Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Serviceøkonom AK - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
01/10-2014 09:45
2014 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 og det kommende InnoVest, 6900 Skjern

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Serviceøkonom AK

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Graduate in service, Hospitality and Tourism Management

Den uddannedes titel på dansk
Serviceøkonomi inden for service, turisme og hotel

Den uddannedes titel på engelsk
Graduate in service, Hospitality and Tourism Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Følgende uddannelsesmæssige baggrund giver adgang til uddannelsen jævnfør bekendtgø-relse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr. 223 af 11/03/2014 Gældende, samt senere ændringer til forskriften
1. Adgang via gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx, hf):
Specifikke adgangskrav:
 Matematik på C niveau eller Erhvervsøkonomi på C niveau
2. Adgang via erhvervsuddannelse:
 En af følgende uddannelser:
o bager (trin 2)
o detailhandelsuddannelse med specialer
o detailslagter med specialer
o eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)
o gastronom (med specialer)
o generel kontoruddannelse
o handelsuddannelse med specialer
o konditor (trin 2)
o kontoruddannelse med specialer
o receptionist
o tjener (trin 2)

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Akkreditering - Serviceøkonom - Behovsanalyse FINAL.pdf

Behov for nyt udbud
Erhvervslivet i Ringkøbing Skjern kommune er hæmmet i deres vækst og udvikling på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft, specielt inden for servicefagene. Som en af Danmarks største turisme kommuner, er der fra erhvervslivets side eksplicit formuleret et behov for flere medarbejdere med videregående uddannelser som er bosiddende i og har indgående kendskab til lokalområdet. Erhvervslivet udtrykker at der er udbredt mangel på videnspersoner inden for service faget som helhed. Et fag som ikke har en tradition for uddannelse og som i dag er domineret af ufaglærte, faglærte og studerende som aldrig kommer ”længere” end studentereksamen. Brancheforeningen for turismen finder det sværere at gennemføre det overordnede ”turisme kvalitetsløft” der skal til for at sikre et attraktivt Vestjylland, og Danmark økonomi som helhed, en turismebranche som kan vokse. Derudover påpeger branchen det store uforløste potentiale som skal findes i forståelsen og koordineringen af nye helhedsoplevelser. Dette er en problemstilling som kommunen, EAMV og det omkringliggende samfund nu aktivt forsøger at gøre noget ved, da problemet er selvforstærkende og voksende. Sammen ønsker områdets parter at vende udviklingen ved at facilitere udbud af serviceøkonomuddannelsen, til gavn og vækst hos de erhvervsdrivende som arbejder i og omkring service og turisme branchen.

Rekrutteringsgrundlag
Det forventes at der kan rekrutteres unge fra hele vestkysten, fra Vadehavet til Limfjorden, med en dybde der over størstedelen af strækningen dækker mere en halvdelen af Jylland, således at serviceøkonomuddannelsen er en reelt mulighed for unge i hele EAMV’s udbudsområde. Desuden forventes der en mindre men dog målbar tiltrækning på nationalt plan.
Det eksisterende udbud i Holstebro forventes ikke at miste studerende. Tværtimod findes det mere sandsynligt at det store fokus og erhvervslivets ”pull” efter serviceøkonomer i Ringkøbing-Skjern kommune vil forbedre forholdene for uddannelsens kendskab – dimittenders faglige som personlige kompetencer, ry og omdømme.
Ydermere har EAMV generelt ikke oplevet at uddannelser af samme karakter udbudt i nabobyerne Holstebro og Herning har skadet ansøgningskvotienten, tværtimod har det måske netop bevirket en acceleration efterhånden som flere og flere hører om muligheden, eller kender nogen som er, eller skal, starte. Dette uden at reducere beskæftigelsesmulighederne for dimittenderne, da erhvervslivet har behovet.

Forventet optag
Der forventes et årligt optag på 25 studerende og at der på andet år vil optages yderligere 25 studerende på serviceøkonom uddannelse, således det samlede optage fra andet år forventes at være 50 nye studerende om året fremover. De studerende forventes at være jævnt fordelt på uddannelsens specialeretninger.
Der vil naturligvis være et tæt samarbejde mellem serviceøkonom uddannelsen og undervisere fra EAMV i Holstebro, således at uddannelserne vil være tæt koordineret. Det stærke merkantilt faglige miljø sikres blandt andet gennem tæt samarbejdet med undervisere fra EAMV’s merkantile-økonomiske, dialog og samarbejde med lokale, regionale og nationale partere (erhvervsliv og vidensinstitutioner som fx AU, CBS og SDU).

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Der forventes ikke at opstå problemer med praktikpladser til serviceøkonomer, da erhvervslivet allerede har udtrykt et brændende ønsket om at støtte den lokale uddannelsesfacilitet, herunder også med tilbud om praktikpladser til studerende.
Dette skal også ses i lyset af EAMV’s tradition for at have succes på den brede bane med at få studerende ud i praktik. Sidst bør det nævnes at der i et turismeområde som Vestjylland netop er et stort antal små og mellemstore virksomheder som er potentielle praktikpladser for blandt andet serviceøkonomer.
EAMV’s rate for praktik og afsluttende eksamensprojekter i direkte samarbejde med en virksomhed ligger på 96% i 2013.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_Serviceøkonom_EAMV.pdf

Samlet godkendelsesbrev