Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i it-arkitektur - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
30/09-2020 13:59
2020-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
IBA Erhvervsakademi Kolding

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Chefkonsulent Forretningsudvikling Anja Sinding Morgen, asmo@iba.dk, 61939571

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i it-arkitektur

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor's Degree Programme in IT Architecture

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i it-arkitektur

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of IT Architecture

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
    En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne


Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget kan tages som supplering


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

ej relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

ej relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

ej relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for it- og softwareudvikling ved Censorsekretariatet, Hobrovej Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse 300920.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

IBAs Behovsanalyse er struktureret med udgangspunkt i konklusionerne fra EAAAs behovsanalyse. EAAAs konklusioner danner fundament for udvikling af Professionsbachelor i IT Arkitektur. Da der er tale om et nyt udbud af eksisterende uddannelse, anvendes konklusionerne ikke til at dokumentere behov for uddannelsens indhold, men til at kvalificere og rammesætte den af IBA udviklede behovsanalyse til dokumentation af regional og lokal efterspørgsel. Udgangspunktet var den type virksomheder, behovsanalysen fra EAAA konkluderede, udgjorde målgruppen for uddannelsen. Men det viste sig hurtigt, at der i IBAs dækningsområde er en bredere aftagergruppe for Professionsbachelorer i IT Arkitektur. Særligt lidt større virksomheder, med en relativt stor IT afdeling, og hvor IT dermed bliver en del af forretningen, ser et behov for netop denne type dimittender. Dette er underbygget af dialog med hhv. DI Trekantområdet og PROSA, som pointerer, at særligt Trekantområdet oplever en markant stigning i efterspørgsel på hårdere IT kompetencer i samspil med forretningsforståelse. Denne udvikling i efterspørgsel og erhvervsstruktur dokumenteres i form af diverse regionale rapporter og analyser.


Ligesom det var tilfældet med EEEAs Behovsanalyse efterspørger de adspurgte virksomheder medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse med specialistviden indenfor forretningsarkitektur, informationssystemarkitektur og teknologisk arkitektur. Medarbejderne skal have kompetence til at arbejde helhedsorienteret, både i forhold til integration, men også i forhold til forretningsudvikling og værdiskabelse igennem digitalisering. Samtlige adspurgte virksomheder udtrykker, det er meget sandsynligt, de vil ansætte en eller flere medarbejdere med en uddannelse som Professionsbachelor i IT Arkitektur.


Uddybende bemærkninger

Se venligst vedhæftede Behovsanalyse for uddybning.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

EAAAs rapport dokumenterer et forsigtigt underbygget skøn på 600-800 dimittender årligt på landsplan. Heraf 170/200 i Region Midt. Med udgangspunkt i diverse erhvervsanalyser og det underbyggede skøn fra EAAA har vi foretaget en analyse af dimittendledigheden på lignende uddannelser i Region Syddanmark. Dette sat overfor det aktuelle antal relevante jobannoncer i IBAs dækningsområde samt vores kvalitative behovsanalyse, er vores forsigtige skøn på 150 dimittender for Region Syddanmark. En andel vil sandsynligvis være dækket af sammenlignelige uddannelser ved SDU i Odense (90) og en mindre andel ved EASV (10-20). Dermed er IBAs forsigtigt underbyggede skøn på 50-70 dimittender i Sydjylland, heraf 30-40 dimittender i IBAs dækningsområde. Aftag på 30-40 dimittender årligt er verificeret som sandsynligt af en række af de virksomheder, der indgår i Snowball Samplingen. I analysen fra EAAA fremgår det, at 62% af de adspurgte virksomheder vil kunne forestille sig at ansætte en færdiguddannet Professionsbachelor i IT Arkitetur. Hertil kommer at 36% svarer måske. IBA har stillet sine respondenter det samme spørgsmål, og her svarede samtlige virksomheder ja.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

IBAs Behovsundersøgelse består dels af en kvalitativ undersøgelse blandt relevante virksomheder og organisationer i IBAs dækningsområde og dels af diverse datasæt, herunder regionale og lokale erhvervsanalyser samt udtræk fra Data Warehouse.
I den kvalitative del af analysen indgår følgende virksomheder og organisationer:
· Elbek & Vejrup
· Solar A/S
· Abena
· Beckhoff
· Business Kolding
· DI Trekantområdet
· Prosa
Udgangspunktet for den kvalitative dataindsamling er en Snowball sampling, hvor udvalgte interviewpersoner efter endt interview refererer videre til andre relevante interviewpersoner. Der blev taget udgangspunkt i den type virksomheder, behovsanalysen fra EAAA konkluderede, udgjorde målgruppen for uddannelsen. Det viste sig hurtigt, at der i IBAs dækningsområde er en bredere aftagergruppe for Professionsbachelorer i IT Arkitektur. Særligt lidt større virksomheder, med en relativt stor IT afdeling, så et behov for netop denne type dimittender. Dette blev verificeret af DI Trekantområdet og Prosa.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der udbydes ingen lignende professionsbacheloruddannelser (3,5år) indenfor IT i Syd- og Sønderjylland.


I Odense udbyder SDU Softwareteknologi, ingeniør, professionsbachelor (dansk og engelsk udbud).
Væsentlig lighed: Kandidaterne lærer at skabe nye muligheder med software.
Væsentlig forskel: Uddannelsen fokuserer primært på konstruktionskompetence, mens merkantil forretningsforståelse er nedprioriteret


I Esbjerg udbyder EASV Softwareudvikling (overbygning), professionsbachelor (dansk og engelsk udbud). I Odense har UCL et dansk udbud af Softwareudvikling.
Væsentlig lighed: Kandidaterne arbejder med konstruktion.
Væsentlige forskelle: Som overbygningsuddannelse kræver det en afsluttet datamatiker eller tilsvarende for at blive optaget. Softwareudvikling er fokuseret konstruktion af datatunge distribuerede it-systemer, mens forretningsarkitektur og forretningsforståelse ikke indgår.


Ingen af uddannelserne er dimensionerede.


 


Uddybende bemærkninger

Ingen bemærkninger


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Antallet af studenter i Sydjylland, som i 2019 opfyldte alle adgangskrav var:


+1200 studenter i det nære optageområde (Fredericia, Kolding, Vejen, Haderslev).


+1600 studenter i den øvrige del af Sydjylland (Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Esbjerg, Varde)


[kilde: UFMs datavarehus] Antallet af studenter er svagt stigende i årene fremover. Alene det nære optageområde udgør et stærkt rekrutteringsgrundlag. Samtidig appellerer uddannelsen qua sin opbygning til en bredere del af studenterne end andre IT-uddannelser.


IBA tilrettelægger målrettede opkvalificeringsforløb for ansøgere uden de fornødne kvalifikationer i matematik. IBA har allerede opkvalificeringsforløb på flere uddannelser.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Efter endt uddannelse har kandidaterne mulighed for at søge optagelse på relevante kandidatuddannelser.


Uddannelsen er ny, hvorfor der ikke kendes noget søgemønster blandt de studerende. Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at den studerende har mulighed for at kvalificere sig til adgangsniveauet for relevante kandidatuddannelser jf. EAAAs behovsanalyse.


 


 


 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Analyse af lokale og regionale rekrutteringsgrundlag leder til et forventet optag de første tre år af uddannelsen på:


Første optagelsesår: 40


Andet optagelsesår: 40


Tredje optagelsesår: 60


 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

EAAA behovsanalyse viser, at 85% af de adspurgte virksomheder, gerne/overvejende sandsynligt vil tage en studerende i 20 ugers praktik. IBAs analyse bekræfter, at alle deltagende virksomheder har erfaring med praktikanter og gerne vil tage praktikanter ind fra IT Arkitektur uddannelsen. Hertil kommer IBAs erhvervsnetværk, der tæller mere end 3.000 virksomheder. Virksomhederne er registreret i IBAs CRM system, der omfatter tidligere praktikvirksomheder. Årligt gennemfører ca. 500 IBA studerende en praktikperiode i en virksomhed. I 2018-2020 har IBAs studerende haft praktikophold i 1145 forskellige virksomheder i Danmark og udlandet, heraf 750 i Danmark og mere end 600 forskellige virksomheder i Region Syddanmark. En høj andel af de 600 unikke virksomheder efterspørger praktikanter med IT kompetencer. Generelt udtrykker virksomhederne tilfredshed med praktikanterne og praktikopholdet er høj og ligger på mere end 8,5 ud af 10 samlet for alle uddannelser. IBA har i dag langt flere praktikvirksomheder og dermed flere praktikpladser end IT studerende. Det vurderes meget sandsynligt, at der kan skaffes relevante praktikpladser til alle studerende på Professionsbachelor i IT Arkitektur.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen bemærkninger


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C1 - Godkendelse af PB i it-arkitektur - IBA Kolding 2027197_729786_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil