Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
30/01-2015 12:39
2015-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Bornholm

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Financial Management

Den uddannedes titel på dansk
Finansøkonom AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Financial Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

En gymnasial eksamen (som defineret i adgangsbekendtgørelsen §3).


En merkantil erhvervsuddannelse (Finansuddannelsen (trin 2), Kontoruddannelse med specialer, Generel kontoruddannelse, Anden relevant erhvervsuddannelse).


De område- og uddannelsesspecfikke adgangskrav er engelsk på C-niveau og enten  matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau, jf. bilag til adgangsbekendtgørelsen.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Cphbusiness har mange internationale samarbejdspartnere og et internationalt center (Cphbusiness International), der bistår de studerende alle udbudte uddannelser.


Det er på uddannelsen muligt for den studerende at gennemføre kortere eller længere perioder på uddannelsesinstitutioner i udlandet. Det er ligeledes muligt at gennemføre dele af uddannelsen i virksomheder eller organisationer (praktik) i udlandet. 


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Delvis

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud.


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for uddannelsen. Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Samlede bilag Cphbusiness.pdf

Behov for nyt udbud

Cphbusiness udbyder i dag finansøkonomuddannelsen i København (City) med en STÅ-produktion i 2013 586. Akademiets geografiske område er hele Region Hovedstaden, og Cphbusiness ønsker at udvide med et udbud Bornholm for at dække den regionale udbudsforpligtigelse.


Den 11. december 2014 indgik regeringen, Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune en aftale om Vækstplan for Bornholm 2014. Se reference 1 "Vækstplan for Bornholm". Det fremgår bl.a.:


”Bornholm er en del af Danmark, men vækstmulighederne og udfordringerne er anderledes end i resten af landet. Derfor ønsker Regeringen i samarbejde med Vækstforum Bornholm og Bornholms Regionskommune at iværksætte en særskilt vækstplan for Bornholm.”


Og


"En særlig indsats for Bornholm er vigtig, fordi Bornholm er udfordret af sin isolerede placering midt i Østersøen. I den sammenhæng har særligt to ting stor betydning: transport og adgangen til uddannelse. Transporten til og fra øen vil alt andet lige altid være dyrere sammenlignet med andre steder i Danmark, men gode transportforbindelser er vigtige for både erhvervsliv og borgere, som er afhængige af, at gods og turister kan transporteres til og fra Bornholm, og at der er gode pendlingsmuligheder. På uddannelsessiden betyder den isolerede placering, at mange unge er nødt til at forlade øen for at studere, fordi kun få videregående uddannelser udbydes på Bornholm. Derfor er det vigtigt, at der er gode folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, der gør det attraktivt for familier at bosætte sig på Bornholm og sikre Bornholm den nødvendige kvalificerede arbejdskraft."


Det fremgår desuden, at der med vækstplanen gennemføres og videreføres en række indsatser inden for fem hovedområder, bl.a.:


Adgang til kvalificeret arbejdskraft og gode uddannelsesmuligheder


Og


”En væsentlig forudsætning for at skabe vækst og beskæftigelse på Bornholm er, at virksomhederne har adgang til en velkvalificeret arbejdsstyrke. Størrelsen og sammensætningen af det bornholmske arbejdsudbud sammenholdt med uddannelses- og efteruddannelsestilbuddene på øen er en udfordring, når virksomhederne skal sikres adgang til de rette kompetencer.”


Af reference 2: Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser Bornholm. Analyse for Bornholms Vækstforum (juni 2014) side 9, fremgår det: 


”Arbejdsmarkedsbalancen for Bornholm viser med tydelighed behovet for faglærte og for folk med videregående uddannelser rettet mod især det private arbejdsmarked. Samtidig viste Vækstanalyse Bornholm, at der findes et uudløst vækstpotentiale i bornholmske virksomheder, som kan realiseres ved at styrke virksomhedernes organisatoriske ressourcer, herunder en øgning af antallet af ansatte eller ledere med en videregående uddannelse.”


Den samlede beskæftigelse i Danmark er reduceret gennem de senere år som følge af den økonomiske krise. Den bornholmske beskæftigelse er imidlertid faldet mere end den landsdækkende beskæftigelse. Se reference 3: Vækstanalyse Bornholm, september 2013, Teknologisk Institut og CRT side 8-13. Det fremgår bl.a. af analysen, at den danske arbejdsstyrke reduceres dramatisk i disse år grund af, at de store årgange fra tiden omkring 2. verdenskrig er vej pension. Selv om den forventede mangel arbejdskraft er et landsdækkende fænomen, betyder det, at Bornholm konkurrere med hele landet for at tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer. Dette problem forstærkes Bornholm af, at arbejdsstyrken aldersmæssigt ligger i den høje ende samtidigt med, at der er en relativ høj andel af ufaglærte i arbejdsstyrken Bornholm. Således er godt 42 % af den Bornholmske arbejdsstyrke over 50 år mod kun 32 % landsplan.


Det opsummeres i analysen:


”De overordnende nøgletal for erhvervs- og arbejdsmarkedsudviklingen på Bornholm peger på en stadig mere kritisk økonomisk situation, som kort kan opsummeres, som følger:


·     En forstærket befolkningsafvikling – ikke mindst blandt unge, der søger bort for at få bedre uddannelses- og jobmuligheder andre steder.


·     Et potentielt arbejdskraftproblem – for nærværende forekommer der arbejdsløshed, men flere virksomheder melder om problemer med at rekruttere især medarbejdere med mere specialiserede kompetencer. En fremskrivning af arbejdskraftbalancen peger tillige på arbejdskraftsunderskud inden for en lang række uddannelsesområder.


·     Lav og faldende produktivitet – sammenlignet med tilsvarende virksomheder i landet som helhed er produktiviteten lav, og den har tilmed været faldende de seneste 10 år.”(Ibid side 58).


Af figur 4 Befolkningsudviklingen 1971-2013 side 10 i reference 4 Befolkningsprognose 2013-2025, 29. august 2013, Bornholms Regionskommune fremgår det, at befolkningstallet Bornholm er gået tilbage. Rapporten har desuden en prognose for aldersfordelingen indtil 2025. Det ses, at der forudses et fald i antallet af unge og personer i arbejdsstyrken. Se side 19. Det er vigtigt for en positiv udvikling af Bornholm, at der ikke finder en befolkningsafvikling sted, fordi de unge søger bedre uddannelses- og jobmuligheder andre steder. Dette underbygges af Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport). Region Hovedstaden. September 2012. (Reference 5). Det fremgår bl.a., at antallet af personer i arbejdsstyrken med en videregående uddannelse vil stige i både Region Hovedstaden og Region Sjælland undtagen på Bornholm. Se Side 6.


 


I Region Hovedstaden forventes en stigning i befolkningsudviklingen frem til 2024 på 8,2 % - fortrinsvis i København by (16,9 %). På Bornholm forventes derimod det største relative fald i befolkningen på 8,1 procent, svarende til ca. 2.400 personer. Ibid tabel 3.1 side 13.


På Bornholm ses desuden en markant overvægt i de ældre aldersgrupper, hvor 31 procent af befolkningen i 2010 er 60 år eller derover. En fremskrivning af personer i arbejdsstyrken i samme periode i Region Hovedstaden viser en markant stigning i København by med 16,8 %, København omegn med 5,2%, mens Nordsjælland kan forvente stagnation på -0,4% og Bornholm et markant fald på 17,1%. Ibid tabel 4.1. Fremskrivning af personer i arbejdsstyrken, udvalgte år (antal og udvikling i procent) side 21.


Samtlige landsdele undtagen Bornholm kan forvente et stigende antal personer med en videregående uddannelse i arbejdsstyrken frem til 2024. Tabel 5.3. Fremskrivning af arbejdsstyrken med en videregående uddannelse, 2010-2024, side 31. En fremskrivning af beskæftigelsesfrekvensen (Tabel 6.1). Fremskrivning af beskæftigelsesfrekvensen, 2010, 2018 og 2024 (frekvens og procentpoint) side 35 viser en beskæftigelsesprocent på Bornholm på 112,3 % i 2024. En beskæftigelsesfrekvens over 100 procent er egentlig ikke mulig, men når fremskrivningerne alligevel viser en procent på 112,3 procent på Bornholm, skyldes det den ugunstige udvikling i arbejdsstyrken, som medfører, at der vil mangle personer til at tage bestride de job, der forventes at være i 2024. Der vil altså ikke være et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft til at dække arbejdspladserne.


Af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside (http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2014/arbejdsgruppe-foreslar-samling-af-uddannelserne-pa-bornholm?searchterm=bornholm) fremgår det, at der pt. er følgende uddannelsesudbud på Bornholm:


·     Ungdomsuddannelserne på Bornholm er i dag, med undtagelse af social- og sundhedsuddannelserne, sammenlagt i en institution - Campus Bornholm.


·     Fysisk bliver uddannelserne i første halvdel af 2017 placeret i et renoveret og nybygget campus (også kaldet Campus Bornholm).


·     Sygeplejerskeuddannelsen og SOSU-uddannelserne på Bornholm udbydes af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (Bornholm SUND).


·     Professionshøjskolen UCC udbyder i dag lærer- og pædagoguddannelse, uddannelse til pædagogisk assistent (PAU), efter- og videreuddannelse samt fungerer som center for undervisningsmidler (CFU) i Rønne.


·     Professionshøjskolen Metropol udbyder i dag socialrådgiveruddannelsen i Rønne.


Det er vigtigt for Bornholms udvikling, at der er uddannelses- og jobmuligheder for de unge, så de uddanner sig og forbliver på øen. Professionshøjskolerne har i nogle år gennemført videregående uddannelser rettet mod det offentlige arbejdsmarked. Det marked er nu dækket, men der mangler uddannelse på videregående niveau rettet mod det private arbejdsmarked. Cphbusiness udbyder fra september 2015 erhvervsakademiuddannelsen til Serviceøkonom på Bornholm. Et udbud af uddannelsen til Finansøkonom vil yderligere styrke uddannelsesmiljøet og fokus på videregående uddannelser på Bornholm.


Finansøkonomuddannelsen retter sig netop mod erhverv inden for det private, idet formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og realisere opgaver inden for finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration.


Ovenfor dokumenteres det vedrørende Bornholm, at:


·     Regeringen ønsker adgang til kvalificeret arbejdskraft og gode uddannelsesmuligheder


·     Befolkningsudviklingen er dalende


·     Arbejdsstyrken er forholdsvis gammel


·     Prognose frem til 2024 forventer fald i andelen af personer i arbejdsstyrken


·     Det er vigtigt for Bornholm, at der ikke finder en befolkningsafvikling sted - især fastholdelse af de unge


·     Der er behov for videregående uddannelser rettet mod især det private arbejdsmarked.


Rekrutteringsgrundlag

Det er primært studenter fra HHX, STX og HTX og elever fra relevante erhvervsuddannelser, der danner rekrutteringsgrundlaget for uddannelsen, men også ældre, der ønsker omskoling eller videreuddannelse, kan være en del af grundlaget.  


Udbuddet gør det muligt for de studerende at blive boende Bornholm. Derved gøres det attraktivt at tage en finansøkonomuddannelse, som der jf. ovenfor er behov for Bornholm.


Forventet optag

2015 - 20


2016 - 20


2017 - 20


Uddannelsen vil blive gennemført i tæt samarbejde med udbuddet i København.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Uddannelsen forventes udbudt på Bornholm første gang september 2015. Da praktikperioden ligger i 4. semester, betyder det, at de første studerende på Bornholm skal have praktikplads i foråret 2017. 


Generelt prioriterer Cphbusiness kontakt til brancher og virksomheder med henblik praktikpladser højt, da praktikophold er en central del af alle akademiets fuldtidsuddannelser. Cphbusiness har således siden 2009 arbejdet systematisk med at skaffe praktikpladser til studerende akademiet og har organiseret sig med et Karrierecenter, praktikkoordinatorer, som har det overordnede ansvar for branchekontakt på hver afdeling, og endvidere en fagperson hver uddannelse med ansvar for kontakten til de studerende i forbindelse med og undervejs i praktikperioden.


På baggrund af de indtil nu oparbejdede erfaringer på Finansøkonomuddannelsen, de veletablerede processer, som Cphbusiness har for sikring af praktikpladser, samt de gode forbindelser og samarbejder, der er med branchen, forventer akademiet, at det er uproblematisk at skaffe praktikpladser til den dublerede udgave af uddannelsen på Bornholm. Se desuden reference 6 ”Tilkendegivelse vedr. behov for uddannelsesudbud” fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening samt reference 7 ”Vedr. Ejendomsmæglerbranchens uddannelsesbehov på Bornholm” fra Dansk Ejendomsmæglerforening.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Godkendelse af EA i Finansområdet (finansøkonom) på Bornholm (CBA).pdf

Samlet godkendelsesbrev