Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
28/09-2020 11:54
2020-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Cphbusiness Lyngby og Cphbusiness Hillerød

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Jon Olsen, joao@cphbusiness.dk 30548874

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
AP Graduate in Financial Controlling

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Financial controller AK

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Graduate in Financial Controlling

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Bio- og laboratorietekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til uddannelsen forudsætter en gymnasial eksamen eller en 3-årig erhvervsuddannelse samt opfyldelse af område- og uddannelsesspecifikke krav. De område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav, jf. bilag til adgangsbekendtgørelsen er engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.


Opfyldelse af adgangskravene er nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige for optagelse. Cphbusiness fastsætter og offentliggør nærmere regler for, efter hvilke kriterier ansøgere i kvote 2 optages, hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er studiepladser til rådighed. Cphbusiness offentliggør sådanne kriterier for udvælgelsen på erhvervsakademiets hjemmeside under hensyntagen til frister krævet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for uddannelsen. Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse Merkantilt Uddannelsescenter Nordsjælland.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Der er ca. 1450 små- og mellemstore virksomheder i Hillerød og de omkringliggende kommuner. Ud over serviceøkonom er der ikke andre videregående uddannelser inden for det merkantile område, hvorfor det er svært for virksomhederne at ansætte uddannet arbejdskraft.


I forbindelse med ansøgningen har vi været i dialog med det Strategiske uddannelsesforum nordsjælland og C4 som er en sammenslutning af nordsjællandske virksomheder som bekræfter at det er en udfordring at finde uddannet arbejdskraft.


Financial controller er målrettet økonomifunktioner i små- og mellemstore virksomheder, og derfor vurderer vi at der er et stort afsætningsgrundlag.


Uddybende bemærkninger

Regionen er kendetegnet ved en relativt lav uddannelsesfrekvens og vores behovsanalyse viser at der er en sammenhæng mellem den lave uddannelsesfrekvens og det smalle uddannelsesudbud i området.


Dette betyder at det er vanskeligt for små- og mellemstorevirksomeheder i området at ansætte personer med videregående uddannelser inden for det merkantile område.


Derfor konkluderer vi at der er et stort behov for at uddanne unge med disse kompetencer.


Denne analyse er forholdt Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland og C4 som bekræfter at der er behov for uddannede med merkantil baggrund.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som beskrevet i behovsanalysen vurderer vi at der er et afsætningsgrundlag hos de 1450 små- og mellemstore virksomheder i området. Vi påtænker at uddanne 25 dimittender i året, hvorfor vi ikke vurderer at det vil blive problematisk for dimittenderne at finde arbejde efter endt uddannelse.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi har inddraget Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland og C4 som begge har stærke netværk i erhvervslivet i Hillerød og de omkringliggende kommuner.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.


Uddybende bemærkninger

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Vi forventer at de unge der søger ind på denne uddannelse kommer fra de Hillerød og de omkringliggende kommuner som er kendetegnet ved en lav uddannelsesfrekvens.

Behovsanalysen viser at der er en sammenhæng mellem det smalle uddannelsesudbud i regionen og den lave uddannelsesfrekvens. Derfor vurderer vi at der er grundlag for, at de unge der i dag ikke tager en uddannelse vil tage en merkantil uddannelse der er mere målrettet det lokale erhvervsliv. Hvorfor vi ikke vurderer at de nye uddannelser vil have negative konsekvenser for andre uddannelsesudbud i regionen.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Mulighederne for videreuddannelse er:  • Professionsbachelor PBA(O) i innovation og entrepreneurship

  • Professionsbachelor PBA(O) i sportsmanagement

  • Professionsbachelor PBA(O) i anvendt dataanalyse


   • Optagelse på meritforløb på den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse BA, HA.


   • Videreuddannelse på den Merkantile diplomuddannelse i Økonomi og regnskab

  • Videreuddannelse på Finansiel rådgivning

  • Videreuddannelse på HD 2. del.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2021 - 25


2022 - 25


2023 - 25


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen forventes udbudt i Hillerød første gang på vinteroptaget i 2021. Praktikperioden ligger i 4. semester hvorfor de første studerende skal have praktikplads i 2022.

Cphbusiness' erfaring fra vores udbud af serviceøkonom i Hillerød er at det har været problemfrit at finde praktikvirksomheder i Hillerød og de omkringliggende kommuner.

Generelt prioriterer Cphbusiness kontakt til brancher og virksomheder med henblik på praktikpladser højt, da praktikophold er en central del af alle akademiets fuldtidsuddannelser. Cphbusiness arbejder således systematisk med at skaffe praktikpladser til studerende på akademiet og har organiseret sig med et Karrierecenter, praktikkoordinatorer, som har det overordnede ansvar for branchekontakt på hver afdeling, og endvidere en fagperson på hver uddannelse med ansvar for kontakten til de studerende i forbindelse med og undervejs i praktikperioden.

På baggrund af de indtil nu oparbejdede erfaringer på den konkrete uddannelse og de for Cphbusiness veletablerede processer for sikring af praktikpladser på fuldtidsuddannelser, forventer akademiet, at det er uproblematisk at få praktikpladser til den dublerede udgave af uddannelsen i Hillerød.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Behovsundersøgelsen til denne ansøgning er gennemført som en samlet behovsundersøgelse for dublering af uddannelserne til markedsføringsøkonom, handelsøkonom og financial controller.


Denne beslutning er truffet efter forudgående dialog mellem ministeriet og Cphbusiness' direktion om, hvordan Cphbusiness har kunnet udarbejde en ansøgning på kort tid med henblik på allerede til foråret 2021 at åbne nye udbud i Hillerød, for på den måde at kunne leve op til ministeriets ønske om at etablere flere udbud udenfor København på baggrund af det øgede optag. 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-47 D6 - Godkendelse af dublering - EA financial controller - CBA (Hillerød) 2033599_729866_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil