Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration - VIA University College

VIA University College
29/09-2015 10:30
2015-3
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Aarhus og Holstebro

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Degree in Public Administration

Den uddannedes titel på dansk
AU i offentlig administration og forvaltning

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Public Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?


Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.
Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.
Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration benytter det censorkorps som Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har godkendt for fagområdet for administration og forvaltning.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til ansøgning_Dokumentation fra aftagere i Region Midtjylland.pdf

Behov for nyt udbud


Vurderingen af behovet for at oprette et nyt udbud til en akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration i Aarhus og Holstebro baserer sig dels på tilbagemeldinger fra aftagerrepræsentanter for EVU’s Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration, og dels på dialog mellem EVU og en række kommuner og faglige organisationer.

Aftagerrepræsentanterne fra bl.a. Horsens Kommune, Viborg Kommune, HK-Kommunal Østjylland og HK-stat Østjylland udtrykte på et møde d. 6. maj 2015, at der er stor efterspørgsel efter et udbud af en akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration i regionen.

Efterfølgende har EVU været i dialog med blandt andre Aarhus Kommune, Skanderborg Kommune, Holstebro Kommune og FTF, der ligeledes udtrykker et stort behov for en akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration.

Horsens Kommune v. HR chef Maila Tandrup oplyser, at Horsens Kommune finder det meget relevant, at der udbydes netop offentlig forvaltning og administration - både på diplom- og akademiniveau, og bakker derfor op om, at VIA ansøger om udbudsret til uddannelsen. Horsens Kommune ser VIA som en kompetent og meget relevant udbyder af dette faglige område.

Skanderborg Kommune v. Personalechef Runa Brøchner oplyser, at de oplever et behov for uddannelsen og at de har medarbejdere, der ikke opfylder adgangskravene til diplomuddannelsen. Skanderborg Kommune støtter derfor op om, at VIA søger om udbudsret til uddannelsen.

Holstebro Kommune v. HR chef Lene Dahlgaard oplyser, at kommunens administrative medarbejdere har et behov for, at der er mulighed for relevant og formel kompetenceudvikling, og at der bliver større og større krav til de administrative medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at der er formelle videreuddannelsesmuligheder i lokalområdet på både akademiniveau og diplomniveau. Kommunen støtter op om VIA's ansøgning om udbud.

HK Kommunal v. konsulent Kristian Sørensen oplyser, at de ofte oplever medlemmer, der efterspørger muligheden for akademiuddannelse. HK's interne oplysninger om deres medlemmer dokumenterer desuden en relativt stor gruppe medlemmer, som er i uddannelsens målgruppe, og som formelt ikke vil kunne få adgang på diplomuddannelsen, men ville kunne optages på akademiuddannelsen.

FTF v. regionsformand Thor Jensen oplyser, at FTF bakker op om VIA's ansøgning om udbuddet, som vil give gruppen af administrative medarbejdere i regionen, der ikke umiddelbart har adgang til en diplomuddannelse, mulighed for at erhverve sig en uddannelse på akademiniveau. FTF bemærker desuden, at der ikke er tale om en ny uddannelse, men om en allerede eksisterende.

KKR Midtjylland henviser til de kommuner, vi har været i kontakt med som udtryk for, at der er behov for uddannelsen.

Aarhus Kommune, Børn og Unge v. AC fuldmægtig/projektleder Anders Probst-Jensen bekræfter, at kommunen har et behov for, at de medarbejdere der ikke opfylder de formelle adgangskrav til diplomuddannelsen får mulighed for at erhverve sig en akademiuddannelse i stedet. VIA har aktuelt vundet et udbud om at medvirke i et organisationsudviklingsprojekt for Aarhus Kommune, Børn og Unge. I projektet skal VIA levere konsulentydelser, kursus- og kompetencegivende uddannelse.

Der er stigende efterspørgsel fra særligt kommuner efter sammenhængende forløb, hvor undervisningen kobles på den kontekst og udvikling, som kommunen ønsker at underbygge. Her er det for kommunerne særligt vigtigt at samarbejde med lokale udbydere. Der har været flere tilfælde, hvor VIA samarbejder med en kommune om udbud af moduler fra diplomuddannelsen, hvor kommunen også efterspørger, at VIA udbyder det tilsvarende modul fra akademiuddannelsen.Rekrutteringsgrundlag

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration henvender sig til administrative medarbejdere inden for områder af den offentlige forvaltning og offentlige institutioner. Uddannelsen henvender sig hermed til administrativt beskæftigede i kommuner, regioner og statslige styrelser og institutioner.

En betydelig andel af aftagerorganisationernes medarbejdere opfylder ikke de formelle adgangskrav til diplomuddannelsesniveau. I en del tilfælde er konsekvensen, at disse medarbejdere ikke kan tilbydes de samme efter- og videreuddannelsesmuligheder, som andre ansatte, der opfylder de formelle adgangskrav til diplomuddannelse.  


Den primære faglige profil for en ansøger til uddannelsen er en handels- og kontoruddannet, der med en handelsgymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse bag sig ønsker at videreuddanne sig inden for det administrative område, som led i en faglig kompetenceudvikling.

Ifølge HK's oplysninger er der i alt 4.907 af HK's medlemmer i Østjylland og Midt-Vestjylland, der udelukkende har en erhvervsuddannelse, og derfor ikke opfylder adgangskravene til diplomuddannelsen, men ville kunne optages på akademiuddannelsen. (Vi henviser desuden til vedhæftede bilag om dokumentation fra aftagere, hvor der fremgår flere oplysninger fra HK). 

Ifølge de nyeste opgørelser fra Beskæftigelsesregion Midtjylland fra 1. halvår 2014, er der med udgangen af 2011 i alt 25.804 personer beskæftiget inden for offentlig administration i Region Midtjylland. Hertil kommer alle de administrative medarbejdere, der sidder decentralt på skoler, institutioner, etc.

I forvejen udbydes Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration af UC Lillebælt, UC Sjælland og PH Metropol. 
UC Lillebælt har godkendelse til at udbyde i Odense og udbyder også moduler af uddannelsen i Vejle. VIA har allerede et udbydersamarbejde med UC Lillebælt omkring Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Et samarbejde som allerede er aftalt til også at omfatte dette udbud, så der ikke skabes konkurrerende udbud i de geografiske grænseflader.

UC Sjælland har udbudsret til uddannelsen i Næstved og dækker Region Sjælland. VIA's evt. udbud vil således ikke have konsekvenser for UC Sjællands udbud.

Metropol agerer med udgangspunkt i Region Hovedstaden og med et fagligt miljø der, men udbyder også moduler af uddannelsen i Jylland. VIA har drøftet spørgsmålet med Metropol og har orienteret dem om, at vi påtænker at søge om udbudsret til uddannelsen, hvilket de ikke har haft indvendinger imod. 

Erhvervsakademi Dania har pr. 13. april 2015 fået foreløbig godkendelse af udbudsretten i Viborg. Hvis de opnår positiv uddannelsesakkreditering og udbyder i Viborg, vurderer vi det ikke til at være tilstrækkeligt til at dække hele regionens behov og efterspørgsel efter uddannelsestilbuddet. Aarhus Kommune og de omkringliggende kommuner samt regionens vestlige del er i udgangspunktet ikke dækket ind af Danias dækningsområde.

På baggrund af drøftelser med aftagerrepræsentanter for Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, kommunerepræsentanter, HK mfl. vurderer vi, at behovet og markedet for at VIA også udbyder akademiuddannelsen er i vækst, og at et evt. udbud ikke vil være begrænsende for de øvrige udbydere af uddannelsen. Et udbud på VIA's Campusser i henholdsvis Aarhus og Holstebro vil kunne imødekomme efterspørgslen i Østjylland og i regionens vestlige del. Samtidig gøres det muligt at imødekomme kommunernes ønske om en lokal udbyder af uddannelsen.


Forventet optag


År 1: 4 STÅ til 24 studerende fordelt på to moduler á 10 ECTS

År 2: 18,17 STÅ til 109 studerende fordelt på syv moduler á 10 ECTS

År 3: 25,67 STÅ til 154 studerende fordelt på ni moduler á 10 ECTSHvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C14 - Afgørelse om foreløbig godkendelse - AU i Offentlig forvaltning og administration på VIA (revideret).pdf

Samlet godkendelsesbrev
VIA - Godkendelse af nyt udbud - AU i Offentlig forvaltning og administration.pdf