Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
30/09-2015 13:07
2015-3
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Product development and integrative technology

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Den uddannedes titel på engelsk
BA in product development and integrative technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Se studieordning


Følgende uddannelser giver adgang til uddannelsen:
- IT-teknolog
- Produktionsteknolog
- Installatør (stærkstrøm)
- Installatør (VVS)
- Automationsteknolog
- Energiteknolog

Ansøgere med anden teknisk baggrund/EAU kompetencevurderes individuelt.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse PB PTI incl bilag.pdf

Behov for nyt udbud

Se vedhæftede behovsanalyse


Rekrutteringsgrundlag

Installatør VVS, Installatør EL, Produktionsteknolog, Byggekoordinator mv


Forventet optag

Vi forventer et samlet optag på 20 studerende ved første udbud.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

EAMV har et veletableret samarbejde med de lokale erhvervsliv om tilvejebringelse af praktikpladser til vores tekniske studerende. Det midt- og vestjyske område er præget af små og mellemstore virksomheder hvoraf mange har behov for et løft inden for innovation og vækst for at stå imod den hårde konkurrence på markedet og for at kunne tiltrække arbejdskraft.  Desuden har vi i flere år konstateret, at udbuddet af praktikpladser har været større end de studerende der aftager praktikpladserne. Derfor vil EAMV ikke have udfordringer med at tilvejebringe praktikpladser til de studerende.


 


Med baggrund heri vurderes mulighederne for tilvejebringelse af det fornødne antal praktikpladser for de kommende PB PTI’ere som rigtig gode.


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C1 - Afgørelse om foreløbig godkendelse - PB i Produktudvikling og teknisk integration på EAMV.pdf

Samlet godkendelsesbrev