Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i byggeteknologi - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
01/10-2015 07:59
2015-3
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i byggeteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession in Construction Technologies

Den uddannedes titel på dansk
Byggeteknolog (AU)

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Construction Technologies

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Minimum to års relevant erhvervserfaring samt relevant adgangsgivende ungdomsuddannelse.


1. Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav
Matematik C og Engelsk C


2. Adgangsgivende erhvervsuddannelse
En relevant erhvervsuddannelse inden for bygge og anlæg.
Ingen specifikke adgangskrav.


3. Adgang via anden erhvervsuddannelse
Anden relevant erhvervsuddannelse
Specifikke adgangskran
Engelsk C og Matematik C


4. Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne


Begrundelse: Adgangsgrundlaget afspejler uddannelsens byggetekniske profil på danske og internationale byggepladser.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen


Uddannelsen har til formål at opkvalificere medarbejdere og mellemlederes tekniske viden inden for byggematerialer, byggeteknik, bygningsfysik og -konstruktioner. Desuden skal uddannelsen give medarbejdere og mellemledere indblik i relevant jura og kommunikative kompetencer til brug på byggepladsen.


Uddannelsen retter sig imod personer, der allerede er i eller har erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, der har behov for at ajourføre og/eller styrke deres byggetekniske kompetencer.


Erhvervssigtet er at imødekomme og afhjælpe nogle af de udfordringer bygge- og anlægsbranchen står overfor i kraft af nye materialer, byggeprocesser og byggeteknikker, herunder udviklingen inden for bæredygtigt byggeri og energibesparende renovering og vedligeholdelse. 


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Viden og forståelse


Den uddannede har:


· udviklingsbaseret viden om og forståelse for de principper inden for byggeteknik, byggejura, bygningsfysik, og


-konstruktioner i forbindelse med projektering af byggeopgaver, der er anvendes inden for erhvervet


· viden om relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger


· viden om materialer og komponenters egenskaber, herunder problemstillinger i forhold til bæredygtighed


· viden om og forståelse for relevante metoder til indsamling af byggeteknisk data og empiri.


 


Færdigheder


Den uddannede kan:


· planlægge og indsamle samt behandle byggeteknisk data og empiri


· foretage enkle bygningsfysiske beregninger af fugtforhold og varmetab i konstruktioner samt vurdere de byggetekniske konsekvenser af resultaterne


· analysere og vurdere materialer og komponenters egenskaber og funktioner i konstruktioner, herunder vurdere bæredygtighed


· anvende relevant byggeteknisk lovgivning i deres arbejde


· anvende digitale systemer til at kommunikere byggetekniske problemstillinger samt vælge imellem centrale


kommunikationsmetoder i relation til byggeriets aktører


· formidle praksisnære problemstillinger om materialer og konstruktioner samt løsningsmuligheder mellem brugere, bygherrer, rådgivere, projekterende og udførende aktører om teknisk projektering.


 


Kompetencer


Den uddannede kan:


· håndtere valg af og udføre byggetekniske beregninger på materialer i forskellige ukomplicerede konstruktionstyper ud fra spørgsmål om bæredygtighed


· deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om valg af byggeteknik og beregninger på materialer i forskellige typer af konstruktioner ude fra spørgsmål om bæredygtighed


· i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis inden for det byggeteknologiske fagområde.


 


Uddannelsens konstituerende faglige elementer


Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler af hver 10 ECTS, valgfag, hvoraf den studerende skal vælge fag


svarende til 20 ECTS, og uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS. Læringsmålene for de tre obligatoriske moduler følger herunder.


 


Obligatorisk modul1: Byggeteknik – mindre byggerier (Byggeteknik, bygningsfysik, og –konstruktioner)


ECTS-vægt: 10


 


Viden og forståelse


Den studerende har grundlæggende viden om


· geometri


· mekanisk fysik


· varmetransmission


· fugtforhold i konstruktioner


· statik


· overslagsdimensionering af konstruktionselementer


· bygningsreglementer og forskrifter


Den studerende forstår·


hvorfor og hvordan fugtproblemer opstår i bygningskonstruktioner, og hvordan fugtproblemer kan afhjælpes ved brug af forskellige metoder


· betydningen af varmetransmission i forskellige typer af materialer og bygningselementer


· sammenhængen mellem geometri, mekanisk fysik og grundlæggende statik og dimensionering af konstruktionselementer


· at søge viden om konstruktionselementers dimensioner.


 


Færdigheder


Den studerende kan, i samarbejde med andre:


· beregne simple geometriske konstruktionselementer


· beregne tyngde af konstruktionselementer


·foretage U-værdiberegninger af konstruktionselementer


· anvende software til at beregne simple U-værdier og fugtforhold


· vurdere U-værdier og fugtberegninger i konstruktioner


· beregne last og overslagsdimensionering med tabelopslag.


den studerende kan selvstændigt


· formidle resultater til parter i byggesagen.


 


Kompetencer


Den studerende kan


· vurdere de beregnede resultater i byggemæssige sammenhæng


· deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om bygningsfaglige emner


· under vejledning reflektere over egen praksis inden for byggeteknik.


 


Obligatorisk modul 2: Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier


ECTS-vægt: 10


 


Viden og forståelse


Den studerende har viden om


· almindelige materialeegenskaber (f.eks. beton, træ, murværk), herunder brandbarhed


· totaløkonomiske beregninger og digitale programmer


· levetid på materialer


· bæredygtighed, LCA og certificeringsordninger


· materialebeskrivelse i forbindelse med bygningsdelsnotater og tegninger.


Den studerende forstår


· sammenhængen mellem valg af materialer, økonomi og bæredygtighed ud fra et byggefagligt og samfundsmæssigt


perspektiv.


 


Færdigheder


Den studerende kan, i samarbejde med andre


· analysere og vurdere egenskaber af normalkonstruktioner


· beregne på totaløkonomi og anvende beregningsprogrammer til successiv kalkulation og totaløkonomi


· finde levetider på materialer og komponenter.


Den studerende kan selvstændigt


vurdere materialers egenskaber og funktioner i konstruktioner


·beregne og vurdere totaløkonomi på materialer og komponenter


· formidle viden om materialers egenskaber og levetid til aktører i byggeriet.


 


Kompetencer


Den studerende kan


· håndtere valg af materialer i forbindelse med forskellige typer af konstruktioner


· deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om valg af materialer


·under vejledning reflektere over egen praksis inden for materialevalg.


 


Obligatorisk modul 3: Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet


ECTS-vægt: 10


 


Viden og forståelse


Den studerende har viden om


• kortlægning, håndtering og registrering af relevante byggetekniske data samt empiri


• kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering i praksis


• at modtage og sende byggetekniske informationer vha. digitale systemer.


Den studerende har kendskab til


• byggelovgivning, normer og anden teknisk fælleseje i forbindelse med byggematerialer.


Den studerende forstår


• grundlæggende metodiske overvejelser bag kortlægning og registrering af byggeteknisk data og empiri


• grundlæggende mekanismer i samarbejdsrelationer og dets betydning i en bygge- og anlægsmæssig sammenhæng


• valg af forskellige kommunikationsformer i relation til målgrupper inden for bygge- og anlægsbranchen.


 


Færdigheder


Den studerende kan, i samarbejde med andre


• planlægge, herunder vælge de introducerede metoder, og gennemføre indsamling af byggetekniske data samt empiri


• behandle relevante byggetekniske data samt empiri


• målrette kommunikation til og samarbejde med byggeriets aktører og interessenter


• vurdere og anvende de rette kommunikationsmodeller til byggeriets aktører og interessenter


• kommunikere ved brug af digitale systemer.


 


Kompetencer


Den studerende kan


• håndtere samarbejds- og kommunikationssituationer med byggeriets aktører og interessenter


• deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på byggepladsen både horisontalt og vertikalt i organisationen


• under vejledning reflektere over egen praksis inden for kommunikation og samarbejde.


 


 


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Da der er ganske få tekniske uddannelser på VVU/AU området, som vi kan tage udgangspunkt i med henblik på takstfastlæggelse, vurderer vi, at det vil være relevant at give undervisnings- og bygningstaxameter på akademiuddannelsen på baggrund af AU i engergiteknologi.


Forslag til censorkorps
Fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg for AU

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse_Byggeteknologi.pdf

Behov for nyt udbud

Som angivet i den fælles ansøgning om ny uddannelse er der en samlet stigning i efterspørgslen på arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen - herunder personer med korte videregående uddannelse. Dansk Byggeri forventer, at Danmark i perioden 2014-2025 kommer til at mangle 6000 personer med en videregående uddannelse inden for bygge og anlægsbranche, heraf godt 2500 teknikere, som omfatter byggeteknikere, byggekoordinatorer samt kort- og landmålingsteknikere.


Fremskrivningen omfatter aktiviteter inden for de tre delmarkeder, som samlet udgør bygge og anlægsbranchen: Nybyggeri, renovering og anlæg. Fremskrivningen tager højde for naturlig afgang fra arbejdsmarkedet blandt teknikerne, som er svagt stigende, samt en forventning om, at der med et kommende opsving i bygge- og anlægsbranchen vil ske en naturlig stigning i antallet af dimittender fra de eksisterende fuldtidsuddannelser.


. Dansk Byggeri anslår, at der samlet set mangler godt 300 teknikere fordelt på de tre uddannelser, hvortil det skal siges, at erhvervsakademiuddannelsen som kort- og landmålingstekniker kun i mindre grad henvender sig direkte til bygge- og anlægsbranchen.


Se endvidere vedhæftede behovsanalyse.


 


Rekrutteringsgrundlag

Da vi indsender prækvalifikationsansøgning for både AU i Byggekoordination og AU i Byggeteknologi på samme tid anser vi det for relevant at beskrive det samlede rekrutteringsgrundlag idet uddannelserne henvender sig til stort set samme målgruppe.


 


Rekrutteringsgrundlaget for AU i Byggekoordination og AU i Byggeteknologi er det samme som for fuldtidsuddannelserne Byggekoordinator og Byggetekniker – bortset fra 2 års erhvervserfaring.


 


På EAMV udbydes Byggekoordinator som fuldtidsuddannelse, men vi har endnu ikke haft ansøgere nok til at kunne oprette hold. Det vurderes dog at udbuddet af AU i Byggekoordination på sigt kan have en afsmittende effekt på fuldtidsuddannelsen således at der kan oprettes hold på både fuldtid og AU.


AU i Byggeteknologi vil kunne supplere vores udbud i AU i Energiteknologi rigtig fint og der vil i en vis grad kunne være overlap af valgfagsudbud på de to uddannelser.


 


Der er ingen beslægtede AU uddannelser på området i dag og rekrutteringsgrundlaget for de to uddannelser vurderes derfor at være bredt fra erhvervsuddannelserne inden for bygge og anlæg med hovedrekrutteringen fra tømrer- og murerfagene.


 


Der er beslægtede fuldtidsuddannelser i form af byggekoordinator, byggetekniker og bygningskonstruktør i huset (byggekoordinator) og i vores lokalområde (Holstebro).


 


Som nævnt er det vores vurdering at byggekoordinator vil have gavn af AU udbuddet hvis der tænkes fleksibilitet i afholdelsesformer ind i billedet.


Både byggetekniker og bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA i Holstebro vil potentielt set kunne rammes på rekrutteringsgrundlaget af AU i byggeteknologi, men i praksis anser vi det for meget lidt sandsynligt. Det er vores vurdering at de studerende der vælger fuldtidsuddannelsen har taget et aktivt valg om at studere på fuld tid. Den gruppe der vil vælge AU uddannelserne har, efter vores vurdering, svært ved at se sig selv på et fuldtidsstudie og ville sandsynligvis have fravalgt videreuddannelse frem for at vælge en fuldtidsuddannelse.


 


Derfor ser vi AU i Byggekoordination og AU i Byggeteknologi som en styrkelse af det samlede tekniske miljø hos EAMV og i lokalområdet generelt.  


 


Forventet optag

Lokalt vurderer EAMV følgende optag: 18 i 2017, 30 i 2018 og 40 i 2019.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant for akademiuddannelser.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
B5 - Afgørelse om foreløbig godkendelse - AU i Byggeteknologi på EAMV.pdf

Samlet godkendelsesbrev