Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Innovation og entreprenørskab - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
30/09-2014 17:28
2014 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2, 7400 Herning

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Innovation og entreprenørskab

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Innovation and Entrepreneurship

Den uddannedes titel på dansk
Professionbachelor i innovation og entrepreneurship

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession degree in Innovation and Entrepreneurship

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Kortere videregående 2-årig erhvervsakademiuddannelse som markedsføringsøkonom, serviceøkonom, multimediedesigner, produktionsteknolog, finansøkonom, autoteknolog, byggetekniker, datamatiker, designteknolog, elinstallatør, handelsøkonom, it- og elektronikteknolog, landbrugsteknolog, logistikøkonom, laborant, procesteknolog og VVS-installatør.
Der kan også ansøges via en realkompetencevurdering for ansøgere med anden videregående uddannelse, voksen uddannelse (VVU) eller diplomuddannelse.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Huddersfield University (Se samarbejdsaftale med Huddersfield University) Der er ligeledes en samarbejdsaftale med KHK i Belgien, som bekræfter udveksling af studerende og undervisere på "Business studies and management Science".
EAMV har endvidere indledt en kontakt til Midlesex University og Bornmouth University, der har tilkendegivet deres interesse for et samarbejde med akademiet.
EAMV forventer også at indgå en samarbejdsaftale med Westminister University. Universitet har et specielt program på Bachelor og kandidatniveau indenfor Enterpreneurship. Akademiet har besøgt Westminister Universitet i efteråret 2012 i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab. I den forbindelse har vi hørt et oplæg fra Dr. Jane Chang, som er ansvarlig for universitets Enterprenørskabsprogram.

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant.

Forslag til censorkorps
PB i innovation og entrepreneurship er allerede tilknyttet censorformandsskabet for de merkantile korte videregående uddannelser samt professionsuddannelser.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Samlet behovsanalyse med støtteerklæringer.pdf

Behov for nyt udbud
De hidtidige beskæftigelsesmæssige erfaringer med Professionsbachelorer i innovation og Entrepreneurship er meget positive. På Erhvervsakademiet i Århus dimitterede der 24 studerende i januar 2014, heraf har de 19 startet egen virksomhed og de fem øvrige er i fast job. Der er altså tale om en beskæftigelsesgrad på 100% og dermed en samfundsmæssig gevinst. Kilde: Foreløbige beskæftigelsestal fra Erhvervsakademiet i Århus.
Denne gevinst kan være ekstra stor når nogle af disse iværksættere efterfølgende ansætter personale, f.eks. ved at tage Professionsbachelorer i praktik.

I vores udbudsområde i Midt og Vestjylland har der altid været en iværksætterånd, og der er et stort behov for kommende iværksættere får mere uddannelse og træning, sådan at flere kommer i gang som selvstændige på et kvalificeret grundlag, og dermed også formår at skabe vækst. Ligeledes har området brug for dimittender der kan være med til at forbedre konkurrence-kraften i eksisterende virksomheder, som må forholde sig til, at konkurrencesituationen er hård og hele tiden kræver nye måder at udvikle sig på.

Maiken Høj Cand. Mag. fra Københavns Universitet har forsket i Hernings DNA i forbindelse med byens 100 års jubilæum i 2013.
Maiken Højs konklusion er at det midtjyske område er noget specielt hvad angår iværksætteri og foretagsomhed.

Høj sammenligner Herning med en prærieby i USA, hvor nøjsomhed, flid og handlekraft altid har været en del af områdets DNA. Det Midt- og Vestjyske område er derfor som skabt til entreprenør og innovationsuddannelser, hvilker yderligere styrker en professionsbachelor i området inden for dette virkefelt. Kilde: Højs kulturanalyse om Hernings DNA, maj 2013.

Herning er i dag Danmarks 12. største by med et indbyggertal på ca. 48.000 mens kommunen tæller ca. 88.000 borgere i 2014. Det er en by i kraftig vækst og hver tredje borger i Herning er under 26 år. Kilde: Danmarks Statistik. Erhvervsakademi MidtVest rekrutterer sine studerende fra et meget stort geografisk område i det Midt- og Vestjyske. Vores studerende kommer primært fra følgende kommuner: Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommune.

EAMV har fået en meget stor opbakning blandt områdets virksomheder. Følgende virksomheder har indsendt støtteerklæringer, hvor de tilkendegiver at de bakker om behovet for en PB i Innovation og Entreprenurship: Bo Concept A/S, Actona Company A/S, Cheminova, MCH og B&O. F.eks. skriver Actona Company fra Holstebro: "Vi har fokus på entreprenørskab og højtuddannet arbejdskraft". I alt har Erhvervsakademi MidtVest modtaget 12 støtteerklæringer fra kommuner, virksomheder, erhvervsråd og innovationshuse. De tilkende alle at der er et behov for denne uddannelse i vores lokalområde. Se endvidere behovsanalysen for yderligere statements vedr. behovet.

I EAMVs rekrutteringsområde udbydes der idag en Business Development Engineer, BDE (diplomingeniør) uddannelse på AU i Herning (Århus Universitet) samt en Cand. Merc. i Marketing og Business Innovation samme sted. Disse 2 uddannelser adskiller sig fra Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship både på niveau og fagligt indhold.

På BDE uddannelsen arbejdes der en del af tiden med tekniske fag som konstruktion og mekanik. Cand. Merc. i Marketing og Business Innovation har mere et ledelsesmæssigt fokus på innovation sammenlignet med PB i innovation og entreprenurship, hvor der et stor fokus på iværksætteri og hvor der bl.a. arbejdes med virksomhedsdrift, projektstyring og vækst, se også behovsanalysen, hvor der er en oversigt over de lokale uddannelsers indhold i entrepreneurship og innovation.

Indholdet i PB i innovation og entrepreneurship er fag som praktisk virksomhedsdrift, den nye virksomhed, vækst og intrapreneurskab. De studerende på uddannelsen vil enten arbejde med start af egen virksomhed eller projektledelse og innovation.

Rekrutteringsgrundlag
Rekrutteringsgrundlaget hænger tæt sammen med optaget på Erhvervsakademi MidtVests (EAMV) 2-årige fuldtidsuddannelser. Det er vores erfaring, at de mere entreprenante studerende findes bredt på alle akademiets uddannelser, dvs. både vores tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser. Det kan f.eks. være serviceøkonom, produktionsteknolog, markedsføringsøkonom, El- og VVS installatør, procesteknologer og multimediedesigner uddannelser. I mindre omfang kan der også være optag fra vores finansøkonomer, datamatikere og laboranter.

Derudover forventes det at vi kan rekruttere dimittender fra TEKO Design og Business (VIA University College) og Erhvervsakademi Dania i Viborg og Silkeborg. Vi har adgangsgivende underdannelser i vores udbudsområde, f.eks. Design Teknolog fra TEKO som i dag skal til Århus for at tage en professionsbachelor i entreprenørskab.

I foråret 2013 oprettede Erhvervsakademi MidtVest et tværgående iværksættervalgfag som vi tilbød alle vores fuldtidsstuderende i Herning. Valgfaget blev en stor succes idet 25 studerende tilmeldte sig dette fag. De kom fra fem forskellige af EAMVs fuldtidsuddannelser. Dette viser en stor interesse blandt vores studerende på erhvervakademi uddannelserne for at videreuddanne sig indenfor innovation og entrepreneurship. I foråret 2014 deltog der 30 studerende på dette valgfag. I 2015 udbyder EAMV valgfaget i både Holstebro og Herning. Her forventer vi at ca. 60 vil melde sig til iværksættervalgfaget udfra forhåndsinteressen. Der er altså tale om en stærkt stigende interesse.

I de sidste 2 år har Erhvervsakademi Midtvest haft mere en 200 ledige igennem AU faget Iværksætteri i praksis som et 6 ugers forløb. Heraf her mere end 25% startet egen virksomhed. En del af disse iværksættere har givet udtryk for at de er interesseret i videregående uddannelse indenfor entreprenørskab og innovation.

Nogle af dem har svært ved at få deres virksomhed til at vokse og vil eventuelt søge ind på den kommende Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship for at få tilsrækkelig med viden til at skabe vækst i deres virksomhed.

Forventet optag
PB i innovation og Entrepreneuship henvender sig til alle entreprenante studerende på vores eksisterende erhvervs-akademiuddannelser. Det er vores erfaring at ca. 10% af de studerende der vælger vores tværgående iværksættervalgfag på EAMV. Vi har erfaring for er at mange af de studerende på erhvervsakademiuddannelser i Herning og Holstebro er entreprenante og ønsker at videreuddanne sig indenfor entreprenørskab. Antallet af dimittender fra Herning og Holstebro har de sidste tre år været:
2012: 222 dimittender
2013: 228 dimittender
2014: 230 dimittender.

Derudover forventer vi, at kunne tiltrække andre studerende fra lokal området. F.eks. fra TEKO da deres studerende idag må tage til Århus for at få en Bachelor i Entrepreneurship.Vi er bekendt med at tidligere EAMV-studerende er rejst til Århus for at tage en professionsbachelor i innovation og entrepreneruship. Alt i alt forventer vi i de første år vi udbyder uddannelsen, et optag på 25-30 studerende pr. år.

Vi ved gennem vores dimmitendkontakt at en del af vores studerende har startet egen virksomhed efter de har forladt EAMV. Ved opfølgnings-samtaler med akademiet har de dog givet udtryk for at de manglede nogle entreprenørmæssige kompetencer på deres eksisterende uddannelse.

I foråret 2014 var der to markedsføringsøkonomstuderende fra EAMV som kvalificerede sig til Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab for videregående uddannelser. Denne konkurrence som hedder Start up Programme arrangeres af Fonden For Entreprenørskab i Børssalen i København. Det er de 10 bedste studentervirksomheder i Danmark der udvælges til denne konkurrence, så EAMV har nogle dygtige og entreprenante studerende. De to markedsføringsøkonomstuderende som dannede virksomheden LUX RTD blev nr. 2 ved DM i Enterprenørskab i deres kategori. Begge studerende har begge været i praktik i egen virksomhed. Denne type studerende vil helt sikkert melde sig til en professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship, hvis muligheden var tilstede på akademiet.

På Erhvervsakademi MidtVest mærker vi klart at interessen for innovation og Entreprenørskab er stærkt stigende.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Det midt- og vestjyske område er præget af små og mellemstore virksomheder hvoraf mange har behov for et løft inden for innovation og vækst, både for at komme igennem ”Finanskrisen” og den hårde konkurrence på markedet og specielt når vi kommer på ”den anden side af finanskrisen”.

Derfor vil EAMV ikke have udfordringer med at tilvejebringe praktikpladser til de studerende.

Der er ligeledes mulighed for at gå i praktik i egen virksomhed. Umiddelbart vurderer vi at en større del af de studerende vil benytte sig at denne mulighed, da mange har et ønske om at starte egen virksomhed, men mulighed for praktik i eksisterende virksomheder vil være realistisk at tilvejebringe for alle. Dette ses bl.a. ud fra den opbakning vi har fra lokalområdets virksomheder f.eks. gennem støtteerklæringer. Antallet af studerende på EAMV som går i praktik i egen virksomhed er stærkt stigende.

Typiske praktikpladser kan være virksomheder der arbejder med produktudvikling, konceptudvikling og innovation. Det kan både være service virksomheder, produktionsvirksomheder og offentlige institutioner.
Det kan også være praktik indenfor projektledelse, tværgående stabsfunktioner mv. De kommende dimittender fra en professionsbachelor i innovation og entrepreneurship vil være velegnede til at gå ind i eksisterende iværksættervirksomheder i området og være med til at generere vækst for virksomheden.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_PBO innovation_EAMV.pdf

Samlet godkendelsesbrev
EA MidtVest - Godkendelse af nyt udbud - PB(O) i Innovation og e 9838660_1_1.pdf