Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Master - Hovedpinesygdomme - Københavns Universitet

Københavns Universitet
29/01-2015 20:30
2015-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
København

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Master

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Hovedpinesygdomme

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Headache Disorders

Den uddannedes titel på dansk
Master i hovedpinesygdomme

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Headache Disorders

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Sundhedsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Direkte adgangsgivende kandidatuddannelser: Farmaci, medicin, psykologi o.lign. sundhedsvidenskabelige uddannelser. Adgangsgivende professionsbacheloruddannelser: sygepleje og fysioterapi.


Krav til faglige kompetencer: Kendskab til statistik svarende til min. gymnasialt A-niveau i matematik.


Erhvervserfaring: Min. 2 års relevant klinisk erhvervserfaring; dvs. kliniske kompetencer og arbejdserfaring fra smertemedicin og/eller hovedpineområdet. 


Krav om engelsk på minimum B-niveau.


Begrundelse for adgangskrav: Adgangskravene sikrer, at de studerende – på trods af forskellig uddannelsesmæssig og professionel baggrund – ved påbegyndelse af uddannelsen deler et grundlæggende niveau af erfaring og kundskaber inden for neurologi og smertemedicin/hovedpinebehandling. Dette sætter dem i stand til i løbet af studierne at nå det ønskede kompetenceniveau.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Uddannelsen indgår ikke i et formelt uddannelsessamarbejde. Udviklingen af uddannelsen er imidlertid en del af et europæisk samarbejde inden for hovedpineorganisationen EHF (European Headache Foundation), som netop har til formål at fremme uddannelse inden for hovedpinesygdomme.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Delvis

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Uddannelsens formål og erhvervssigte


Formålet med den foreslåede master-uddannelse i hovedpinesygdomme er at:


- Sikre en fælles uddannelsesramme på postgraduat niveau hos læger, primært neurologer og smertespecialister, alment praktiserende læger og andet sundhedsfagligt personale med særlig interesse i hovedpinesygdomme.


- Øge ekspertisen i behandling, diagnostik og forskning inden for hovedpinesygdomme.


- Konsolidere Danmarks førende position som kerneaktør inden for forskning, diagnostik, behandling og uddannelse inden for hovedpineområdet.


- Sikre, at der i Danmark udbydes sundhedsvidenskabelige uddannelser, som matcher kravene hos både studerende og samfundet.


- De specifikke kompetencer der giver uddannelsens dimittender et kompetenceløft i forhold til at arbejde i sundhedsvæsenet, fremgår af uddannelsens kompetenceprofil nedenfor.


Uddannelsens kompetenceprofil


Uddannelsens overordnede formål afspejler sig i kompetenceprofilen.


Kompetenceprofil MA i hovedpinesygdomme


Viden: En master i hovedpinesygdomme vil:


- Have kendskab til diagnosticering af primære og sekundære former for hovedpine og ansigtssmerter, deres differentialdiagnoser og komorbide tilstande


- Besidde et detaljeret kendskab til klassifikationssystemet for hovedpinetilstande og ansigtssmerter og være i stand til at anvende det i klinisk praksis


- Kunne identificere og reflektere over mulige uoverensstemmelser og bidrage til forbedring og validering af klassifikationssystemet


- Besidde den nyeste viden om smertefysiologi, og forstå sammenhængen mellem human- og dyreforskning (translationel forskning)


- Besidde nyeste viden om farmakologisk udvikling og intervention baseret på højeste internationale forskning


- Være i stand til at identificere komplekse problemstillinger og have erhvervet viden om gældende forskningsteorier og metoder.


- Kunne forhold sig kritisk til forskningsproblemstillinger og den videnskabelige litteratur.


- Besidde indsigt i udvikling af og forskning i nye behandlingsmetoder


Færdigheder: En master i hovedpinesygdomme vil kunne:


- Planlægge, udføre, analysere og kritisk evaluere egne og andres kliniske såvel som eksperimentelle forskningsprojekter


- Anvende botulinum toxin behandling, anlægge GON blokader, undersøge perikranielle muskler og udføre andre kvantitative sensoriske undersøgelser i henhold til gældende protokoller


- Undersøge og behandle patienter i klinikken ud fra et videnskabeligt grundlag


- Anvende IHCD-klassifikationen, anvende og tolke en hovedpinedagbog i den praktiske hverdag samt udvikle og forbedre gældende redskaber på et videnskabeligt grundlag


- Foretage kritisk evaluering af undersøgelsesresultater og kliniske karakteristika og i samarbejde med kolleger opstille arbejdshypoteser


- Formidle viden til patienter, pårørende, kolleger og andre faggrupper


Kompetencer: En master i hovedpinesygdomme vil kunne:


- Samarbejde på tværs af faggrænser og kulturer og arbejde effektivt individuelt såvel som i teams og være i stand til at foreslå evidensbaserede løsninger til hovedpinepatienter


- Samarbejde i en klinisk situation om patientbehandling


- Varetage ansvaret for vedvarende udvikling og oplæring af kolleger og tværfagligt personale


- Selvstændigt organisere og udvikle egen læringsproces i patientbehandling


- Diagnosticere og behandle såvel simple som komplekse hovedpinetilstande


- Kontinuerligt opsøge og anvende den nyeste viden og videnskabelige litteratur


- Iværksætte forsknings- og udviklingsprojekter under de gældende vilkår i et givent sundhedsvæsen


- Administrere og fordele de tilgængelige ressourcer for hovedpinebehandling ligeligt


- Arbejde for fremme af alle aspekter af hovedpineforskning i alle sektorer (epidemiologisk, socialt og i sundhedssystemet)


Uddannelsens konstituerende faglige elementer


TILRETTELÆGGELSE OG UNDERVISERE


Uddannelsen er struktureret som kombineret e-learning og konfrontationsundervisning og er planlagt med 4 undervisningsmoduler i København à 1-2 ugers varighed pr modul, samt et klinisk ophold på fire uger ved et højt specialiseret internationalt hovedpinecenter, samt et afsluttende masterspeciale.


En sådan struktur sikrer, at den uddannelsessøgende opnår teoretisk viden, færdigheder og praktisk erfaring såvel som forskningsinteresse, og der etableres kendskab til et internationalt netværk af forskere inden for hovedpinesygdomme. Det afsluttende masterspeciale skal udvikle de studerendes opnåede kompetencer samt sikre den faglige og forskningsmæssig dybde for den enkelte studerende. De enkelte moduler er planlagt i konsekutiv rækkefølge som en samlet uddannelse, men kan erhverves som enkeltmoduler.


Undervisningsmodulerne planlægges til at foregå i Danmark, på Panuminstituttet og/eller Glostrup Hospital. Undervisningen dækkes af professorer og lektorer fra KU samt nationale og internationale gæsteforelæsere, der er specialister i de relevante subspecialer inden for hovedpinesygdomme.


I relation til hvert modul, der er opbygget som direkte konfrontationsundervisning, diskussion, praktiske øvelser og patientdemonstrationer, påkræves mindst en uges forberedelse med litteraturlæsning, casearbejde, og opgaveformulering. Hvert modul følges op af litteraturlæsning og refleksion, primært formidlet som e-learningsmoduler og tests, før modulet afsluttes med en skriftlig eksamen. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af en masterafhandling, som forsvares mundtligt.


KONSTITUERENDE ELEMENTER:


MODUL 1: EPIDEMIOLOGI og DIAGNOSTIK AF HOVEDPINESYGDOMME (7½ ECTS)


MODUL 2: SYGDOMSMEKANISMER OG KOMORBIDITET  (7½ ECTS)


MODUL 3: UNDERSØGELSE OG BEHANDLING (7½ ECTS)


MODUL 4: ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF HOVEDPINEBEHANDLING I KLINISK PRAKSIS (7½ ECTS)


MODUL 5: KLINISK OPHOLD PÅ ET SPECIALISERET HOVEDPINECENTER (10 ECTS)


MODUL 6: MASTER THESIS (20 ECTS)


I ALT: 60 ECTS 


KURSUSBESKRIVELSER


MODUL 1: EPIDEMIOLOGI og DIAGNOSTIK AF HOVEDPINESYGDOMME (7½ ECTS)


KU, Glostrup Hospital med gæsteforelæsere fra universitetet i Trondhjem, Norge.


Modulet skal blandt andet dække følgende emner: Epidemiologi. Hovedpineklassifikation. Klinisk præsentation. Primære Hovedpineformer. Sekundære Hovedpiner. Kranielle neuralgier. Akut hovedpine. Hovedpine hos børn, ældre og gravide. Differential-diagnoser. Samfundsperspektiver og sociale konsekvenser ved hovedpine. Almen sundhed og forebyggelse.


VIDEN: Modul 1 vil give de studerende indsigt i det internationale klassifikationssystem for hovedpine-sygdomme og en detaljeret viden om den kliniske præsentation af de enkelte former for hovedpine og ansigtssmerter. Endvidere vil de studerende få viden om de hyppigste komorbide tilstande til hoved-pinesygdomme og bestemte patientkategorier, samt få indsigt i hovedpineepidemiologi, sygdoms-konsekvenser for den enkelte og for samfundet, samt tiltag til forebyggelse. FÆRDIGHEDER: Modul 1 sætter de studerende i stand til at foretage optimal diagnostik af hovedpine-sygdomme, anvende og analysere en hovedpinedagbog korrekt og at vurdere relevante differential-diagnoser for den enkelte patient. Den studerende vil blive i stand til at vurdere og kritisk diskutere videnskabelige artikler om epidemiologi og sociale konsekvenser samt forebyggelsesstrategier. KOMPETENCER: Modul 1 vil give de studerende mulighed for at foretage optimering af den diagnostiske proces, bidrage til fremtidig revision af klassifikationssystemet på et videnskabeligt grundlag, iværksætte nye epidemiologiske undersøgelser og udvikle relevante forebyggelsesstrategier. 


MODUL 2: SYGDOMSMEKANISMER OG KOMORBIDITET (7½ ECTS)


KU og Glostrup Hospital med gæsteforelæsere fra universiteterne i Oxford, UK og Leiden, Holland.


Modulet skal blandt andet dække følgende emner: Genetik, fysiologi og sygdomsmekanismer ved migræne, spændingshovedpine, klyngehovedpine og andre trigeminale autonome hovedpiner. Medicinoverforbrugshovedpine og andre sekundære hovedpiner, trigeminus neuralgi og andre kranielle neuralgier. Komorbiditet og sygdomsinteraktion. Eksperimentelle humane- og dyre-modeller for hovedpine og ansigtssmerter.


VIDEN: Modul 2 vil give de studerende en detaljeret indsigt i den eksisterende viden om de tilgrund-liggende genetiske forandringer, og patofysiologiske forandringer og mekanismer ved de primære og sekundære hovedpinesygdomme samt ved ansigtssmerter. Endvidere vil de studerende få viden om mekanismen ved de hyppigste komorbide tilstande til hovedpinesygdomme og dennes betydning for sygdomsudvikling og behandling. De studerende vil også erhverve viden om eksisterende in-vitro og in-vivomodeller for hovedpine og ansigtssmerter. FÆRDIGHEDER: Modul 2 sætter de studerende i stand til at forstå, diskutere og foretage en kritisk evaluering af den videnskabelige litteratur inden for genetik og sygdomsmekanismer. De studerende vil kunne viderebringe denne viden til patienterne, deres pårørende og til fagfæller på en velafbalanceret videnskabelig baggrund.  Endvidere vil indsigt i sygdomsmekanismer og komorbiditet også bidrage til at de studerende har et grundlag for at forstå undersøgelse og behandlingsstrategier, som de vil lære under modul 3. KOMPETENCER: Modul 2 vil give de studerende forudsætninger for at kunne deltage i eller iværksætte nye videnskabelige undersøgelser af sygdomsmekanismer og behandling samt foretage optimering af den behandlingsmæssige proces, bidrage til kritisk evaluering af nye behandlingsstrategier på et videnskabeligt grundlag.  


MODUL 3: UNDERSØGELSE OG BEHANDLING (7½ ECTS)


KU og Glostrup Hospital med gæsteforelæsere fra Hamburg Universitet, Tyskland.


Modulet skal blandt andet dække følgende emner: Neuroimaging, Neurofysiologi, kvantitativ sensorisk undersøgelse (QST) og andre undersøgelses-modaliteter. Behandlingsprincipper og muligheder inden for akut og forebyggende behandling af migræne, spændingshovedpine, trigeminus neuralgi, klyngehovedpine og andre trigeminale autonome hovedpiner samt sekundære hovedpineformer.


VIDEN: Modul 3 skal give de studerende viden og indsigt i de eksisterende og nye undersøgelses-metoder, relevansen for den enkelte patient, fejlkilder og muligheder. Endvidere vil den studerende få viden på højeste internationale niveau om basal og klinisk farmakologi, baggrund for den medicinske behandling og i den korrekte brug af medicin til hovedpinepatienten. Operative indgreb ved trigeminus neuralgi og brug af neuromodulation i den akutte og forebyggende behandling ved primære hovedpine-former og ansigtssmerter vil ligeledes blive gennemgået. ÆRDIGHEDER: Modul 3 sætter de studerende i stand til at sammensætte et optimalt og relevant under-søgelsesprogram for alle de primære og sekundære hovedpineformer samt ansigtssmerter. Der vil blive taget hensyn til forskellige internationale sundhedssystemer og en optimal anvendelse af tilgængelige ressourcer. De studerende vil være i stand til at initiere og vedligeholde en optimal behandling, både i den akutte fase og som forebyggelse, samt at evaluere og justere behandlings-respons over tid. Den studerende vil blive i stand til at vurdere og kritisk diskutere videnskabelige artikler om undersøgelser og behandling. KOMPETENCER: Modul 3 vil give de studerende mulighed for at foretage optimering af den diagnostiske udredning og bidrage til fremtidig udvikling og validering af nye diagnostiske tiltag. Den studerende vil kunne varetage, initiere og deltage i nye behandlingstilbud på et videnskabeligt grundlag, iværksætte nye undersøgelser og medvirke til udvikling af nationale og internationale behandlingsretningslinjer. 


MODUL 4: ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF HOVEDPINEBEHANDLING I KLINISK PRAKSIS (7½ ECTS)


KU og Glostrup Hospital


Multidisciplinær og tværfaglig behandling, varetagelse af indlagte hovedpinepatienter, ambulant behandling, biofeed back, psykologiske behandlingsstrategier, fysioterapi, organisering og deltagelse i kliniske behandlingsforsøg, forskningsprojekter og strategi samt etablering af forskningsnetværk.


VIDEN: Modul 4 skal give de studerende indsigt i de eksisterende tværfaglige behandlingsmuligheder for både indlagte og ambulante patienter. Endvidere vil de studerende få viden om organisering af hoved-pinebehandling, forskningsstrategier og internationale netværksgrupper. FÆRDIGHEDER: Modul 4 sætter de studerende i stand til at foretage optimal vurdering og selektion af behandlingstilbud til den enkelte patient, udvælge en korrekt kombination af farmakologisk og non-farmakologisk behandling, og selektere de rette patienter til invasiv neuromodulationsbehandling. Endvidere skal de studerende være i stand til at følge svært ramte patienter over en længere tidsperiode og justere behandlingen optimalt under hensyntagen til de givne ressourcer. Den studerende vil blive i stand til at vurdere og kritisk diskutere videnskabelige artikler om multidisciplinær og non-farmakologisk behandling. KOMPETENCER: Modul 4 vil give de studerende mulighed for at foretage relevant selektion og optimering af den tilgængelige behandlingsproces, bidrage til fremtidig udvikling af ny behandling på et viden-skabeligt grundlag, samt iværksætte nye behandlingsstudier. Endvidere vil de kunne iværksætte eller bidrage til etablering af nye forskningsnetværk og samarbejdsrelationer.  


MODUL 5: KLINISK OPHOLD PÅ ET SPECIALISERET HOVEDPINECENTER (10 ECTS)


DHC, Glostrup Hospital eller andet specialiseret internationalt anerkendt hovedpinecenter.                  


Kliniske ophold med deltagelse i patientinterviews, undersøgelser, opfølgning, forebyggelse og tværfaglige behandlinger samt formidling, undervisning og strategiske diskussioner på udvalgte akademiske tværfaglige hovedpinecentre.


VIDEN: Modul 5 skal give de studerende indsigt i arbejdet på internationalt anerkendte hovedpine-centre, styrke viden om de sjældnere hovedpineformer, de svært ramte patienter med udtalt komorbiditet eller behandlingsresistens samt selvstændigt erhverve viden om formidling og under-visning om hovedpinesygdomme. Ligeledes vil de studerende erhverve viden om dataopsamling og behandlingsevaluering. FÆRDIGHEDER: Modul 5 sætter de studerende i stand til at foretage optimal diagnostik af patienter med sjældne og svært behandlelige hovedpinesygdomme. Endvidere vil de studerende være i stand til at tage ansvar for egen udvikling og læring, iværksætte en relevant tværfaglig behandling af disse patienter samt at foretage opfølgning og justering af behandling over tid. Den studerende vil blive i stand til at vurdere og kritisk præsentere cases og videnskabelige artikler om behandling og multidisciplinær intervention. KOMPETENCER: Modul 5 vil give de studerende mulighed for at foretage optimering af den diagnostiske og terapeutiske proces af sjældne og svært ramte hovedpinepatienter, samt at bidrage til fremtidig undervisning, formidling og forskning i tværfaglig behandling. De studerende vil også kunne iværksætte nye organisatoriske tiltag og udvikle nationale og internationale behandlingsretningslinjer på et videnskabeligt grundlag.


MODUL 6: MASTER THESIS (20 ECTS)


Sammenskrivning af et relevant forskningsområde som et litteraturstudie eller et mindre forskningsprojekt med vejledning og supervision, hvor afhandlingen forventes publiceret i et internationalt tidsskrift efter en afsluttende bedømmelse med mundtligt forsvar.   


VIDEN: Modul 6 skal give de studerende indsigt i den videnskabelige proces, litteratursøgning og sammenskrivning af et udvalgt emne. De studerende vil også erhverve viden om videnskabelig formidling og præsentationsteknik samt lære at tage ansvar for egen udvikling/læring. Endvidere vil de gennem specialeprojektet opnå viden på højeste videnskabelige niveau inden for et særligt udvalgt område inden for hovedpinesygdomme. FÆRDIGHEDER: Modul 6 sætter de studerende i stand til at foretage en grundig og bred sammenfatning af et specifikt emne indenfor hovedpinesygdomme og ansigtssmerter på baggrund af en videnskabelig metodetilgang. Den studerende vil blive i stand til selvstændigt at vurdere, kritisk evaluere og formidle et udvalgt emne og datamateriale. KOMPETENCER: Modul 6 vil give de studerende mulighed for at selektere og analysere et videnskabeligt stofområde og at formidle dette arbejde på et internationalt niveau, med henblik på at bidrage til fremtidig forskning.Begrundet forslag til taxameterindplacering


Uddannelsen er en sundhedsvidenskabelig uddannelse med klinisk undervisning, som bl.a. omfatter et fire ugers klinisk ophold. Den søges derfor udbudt til deltidstakst 3.Forslag til censorkorps
Censorkorpset for medicin, suppleret med eksperter i hovedpinesygdomme

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse_MA hovedpinesygdomme.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse

 


HVORFOR EN MASTERUDDANNELSE I HOVEDPINESYGDOMME?


- Hovedpinesygdomme er hyppigt forekommende i Danmark og der findes mange svært ramte hovedpinepatienter med betydelig nedsat livskvalitet og erhvervsevne. Ifølge WHO er migræne og andre hovedpinesygdomme den hyppigste neurologiske sygdom og migræne alene er den 7. hyppigste sygdom medførende nedsat livskvalitet og erhvervsevnetab blandt alle kendte sygdomme. Derfor er de menneskelige tab og samfundsøkonomiske udgifter forbundet med hovedpine ganske betragtelige; ikke mindst pga. sygefravær. Øget udbredelse af kompetencer indenfor diagnosticering og behandling af hovedpinesygdomme vil bidrage til at korrekt behandling påbegyndes hurtigere, mere præcist og hos flere patienter med behandlingsbehov, hvilket forventes at have positiv effekt på såvel livskvalitet og erhvervsevne – til gavn for både individer og samfund. Nærværende uddannelse vil imødekomme det beskrevne behov for øgede kompetencer inden for området.


- Der findes ingen tilsvarende uddannelse i Danmark.


- Københavns Universitet kan trække på enestående og omfattende internationalt anerkendt forskningsmiljø via Dansk Hovedpinecenter (DHC), Neurologisk Afdeling, Glostrup hospital, som er affilieret med Københavns Universitet. DHC er anerkendt som Global Excellence – In Health i Region Hovedstaden i 2010 og igen i 2014.  Ved at udbyde den foreslåede uddannelse styrkes den eksisterende danske ekspertise, det internationale netværk udvides og forskningssamarbejde initieres yderligere, til gavn for både patienter, studerende og nuværende og kommende eksperter inden for hovedpinesygdomme. Ved en sådan styrkelse af uddannelse i hovedpinesygdomme vil man kunne opnå en stor samfundsgevinst, da en målrettet tidlig behandlingsindsats og forebyggelse kan mindske de direkte og indirekte tab og udgifter betydeligt.


Som den vedlagte behovsanalyse beskriver, er uddannelsesforslaget blevet præsenteret for en række aftagere og interessenter, og høringssvarende afspejler enighed om, at den foreslåede uddannelse er relevant. Fx patientforeningerne og de internationale organisationer påpeger, at der er en kæmpe mangel på behandlingsmuligheder for patienter, som lider af hovedpinesygdomme, i såvel Danmark som i udlandet. De fleste adspurgte påpeger, at der er et stort behov for yderligere uddannelse af neurologisk og tværfagligt personale til at varetage forskning og behandling inden for hovedpinesygdomme.


Målgrupperne for uddannelsen vurderes primært at være neurologer, pædiatere, sygeplejersker, farmaceuter, psykologer og fysioterapeuter. På arbejdsmarkedet for disse faggrupper vurderes der at være et eksisterende behov for den foreslåede masteruddannelse; et behov som af forskellige aftagere vurderes at være enten stabilt eller voksende. Dimittenderne fra uddannelsen vil kunne finde ansættelse på relevante klinikker, centre og hospitaler i såvel Danmark som udland.


Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender

Som beskrevet i behovsanalysen estimeres behovet for dimittender fra uddannelsen at være 10-15 hvert andet år til det danske marked. Hertil kommer, at internationale interessenter har givet udtryk for et stort udækket og voksende behov for dimittender til et internationalt arbejdsmarked.


Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Der henvises til behovsanalysens beskrivelse af, hvorledes en række interessenter og aftagere er blevet inddraget i behovsafdækningen på forskellig vis.


Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Som beskrevet i behovsanalysen er udviklingen af uddannelsen foregået i to faser:
Fase 1: Udvikling af uddannelsesforslaget
Fase 2: Høring af uddannelsesforslaget blandt aftagere og interessenter (efterår 2014)
Der har været en god dialog med aftagere og interessenter i begge udviklingsfaser, og aftagere har fået god lejlighed til at ytre deres ønsker og kommentarer til uddannelsen. Som beskrevet i behovsanalysen er der blevet taget højde for forslag og ønsker undervejs, og man har således sikret, at den foreslåede uddannelse matcher det påviste behov.


Sammenhæng med eksisterende uddannelser


Som beskrevet i behovsanalysen har hverken høringsfasen eller fagmiljøets egen afdækning af eksisterende uddannelsestilbud på området afdækket eksistensen af beslægtede uddannelsestilbud i Danmark. På europæisk niveau findes der kun få beslægtede uddannelsestilbud, og disse tilbyder ikke mulighed for at opnå samme kompetencer som opnås fx gennem det kliniske modul. Uddannelsen anses derfor for at bidrage med en unik profil i forhold til eksisterende uddannelsestilbud i Danmark og udland.Rekrutteringsgrundlag

Som påpeget i behovsanalysen, er der et voksende behov for viden om diagnosticering og behandling af hovedpinesygdomme i Danmark såvel som internationalt, og de adspurgte interessenter og aftagere finder at denne uddannelse er meget relevant. En række faggrupper er involveret i behandling af hovedpinepatienter og målgrupperne for rekruttering vil således især være neurologer, pædiatere, sygeplejersker, farmaceuter, psykologer og fysioterapeuter.


Uddannelsen forventes at rekruttere studerende fra såvel ind- som udland. European Headache Federation (EHF), Lifting the Burden of Headache (en WHO-organisation), European Headache Alliance (sammenslutning af nationale patientorganisationer), International Headache Society og i European Academy of Neurology (EAN) har tilkendegivet meget stor interesse i oprettelse af en akkrediteret Europæisk Master i Headache Disorders. Det forventes på den baggrund, at der er et rekrutteringsgrundlag for uddannelsen på ca. 20 studerende hver andet år.


Som påpeget ovenfor eksisterer der for øjeblikket ingen diplom-, master-, bachelor- eller kandidatuddannelser i Danmark der giver mulighed for en specialisering inden for hovedpinesygdomme. Den foreslåede uddannelse vil derfor ikke have konsekvenser for rekrutteringsgrundlaget til andre uddannelser.


Forventet optag

Uddannelsen sigter på at optage ca. 20 studerende hvert andet år. Som beskrevet i behovsanalysen forventer man endvidere at optage et mindre antal enkeltkursister til de enkelte kurser, idet man forventer en stigende interesse for uddannelsen blandt fx praktiserende læger, som i første omgang kan være interesserede i enkelte moduler, og muligvis på længere sigt i den fulde uddannelse.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Foreløbig godkendelse af masteruddannelse i hovedpinesygdomme (KU).pdf

Samlet godkendelsesbrev
KU - Godkendelse af ny uddannelse - Masteruddannelse i hovedpine 9830688_1_1.pdf