Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Offentlig forvaltning og administration - University College Nordjylland

University College Nordjylland
30/09-2020 10:50
2020-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Professionshøjskolen UCN, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ.

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Rie Nielsen RNI@UCN.dk 72691560

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Offentlig forvaltning og administration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Public Administration

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree in Public Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Forvaltning og administration

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Jf. Bekendtgørelse om akademiuddannelser §5 gælder følgende adgangskrav til uddannelsen:


Ansøgeren skal have gennemført en af følgende uddannelser:


1) Relevant erhvervsuddannelse.


2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).


3) Gymnasial uddannelse.


4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.


Stk. 2. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, jf. dog stk. 3.


Stk. 3. Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, jf. stk. 1, nr. 1, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.


Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen optager ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne i stk. 1. Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, når denne anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne efter stk. 1, kan samtidigt anerkendes.


Stk. 5. Institutionerne kan i studieordningen fastsætte regler om krav til ansøgerens særlige faglige forudsætninger, og institutionerne skal offentliggøre reglerne på deres hjemmesider.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
UCN ønsker, at eksisterende censorkorps for Administration og forvaltning (akademiuddannelserne) tilknyttes det nye udbud.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Dokumentation af efterspørgsel på udbud af Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Der er – nationalt som regionalt – stort fokus på at løfte kompetencerne hos administrative medarbejdere i den offentlige sektor, fordi kompleksiteten af opgaveløsningen er støt stigende. Vores behovsafdækning på det regionale marked bekræfter dette og understreger tillige, at der i Nordjylland er et stort behov for at højne kompetenceniveauet hos især de administrative medarbejdere, der kun har en erhvervsuddannelse med i bagagen. Til disse medarbejdere efterspørges bl.a. kompetencer indenfor sagsbehandling, projektkoordinering, borgerkommunikation, organisation, digitalisering, metoder i opgaveløsningen mv.


Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration matcher ovenstående behov og opfattes endvidere som et relevant tilbud af aftagerne i behovsafdækningen. Udbuddet findes ikke regionalt i Nordjylland i dag. Vores behovsafdækning viser, at medarbejdergruppen er svær at motivere til uddannelse, og endnu sværere hvis uddannelsen er langt væk. Det afholder en stor del medarbejdere fra at uddanne sig, og der udtrykkes i forlængelse heraf et behov for at uddannelsen udbydes i Nordjylland, så medarbejderne kan deltage i uddannelse i deres nærområde.


Ligeledes understreger vores behovsafdækning, at der for mange af aftagerne ikke opleves at være et aktuelt udbud i det Nordjyske på akademiniveau, som dækker deres behov for kompetenceudvikling af de administrative medarbejdere. Her ses akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration til gengæld som et udbud, der matcher mange af de efterspurgte behov, og flere af aftagerne har tilkendegivet, at de allerede står med konkrete behov og er klar til at sende de første medarbejdere afsted, hvis uddannelsen bliver tilgængelig i Nordjylland, jf. bl.a. de vedlagte hensigtserklæringer.


Uddybende bemærkninger

Ingen


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsafdækningen på det nordjyske marked viser, at der er ca. 1331 medlemmer i målgruppen for uddannelsen fra HK Stat og ca. 2074 fra HK Kommunal.


Hertil kommer naturligvis også yderligere medarbejdere med erhvervsuddannelse eller tilsvarende i den offentlige forvaltning, som er organiseret i andre fagforeninger end HK, ligesom behovsafdækningen også indikerer, at der endvidere vil være en relevant målgruppe blandt administrative medarbejdere fra det private marked, herunder fx. medarbejdere, der ønsker at omstille sig til et job i det offentlige, og medarbejdere, der pga. deres arbejdsopgaver har behov for mere indsigt i offentlig forvaltning.  


Med udgangspunkt i ovenstående estimat, vores behovsafdækning i Nordjylland samt personlige tilkendegivelser om konkrete behov og ønsker fra aftagere allerede i foråret 2021, er det vores forventning, at vi kan gennemføre ca. 2-3 moduler med ca. 15 deltagere hver i 2021. Hertil forventes en vækst i antal gennemførte moduler over de første 2-3 år til ca. 6 gennemført moduler pr. år, hvilket betyder, at de første ca. 10 dimittender forventes at være uddannet efter tre års udbud.  


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsafdækningen bygger på følgende dataindsamling:


1.    Eksterne kilder, som tegner et billede af det generelle behov og efterspørgslen efter kompetencer, der kan opnås via uddannelsen, herunder bl.a. data fra Danmarks Statistik, HKs målprogrammer og årsberetninger, medlemsopgørelser og uddannelsesundersøgelser fra HK, rigsrevisionens beretning om udflytningen af statslige arbejdspladser, FREMKOM analysen 2016, ph.d. afhandlingen “Derfor er det administrative arbejde noget særligt” m.fl.


2.    En kombination af spørgeskemaundersøgelse (survey) målrettet nogle af de største statslige institutioner og rammeaktører på det nordjyske marked samt uddybende personlige interviews med 9 udvalgte af disse aftagere. Surveyen blev udsendt til følgende aftagere, hvoraf 12 gav en besvarelse: HK Stat, Aalborg Universitet, UCN fællesadministration, Tech College, Aalborg Handelsskole, SOSU Nord, Statens Administration, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Motorstyrelsen, Forsvarets Personalestyrelse, Gældsstyrelsen, Nordjyllands Politi, Tinglysningsretten, Geodatastyrelsen, Forsvarets Ejendomsstyrelse, Administrations- og servicestyrelsen, Vurderingsstyrelsen


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen udbydes pt. ikke i Nordjylland. Nærmeste udbud er i Midtjylland ved Erhvervsakademi Dania og VIA University College. Da medarbejderne foretrækker uddannelse i nærområdet, mætter disse udbud i Region Midt dog ikke behovet i det nordjyske.


Hertil findes et beslægtet udbud hos Center for Offentlig Kompetenceudvikling, kommunomuddannelsen. Uddannelsen er på akademiniveau og uddanner til offentlig forvaltning. Dog retter den sig primært mod kommuner og regioner. Det fremgår af studieordningens formålsbeskrivelse, og ses også på flere af uddannelsens moduler, fx. første grundmodul “Forvaltning i regioner og kommuner” og flere valgmoduler såsom “Administration på skoler og børne- ungeområdet”, “Kommunal opkrævning” mv. Behovsafdækningen viser i tråd hermed, at ingen af de statslige virksomheder opfatter uddannelsen som relevant for dem.


Hertil er der moduler i akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, som ikke er favnet i samme form på kommunomuddannelsen, herunder sagsbehandling, organisation og psykologi, analyse og metoder, projektkoordinering, servicedesign – størstedelen moduler, som behovsafdækningen viste en efterspørgsel på.


Uddybende bemærkninger

Ingen


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Behovsafdækningen viser et estimeret antal medarbejdere i målgruppen på min. 3400 personer, jf ovenstående. Det kan fx være økonomimedarbejdere, sagsbehandlere, sekretærer, koordinatorer, servicemedarbejdere mv. Af disse forventes de ca. 1331 statslige medarbejdere at være primær målgruppe, da de pt. mangler et relevant uddannelsestilbud i Nordjylland. Dog forventes også kommunalt ansatte at deltage, men primært som supplement til kommunomuddannelsen, hvor særlige modulønsker ikke dækkes af denne.


Der vurderes således at være et solidt rekrutteringsgrundlag i Nordjylland, og via UCNs udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration har vi allerede kontakt til relevante aftagere fra den statslige sektor, der også vil udgøre et godt rekrutteringsgrundlag til uddannelsen.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

I efter- og videreuddannelsessystemet har UCN allerede Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration i udbud, og denne uddannelse er en naturlig overbygning til akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Endvidere kan også diplomuddannelsen i ledelse eller diplomuddannelsen i socialformidling være oplagte videreuddannelsesmuligheder.


I det ordinære uddannelsessystem er administrationsbacheloruddannelsen eller socialrådgiveruddannelsen naturlige videreuddannelsesmuligheder.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Vi forventer at kunne igangsætte:


2-3 moduler med ca. 15 deltagere i 2021
3-4 moduler med ca. 15 deltagere i 2021


4-6 moduler med ca. 15 deltagere i 2022


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen bemærkninger.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-31 C13 - Godkendelse af AU i Offentlig forvaltning og administration - UCN 2036574_729822_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil