Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i EL-installation - Erhvervsakademi Lillebælt

Erhvervsakademi Lillebælt
29/05-2015 10:03
2015-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Odense (Prækvalifikation af uddannelsen søges af Københavns Erhvervsakademi)

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i EL-installation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Service Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Installatør EL (AU)

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Service Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via erhvervsuddannelse:
Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
elektriker, bygningsautomatik
elektriker, installationsteknik
elektriker, kommunikationsteknik
elektriker, styrings- og reguleringsteknik
elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 


Ingen specifikke adgangskrav 


 


Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Matematik C


 


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Efter aftale med Camilla Badse, UFM, den 28. maj 2015 er dette ikke relevant, da uddannelsen prækvalificeres af Københavns Erhvervsakademi.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Efter aftale med Camilla Badse, UFM, den 28. maj 2015 er dette ikke relevant, da uddannelsen prækvalificeres af Københavns Erhvervsakademi.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Efter aftale med Camilla Badse, UFM, den 28. maj 2015 er dette ikke relevant, da uddannelsen prækvalificeres af Københavns Erhvervsakademi.


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1- 9000 Aalborg - 72698700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag 1 Yderligere behovsdokumentation.pdf

Behov for nyt udbud

Indledning 


Initiativet til udviklingen af uddannelsen AU EL-installatør kommer af et betydeligt ønske fra flere forskellige interesseorganisationer om en autorisationsgivende installatøruddannelse på deltid. Årsagen hertil er, at flere undersøgelser påviser et øget behov for installatører både aktuelt og 10 år frem. Det aktuelle behov giver sig udtryk i, at flere geografiske områder oplever mangel på installatører. Denne ubalance i udbud og efterspørgsel vil de næste 10 år vokse sig større, da det vurderes, at fuldtidsuddannelserne alene ikke kan imødekomme den øgede efterspørgsel pga. en svagt faldende tilgang over perioden 2003-2013. Det er således meget svært at forestille sig, at den nuværende indretning af uddannelsesmarkedet kan skabe balance mellem udbud og efterspørgsel inden for installatør-erhvervet. Hertil kommer at flere end tidligere forventes at forlade arbejdsstyrken ved naturlig afgang. Der er således en betydelig risiko for, at uddannelses- og kompetenceniveauet i branchen reduceres. 


På baggrund af ovenstående scenarie og interessetilkendegivelse fra Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk EL-forbund, Dansk Industri, Dansk Metal og Tekniq har Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Sydvest og Københavns Erhvervsakademi drøftet og udredt behovet samt defineret det faglige indhold i AU EL-og VVS-installatøruddannelserne. For en uddybende behovsredegørelse, henvises til prækvalifikationsansøgningerne af disse uddannelser.


Nedenstående behovsredegørelse vil først og fremmest udrede arbejdsmarkedssituationen for fuldtidsuddannelserne, idet AU installatøruddannelserne vil forsyne arbejdsmarkedet med de samme kompetencer, som kendes fra fuldtidsuddannelserne. Endvidere vil behovsredegørelsen indeholde en vurdering af hvor stor efterspørgslen er på kort-, mellemlang- og lang sigt. Afslutningsvist vil behovet for deltidsuddannelserne som supplement til de nuværende fuldtidsuddannelser udredes.   


I behovsredegørelsen sondres ikke mellem EL- og VVS-installatører. Det skønnede behov for el-installatører alene fremgår af konklusionen.
Behovsredegørelse: Arbejdsmarkedssituation for installatør    


I 2012 har det videregående uddannelsessystem minus ph.d. tilsammen en bruttoledighed seks måneder efter dimission på 22 %. Installatørerne har på tilsvarende tidspunkt en ledighed på 10 %, hvilket er meget lavere end for alle videregående uddannelser, men også lavere end uddannelserne inden for samme gruppering (udd.grp.: teknik og transport) og niveau, hvor ledigheden er på 18 %. Et andet nøgletal, der cementerer og bekræfter en høj efterspørgsel, er startlønnen for nyuddannede dimittender i perioden 2010-2012 på 30.500 kr., hvilket er den højeste startløn af alle uddannelse på erhvervsakademiniveau.


 


Efterspørgsel


Der findes pt. ikke tilsvarende ledighedsstatistikker for dimittender efter 2012, men meldingerne fra forbund og andre undersøgelser er, at ledigheden er faldet yderligere bl.a. i takt med 1) fremrykningen af store bygge- og anlægsprojekter, 2) en mindre arbejdsstyrke inden for installatør-erhvervet pga. demografien og 3) faldende tilgang til fuldtidsuddannelserne. Disse forhold tilsammen vidner om et erhverv, hvor efterspørgslen er stor og efterspørgslen på installatører vil stige frem til 2025. Dansk Byggeri vurderer således, at der på landsplan vil mangle 2500 installatører i bygge- og anlægsbranchen i 2025. Beregnet alene ud fra befolkningstallet i Region Syddanmark svarer dette til ca. 500 installatører i denne region. Langt størstedelen af disse vil formentlig mangle i Erhvervsakademiet Lillebælts dækningsområde, fordi regionens største og tredjestørste by er beliggende her, og fordi der ikke mindst i Odense er igangsat ekstraordinært store byggeprojekter i form af ny bydel, nyt supersygehus, ny letbane, campusbyggerier mv. Det er særligt bygge- og anlægsbranchen, der vil få store rekrutteringsvanskelig-heder inden for installatører. Bygge- og anlægsbranchen er den største aftager af installatører, hvor over 40 % af installatørerne i var beskæftiget i 2011. Hertil kommer brancherne ’Industri, råstofudvindings- og forsyningsvirksomhed’ som er den næststørste aftager med ca. 20 % og endelig ’handel og transport’ som den tredjestørste med ca. 10 %. Der er ikke lavet undersøgelser, der eksplicit afdækker behovet for installatører i de to sidstnævnte brancher. Det vurderes dog, at ledigheden er så lav overordnet set, at der er gode jobmuligheder for installatører i andre brancher end bygge- og anlægsbranchen, da disse brancher også møder demografiske udfordringer i form af en mindre arbejdsstyrke, ligesom de rammes af faldende søgning til fuldtidsuddannelserne.


Ved at basere skønnet over det samlede behov for dimittender på Dansk Byggeris fremskrivelse og dermed udelukkende på efterspørgslen i bygge- og anlægsbranchen, så vurderes det, skønnede behov for 2500 flere installatører på landsplan i 2025 at være meget forsigtigt.


Lokal efterspørgsel


Region Syddanmark har mere end en femtedel af Danmarks samlede befolkningtal. Et samlet konservativt skøn ud fra byggebranchens behov i ft. befolkningstal, samt tillæg for urbanisering og forestående og igangværende byggeprojekter, samt for formodet installatørbehov i andre brancher end byggeriet giver et behov for 600 flere installatører i 2025 i Erhvervsakademiet Lillebælts dækningsområde.


 


Behov for deltidsuddannelse


Fra 2003 til 2013 har tilgangen til fuldtidsuddannelserne været svagt faldende, og det er vanskeligt at se, hvordan uddannelsessystemet pt. kan tilvejebringe en tilgang på installatøruddannelserne, der matcher efterspørgslen. Særligt når der er tale om tæt på en fordobling i tilgangen på 2013 niveau hvert år frem til 2025, for at kunne imødekomme behovet for > 2500 flere installatører på landsplan og 600 i Erhvervsakademiet Lillebælts dækningsområde. Erhvervet har i mange år haft en meget lav ledighed og tilsvarende højt lønniveau, hvilket umiddelbart er positive forudsætninger for at øge søgningen til en uddannelse, men dette er ikke sket. Årsagen hertil skal findes i studenterprofilen af en EL- eller VVS-installatør. Mange studerende er over 30 år gamle og har arbejde, ægtefælle, børn og udgifter til bil og bolig. Det vil sige, at det ikke er attraktivt at gå tilbage på en SU i 2 år. Dette bekræftes af en kvantitativ undersøgelse fra KEA 2015, hvor op mod en 27 % af de nuværende fuldtidsstuderende på installatøruddannelserne vil foretrække deltid frem for fuldtid. Resultaterne af KEAs undersøgelse svarer til Erhvervsakademiet Lillebælts vurdering af de studerendes ønske om deltidsuddannelser inden for installatørområdet. Der er således et betydeligt potentiale i, at kunne udbyde en deltidsuddannelse, hvor det er muligt at passe sit arbejde og bibeholde indkomstniveauet.


 


Se endvidere bilag 1: Yderligere behovsdokumentation


Konklusion


Såfremt den nuværende og fremtidige efterspørgsel på EL- og VVS-installatører skal kunne imødekommes, så er et af to scenarier mulige:


1) rekrutterer arbejdskraften fra udlandet, hvilket er meget vanskelig pga. forskellige autorisationsregler mellem landene.


2) Udbyde deltidsuddannelsestilbud der muliggør erhvervelsen af en uddannelse på et videregående niveau, der tager hensyn til balancen mellem uddannelses-, arbejds- og privatliv. Dette scenarium vil have betydelige samfundsgevinster, der afledes af et højere uddannelsesniveau inden for branchen.


Af det skønnede behov for 600 flere installatører i Erhvervsakademiet Lillebælts dækningsområde forventes El-installatørerne at udgøre ca. 2/3 dvs. 400 personer. Denne fordeling mellem el- og vvs-installatører baseres på fordelingen mellem henholdsvis el- og vvs-installatør tilgangen over de seneste 10 år. På grund af den store produktionssektor i trekantsområdet og de store byggeprojekter i landets tredjestørste by Odense, vurderes der at være efterspørgsel til udbud i såvel Odense som Vejle.


 


(Der søges om prækvalifikation af udbud i henholdsvis Odense og Vejle. Såfremt kun et udbud prækvalificeres ønskes udbud i Odense.) 


Rekrutteringsgrundlag

Sammenhæng med eksisterende uddannelser

 


AU EL-installatør bidrager til en helt ny profil i det videregående voksen- og efteruddannelsessystem. Der er desuden tale om teknisk uddannelse, som der i forvejen er ganske få af og dermed et betydeligt behov uddannelser i regi af voksen- og efteruddannelser, der kan løfte uddannelsesniveauet inden for det tekniske fagfelt, således arbejdsstyrken uddannelses- og kompetenceniveau, der matcher efterspørgsel. Dette for at opnå de betydelige effektivitets- og produktivitetsgevinster, der knytter sig til en veluddannet arbejdsstyrke.


Desuden forventes det, at uddannelsen også vil kunne afhjælpe og imødekomme den på sigt strukturelle mangel på arbejdskraft inden for installatørerhvervet.    


 


Rekrutteringsgrundlag


Dansk El-Forbund vurderer, at mellem 2-5 procent – af medlemmerne i EL-Forbundet vil tage AU-uddannelsen til el-installatør.


Tilsvarende vurderer Dansk Metal (Erling Jensen) vurderer, at mellem 4-6% af Metals medlemmer med Automatik og procesuddannelsen eller Elektronik- og svagstrømsuddannelsen vil tage AU-uddannelsen til el-installatør.


Konservativt anslås (og omregnes til regionstal) på den baggrund, at 157 medlemmer af Dansk El-forbund samt 53 medlemmer af Dansk Metal vil være interesserede i uddannelse i Region Syddanmark. En stor del af disse vil være bosiddende i to af regionens tre største byer Odense og Vejle, som ligger i Erhvervsakademiet Lillebælts dækningsområde.


Til ovenstående kommer personer med de pågældende uddannelser, der er uorganiserede, medlemmer af kristelige og andre fagforeninger, medlemmer af Teknisk Landsforbund samt selvstændige. Disse grupper kan – måske – forhøje potentialet med 15 %.


 


Påvirkning af andre uddannelser


Geografisk nærhed er en vigtig faktor, når potentielle studerende skal vælge en uddannelse, der skal kunne følges ved siden af jobbet. Derfor ansøger Erhvervsakademiet Lillebælt om udbud af uddannelsen i både Vejle og Odense.


AU el-installatør er en deltidsuddannelse målrettet studerende, der har arbejde ved siden af studierne. Uddannelsen forventes derfor ikke at være i nævneværdig konkurrence med Erhvervsakademiet Lillebælts udbud af erhvervsakademiuddannelsen til el-installatør i Odense og Vejle, da disse er fuldtidsuddannelser.


EL-Installatøruddannelsen udbydes tillige som fuldtidsuddannelse på naboerhvervsakademier i Esbjerg, Herning, Hadsten/Dania. De samme erhvervsakademier forventes at søge udbud af AU-El installatør. Af samme grund som ovenfor angivet (for så vidt angår fuldtidsuddannelserne), samt på grund af vigtigheden af geografiske nærhed, forventes udbud i Vejle og Odense ikke at påvirke naboakademiernes udbud i nævneværdig grad.


Erhvervsakademiet Lillebælt udbyder erhvervsakademiuddannelsen i energiteknologi i henholdsvis Odense og Vejle samt AU i energiteknologi i Odense. Formålet med akademiuddannelsen i energiteknologi er at kvalificere den uddannede til at rådgive om energieffektivisering og i den forbindelse at varetage opgaver på tværs af proces-, konstruktions- og installationsområderne og med inddragelse af nye og vedvarende energiformer. Dermed vil uddannelsen også være bindeled mellem mange fagområder. Alle med 2 års erhvervserfaring har adgang.


AU EL-installatør er en autorisationsgivende uddannelse, hvilket AU energiteknologi ikke er. Derfor er arbejdsopgaver og funktioner væsentligt forskellige. Det vurderes, AU EL-installatør i kun meget ringe grad vil have indflydelse på rekrutteringsgrundlaget for erhvervsakademiuddannelsen i energiteknologi og AU energiteknologi. 


 


Videre uddannelsesmuligheder


Dimittender fra AU Installatør, som ønsker at videreuddanne sig, kvalificerer sig eksempelvis til studiet Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration, der udbydes på Erhvervsakademiet Lillebælt.


Pba i produktudvikling og teknisk integration har tre professionsretninger, hvoraf den ene omhandler installation og automation målrettet bl.a. installatører samt studerende med et tilsvarende akademisk niveau inden for fagområdet.


Efter afsluttet Pba kan dimittender yderligere videreuddanne sig til cand.scient.tech i Produktion, hvor man får kompetencer til at varetage tekniske ledelses- og driftsopgaver bl.a. inden for industriel produktion. Uddannelsen udbydes på Aalborg Universitet.


Syddansk Universitet i Odense (SDU) udbyder 21 Ingeniøruddannelser. Erhvervsakademiet Lillebælt er i dialog med Syddansk Universitet vedr. et strategisk samarbejde, bla. på efteruddannelsesområdet.


 


Samlet set er der i region Syddanmark, mulighed for videreuddannelse på baggrund af AU installatør til og med kvalifikationsniveau 7.


Forventet optag

25 studerende per år


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant - der indgår ikke praktik.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse om foreløbig godkendelse af udbud af AK i EL-installation (EA Lillebælt, Odense).pdf

Samlet godkendelsesbrev