business & Globalization (5 ECTS-point)
Formål: 
Formålet med faget er at give den studerende en forståelse for at starte en virksomhed. Faget præsenterer metoder og koncepter der vil hjælpe den studerende til at vælge relevante værdier og kompetencer, samt udvikle strategier i forhold til branding, markedsføring, distribution, produktion og økonomi i en maritim global kontekst.


Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse: • The student shall be able to evaluate the business value and feasibility of a new business idea or concept

 • The student shall be able to prepare an outline of an implementation plan on how to start a new business based on a given business modelEnergy Efficient Operation Training (5 ECTS-point)
Formål:
Faget giver den studerende viden og færdigheder om energieffektivt skibsoperation og udvikler færdigheder til aktivt at operere maritime tekniske anlæg miljømæssigt optimalt under hensyntagen til de forelæggende omstændigheder inkluderende kommercielle-, lovgivningsmæssige- og sikkerhedsmæssige forhold.


Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse: • The student shall be able to demonstrate awareness of energy efficient operation

 • The student shall be able to analyze performance data and derive optimization potential

 • The student shall be able to demonstrate handling of complex situations balancing safety, time and energy efficiency

 • The student shall be able to demonstrate reflection on actions taken in balancing different or conflicting objectives

 • The student shall be able to plan, perform and evaluate energy efficient operation tests on board a ship


Afgangsprojekt (15 ECTS-point)
Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt hvor udvalgte teorier og metoder fra de øvrige moduler sættes i spil forhold til den problemstilling og det undersøgelsesfelt, som den studerende vælger at arbejde med i afgangsprojektet.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Som i overensstemmelse med gældende diplomuddannelser


Forslag til censorkorps
Det maritime censorkorps (SIMACs eksisterende censorkorps)

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og støtteerklæringer.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Der sker stor udvikling I international søfart. Nationalt ses det for eksempel ved, testaktiviteter med nye maritime teknologier med særligt fokus på automatisering mm.


Danmark er internationalt, sammen med Frankrig og Kina, i spidsen for at udvikle IMO-tiltag, der sikre, at skibe fra 2023 sejler mere energieffektivt.


undersøgelser vist at der er et potentiale for en kompetenceudvikling i Det Blå Danmark. Oxford Research udarbejdede i 2016 en kortlægning af fremtidens maritime kompetencebehov for faglærte for projektet ”Fremtidens Maritime Håndværker”. Rapporten peger på et fremtidigt kompetencebehov inden for internationalisering og grøn omstilling.


Rapporten ”Det Blå Danmarks kompetencebehov” lavet af DAMVAD Analytics for Styrelsen for Forskning og Uddannelse peger ligeledes i retning af øget behov for specialiserede fagligheder.


Ifølge rapporten ”Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2019”, så er uddannelsesfordelingen for de beskæftigede i Det Blå Danmark er kendetegnet ved en relativt stor andel af personer med erhvervsfaglige eller korte videregående uddannelser, hvilket vil være grundlaget for opkvalificering via Diplomuddannelsen i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling.


Med en ny uddannelse i ”Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling” er det hensigten at give muligheder for personer beskæftiget i det maritime erhverv opnå kompetencer/specialisering inden for deres professionsrettede virke og mulighed for efteruddannelse i specifikke målrettede emner/kompetencer via et fleksibelt uddannelsesforløb. Uddannelsen er tænkt som både en videreuddannelse for faglærte, men også en opkvalificering af personer med mellemlange videregående uddannelser, såsom tidligere uddannede maskinmestre og skibsfører.


Uddybende bemærkninger

Med en ny uddannelse i ”Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling” er det hensigten at give muligheder for personer beskæftiget i det maritime erhverv opnå kompetencer/specialisering inden for deres professionsrettede virke og mulighed for efteruddannelse i specifikke målrettede emner/kompetencer via et fleksibelt uddannelsesforløb. Uddannelsen er tænkt som både en videreuddannelse for faglærte, men også en opkvalificering af personer med mellemlange videregående uddannelser, såsom tidligere uddannede maskinmestre og skibsfører.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det maritime erhverv er præget af jobtyper hvor miljø, lovgivning og bæredygtig udvikling er højaktuelle emner, hvorfor det at få en videreuddannelse på deltid specifikt målrettet det maritime erhverv vil skabe værdi for den enkelte ansatte, virksomheden og det Blå Danmark generelt.


Grundlaget for uddannelsen vil være de personer, der ifølge Søfartsstyrelsens rapport ”Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark 2019”, i dag er beskæftiget i det maritime erhverv. Rapporten peger på vigtigheden af uddannelse for fortsat fastholdelse af beskæftigelse og konkurrenceevne i det Blå Danmark.


Rapporten ”Adgang til kvalificeret arbejdskraft i Det Blå Danmark” udarbejdet for Søfartsstyrelsen i 2016 af Teknologisk Institut understøtter dette. Ifølge rapporten er jobs hvor der kræves flere kompetencer under mindre lønpres udefra. Ydermere peger rapporten på et forventet fremtidigt behov for personer der besidder en sammenbinding af maritime kompetencer med andre kompetencer – tekniske som ledelsesmæssige.


En ny maritim uddannelse forventes derfor at ville medvirke til et øget optag af studerende på maritime uddannelser i Danmark.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelse for uddannelsen er baseret på tidligere nævnte offentliggjorte undersøgelser/rapporter fra Søfartsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og projekt ”Fremtidens Maritime Håndværker”. Rapporterne peger generelt på et fremtidigt behov for kompetenceudvikling i det maritime erhverv.


SIMAC har afholdt et online webinar med potentielle aftagere i det maritime erhverv. Input fra webinaret peger på et behov for kompetenceudvikling, der kan være med til formindske afstande i maritime organisationer Derudover, blev der peget på et behov for kompetencer inden for bæredygtig udvikling og implementering heraf i maritime organisationer.


Støtteerklæringer fra Danske Rederier, Danske Havne, Danske Maritime, Fyns Maritime Klynge, Rederiet Maersk Tankers, Rederiet TORM, Rederiet ESVAGT og Rederiet M. H. Simonsen, vedlagt i bilag.


Indholdet i uddannelsen er derfor udviklet med direkte input fra det maritime erhverv, samt baseret på offentliggjorte undersøgelser om fremtidens forventede kompetencebehov i det maritime erhverv. Det har bidraget til at definere indholdskomponenter for såvel de enkelte konstituerende moduler samt den fulde diplomuddannelse.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen er udviklet med direkte input fra det maritime erhverv, samt baseret på offentliggjorte undersøgelser om fremtidens forventede kompetencebehov i det maritime erhverv. Det har bidraget til at definere indholdskomponenter, undervisningselementer og målgruppe for såvel de enkelte konstituerende moduler samt den fulde diplomuddannelse.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen er en diplomuddannelse på deltid, der typisk henvender sig til erhvervsfolk med en kort videregående uddannelse, som ønsker at videreuddanne sig på deltid ved siden af deres job.


I regionen udbydes flere forskellige diplomuddannelser. SDU udbyder HD med forskellige linjer, bl.a. Organisation og ledelse samt Supply Chain Management. Her vurderes den nye diplomuddannelse i maritim drift og bæredygtig udvikling at have en meget begrænset indflydelse på optaget på HD-uddannelserne og ingen indflydelse på de øvrige diplomuddannelser på SDU, da fagområderne er vidt forskellige.


Der findes endnu ikke diplomuddannelser med fokus på maritim drift og bæredygtig udvikling. UCL udbyder Blue Diploma, der indholdsmæssigt ligger tættest på diplomuddannelsen i maritim drift og bæredygtig udvikling. Den adskiller sig dog på flere væsentlige punkter. Hvor Blue Diplomas fokus er drift, udvikling og personaleledelse i maritime organisationer, er fokus i diplomuddannelsen i maritim drift og bæredygtig udvikling på drift af tekniske maritime anlæg, miljøledelse samt bæredygtig udvikling og implementering heraf i forhold til både tekniske løsninger og i organisationer.


Uddybende bemærkninger

Ingen


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Der findes så vidt vides endnu ikke diplomuddannelser i ledelse med fokus på maritim drift og bæredygtig udvikling. UCL udbyder Blue Diploma, der indholdsmæssigt ligger tættest på diplomuddannelsen i maritim drift og bæredygtig udvikling. Den adskiller sig dog på flere væsentlige punkter. Hvor Blue Diplomas fokus er drift, udvikling og personaleledelse i maritime organisationer, er fokus i diplomuddannelsen i maritim drift og bæredygtig udvikling på drift af tekniske maritime anlæg, miljøledelse samt bæredygtig udvikling og implementering heraf i forhold til både tekniske løsninger og i organisationer.


Det vurderes ikke, der vil være en konsekvens for eksisterende beslægtede udbud.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der findes en række beslægtede ingenør og  master uddannelser, ved særligt DTU og AAU, som vil være forventelige efteruddannelsesmulighder. Men generelt må det konstateres den studerende i mange tilfælde skal søge mod udlandet for uddannelser på højere niveau der er disideret målrettet din maritime industri. 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

15 studerende første år.


20 studerende andet år.


30 studerende tredie år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-18 A18 Afgørelsesbrev Diplomuddannelse Maritim drift og bæredygtig udvikling 1 2251732_1_1.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil