Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Administration - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
30/01-2015 11:16
2015-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
EA Dania, Horsens

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Administration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Business and Public Adminstration

Den uddannedes titel på dansk
Administrationsøkonom AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Administrative Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

  • Studentereksamen (STX), højere forberedeleseksamen (HF), højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller EUX - alle med engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B

  • Generel kontoruddannelse eller kontoruddannelse med specialer

  • Anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen

Vi fik ved prækvalifikationsrunden i efteråret 2013 vores ansøgning om dublering af udbud af administrationsøkonomuddannelsen i Horsens positivt vurderet. Den foreløbige godkendelse var betinget af en efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering, der skulle foreligge inden for godkendelsesbrevets tidsramme, med udløb den 1. januar 2015.Her kom vi beklageligvis i klemme, da vi fik afslag på vores første akkrediteringsansøgning den 28. november 2014 og således først kunne nå at genfremsende en revideret og udbygget ansøgning ved ansøgningsrunden den 2. februar 2015.


Udbuddet i Horsens er ikke er blevet mindre aktuelt siden sidste ansøgning, og vi har siden afslaget arbejdet målrettet med at uddybe og præcisere uddannelsens videngrundlag. Vi har været i kontakt med Ministeriet om den særlige problemstilling og blev her opfordret til at ansøge på ny om prækvalifikation ved runden den 2. februar 2015 (Bilag 8).


 


Beskrivelse af uddannelsen


På uddannelsen til administrationsøkonom lærer den studerende om, hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer. En administrationsøkonom fungerer i samspil med det politiske og civile samfund, og den studerende får derfor en grundig indføring i nationale og internationale samfundsforhold. Den studerende lærer også om den juridiske side af en forvaltning. Som færdiguddannet kan dimittenden varetage forskellige administrative funktioner på mellemlederniveau, både i offentlige og private virksomheder og organisationer (Uddannelses Guiden, januar 2015).


Målgruppen


Den primære målgruppe er HK´eren, der med en handelsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse bag sig ønsker videreuddannelse inden for det administrative område. Videreuddannelsen kan være som led i en faglig kompetenceudvikling for at sikre bedre beskæftigelsesmuligheder eller evt. som springbræt til en professionsbacheloruddannelse eller diplomuddannelse. Ligeledes vil uddannelsen være relevant for studerende der dimitterer med en EUX-Business. Uddannelsen sigter også mod studerende med en gymnasial eksamen (STX, HHX, HTX) eller en højere forberedelseseksamen, som ønsker at arbejde med administrative opgaver i den private eller offentlige sektor.


Aftagere


Vores behovsanalyse i nedenstående viser at aftagerne af en administrationsøkonom i Horsens primært vil være små og mellemstore private virksomheder. Sekundært sigter vi med udbuddet af uddannelsen at dække behovet for kvalificeret administrativt arbejdskraft i den offentlige sektor. Målgruppen er således ganske bred, hvilket gør at jobmulighederne bliver gode.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Uddannelsen til administrationsøkonom retter sig mod opgaver i både det private og offentlige, hvor den studerende lærer at arbejde med projektstyring, kvalitetskontrol og personaleudvikling. Uddannelsen, der er en erhvervsakademiuddannelse, varer 2 år og består af fælles obligatoriske uddannelseselementer, et korterevarende praktikophold, valgfri elementer og et afsluttende eksamensprojekt. De obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende 5 emneområder:


1) Samfundsforhold samt internationalt og nationalt samspil 2) Organisation, herunder systemet og en organisations kultur og interne samarbejde 3) Administration, herunder sagsbehandling og opgaveløsning, projektarbejde, kvalitetssikring, kommunikation m.m. 4) Jura, herunder forvaltningsret, aftaleret og personalejura 5) Økonomi, herunder samfundsøkonomi og økonomistyring. Alt i alt får den studerende en tværgående forståelse for administrative funktioner, både i private virksomheder og i den offentlige sektor. 


Valgdelen består af et specialeforløb og et afsluttende eksamensprojekt. Den studerende fordyber sig på specialeforløbet i et særligt interesseområde. Specialeforløbet kan eventuelt gennemføre det i en dansk eller udenlandsk virksomhed (Uddannelses Guiden, januar 2015).


 


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Vi ønsker en taxameterindplacering tilsvarende udbudsstederne i København, Køge og Viborg


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1, Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsdokumentation.pdf

Behov for nyt udbud

Vi ønsker at dække følgende geografiske område: Primært Horsens kommune og sekundært Vejle, Hedensted og Odder kommuner. Den nærmeste udbyder af uddannelsen er vores campus Erhvervsakademi Dania i Viborg. Uddannelsen udbydes derudover kun på Metropol København og Erhvervsakademi Sjælland Køge (Bilag 1, figur 1).  


Et nyt udbud af administrationsøkonomuddannelsen i Horsens vil bidrage til øget sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne nationalt og regionalt og vil kunne gennemføres uden væsentlige forringelser af vilkårene for eksisterende uddannelser og udbud.  


Begrundelsen for behovet af et nyt udbud i Horsens redegøres for i nedenstående og summeres her i korte træk: 1) Læringsudbyttet af en kontoruddannelse i administration dækker ikke længere den akademisering der er sket i de administrative opgaver i den private og offentlige sektor. 2) Fra august 2015 kan unge i Horsens-området begynde på den nye ungdomsuddannelse EUX-Business, der giver direkte adgang til administrationsøkonomuddannelsen. Der udbydes i dag kun 3 kortere videregående uddannelser i Horsens. 3) Administrationsøkonom-uddannelsen udbydes i dag kun i Viborg, København og Køge. 4) Administrationsuddannelsen giver adgang for erhvervsuddannelser og er således med til at indfri regeringens målsætning om at flere EUD’erne skal have en videregående uddannelse. 5) EUD-hovedforløbet i offentlig administration er placeret i bl.a. Horsens. 6) Et praktikcenter for EUD’erne i administration ligger i Vejle. 7) Administrationsøkonom-uddannelsen er en naturlig overbygning på en kontoruddannelse. Administrationsøkonomuddannelsen giver adgang for andre relevante erhvervsuddannelser med engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C. Adgang til uddannelsen. 8) Administrationsuddannelsen giver ligeledes adgang for Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux - alle med engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B. 9) Der er mulighed for at videreuddanne sig med blandt andet Diplomuddannelser i offentlig forvaltning og administration. En administrationsøkonom kan også få merit på uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration. 10) Ligeledes er der mulighed for at få merit for visse fag på den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA) på Aalborg Universitet.


Alle virksomheder og organisationer - både private og offentlige - har brug for personer, der kan håndtere den administration, sagsbehandling, udvikling, kvalitetssikring og personalestyring, som er en del af enhver virksomhed. Med en dublering af uddannelsen i Horsens, vil vi kunne dække det stigende latente behov for videreuddannelse af EUD’erne, og dermed være med til at kunne dække de nye kompetencekrav for en administrativ medarbejder i den offentlige og den private sektor. 


Tilgangen til uddannelsen på landsplan har været støt stigende siden 2009. I 2009 var der en tilgang på 57 studerende og i 2013 en tilgang på 153 studerende (Bilag 1, figur 2). Stigningen i perioden på 168% afspejler en stigende interesse for at videreuddanne sig. Det er vores vurdering, ud fra vores erfaringer fra vores udbud Viborg, at kendskabsgraden til uddannelsen stadig er lille og at et nyt udbud i Horsens vil kunne være med til at booste kendskabet til uddannelsen blandt erhvervslivet og det det offentlige i Midt-, Østjylland og Sydjylland grundet Horsens geografiske placering og de mange pendlere i kommunen. Et nyt udbud i Horsens vil således efter vores vurdering både bidrage med en kapacitetsopbygning af administrative medarbejdere i Midt – Østjylland og Sydjylland og bidrage til et mere righoldigt uddannelsesmiljø i Jylland og specielt i Horsens Kommune.


Befolkningen med administrationsøkonomuddannelsen som højeste fuldførte uddannelse er i sammen periode steget med 35 % fra 172 i 2009 til 233 i 2013 (Bilag 1, figur 3). Denne stigning forventes at fortsætte grundet en stigende akademisering i den offentlige sektor. Erhvervsakademi Dania – Viborg, har ligeledes oplevet en stigning i tilgangen til administrationsøkonomuddannelsen (Bilag 1, figur 4). Men for at højne kvaliteten på uddannelsen og mindske frafaldet optog vi lidt færre studerende i 2014. Denne strategi ser ud til at være rigtig da frafaldet er faldet markant i 2014/15. Behovet for videreuddannelse af det administrative personale understøttes i en analyse af den fremtidige administrative faglighed fra Undervisningsministeriet (Newinsight 2012), hvor der peges på 5 allerede tydelige tendenser, som ændrer jobkravene til administrative medarbejdere: 1) It i alting (sikker tendens) 2) Organisering i forandring (sikker tendens) 3) Effektivisering af administration (sikker tendens) 4) Individualisering arbejdsidentitet (usikker tendens) 5) Akademisering af det administrative arbejde (usikker tendens) Analysen konkluderer, at projektkompetencer, selvledelse og helhedsforståelse er væsentlige kompetencer i fremtiden for administrative medarbejdere. Disse kompetencer får en administrationsøkonom. De efterspurgte kompetencer kan kun vanskeligt erhverves gennem kontoruddannelsen i forbindelse med praksislæring idet den ikke har dette til formål. Derfor har den kontoruddannede EUD’er behov for at videreuddanne sig efter elevtiden. Kendetegnet for mange af de små og mellemstore virksomheder, der efterspørger Administrationsøkonomens kompetencer er, at virksomhederne har vækstet og som følge deraf har fået flere administrative opgaver på et højere niveau. EU lovgivningen og de mange offentlige reguleringer lægger ligeledes et stort pres på de administrative opgaver i små og mellemstore virksomhederne viser et uddrag fra en analyse foretaget af Djøf (Bilag 7).


En brancheanalyse foretaget af Horsens Kommune viser arbejdspladserne fordelt på brancher i Horsens Kommune (Horsens Kommune, kommunebeskrivelse 2014). Det fremgår at den største vækst har været i branchen Information og Kommunikation som i perioden 2009 – 2013 er steget med 21,3 % og branchen Ejendomshandel og Udlejning er steget med 9,3 %. Branchen Offentlig administration, Undervisning og Sundhed er steget med 1,5 % og er med sine 12363 arbejdspladser (2013) den største branche i Horsens kommune (Bilag 1, figur 8).


Sammenlignet med de andre kommuner i landet er Horsens den kommune der sammen med Vejle har den højeste beskæftigelse inden for Offentlig administration, forsvar og politi (bilag 1 figur 13). 


I Horsens Kommune er der ansat 305 personer med en kortere videregående uddannelse inden for området Offentlig administration, forsvar og politi og tilsvarende 495 personer i de omkringliggende kommuner (bilag 1 figur 10).


Arbejdsmarkedet i Horsens er ved indgangen til 2014 kendetegnet af en stabil udvikling. Beskæftigelsen har holdt et stabilt niveau i gennem de seneste år – dog med et lille fald i det seneste år – og samtidig er ledigheden svagt faldende. På sigt forventer kommunen at arbejdsstyrken vil udvikle sig positivt i Horsens og give muligheder for en mere positiv beskæftigelsesudvikling end i regionen som helhed. Ved udgangen af 2013 er antallet af beskæftigede lønmodtagere 200 lavere end i 2012, svarende til et beskæftigelsesfald på 0,7%. I de seneste 4 år er beskæftigelsen faldet mest for kortuddannede og faglærte, mens de videregående uddannede har oplevet mindre stigninger i beskæftigelsen. Samtidig er der tabt flest arbejdspladser inden for industrien. Arbejdsstyrken er i de seneste 4 år faldet med ca. 1.000 personer (-2,4%). Faldet har været størst for kortuddannede og faglærte, mens der er kommet flere med en videregående uddannelse. Denne tendens styrker behovet for flere videreuddannede og efteruddannelse af faglærte. Den geografiske mobilitet i Horsens er relativt høj. Horsens er centralt beliggende og der er en god infrastruktur til andre større byer, hvilket igen er med til at gøre det lettere at søge job. 34% af de beskæftigede i Horsens pendler til arbejde i en anden kommune, og 35% af arbejdspladserne i Horsens er besat med ind pendlere. I de kommende 8 år forventes befolkningen i den erhvervsaktive alder at stige med 4,1% i Horsens. Den demografiske udvikling er mere positiv i Horsens end i mange andre dele af regionen, hvilket igen taler for at der er behov for flere uddannelsestilbud. Ledigheden er faldet med 4,6% i det seneste år i Horsens, svarende til et fald på 109 ledige. Korrigeret for sæsonudsving er den aktuelle ledighed på det laveste niveau siden midten af 2009. Ledigheden er generelt højest for unge under 30 år – især kvinder. I det seneste år er ledigheden steget lidt for kvinder i aldersgruppen under 30 år og 40-49 år, og for 30-39-årige mænd. Ledigheden er faldet mest for kvinder og mænd over 50 år (Beskæftigelsesregion Midtjylland, 2014). Den største stigning i antallet af arbejdspladser i Horsens er i branchen offentlig administration, undervisning og sundhed (Bilag 1, figur 8).


Mulighederne for beskæftigelse inden for administration er gode i Horsens Kommune. Beskæftigelsesregion Midtjylland offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance med jobmuligheder fordelt på 850 stillingsbetegnelser. Vi har lavet en søgning på balancen mellem udbud og efterspørgsel i Østjylland på erhvervsgruppen Kontor, administration, regnskab og finans. Arbejdsmarkedsbalancen viser at der er gode jobmuligheder i denne gruppe (Bilag 1, figur 9). Jobmulighederne er karakteriseret ved en balance mellem efterspørgsel og arbejdskraft – defineret som gode muligheder og med en høj jobomsætning.


Beskæftigelsesmulighederne er også gode i det private. Erhvervet i Horsens kommune er karakteriseret ved mange små og mellemstore virksomheder. Bilag 1 figur 12 viser udviklingen af antallet af momsregistrerede virksomheder i Horsens kommune fra 2012 til 2013. Det fremgår at antallet af virksomheder er størst i et niveau mellem 1 -100 ansatte. Virksomheder af denne størrelse kaldes for små og mellemstore virksomheder (SMV), hvilket netop er vores primære målgruppe for administrationsøkonomer.


Vi har indhentet en ny oversigt, foretaget af den ansvarlige for hovedforløbet EUD merkantil, praktikkonsulent Jørn Trust fra erhvervsskolen Learnmark i Horsens, som fortæller, at der i Horsens og omegn i dag (2015) er min 244 virksomheder med 10 – 500 ansatte, som han mener, er potentielle aftagere af en administrationsøkonom. Disse virksomheder har tidligere haft kontorelever ansat, jf. bilag 4. Yderligere har vi kontaktet 20 virksomheder i aftager målgruppen for at få valideret behovet for akademiøkonomuddannelsen i Horsens. Tilkendegivelserne er alle positive og fremgår af bilag 2. Med den positive tilkendegivelse fra alle de kontaktede virksomheder, som samtidig repræsenterer mange forskellige brancher, er det vores vurdering, at administrationsøkonom uddannelsen ikke retter sig mod en specifik branche, men mod et specifikt funktionsområde i en virksomhed. Med undersøgelsen som grundlag kan vi konkludere at erhvervslivet både udtrykker et klart behov for uddannede administrationsøkonomer og at jobmulighederne for de uddannede er positive. Behovet for uddannelsen skal også ses i lyset af at arbejdsstyrkens uddannelsesniveau er lavere i Horsens end i Midtjylland som helhed. 36 % har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse, mens 37% har en erhvervsfaglig uddannelse og 26% en videregående uddannelse. Andelen af kortuddannede og faglærte er marginalt højere i Horsens end i Midtjylland. Frem til 2025 forventes en stigning i gruppen med en videregående uddannelse, mens der forventes marginalt færre kortuddannede og erhvervsuddannede. Der forventes at blive stillet stadig større kvalifikationskrav til arbejdskraften på sigt og en stigende beskæftigelse for grupper af videregående uddannede, mens der generelt forventes et fald i beskæftigelsen for kortuddannede og for grupper af faglærte i de kommende 10 år (Beskæftigelses Region Midtjylland, april 2011).


På landsplan udgør andelen af 25 – 64 årige med videregående uddannelse fra i 2013 27,6 % mens andelen i Horsens Kommune kun udgør 22,8 % (Bilag 1 figur 6). Ser vi på befolkningens (15-69 år) højest fuldførte uddannelse i Horsens Kommune i 2014 så fremgår det at befolkningen i Horsens kommune har en større andel med grundskole og erhvervsuddannelser end landsgennemsnittet. Horsens Kommune ligger over gennemsnittet, hvad angår kortere – og mellemlange uddannelser mens kommunen ligger langt under gennemsnittet hvad angår andelen, der tager en længerevarende uddannelse (Bilag 1 figur 7). Dette uddannelsesmønster synes at være karakteristisk for ”arbejderbyer”. Et nyt forskningsprojekt konkluderer således, at forældres uddannelse har langt større betydning end afstanden til nærmeste videregående uddannelsesinstitution. For lang afstand kan afskrække børn af ufaglærte. Statistisk set vil det forholde sig sådan at jo længere man bor fra uddannelsesbyerne, jo lavere er chancen for, at man læser videre. Men det er ifølge Elise Stenholt Sørensen snarere, fordi forældrene i udgangspunktet har et lavere uddannelsesniveau, jo længere man kommer væk fra uddannelsesbyerne. Den kulturelle arv har betydning (Mads Bang, Afstand til uddannelse uden betydning, Altinget 27. januar 2015 kl. 5:00).


Horsens Kommune ønsker at styrke uddannelsesniveauet i Horsens og har i deres nuværende vækststrategi udarbejdet 4 såkaldte erhvervsfyrtårne som har følgende overordnede mål: 1) Videns- og kompetenceniveauet i Horsens Kommune skal øges 2) Innovationen i forhold til fornyelse af erhvervslivets produkter, services og forretningsmodeller samt understøttelse af udviklings-, demonstrations- og innovationsprojekter 3) Horsens Kommune skal være kendt som en ”attraktiv iværksætterkommune”. Der skal være faciliteter, rådgivning og uddannelsesmuligheder for alle typer af iværksættere.4) Det skal være nemt og attraktivt at placere nye virksomheder og investeringer i Horsens Kommune. Borgmester Peter Sørensen og Erhvervschef Torben Busk ser administrationsøkonomuddannelsen som en vigtig del i kommunens vækststrategi, jf. udtalelse i bilag 5 og bilag 6. Vi kan konkludere at der er behov for flere videregående erhvervsakademiuddannelser i Horsens og uddannelsen til administrationsøkonom vil bl.a. medvirke til at imødegå det behov for nye kvalifikationer som virksomhedernes vækst skaber.


 


Rekrutteringsgrundlag

Det naturlige rekrutteringsgrundlag er som beskrevet oven for en merkantil erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en højere forberedelseseksamen. Rekrutteringsgrundlaget i Horsens Kommune baserer vi på tal fra 2014, hvor 321 studerende er i gang med en erhvervsuddannelse inden for handel og kontor, 1338 er i gang med en almen gymnasial uddannelse, 219 med en HF og 786 med en erhvervsgymnasial uddannelse (Bilag 1 figur 14).


Rekrutteringsgrundlaget omfatter tillige merkantile erhvervsuddannede i beskæftige, der ønsker at videreuddanne sig. I Horsens kommune estimerer vi antallet af beskæftige i denne gruppe til at omfatte ca. 500 personer (bilag 1 figur 15).


Set i lyset at det omtalte forskningsprojekt (Mads Bang, Afstand til uddannelse uden betydning, Altinget 27. januar 2015 kl. 5:00) som konkluderer, at det forholder sig sådan, at jo længere man bor fra uddannelsesbyerne, jo lavere er chancen for, at man læser videre og at den kulturelle arv spiller en stor rolle for om man vælger at korterevideregående uddannelse frem for en længerevarende uddannelse, så forventer vi at kunne højne uddannelsesniveauet i Horsens specielt for de studerende med forældre der ikke har en videregående uddannelse.


På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at der findes et stort rekrutteringsgrundlag i nærområdet. Sammenholdt med, at mange studerende prioriterer uddannelser tæt på deres bopæl, og med aftagernes positive tilkendegivelser over for uddannelsen, ser vi store fremtidsperspektiver for administrationsuddannelsen i Horsens.


Forventet optag

Vi ønsker at optage 25 studerende i 2016 og 50 studerende i 2017 og årerne frem. Den forventede fordeling vil være: EUD 40 % HF/STX 40 % HHX 16 % Andet 4 %. Estimatet bygger primært på erfaringer med de studerendes baggrund på uddannelsen i Viborg (Bilag 1 figur 18).


Beslægtede uddannelser


 Der udbydes p.t. 3 korte videregående uddannelser i Horsens, hvoraf de to anses som beslægtede. VIA i Horsens udbyder Markedsføringsøkonom uddannelsen og vi udbyder selv Handelsøkonom uddannelsen. Det beslægtede forhold skal primært ses i lyset af, at uddannelserne er 2 årige. Det faglige indhold samt det centrale i uddannelserne ligger et godt stykke fra hinanden. Markedsføringsøkonomers faglige sigte er at udvikle virksomhedens strategi for marketing og internationalisering. De studerende lærer at lave markedsførings- og salgsplanlægning og får herudover viden om samfundsøkonomiske forhold. De lærer at analysere forskellige virksomheds-, markeds- og kommunikationsformer. Som markedsføringsøkonom vil de studerende typisk begynde som marketingassistent, marketingkoordinator, eksportassistent, reklamekonsulent og salgsassistent. De specifikke adgangskrav er engelsk C samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B og de studerende, der søger ind på denne uddannelse har derfor typisk en gymnasial baggrund og en interesse for salg. De studerende kommer typisk i praktik i en marketing – eller salgsfunktion.


 Handelsøkonomers faglige sigte er inden for indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder og hvor det unikke ved denne uddannelse er de 8 måneder, hvor de studerende er i lønnet virksomheds-praktik. Vores specialer til handelsøkonom uddannelsen er Event Management samt E-handel, to områder som de studerende har mulighed for at fordybe sig i, dels på et teoretisk plan, men også i den omtalte praktikperiode. Adgangsbetingelserne er stort set de samme som til administrationsøkonomuddannelsen dog med et lavere niveau i matematik og erhvervsøkonomi. De studerende der søger denne uddannelse er tiltrukket af den lange lønnede praktikperiode. Den studerende har ofte en ekstrovert profil. Administrationsøkonomerne har deres fokus på projektstyring, kvalitetskontrol og personalejura indenfor såvel det private som offentlige område. Hertil kommer, at de studerende skal i virksomhedspraktik, men kun 3 måneder og med SU. Uddannelsen henvender sig til studerende som er strukturerede personer, der har lyst og evner til at administrerer og uddannelsen adskiller sig således væsentlig fra de 2 ovenstående uddannelser. VIA Campus Horsens udbyder en række uddannelser ud over markedsføringsøkonom. Fælles for de øvrige uddannelser er, at de ligger inden for det tekniske, pædagogiske eller sundhedsfaglige område og at de primær rekrutterer fra de gymnasiale uddannelser.


Konklusionen er således, at med ovenstående i mente, anser vi på ingen måde uddannelsen som administrationsøkonom som konkurrerende i forhold til de eksisterende udbud i området og ej heller på national plan.


Sammenhæng i uddannelsessystemet


For at synliggøre sammenhængen i uddannelsessystemet henviser vil til bilag 1 figur 16. Vi har tidligere beskrevet rekrutteringsgrundlaget, og uddannelsen som administrationsøkonom vil, som nævnt under punktet "Behov for nyt udbud", være et helt naturligt karrierevalg for de elever, som har taget en EUD i enten administration eller offentlig administration. I forhold til muligheder for videreuddannelse, kan administrationsøkonomer få merit til professionsbachelor i offentlig administration, som udbydes flere steder i Danmark, hvor den nærmeste udbyder i forhold til Horsens er at finde i Århus, jf. bilag 1 figur 17. Det er vores vurdering, at administrationsuddannelsen vil passe særdeles godt ind i det uddannelsessystem, vi har i området.


Uddannelsesmiljøet på EA Dania, Horsens


Vi har på afdelingen stort fokus på at blive et velfungerende og veldrevet uddannelsessted, hvor studerende kan vælge imellem flere relevante og spændende uddannelser. Vi har til stadighed fokus på arbejdsmarkedet, og har tætte relationer hertil. Vores studerende oplever i konkrete opgaver og projekter, hvordan teorien kan bruges i praksis – og hvordan udfordringer fra praksis, kan løses / forklares med teoretiske modeller. Såvel virksomhedsbesøg som indlæg fra eksterne eksperter er en integreret del af undervisningen. Med flere uddannelser under samme tag, vil vi få muligheden for at udbyde et bedre studiemiljø med de fordele dette medfører.


 Vi har 80 handelsøkonomstuderende fordelt på tre hold på første år, og omkring 30 studerende på 2. år. Hertil kommer akademiuddannelserne på deltid, hvor vi udbyder flere fag. Med den nye uddannelse vil uddannelsesmiljøet blive styrket og det sociale studiemiljø vil naturligvis også vokse i takt med at afdelingen vækster.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

I vores sidste ansøgning lavede vi en kvalitativ undersøgelse af praktikmulighederne i Horsens Kommune. Denne undersøgelse har vi fulgt op på. Alle interviewede virksomheder er meget positive og ser frem til at kunne rekruttere flere kompetencer til det administrative område (Bilag 2). Horsens Erhvervschef, Torben Busk, ser også frem til at højne uddannelsesniveauet i virksomhederne (Bilag 5) og Borgmester Peter Sørensen ser uddannelsen som en vigtig brik i Horsens vision om et ambitiøst uddannelsessystem. Det er Horsens Kommunes mål, at alle unge skal have en uddannelse og at uddannelsesniveauet skal hæves og at viden og kompetenceniveauet i virksomhederne skal øges. Administrationsøkonomuddannelsen i Horsens vil kunne tilbyde de mange merkantile EUD’erne en relevant videreuddannelse og give de, der har behov derfor, adgang til en længere videregående uddannelse (Bilag 6).


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse om foreløbig godkendelse af udbud af EA i Administration i Horsens (EADANIA).pdf

Samlet godkendelsesbrev