Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i automation og drift - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
01/06-2015 08:02
2015-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i automation og drift

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree in Automation and Operation

Den uddannedes titel på dansk
AU i automation og drift

Den uddannedes titel på engelsk
AP Degree in Automation and Operation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Akademiuddannelse i Automation og drift eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse:  1. Relevant erhvervsuddannelse

  2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)

  3. En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på niveau C

  4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som angivet i punkt 1-3


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant - eksisterende uddannelse (afventer Akkrediteringsrådets endelige godkendelse).


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant - eksisterende uddannelse.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant - eksisterende uddannelse.


Forslag til censorkorps
Det kommende censorkorps for uddannelsen.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag, AU i automation og drift, EAAA.pdf

Behov for nyt udbud

Erhvervsakademi Aarhus ansøger hermed om nyt udbud af akademiuddannelsen i automation og drift. Formålet med uddannelsen i automation og drift er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne bidrage til udvikling af nye produkter, produktionsmetoder og forretningsmodeller inden for automation og drift i den industrielle produktion og offshore. Et nyt udbud af akademiuddannelsen i automationsteknologi på EAAA vil imødekomme et behov for uddannelsen særligt blandt faglærte indenfor f.eks. industri- og produktionsvirksomheder samt elbranchen i vores dækningsområde, som er Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune samt Samsø Kommune, jf. vedtægterne for Erhvervsakademi Aarhus. Vi vil i det følgende dokumentere behovet for uddannelsen såvel i et samfundsmæssigt perspektiv som i vores dækningsområde.


Samfundsmæssige tendenser og behov for AU i automation og drift


Forud for ansøgningen om oprettelsen af akademiuddannelsen i automation og drift i 2014 blev Erhvervspædagogisk Rådgivning ApS (ERA) rekrutteret af de daværende ansøgere (til uddannelsen) til at udarbejde en analyse, der vurderede behovet for udbuddet af akademiuddannelsen inden for automation rettet mod industrien og offshorebranchen (Behovsanalyse, Erhvervspædagogisk Rådgivning, aug. 2014 - se kildeliste for link). Arbejdet blev opstartet, da de faglige organisationer uafhængigt af hinanden fik henvendelser fra en række større virksomheder, der efterspurgte fleksible efteruddannelsesmuligheder netop inden for automationsområdet til deres faglærte ansatte. De faglige organisationer, det drejer sig om, er Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Dansk Industri, Teknisk Landsforbund og Tekniq, som derved indikerer et fagligt bredt og stort behov for akademiuddannelsen i automation og drift.


Behovsanalysen er udarbejdet i samarbejde med virksomheder indenfor området, der gav input til, hvilke behov for videreuddannelser, de har, med afsæt i deres virksomhed, hverdag og ansatte. Behovet for akademiuddannelsen i automation og drift beskrives som: ”Den umiddelbare begrundelse for virksomhedernes uddannelsesbehov er den hurtige og meget omfattende automatisering af omtrent alle former for produktion i Danmark. Det er afgørende for disse virksomheder, at medarbejderne kan beholde deres arbejde samtidig med, de følger en uddannelse på et videre-gående niveau. Indholdet i disse foreløbige drøftelser har afgrænset et indhold og et niveau, der svarer til uddannelsen til automationsteknolog” (Behovsanalyse, ERA 2014, s. 3). I rapportens konklusion suppleres: ”Der er med stor sikkerhed et væsentligt behov for en ny akademiuddannelse i automation og drift i industrien samt inden for offshore olie og gas. Det er vurderingen, at uddannelsesbehovet vil vokse væsentligt frem mod 2020” (Behovsanalyse, ERA 2014, s. 25).


Behovsanalysen dokumenterer dermed, at der er en ændring i kompetencebehovet hos virksomhederne i kraft af en øget automatisering i virksomhederne, samt at virksomhederne har behov for, at deres ansatte kan videreuddanne sig samtidigt med, at de arbejder - som underbygger behovet for en akademiuddannelse, der kan tages på deltid. Dvs. at branchen allerede nu oplever et behov for denne uddannelse, og at forventningen er, at behovet for de kompetencer, uddannelsen giver, vil stige betydeligt de kommende år.


Endvidere er det regeringens ønske, at ”styrke og bevare Danmark som produktionsland”, jf. Uddannelses- og Forskningsministeriet (http://ufm.dk/publikationer/2015/kortlaegning-af-kompetencebehov-og-barrierer-for-videregaende-veu-for-faglaerte-inden-for-det-tekniske-og-produktionsrettede-omrade), og herigennem er der kommet politisk fokus på de tekniske voksen- og efteruddannelser. Teknologisk Institut har i den forbindelse gennemført en kortlægning af kompetencebehov og barrierer for videregående efter- og videreuddannelse for faglærte. Her konkluderes, bl.a. på baggrund af en survey blandt en række virksomheder, at ”41 % af virksomhederne indenfor produktion, installation og bygge og anlæg forventer, at deres ansatte faglærte i teknik og produktionsjob i de næste 2-3 år får behov for at styrke deres tekniske kompetencer på et videregående uddannelsesniveau, som ligger højere end AMU. På baggrund af de indsamlede data kan det estimeres, at dette svarer til ca. 32.000 faglærte, som indenfor de kommende 2-3 år vil have et behov for et kompetenceløft, der ligger over AMU-niveauet.” (http://ufm.dk/publikationer/2015/filer/kortlaegning_kompetencebehov-videregaaende-veu.pdf, s. 7-8). Dette stemmer overens med de nyheder Børsen bragte d. 28.04.2015 om, at de danske industrivirksomheder opgiver at finde kvalificeret dansk arbejdskraft under overskriften ”Mangel på industrimedarbejdere blokerer for væksten”, som yderligere underbygger behovet for efter- og videreuddannelse i denne del af det danske arbejdsmarked.


Også Teknisk Landsforbund, den faglige organisation for teknik, design og byggeri, opfordrer til efter- og videreuddannelse for deres medlemmer – og de opfordrer samtidigt til, at uddannelsesinstitutionerne udvikler uddannelser på deltid (https://tl.dk/om-os/aktuelt/nyheder/2015/maj/efter-og-videreuddannelse-betaler-sig/). Der er således på tværs af produktions- og industrisektoren identificeret et udækket behov for efter- og videreuddannelse på de områder, som en AU i automation og drift kan udbyde kompetencer indenfor, men der forventes også et stigende behov de kommende år.


De samfundsmæssige tendenser hen mod en mere automatiseret produktion, og dermed øgede og nye krav til kompetencer for faglærte, kombineret med et politisk ønske om at styrke Danmarks position som produktionsland, angiver dermed et strukturelt behov for uddannelsen i automation og drift. For virksomhederne har det ifølge behovsanalysen desuden stor betydning, at deres ansatte kan fastholde deres arbejde samtidigt med, at de dygtiggør sig og erhverver nye og nyttige kompetencer indenfor automationsområdet, hvorfor det netop er nødvendigt, at uddannelsen tilrettelægges som en akademiuddannelse.


EAAA’s udbud af AU i automation og drift vil derfor understøtte regeringens vækstplan frem mod 2020, hvor der gennem trepartsaftalen mellem regeringen, LO og DA er afsat 1 mia. kr. til mere og bedre voksen og efteruddannelse (http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Voksne/2014/140507-1-milliard-kroner-til-bedre-voksen-og-efteruddannelse), og hvor der er særligt fokus på at styrke det tekniske og produktionsrettede område.


Erhvervsakademi Aarhus deltager desuden sammen med bl.a. fagforbund, erhvervsakademier (bl.a. KEA, EAL, EASV, EAMV, EASJ og Dania) samt øvrige interessenter i samarbejdet om at skabe større og mere målrettede udbud, mere opmærksomhed og en fælles markedsføring af de tekniske videreuddannelser. EAAA bidrager aktivt i dette samarbejde, og vi deltager samtidigt i flere indsatsområder og arbejdsgrupper – herunder arbejdsgruppen omkring højteknologisk industriel produktion.


VEU-området er et fælles anliggende for erhvervsakademierne, som vi samarbejder omkring, og som vi på EAAA ønsker at understøtte med relevante uddannelser - herunder ved at udbyde akademiuddannelsen i automation og drift i vores dækningsområde.


Behov for uddannelsen i EAAA’s dækningsområde


Erhvervsakademi Aarhus’ dækningsområde er som nævnt Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune samt Samsø Kommune. I vores dækningsområde finder vi at der er behov for akademiuddannelsen i automation og drift på baggrund af arbejdsmarkedets dokumenterede kompetencebehov nu og i fremtiden.


I den førnævnte behovsanalyse (Behovsanalyse, ERA, 2014), angiver Dansk Metal et estimat over, hvor mange af deres medlemmer, de umiddelbart vurderer, er de mest relevante målgrupper for uddannelsen. Målgrupperne ligger indenfor de tre faggrupper: Automatik og industriteknik, Smede samt Mekanikere.


I tilknytning til estimaterne skriver Dansk Metal: ”Den første [faggruppe] giver sig selv, indenfor den næste ved vi at en del arbejder med ”beslægtede” områder, og den sidste gruppe er den uddannelsesgruppe, hvor vi ser den største ”sivning” til andre brancher, hvor mekanikere ofte arbejder som reparatørerne, opstillerne mv.


I det vedhæftede regneark, har Dansk Metal umiddelbart foretaget en mulig beregning hvor de har brugt flg. % -satser for de tre grupper: 2,5 – 1,5 og endelig 0,5. (I bilag til Behovsanalysen, ERA 2014, s. 27).

UddannelsesområdeMidtjyllandMuligtDanmark (i alt)Muligt      (i alt i DK)Automatik & industri6.12715324.799620Smede5.5738420.878313Mekanikere6.3393223.222116I alt18.03926868.8991.049Tabellen er et uddrag af tabellen s. 27 i: ”Behovsanalyse for akademiuddannelse i automation og drift”, Svend Jensen, ERA – Erhvervspædagogisk Rådgivning, August 2014.


Dvs. Dansk Metal vurderer, at der samlet er 268 af deres medlemmer i Region Midtjylland, som uddannelsen vil være relevant for, fordelt på de fire fagområder. Dansk Metal har her vurderet behovet for hele Region Midtjylland, og således ikke kun for vores dækningsområde - men Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune samt Samsø Kommune udgør naturligvis en delmængde heraf. Samtidigt viser Dansk Metals vurdering, at en god fjerdedel af de medlemmer, de på landsplan vurderer, uddannelsen er relevant for, er bosat i Region Midtjylland.


Udover Dansk Metal har fagforbund som Teknisk Landsforening, Tekniq og Dansk El-forbund også medlemmer, som uddannelsen vurderes relevant for. Dansk El-forbund gør således allerede nu opmærksom på den kommende AU i automation og drift på deres hjemmeside (http://www.def.dk/Uddannelse/Erhvervsakademiuddannelser/Efteruddannelse-paa-deltid-AU.aspx), og de indikerer dermed tydeligt uddannelsens relevans for deres medlemmer. Den lokale afdeling af DEF i Østjylland udtrykker gennem et interview, vi har foretaget med dem, at de har ”2.200-2.500 medlemmer der bor i og omkring Aarhus”, og de vurderer, at potentialet i denne akademiuddannelse er ca. 2,5-5 % af deres medlemmer (se bilag 1). Dvs. DEF vurderer, at behovet blandt deres medlemmer i vores dækningsområde estimeres til at være ”mellem 55-125 i Aarhus” (bilag 1).


Også Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation (BITVA, en del af Dansk Erhverv) vurderer i et interview, at der er et behov for en AU i automation og drift, og de nævner også, at der ikke er mange muligheder ift. kurser for deres medlemmer, og at det i så fald ”Ofte er det i form af kurser hos leverandører” (bilag 2).


Aarhus og opland har også flere industrielle virksomheder, herunder en række store produktions- og automationsvirksomheder. Virksomheder i vores dækningsområde med over 1000 ansatte, der særligt bør nævnes, er f.eks. Per Aarsleff, Vestas, JP/Politikens hus og Arla Foods.


Desuden har vi gennemført en søgning på en jobsøgningsportal (Jobindex) ift. efterspørgslen på kompetencer indenfor automation og PLC-systemer, hvor vi får en idé om antallet af virksomheder, der mangler medarbejdere med de kompetencer, som en akademiuddannelse i automation og drift giver. Søgningen blev foretaget d. 21.05.2015, og denne dag var der 16 opslag fra virksomheder og rekrutteringsbureauer i vores lokalområde (se bilag 3), som indikerer et branchebehov for personer, der er uddannet indenfor automations-området. Billedet er et øjebliksbillede af behovet i vores lokalområde, men det understøtter indikationerne fra Behovsanalysen (ERA, 2014) og Kortlægningen af kompetencebehov (Teknologisk Institut, 2014), ift. at der er et behov for ansatte med de kompetencer, som en AU i automation og drift kan videreuddanne til.


I TI’s rapport om kortlægning af kompetencebehov, vurderes den geografiske placering af udbuddet som en barriere for virksomhederne, når de skal videreuddanne deres ansatte (http://ufm.dk/publikationer/2015/filer/kortlaegning_kompetencebehov-videregaaende-veu.pdf, s. 68). Dette understøtter behovet for, at relevante uddannelser bør ligge i virksomhedernes nærområder, så de ansatte har mulighed for at arbejde, mens de videreuddanner sig uden det store transportbehov mellem hhv. arbejdsplads og uddannelsesinstitution.  BITVA supplerer i interviewet, at det er vigtigt, at undervisningen foregår som deltidsundervisning, så virksomhederne ”ikke ”mister” en ressource i dagligdagen. Mange af virksomhederne har rigtig svært ved at få kvalificeret arbejdskraft” (bilag 2).


På baggrund af virksomhedernes behov for et uddannelsessted i deres nærområder, kombineret brancheorganisationernes estimater over behovet for AU i automation og drift blandt deres medlemmer, vurderer vi derfor, at en placering af udbuddet hos os i Aarhus, vil være af stor betydning og give god værdi for såvel virksomheder som potentielle studerende i vores dækningsområde.


Samtidigt har vi et solidt fagligt miljø, som akademiuddannelsen i automation og drift naturligt vil indgå i, og i dette faglige miljø indgår erhvervsakademiuddannelsen i automation, som vi allerede udbyder. EAAA ønsker desuden med denne akademiuddannelse både at understøtte erhvervsakademisektorens arbejde med et mere målrettet udbud af de tekniske uddannelser, samt at understøtte de politiske indsatser om at styrke VEU indenfor det tekniske område. I den forbindelse skal vores deltagelse i arbejdsgrupper omkring VEU og vores strategiske samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole særligt nævnes.


Rekrutteringsgrundlag

Erhvervsakademi Aarhus deltager, som nævnt ovenfor, i et samarbejde med en række erhvervsakademier om at skabe flere og mere målrettede udbud, mere opmærksomhed og en fælles markedsføring af de tekniske videreuddannelser. Denne fælles indsats har bl.a. til hensigt at øge opmærksomhed og information om de tekniske efter- og videreuddannelser som helhed. Rekrutteringsgrundlaget forventes derfor, både via denne fælles indsats samt det politiske fokus, at øge kendskabet til uddannelsen og dermed også at øge rekrutteringsgrundlaget til de tekniske uddannelser som helhed i de kommende år.


Da AU i automation og drift er en ny uddannelse, udbydes den endnu ikke andre steder, men qua det ovennævnte samarbejde omkring de tekniske videreuddannelser er vi informerede om hvilke erhvervsakademier, der ansøger om udbuddet i AU i automation og drift, ligesom de også er informerede om, at vi ansøger om udbuddet.  


På baggrund af brancheviden og dialog med medlemmer anslår den lokale forening af Dansk El-Forbund Aarhus, at der for nuværende er et sted mellem 55-125 af deres medlemmer i udbudsområdet, hvor der bl.a. vil kunne rekrutteres studerende fra (se bilag 1). Dansk Metal angiver ca. 268 af deres medlemmer i Region Midtjylland, som vil være potentielle studerende på uddannelsen, jf. tabellen i foregående afsnit. Endvidere dokumenterer Teknologisk Instituts publikation de fremtidige kompetencebehov, hvor det, som beskrevet ovenfor, estimeres at ”ca. 32.000 faglærte, som indenfor de kommende 2-3 år vil have et behov for et kompetenceløft”. 


Akademiuddannelsen i automation og drift er en deltidsuddannelse, og den er dermed målrettet personer, der er i arbejde. Uddannelsen forventes dermed ikke at have indflydelse på optaget på erhvervsakademiuddannelser indenfor samme fagområder, herunder bl.a. erhvervsakademiuddannelsen i automation og drift, som vi selv udbyder.


For at opsummere eksempler på faglærte, som vil udgøre rekrutteringsgrundlaget for AU i automation er drift er det:  • Dansk El-Forbund (DEF) nævner: Særligt Byggeri, Industri og Offshore, men generelt medlemmer fra mange forskellige brancher (se bilag1). Nævner konkret 55-125 medlemmer, uddannelsen er relevant for i vores dækningsområde.  • Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation (BITVA) nævner: Særligt elektrikere og maskinmestre (se bilag 2).  • Dansk Metal nævner: Automatik og industriteknik, Smede samt Mekanikere (jf. ERA’s Behovsanalyse 2014). Nævner konkret 268 medlemmer, uddannelsen er relevant for i Region Midtjylland – og Dansk Metal angiver samtidigt, at over en fjerdedel af de medlemmer uddannelsen er relevant for, er i Region Midtjylland og dermed bl.a. i vores dækningsområde.  • ERA’s behovsanalyse dokumenterer, at industri- og produktionsvirksomheder har øget deres grad af automatisering, særligt i fremstillingsprocesserne. Desuden at produktiviteten kan øges yderligere ved en øget automatisering – som kræver nye kompetencer blandt de ansatte (jf. ERA’s Behovsanalyse 2014, særligt s. 6-7)  • TI vurderer på baggrund af deres data, at 32.000 faglærte indenfor de kommende 2-3 år vil have behov for et kompetenceløft indenfor brancherne produktion, installation og bygge og anlæg (TI’s Kortlægning af kompetencebehov 2014). TI’s vurdering af efterspørgsel er landsdækkende, men vores dækningsområde, Aarhus, Syddjurs og Samsø Kommune udgør naturligvis en delmængde heraf. 


DEF supplerer med afsæt i deres medlemmer i relation til akademiuddannelsen i automation og drift, at ”Interessen er stigende, i takt med at der bliver bedre kendskab til mulighederne for såvel moduler, som for at tage hele uddannelser på deltid” (bilag 1).


På baggrund af dialoger med faglige organisationer, behovsanalysen, strategiplaner for VEU indenfor det tekniske område samt vores eget engagement og indsigt i området, vurderer vi derfor, at der er et dokumenteret og omfattende behov for AU i automation og drift i vores dækningsområde. Desuden at vi kan matche dette behov, bl.a. i kraft af vores solide faglige miljø indenfor det tekniske område, vores udbud af erhvervsakademiuddannelsen i automation og derigennem vores kontakt til relevante brancher og virksomheder samt tendenser (bl.a. gennem uddannelsesudvalg og praktikvirksomheder).


Sammenhæng i uddannelsessystemet
Dimittender fra akademiuddannelsen i automationsteknologi og drift har f.eks. muligheder for at videreuddanne sig gennem en professionsbachelor i teknisk integration og drift, som EAAA også udbyder, samt at tage maskinmesteruddannelsen, som udbydes på Aarhus Maskinmesterskole. En akademiuddannelse vil dermed understøtte muligheder for, og er et nødvendigt bindeled til, en evt. videre uddannelse for faglærte. Endvidere giver akademiuddannelsen i automation og drift faglærte ansatte indenfor en række forskellige brancher (nævnt ovenfor) muligheden for at videreuddanne sig, og dermed tilegne sig de relevante kompetencer indenfor et erhverv i forandring med øget automatisering, samtidigt med at de fastholder deres arbejde.


 


Kildehenvisninger i ansøgningen


<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Svend Jensen, Erhvervspædagogisk Rådgivning (ERA), ”Behovsanalyse for akademiuddannelse i automation og drift. Rapport.” august 2014, kan åbnes i pdf via dette link: https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpkf.ufm.dk%2Fflows%2F2153c4fa279d7ae5fe2bb9e97516df13%2Fdownload&ei=etBZVa-9IaLZyAPRw4GQBw&usg=AFQjCNHBxsXeHn0PK8_fSl3kz4ZNGaPhrg&bvm=bv.93564037,d.bGQ 


<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Uddannelses- og Forskningsministeriet ”Introduktionstekst til rapport”, februar 2015: http://ufm.dk/publikationer/2015/kortlaegning-af-kompetencebehov-og-barrierer-for-videregaende-veu-for-faglaerte-inden-for-det-tekniske-og-produktionsrettede-omrade 


<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Teknologisk Institut ”Slutrapport. Kortlægning af kompetencebehov og barrierer for videregående VEU for faglærte inden for det tekniske og produktionsrettede område” december 2014: http://ufm.dk/publikationer/2015/filer/kortlaegning_kompetencebehov-videregaaende-veu.pdf 


<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Teknisk Landsforbund ”Efter- og videreuddannelse betaler sig”. Nyhed 7. maj 2015: https://tl.dk/om-os/aktuelt/nyheder/2015/maj/efter-og-videreuddannelse-betaler-sig/ 


<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Undervisningsministeriet ”1 milliard kroner til bedre voksen- og efteruddannelse” 07.05.2014: http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Voksne/2014/140507-1-milliard-kroner-til-bedre-voksen-og-efteruddannelse 


Dansk El-forbund ”Efteruddannelse på deltid (AU)”: http://www.def.dk/Uddannelse/Erhvervsakademiuddannelser/Efteruddannelse-paa-deltid-AU.aspx


 


Bilag - i dokumentation for behov


<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Bilag 1: Interview med Dansk El-Forbund (DEF), Aarhus afdeling


<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Bilag 2: Interview med Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation (BITVA), Aarhus afdeling


Bilag 3: Søgning på Jobindex på jobopslag indenfor PLC d. 21.05.2015


Forventet optag
StudieårForventet optag


(antal studerende)1. optagelsesår202. optagelsesår403. optagelsesår50Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant - akademiuddannelse. 


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse om foreløbig godkendelse af udbud af AK i Automation og drift (EA Aarhus).pdf

Samlet godkendelsesbrev
EAAA - Godkendelse af nyt udbud - AU i Automation og drift (Aarhus).pdf