Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Skibsfører - Marstal Navigationsskole

Marstal Navigationsskole
01/10-2015 08:06
2015-3
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
København

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Skibsfører

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Master Mariner

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Navigation, Maritim Transport og Skibsledelse

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Maritime Transport and Nautical Science

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Gymnasiale uddannelser eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk og dansk samt fysik eller kemi, hvoraf 2 fag skal være på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau eller erhvervsuddannelse (EUD) på mindst niveau 3 i den danske kvalifikationsramme suppleret med matematik, engelsk og dansk samt fysik eller kemi, hvoraf 2 fag skal være mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau. Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse. Vurderes i hvert tilfælde. Derudover kræves aftale om praktik med et godkendt rederi og gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere, herunder være skikket til udkig.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Den internationale konvention om uddannelse af søfarende (STCW-konventionen - Standards of Training, Certification and Watchkeeping).


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
225

Beskrivelse af uddannelsen

Skibsføreruddannelsen kvalificerer den studerende til at virke som leder i det maritime erhverv til søs og på land. Den studerende skal kunne indgå i besætningen på handelsskibe som styrmand og efter fornøden fartstid kunne opnå sønæringsrettigheder som skibsfører på alle størrelser skibe på alle have. Han/hun skal kunne varetage opgaver som arbejdsleder om bord i et skib under hensyntagen til gældende regler og normer for sociale, sikkerhedsmæssige, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold. Uddannelsen giver desuden kompetencer, som er efterspurgt til mange forskellige jobs i maritime virksomheder i land. Uddannelsen er beskrevet på Retsinformation her https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=144120&exp=1


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Den studerende skal kunne: Håndtere skibets last på en økonomisk rentabel måde samt varetage alle forhold vedr. stabilitet, trim og skrogpåvirkninger og varetage skibets sejlads på ledelsesniveau på en økonomisk rentabel måde under hensyntagen til kraftpåvirkninger på skibsskroget samt ruteoptimering og driftoptimering under hensyntagen til sikkerhedsmæssige, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold. Varetage Crew Ressource Management i et globalt perspektiv. Organisere, planlægge og lede sikkerheds- og miljøberedskabet om bord i et handelsskib. Anvende engelsk som arbejdssprog ved både skriftlig og mundtlig kommunikation og varetage intern og ekstern kommunikation under alle driftsforhold i en internationaliseret og globaliseret profession under hensyntagen til kollegaers og samarbejdspartnernes uddannelsesmæssige og kulturelle baggrund og værdier.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Maritime eksperter og forskere, skibsingeniører, skibsinspektører, skibsførere, lodser m.fl.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation af efterspørgsel og behov - Prækvalifikationsansøgning Marstal Navigationsskole 2014-10-01.pdf

Behov for nyt udbud

Se vedhæftede fil


Rekrutteringsgrundlag

Som redegørelsen i vedhæftede fil viser, så er der behov for at rekruttere flere kvalificerede unge til de maritime uddannelser. Således skriver fx Danmarks Maritime Klynge i deres rapport (Kompetencebehov i Fremtidens Blå Danmark 2013), at "De dygtige elever skal tiltrækkes til de maritime uddannelser". Dette vil kun kunne opnås med et bredere rekrutteringsgrundlag, fx ved at studerende som bor på Sjælland har lettere adgang til at vælge skibsføreruddannelsen.


Der er i år er optaget over 60.000 studerende på videregående uddannelser i Danmark. Af disse er der ca. 26.000 studerende, som bor på Sjælland (jvnf. notat fra UFM "Tal og Fakta om Søgning og Optag på de Videregående Uddannelser 2015"). Desværre er studerende fra Region Hovedstaden landets mindst mobile studerende, idet de ikke er villige til at flytte ud i resten af landet for at studere (ibid). Blandt de optagne studerende på videregående uddannelser i 2015 i Region Hovedstaden boede således de 81 pct. allerede i Region Hovedstaden, da de søgte uddannelsen, og kun 8 % af de studerende fra Sjælland og Hovedstaden krydser Storbælt, når de vælger uddannelse (ibid). Kun meget få af dem vælger altså en maritim uddannelse, når den ikke kan fås på Sjælland, og det betyder, at der er et meget stort uudnyttet rekrutteringspotentiale for navigatøruddannelserne, særligt i Region Hovedstaden. Der er altså brug for at oprette uddannelsen regionalt i hovedstadsområdet.


Forventet optag

2017: 6+10 = 16 studerende


2018: 15+20 = 35 studerende


2019 og fremover: 20+20 = 40 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler


Marstal Navigatonsskole har været i dialog med en række rederier, som alle har været positive overfor ideen om et nyt udbud af skibsføreruddannelsen i København samt har tilkendegivet, at de er klar til at tage en del af uddannelsesforpligtelsen for Det Blå Danmark. Viking Supply Services og M. H. Simonsen har i ord og gerning lagt fra kaj og har taget eller vil tage nye aspiranter. De øvrige rederier, som vi fortsat er i dialog med og forventer at kunne indgå aftaler med, er: Axis Offhore, Clipper Fleet Management, DTU Aqua, Erria, Nordic Tankers, A2Sea, Uni-Tankers, Norden og Torm. Derudover ser vi følgende andre mulige uddannelsesrederier: A.P. Møller Mærsk, Blue Star Line, Dansk Bjergning og Bugsering, DFDS, Hafnia Tankers og Royal Arctic Line.Hovedparten af de rederier, der i øjeblikket ikke har aspiranter/uddannelsesaftaler, har angivet de administrative byrder ved at have aspiranter som værende en vigtig årsag til ikke at have taget aspiranter tidligere. Marstal Navigationsskole har bl.a. derfor oprettet et aspirantkontor, der kort fortalt tilbyder rederierne at tage alt bøvlet ved at have aspiranter. Hvis rederiet leverer køjeplads, kost og uddannelsen, så tager vores aspirantkontor sig af alt papirarbejdet. Det er vores klare indtryk, at dette tiltag er faldet i god jord især i mindre rederiorganisationer. Det vil således uden et ekstra administrativt ressourceforbrug være muligt for et mindre rederi at have f.eks. 3-5 aspiranter ansat.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C2 - Afslag på godkendelse - PB i Skibsfører på Marstal Navigationsskole (Kbh.).pdf

Samlet godkendelsesbrev