Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i VVS-installation - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
31/05-2015 12:55
2015-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Slagelse

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i VVS-installation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Service Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Installatør VVS (AU)

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Service Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Akademiuddannelse i VVS-installation eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende erhvervsuddannelser:  • smedeuddannelsen (med specialer)

  • VVS-uddannelsen


Ansøger kan også have en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse med matematik på niveau C.


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.


Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant – der henvises til Københavns Erhvervsakademis ansøgning om ny uddannelse vedr. dette og de følgende to punkter.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Fagområdet for serviceproduktion, It, bygge og anlæg inden for AU (VVU)

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF NY UDDANNELSE AU VVS.pdf

Behov for nyt udbud

I dag er der to muligheder for at uddanne sig indenfor VVS installation på et videregående niveau. Dels er der fuldtids erhvervsakademiuddannelsen til VVS installatør, dels er der en deltidsuddannelse til GVS mester, som kører under lov om åben uddannelse. På Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse udbydes i dag begge uddannelser og der er god søgning til begge uddannelser. Fuldtidsuddannelsen tiltrækker primært de nyuddannede, mens GVS mesteren tiltrækker de mere erfarne som har behov for et kompetenceløft og en autorisation samt en fleksibel uddannelsesform.


Erhvervsakademi Sjælland har siden 2009 uddannet GVS-mestre – en uddannelse, som giver omtrent samme kompetencer, og samme autorisation, som den nye akademiuddannelse (læs mere om GVS mester uddannelsen i bilag 2). GVS mester uddannelsen kører som en forsøgsordning skabt i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og med udbud 3 steder i Danmark, heriblandt Slagelse. Siden 2011 er der i Slagelse uddannet ca. 18 GVS-mestre pr. år og det forventes at der i år og næste år uddannes tilsvarende antal (se bilag 3).


GVS mester uddannelsen har en deltagerbetaling på ca. 93.600,- kr. for hele uddannelsen. Den nye akademiuddannelse forventes at kunne tilbydes til en lavere pris og dermed vil en akademiuddannelse være en mere attraktiv uddannelsesmulighed, både for dem, som i dag overvejer GVS mester uddannelsen eller fuldtids erhvervsakademiuddannelsen til VVS-installatør. Det er for mange potentielle studerende til fuldtidsuddannelsen en udfordring at skulle læse på en fuldtidsuddannelse. Mange af EASJs studerende er allerede i gang med både et arbejds- og familieliv, og derfor har de vanskeligt ved at studere fuldtid med SU som økonomisk grundlag.


”Generelt er fuldtidsuddannelserne på vej nedad. Det er svært at forlade jobbet og tage uddannelserne på fuld tid, når man har været på arbejdsmarkedet i nogle år.”.. ”hvis man ønsker at beholde og videreuddanne medarbejdere, er det ikke 30.000 kr., der afholder en arbejdsgiver fra at give grønt lys. Det koster jo også flere lønkroner, hvis man skal hugge en medarbejder med autorisation fra en konkurrent.” – Erling Jensen, Dansk Metal (læs hele interviewet i bilag 1).


”Der er mange der opgiver efter- og videreuddannelse fordi transporttiden bliver for lang. Vi har en meget stor gruppe af medlemmer, der virkelig har evnerne, men de nuværende forhold, hvor de skal tilbage på SU, er en stor barriere.” – Benny Pedersen, formand Dansk Metal Storstrøm (læs hele interviewet i bilag 1).


Det må i øvrigt forventes, at den stigende beskæftigelse i Danmark, vil øge presset på at videreuddannelse kan ske ved siden af jobbet. Med akademiuddannelsen vil man både kunne tage en fuld uddannelse og tage enkelt moduler som opkvalificeringstilbud på specifikke kompetencer og i en fleksibel form. Det forventes at Akademiuddannelsen i VVS installation på sigt vil afløse GVS-mesteren og også trække nogen studerende fra fuldtidsuddannelse, fordi rammerne for akademiuddannelsen er mere attraktive for målgruppen.


”Jeg tror specielt det vil være meget interessant for de små håndværkere. Ofte skal de have certificerede medarbejdere for at kunne byde ind på projekter” – Arne Petersen, afdelingsformand Dansk Metal, Midtsjælland (læs hele interviewet i bilag 1).


Det vurderes samtidig at en akademiuddannelse i VVS installation vil være et fagligt styrket uddannelsestilbud, idet akademirammen støttes op af et landsdækkende fagligt samarbejde om udvikling af uddannelsen bl.a. det fællesfaglige udvalg. Da akademiuddannelsen er en attraktiv uddannelsesmulighed bør den også kunne tiltrække endnu flere deltagere fra den potentielle målgruppe.


”Det er mit klare indtryk, at der er et støt stigende behov for folk med installatør uddannelsen – det gælder både VVS og EL. Der er et stort behov for dokumentation – alt skal rapporteres ned i mindste detalje – det er en betingelse for at deltage i mange delentrepriser.” – Kurt Jensen, medlem af Teknisk landsforbunds uddannelsesudvalg og VVS installatør (læs hele interviewet i bilag 1).


Vi ser i stigende grad at VVS installatører ikke kun ansættes til at udføre og godkende installationer, men også i høj grad ansættes i rådgivende virksomheder til at lave beregninger og dokumentation i forbindelse med større byggeprojekter. I Region Sjælland er der en række af disse store byggeprojekter som f.eks. nyt sygehus i Køge og Femern Bælt forbindelsen, som forventes at give en øget beskæftigelseseffekt.


 


”Jeg tror det er vigtigere og vigtigere at specialisere sig indenfor branchen, og for at opnå den specialisering er det vigtigt at det generelle uddannelsesniveau følger med.”..”Virksomhederne presses på dokumentation – og det at kunne dokumentere bliver i flere tilfælde vigtigt for at sikre fortsat indtjening.” – Steen Klausen, Branchechef hos Arbejdsgiverne (læs hele interviewet i bilag 1).


Rekrutteringsgrundlag

Adgangskravene til akademiuddannelsen i VVS installation er de samme som til fuldtidsuddannelsen til VVS installatør, på nær kravet om 2 års relevant erhvervserfaring. På baggrund af de opsatte adgangskrav til uddannelsen er forbundet Blik og rør og Dansk Metal, kommet med et estimat for rekrutteringsgrundlaget i Regional Sjælland, som er på ca. 3816 personer. Her af forventes ca. 53 at have et aktuelt behov for at tage en akademiuddannelse i VVS (se bilag 4). Dette er blandt dem som er organiseret i Dansk Metal eller forbundet Blik og rør, dertil kommer dem, som er organiseret andre steder eller ikke organiseret.


Som nævnt har Erhvervsakademi Sjælland siden 2009 uddannet samme målgruppe til GVS-mestre og siden 2011 uddannet ca. 18 GVS-mestre pr. år, og det forventes at der i år og næste år uddannes tilsvarende antal (se bilag 3). Der har således allerede vist sig at være et rekrutteringsgrundlag for den deltidsuddannelse til VVS installatør.


 


I ansøgningen om ’Ny uddannelse’ (AU i VVS-installation) fra KEA er der redegjort for det generelle behov for installatører i Danmark samt for uddannelsens sammenhæng til øvrige uddannelser. 


Forventet optag

Med henvisning til rekrutteringsgrundlaget forventes op til 25 studerende pr. semester de første to semestre med stigning i optaget efter det første år op til 40 studerende pr. semester, som kommer fra hele Region Sjælland.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ingen praktik i uddannelsen.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse om foreløbig godkendelse af udbud af AK i VVS-installation (EA Sjælland).pdf

Samlet godkendelsesbrev
EASJ - Godkendelse af nyt udbud - AU i VVS-installation.pdf