Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Bachelor - Maskinteknik - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
01/10-2020 08:57
2020-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
SDU Sønderborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Chefkonsulent Per Æbelø, pabelo@tek.sdu.dk, 6550 7306 / 2048 8717

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Bachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Maskinteknik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Mechanical Engineering

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Teknisk videnskab (bachelor) i maskinteknik

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Science in Engineering (Mechanical Engineering)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Uddannelsen ønskes placeret under adgangsbekendtgørelsens, bilag 1 område 7 (teknisk - videnskabelige bacheloruddannelser) • Engelsk B
  Matematik A


Samt en af følgende fagkombinationer: • Fysik B og Kemi C
  Fysik B og Bioteknologi A
  Geovidenskab A og Kemi CDerudover skal ansøgere: • Have et karaktergennemsnit på mindst 7,0, når du søger om optagelse i kvote 1

 • Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2Uddannelsen er direkte adgangsgivende til: • Civilingeniøruddannelsen (KA) i maskinteknik (retkravsbachelor)
  Civilingeniøruddannelsen (KA) i konstruktionsteknik


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Intet


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Teknisk videnskab (bachelor) i maskinteknik har primært til formål at kvalificere dimittenden til
optagelse på den tilhørende civilingeniøruddannelse (kandidatdel) i maskinteknik.


Derudover kan bacheloren varetage erhvervsfunktioner, hvor han/hun skal: • Omsætte tekniske forskningsresultater samt naturvidenskabelig og teknisk viden til praktisk anvendelse ved udviklingsopgaver og ved løsning af tekniske problemer.

 • Kritisk tilegne sig ny viden inden for relevante ingeniørmæssige områder.

 • Selvstændigt løse forekommende ingeniørmæssige arbejdsopgaver.

 • Planlægge, realisere og styre tekniske og teknologiske anlæg og herunder være i stand til at inddrage
  samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer.

 • Indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge på et kvalificeret niveau sammen med
  mennesker, der har forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

 • Uddannelsen skal herudover kvalificere de studerende til at deltage i videre uddannelse – herunder
  civilingeniøruddannelsen i maskinteknik


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Der henvises til bilag 1


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Takst tre i lighed med øvrige ingeniøruddannelser


Civilingeniøruddannelsen (BA) i maskinteknik vil indeholde behov for og anvendelse af laboratorie- og værkstedsfaciliteter


Forslag til censorkorps
Civilingeniøruddannelsernes censorkorps - maskinretningen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
BILAG CING.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Flere danske maskintekniske industrier oplever rekrutteringsudfordringer. En analyse fra Danmarks Statistik viser, at blot 9% af civilingeniører i maskinteknik uddannet i 2010–2019 pr. 2020 er bosat i Region Syddanmark. Derved er regionen udfordret i relation til at rekruttere civilingeniører i maskinteknik.


I robotindustrien angiver 78% af virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft som en barriere for fremtidig vækst -
dette også i relation til maskiningeniører, der fokuserer på den mere hardwareorienterede del af fremstilling af robotter,
UAV og droner.


Den danske vindmølleindustri, som har været én af hovedaktørerne bag den kraftige stigning i eksport af grønne løsninger, peger også på adgang til kvalificeret arbejdskraft som én af de største udfordringer. Her har hele 68% af de adspurgte
virksomheder i en leverandøranalyse angivet, at de har været nødsaget til at kigge mod udlandet for at rekruttere
medarbejdere.


I Trekantområdet alene angav virksomhederne i år 2018 et behov for at rekruttere 3300-5490 ingeniører over de næste 5
år, heraf 770-1280 maskiningeniører.


Endeligt har markante industrikræfter i Sønderjylland (Danfoss, Linak m.fl.) i en årrække pointeret behovet for både
forskning og ingeniøruddannelser i relation til elektronik og maskinteknik. Disse virksomheder har derfor i samarbejde med
SDU opbygget Center for Industriel Elektronik (CIE) i 2018 og er nu ved at opbygge Center for Industriel Mekanik (CIM),
der skal ses som kraftcentre og katalysatorer til at underbygge fortsat industriel vækst i Sønderjylland – herunder
tilvejebringelsen af det nødvendige antal ingeniører.


Både Danfoss og Linak har betonet vigtigheden af disse initiativer
som en forudsætning for fortsat at prioritere Danmark i virksomhedernes fremadrettede udvikling.


Uddybende bemærkninger

SDU har gennemført arbejdsmarkeds- og behovsafdækningen samlet for ansøgte civilingeniøruddannelser (BA+KA) i maskinteknik (udbud SDU Odense og SDU Sønderborg) samt dubleringen af diplomingeniøruddannelsen i maskintiknik i SDU Odense til supplerende udbud ved SDU Sønderborg. Udover ovenstående generelle argumentation for ansøgte uddannelser (samlet set) henvises dels til SDU's erhvervsinddragende udviklingsproces samt vedlagte referater og støtteerklæringer (bilag 2 (aktører), 3 (referater) og 4 (støtteerklæringer)). Det er SDU's klare vurdering efter dialogen med erhvervslivet og øvrige interessenter i Region Syddanmark, at der er et oplagt behov for ansøgte uddannelser i hele regionen. SDU oplyser endvidere, at universitetet ved godkendelsen af civilingeniøruddannelsen i maskinteknik (kandidatdel) nedlægger civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik (kandidat), der ind til nu har fungeret som overbygningsmulighed for maskiningeniører og bygningsingeniører (der er netop opstartet en civilingeniøruddannelse (BA+KA) i bygningsteknik pr. 2020).


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

SDU har i udviklingen af ansøgte uddannelser bredt inddraget erhvervslivet inden for de brancher, der anvender diplom- og civilingeniører i maskinteknik. Behovet for civilingeniørniveauet, der er fraværende i Region Syddanmark, har været udtalt i alle brancher (robot-, landbrugs-, vindmølle-, fremstillings- og elektronikindustrien samt rådgivende virksomheder). Med udgangspunkt i dialogen finder SDU det realistisk at kunne afsætte minimum 50 - 60 civilingeniørdimittender samt 60 - 70 diplomingeniørdimittender i Region Syddanmark årligt- sandsynligvis flere. Der er ingen ledighed blandt dimittenderne fra hverken diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik eller civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

SDU's vanlige proces for udvikling og prækvalifikation af nye uddannelser har været udfordret af den aktuelle COVID19 situation. Inden COVID19 havde SDU været i dialog med dels aftagerpanelet for de eksisterende ingeniøruddannelser i maskinteknik (diplomingeniøruddannelse) og konstruktionsteknik (civilingeniøruddannelse). Ligeledes havde SDU indgået aftale med, og opnået medfinancering fra, Danfoss, Linak, Region Syddanmark samt Sønderborg Kommune om et nyt Center for Industriel Mekanik ved SDU Sønderborg. Endelig havde SDU fået nedsat en arbejdsgruppe til udviklingen af ansøgte uddannelser, hvori Danfoss, Linak, Universal Robot og Kverneland indgik. Henover foråret og sommeren 2020 har SDU gennemført en række onlinemøder med relevante enkeltaktører. Disse møder er blevet suppleret med fem fysiske dialogmøder i august og september samt endnu et (online) møde med ovennævnte aftagerpanel. En oversigt over inddragede, eksterne interessenter og virksomheder ses i bilag 2. Endvidere kan arbejdet ses på
www.sdu.dk/nymaskinuddannelse.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ovenstående beskrevne brede dialog med eksterne interessenter og erhvervslivet har været en eksplorativ proces. Indledningsvist udarbejdede arbejdsgruppen (med input fra aftagerpanelet) overordnede kernekompetencer samt udkast til erhvervssigte. Disse dannede udgangspunkter for en række online dialogmøder i maj, juni og juli, mens arbejdsgruppen sideløbende konkretiserede input, dels i kompetenceprofiler, dels i struktur og konkret indhold for ansøgte uddannelser. Udkastene blev efterfølgende drøftet og kontinuerligt tilpasset ved fem fysiske dialogmøder i Sønderjylland og på Fyn i løbet af august og september. Afslutningsvis blev uddannelsesforslagene drøftet på ny i aftagerpanel. Det er SDU's oplevelse, at dialogen med eksterne interessenter og erhvervslivet blev god på trods af COVID19 situationen. Som processen skred frem i august og september oplevede arbejdsgruppen, at der kom færre nye input samt at uddannelserne gradvist matchede erhvervslivets behov bedre og bedre. Dog har processen med mange onlinemøder
og fysiske dialogmøder været vanskeligere at dokumentere, men SDU har i bilag 3 vedlagt mødereferater (med fotos) samt i bilag 4 direkte støtteerklæringer.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ansøgte civilingeniøruddannelse (BA+KA) i maskinteknik er i dens grundlæggende og konstituerende indhold identisk med
beslægtede uddannelser udbudt på AAU, AU og DTU. Dens eksistensberettigelse skal primært argumenteres ud fra det
faktum, at der ikke uddannes civilingeniører i maskinteknik i Region Syddanmark og idet mobiliteten inden for
ingeniørdimittender typisk er lav, medføre det et behov for uddannelsen i Region Syddanmark.


Dog adskiller uddannelsen sig også fra øvrige, beslægtede uddannesler inden for: • Et markant fokus på simulering, test og bæredygtige materialer


Uddybende bemærkninger

Både for uddannelsesudbuddet på SDU Odense og SDU Sønderborg forventes en særlug tæt integration med erhvervslivet
gennem hele uddannelsen. Dette sker gennem semesterprojekter, virksomhedsprojekter samt opgavesamarbejde.


For uddannelsesudbuddet ved SDU Sønderborg bliver dimittenderne omfattet af områdets jobgarantiordning for
færdiguddannede ingeniører fra SDU's ingeniøruddannelser på SDU Sønderborg.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Oftest rekrutteres ingeniørstuderende relativt lokalt. Det er derfor SDU's forventning at kunne optage en række nye studerende fra Sønderjylland, der normalt ellers ikke ville have ansøgt en ingeniøruddannelse.


Derudover forventer SDU at gennemføre en massiv udenlandsk markedsføring af uddannelsesudbuddene ved SDU Sønderborg med henblik på at tiltrække udenlandske talenter. Dette tilsvarer SDU's eksisterende ingeniøruddannelser i Sønderjylland, hvor praktisk talt alle udenlandsk rekrutterede studerende gennemfører uddannelsen og efterfølgende får dansk ansættelse (dette hjulpet på vej af områdets jobgarantiordning)


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Studerende vil have retskrav på optagelse på tilhørende civilingeniøruddannelse (KA) i maksinteknik (ved både SDU Odense og SDU Sønderborg)


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2021: 20 studerende
2022: 25 studerende
2023: 30 studerende
2024: 35 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

SDU har gennemført aftagerundersøgelse og behovsafdækning samlet for ansøgte civilingeniøruddannelser (BA+KA) i maskinteknik på både SDU Odense og SDU Sønderborg samt ansøgte diplomingeniøruddannelse i maskinteknik ved SDU Sønderborg (dublering) samlet.


SDU ønsker at udbyde uddannelsen på engelsk.


Center for Industriel Mekanik (CIM), der for nuværende er under opbyggening i samarbejde (og medfinanceret) af Danfoss og Linak forventes at blive et internationalt fyrtårn i relation til forskning i maskinteknik og mekanik. Det er kun realistisk at rekruttere en lille del af forskerne til dette center i Danmark eller Norden. Sproget på CIM bliver derfor engelsk.


Derudover er det ønsket fra størstedelen af industrien i lokalområdet, at uddannelserne fra SDU Sønderborg udbydes på engelsk (hvilket de øvrige ingeniøruddannelser også er godkendt til). Flere fremhæver at koncernsproget i virksomhederne er engelsk og at samarbejdet er grænseoverskridende (se støtteerklæringerne).


Desuden medfører SDU Sønderborgs fysiske position i grænselandet et markant niveau for grænseoverskridende / internationalt samarbejde, der altid vil finde sted på engelsk.


Endeligt vurderes det kun realistisk at rekruttere det nødvendige antal studerende såfremt SDU også markedsføre civilingeniøruddannelsen i maskinteknik med udbud fra SDU Sønderborg internationalt.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A12 - Godkendelse af ny uddannelse - Bachelor maskinteknik - SDU Sønderborg 2047684_729762_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil