Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i automation og drift - University College Nordjylland

University College Nordjylland
30/09-2014 21:03
2014 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i automation og drift

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Degree in Automation and Operation

Den uddannedes titel på dansk
AU i automation og drift

Den uddannedes titel på engelsk
AP Degree in Automation and Operation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang til optagelse på AU i automation og drift, eller enkelte moduler herfra, er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) relevant erhvervsuddannelse
2) relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
3) en gymnasial uddannelse.
4) relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1 – 3

Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Vi henviser til ansøgning om ny uddannelse fra Erhvervsakademi Midt-Vest (EAMV).

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Vi henviser til ansøgning om ny uddannelse fra Erhvervsakademi Midt-Vest (EAMV).

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Vi henviser til ansøgning om ny uddannelse fra Erhvervsakademi Midt-Vest (EAMV).

Forslag til censorkorps
Udbuddet ønskes tilknyttet det eksisterende censorformandskab Energi. Censorformandskabet er tilknyttet Censorsekretariatet Porthusgade 1 - 9000 Aalborg - 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Anbefalinger AU Automation og drift (2).pdf

Behov for nyt udbud
UCN har i samarbejde med 4 erhvervsakademier fået afdækket, at der er et behov for en ny akademiuddannelse indenfor automation og drift.

Analysearbejdet er igangsat af følgende uddannelsesinstitutioner: Københavns Erhvervsakademi (KEA), University College Nordjylland (UCN), Erhvervsakademi Midt-Vest og Erhvervsakademi Syd-Vest. Analysen er gennemført af ERA – Erhvervspædagogisk Rådgivning ApS v. Svend Jensen.

Erhvervsakademi Midt-Vest har indsendt ansøgning om prækvalifikation af den nye uddannelse, som UCN hermed søger om udbudsret til.

UCNs interesse for at udbyde en akademiuddannelse i automation og drift opstod medio 2013, hvor UCN gennemførte en besøgsrunde sammen med Dansk Metal ved 10 virksomheder i Region Nordjylland. På denne besøgsrunde blev behovet for kompetencegivende efteruddannelse indenfor automation, drift og vedligeholdelse bl.a. drøftet. Virksomhederne tilkendegav, at der er et behov for efteruddannelsesmuligheder indenfor dette faglige felt, hvilket er baggrunden for, at UCN gik ind i samarbejdet med andre Erhvervsakademier omkring udviklingen af en Akademiuddannelse indenfor automation og drift.

Den behovsanalyse, der er gennemført i relation til udviklingsarbejdet omkring ny uddannelse viser, at der er en omfattende automatisering af omtrent alle former for produktion i de danske virksomheder, som er i stadig udvikling – og det stiller krav om kompetenceudvikling blandt medarbejderne. Det er afgørende for virksomhederne, at medarbejderne kan beholde deres arbejde samtidig med, at de følger en uddannelse på et videregående niveau.

I behovsanalysen vurderes det endvidere, at Danmarks samlet set har en automatiseringsgrad på 30 % og dermed er der et stort potentiale for yderligere automatisering af produktionsprocesserne i danske virksomheder. Dette peger i retningen af, at der nationalt er og fortsat vil komme en efterspørgsel efter efteruddannelsesmuligheder inden for automationsområdet.

For at supplere den fælles behovsanalyse med yderligere data omkring behovet for en akademiuddannelse i automation og drift i det for UCN geografisk relevante uddannelsesområde, har UCN i efteråret 2014 foretaget en interviewundersøgelse blandt 14 private virksomheder i Nordjylland. De deltagende virksomheder er:

• Soft & Teknik A/S, Frederikshavn
• Eltechno aps, Aabybro
• Damgaard Automatik a/s, Aabybro
• Nord-Elektric, Brønderslev
• Siemens Wind Power A/S, Aalborg
• KT Elektric A/S, Aalborg og Vangen
• Nordland Automatic a/s, Nørresundby
• TL Byg A/S, El-afdelingen, Aalborg
• Dansk Energirådgivning, Silkeborg, landsdækkende rådgivning
• Deif A/S, Skive
• Bravida, Aalborg
• Systemteknik, Aalborg
• Intego, Aalborg
• Mariendal El-Teknik, Aalborg

Alle de deltagende virksomheder har ansatte, der arbejder inden for de kompetenceområder, som akademiuddannelsen i automation og drift tilbyder efteruddannelser i – og hele 12 ud af de 14 adspurgte virksomheder mener, at de har ansatte for hvem en sådan deltidsuddannelse vil være attraktiv. Alene disse 12 virksomheder skønner, at de på nuværende tidspunkt kan se 52 af deres ansatte som potentielle ansøgere til akademiuddannelsen, hvilket understøtter resultaterne i den fælles behovsanalyse om, at der er et behov for denne type efteruddannelse – og dette også i region Nordjylland.

På nuværende tidspunkt er der ingen deltidsuddannelse på akademiniveau indenfor automation og drift. I Nordjylland udbyder UCN en erhvervsakademiuddannelsen i automationsteknologi, der er en fuldtidsuddannelse, som har et beslægtet fagligt indhold, men også et mere bredt sigte. En akademiuddannelse i automation og drift vil være modulopbygget og kan tilbyde kompetenceudvikling med fokus på specifikke tekniske kompetenceområder indenfor automatiseringseffektivisering, drift og vedligeholdelse, der er målrettet den enkeltes behov.

Målgruppen for akademiuddannelsen i automation og drift er bl.a. automatikfaglærte og akademiuddannelsen kan give disse faglærte mulighed for at få kompetencegivende efteruddannelse på videregående niveau, samtidigt med at de er i arbejde. Netop dét, at akademiuddannelsen kan gennemføres som deltidsuddannelse medfører, at den henvender sig til en bredere målgruppe end erhvervsakademiuddannelsen i automationsteknologi gør. Derfor anskues en akademiuddannelse i automation og drift som en mulighed for at indfange en målgruppe, der med de eksisterende uddannelsesmuligheder ikke blev nået. Derfor skønnes et optag på akademiuddannelsen i automation og drift ikke at påvirke erhvervsakademiuddannelsens optag på uddannelsen i automationsteknologi.

Som mulighed for videre uddannelse vil man med kombinationen af tidligere erhvervserfaring og en gennemført fuld akademiuddannelse have mulighed for at søge om optagelse på en professionsbachelor (top up) i produktudvikling og teknisk integration, hvor der er en studieretning inden for automation.

Rekrutteringsgrundlag
Den største målgruppe for udbuddet forventes som nævnt i ovenstående at være erfarne automatikfaglærte fra industrien, der har behov for at tilegne sig kompetencer på et videregående uddannelsesniveau for at matche arbejdsmarkedets behov samtidig med, at de kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. De automatikfaglærte kan have forskellig uddannelsesbaggrund f.eks. automatikteknikere, elektrikere, mekanikere, smede og andre faglærte med supplerende efteruddannelse i automatik.
Inden for industriens områder er der faglærte, som har givet udtryk for, at de gerne vil læse videre, men en tilværelse på SU ikke er noget for dem. Nogle tilkendegiver også, at de ser deres arbejde som så interessant, at de ikke ønsker at forlade det med henblik på at blive studerende. Derfor er en akademiuddannelse en god uddannelsesmulighed for dem.

Samtidig med at der nationalt såvel som regionalt fra arbejdsgivernes side påpeges et behov for efteruddannelsesmuligheder for faglærte, der arbejder med det tekniske område, så er det også et behov, som regeringen har fokus på. Regeringen og forligspartierne har nemlig med aftalen om Vækstplan DK afsat 1 mia. til at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Midlerne skal frem mod 2020 understøtte, at faglærte kan få videregående efteruddannelse gennem en model, hvor virksomhederne kan samarbejde med deres medarbejdere omkring fleksible efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Midlerne er tiltænkt den private sektor med henblik på at øge aktiviteterne inden for deltidsuddannelserne rettet primært mod brancher med ansatte med en teknisk baggrund. Aktiviteten på efteruddannelsesområdet har inden for dette område været meget begrænset, dels pga. af, at der ikke blandt fx smede, elektrikere, og andre faglærte har været tradition for videreuddannelse, men også pga. et manglende udbud. VEU-midlerne skal understøtte et højere kvalifikationsniveau i arbejdsstyrken og samtidig bidrage til sikre, at højproduktive industrivirksomheder skal fastholdes i Danmark. Som en væsentlig del af VEU-puljen er der desuden tiltænkt at afsætte midler til en informationskampagne, hvis mål er at øge kendskabet til, og gevinsterne ved faglærtes deltagelse i efter- og videreuddannelse.

I udmøntningen af VEU-puljen er der endvidere igangsat et udviklingsprogram, hvori der indgår en kortlægning af behovet for nye uddannelser inden for 4 hovedområder:

- Energi, klima og miljø
- Højteknologisk industriel produktion, fx automatisering, materialeteknologi, vedligehold og produktudvikling
- Procesindustriel produktion
- IT-og softwareudvikling

En Akademiuddannelsen i Automation og drift vil understøtte en forventet stigning af efterspørgslen af teknisk efteruddannelse.

For at konkretisere et nordjysk rekrutteringsgrundlag for udbuddet finder vi i behovsanalysens bilag et estimat fra Dansk Metal i forhold til, hvor stor en andel af de forskellige faggrupper, der vil tage en kompetencegivende efteruddannelse på videregående niveau:

- Automatik & industriteknik, hvor potentielle studerende er estimeret som 2,5 % af de faglærte med denne uddannelsesbaggrund i Nordjylland
- Smede, hvor potentielle studerende er estimeret som 1,5 % af de faglærte med denne uddannelsesbaggrund i Nordjylland
- Mekanikere, som er estimeret som 0,5 % af de faglærte med denne uddannelsesbaggrund i Nordjylland.

Uddannelsesområde Nordjylland Estimeret målgruppe
Automatik og industri 2.936 73
Smede 3.548 53
Mekanikere 3.602 18
I alt 10.085 145

Dette estimat underbygges af erklæringer fra Dansk Metal, Teknisk Landsforbund, Dansk EL-FORBUND samt Dansk Industri, som med erklæringerne understreger den nationale og herunder særligt regionale interesse, de oplever for et nordjysk udbud af akademiuddannelse i automation og drift (se vedhæftede materiale). Endvidere stemmer estimatet godt overens med, hvad interviewundersøgelsen med relevante nordjyske virksomheder har vist, som nævnt i behovsredegørelsen ovenfor.

Forventet optag
Optaget på det regionale udbud i Nordjylland forventes at fordele sig forskelligt over de første år, hvor optaget skønnes at være stigende indtil det stabiliserer sig på et vist niveau. Konkret forventes optaget at fordele sig som følger:

2015: 15
2016: 30
2017: 36

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_AU Automation og drift_UCN.pdf

Samlet godkendelsesbrev
15-021475-12 Godkendelse af AU i Automation og drift til UC Nordjylland 9723835_1_1.pdf