Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i international hospitality management - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
02/02-2015 10:18
2015-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest Holstebro, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i international hospitality management

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in International Hospitality Management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i international hospitality management

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor in International Hospitality Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:  • Serviceøkonom

  • Markedsføringsøkonom

  • Anden relevant erhvervsakademiuddannelse


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Huddersfield University (samarbejdsaftale haves og kan rekvireres)
Der er ligeledes en samarbejdsaftale med KHK i Belgien, som bekræfter udveksling af studerende og undervisere på "Business studies and management science".
EAMV har endvidere indledt en kontakt til Middlesex University og Bornmouth University, der har tilkendegivet deres interesse for et samarbejde med akademiet.
EAMV forventer også at indgå en samarbejdsaftale med Westminister University. Universitet har et specielt program på bachelor og kandidatniveau indenfor Entrepreneurship. Akademiet har besøgt Westminister Universitet i efteråret 2012 i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab. I den forbindelse har vi hørt et oplæg fra Dr. Jane Chang, som er ansvarlig for universitetets Entrepreneurskabsprogram.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen

Følger den landsdækkende studieordning for uddannelsen


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Følger den landsdækkende studieordning for uddannelsen


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Følger den landsdækkende studieordning for uddannelsen


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse inkl. støtteerklæringer - International Hospitality Management.docx.pdf

Behov for nyt udbud

Med den øgede konkurrencesituation i turist- og oplevelseserhvervene er kravene til kvalificeret arbejdskraft vokset. Samtidig er der en stigende interesse for videregående uddannelse inden for området, hvilket på EAMV ses som en markant fremgang i antallet af studerende på serviceøkonom- og markedsføringsuddannelsen. Flere af disse giver udtryk for en interesse og et behov for yderligere at højne uddannelsesniveauet.


 


Samtidig med udviklingen mod et højere uddannelsesniveau angiver sektoren, at der er rekrutteringsudfordringer, idet de peger på, at de har ubesatte jobs. Den private servicesektor står for 44% af den samlede beskæftigelse i Midtjylland. I de kommende 2 år forventes en positiv udvikling i den samlede beskæftigelse inden for den private servicesektor, som dækker over både handel, hotel- og restaurationsvirksomhed, transportvirksomhed, information og kommunikation, finansiering og forsikring, ejendomshandel og udlejning, vidensservice og operationel service (rengøring mv.). (Beskæftigelsesregion Midtjylland, 2014).


Dette uddybes i den vedhæftede behovsanalyse


Rekrutteringsgrundlag

Med et optag på i alt ca. 120 studerende på henholdsvis Markedsføringsøkonomuddannelsen og Serviceøkonomuddannelsen på EAMV er der et godt rekrutteringsgrundlag for en overbygningsuddannelse som PB i International Hospitality Management. En del af de studerende på især Markedsføringsøkonom-uddannelsen læser i dag videre på professionsuddannelsen International Handel og Markedsføring, som retter sig mod et bredt spekter af brancher. Med en professionsbacheloruddannelse i International Hospitality Management vil der blive et målrettet tilbud til de studerende og aftagere inden for serviceøkonomi, og det forventes, at det primært vil være serviceøkonomstuderende, der vil tage denne uddannelse. Der forventes en god synergi i at kunne tilbyde de to professionsbacheloruddannelser, som vil kunne supplere hinanden og styrke det faglige studiemiljø på EAMV, hvorved det ikke går ud over optaget på professionsbacheloruddannelsen i International Handel og Markedsføring.


Forventet optag

 Der budgetteres med et optag på 20 dimittender på PB i International Hospitality Management, hvilket vil ske i supplement til de 40 studerende, der søger ind på PB i International Handel og Markedsføring. Som oven for beskrevet forventes de to professionsbacheloruddannelser ikke at konkurrere, men derimod skabe synergi i optaget af studerende.


 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

EAMV har et veletableret samarbejde med de lokale erhvervsliv om tilvejebringelse af praktikpladser til uddannelserne inden for Turisme- og Hotelbranchen. Flere af samarbejdsparterne giver udtryk for et behov for dimittender med et højere uddannelsesniveau, mens branchen generelt giver udtryk for et behov for en styrkelse af kompetencerne. Der er eksempler på, at lokale virksomheder i dag ansætter professionsbachelorer, men da det er vanskeligt at tiltrække dimittenderne til Midt- og Vestjylland, eksisterer der et rekrutteringsproblem (se oven for). Praktikpladssituationen bekræftes af den nuværende situation, hvor over 95 % af de studerende på EAMV har været i virksomheds- eller iværksætterpraktik, og virksomhederne i akademiets dækningsområde har her udvist stort uddannelsesansvar for at tilbyde de studerende en praktikplads.


 


Med baggrund heri vurderes mulighederne for tilvejebringelse af det fornødne antal praktikpladser at være gode for de kommende PB’ere i International Hospitality Management.


 


 


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afslag på godkendelse af PB i International Hospitality Man. i Holstebro (EAMV).pdf

Samlet godkendelsesbrev