Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Production Engineering - VIA University College

VIA University College
01/10-2014 09:16
2014 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Horsens

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Production Engineering

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Production Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Bachelor's Degree Programme in Production Engineering

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor's Degree Programme in Production Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Gymnasiale uddannelser giver adgang til udbuddet. Følgende fag skal være bestået med et gennemsnit på minimum 02 efter 7-trinsskalaen (uden oprunding):

• Matematik på A-niveau
• Fysik på B-niveau
• Kemi på C-niveau
• Engelsk på B-niveau

Ansøgere med erhvervsfaglig baggrund får merit for relevant praktisk erfaring og værkstedsfag. Øvrige adgangskrav kan opfyldes gennem supplerende adgangskursus.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
VIA, Teknisk-Merkantil Højskole, har samarbejde med over 100 internationale uddannelses- og videninstitutioner om udveksling af dels studerende, dels undervisere, hvilket omfatter såvel gensidig gæsteundervisning som samarbejde om forsknings- og udviklingsprojekter.

Mange af disse aftaler vedrører uddannelserne Global Business Engineering og Mechanical Engineering. Et udbud af produktionsingeniøruddannelsen vil indgå i det faglige miljø omkring Global Business Engineering og Mechanical Engineering og vil blive tilføjet eksisterende aftaler, hvor det er relevant.

Endvidere vil tre konkrete samarbejder blive undersøgt:
• Samarbejde med FIR - Institute for Industrial Management at the RWTH, Aachen University, Tyskland, som Teknisk-Merkantil Højskole, VIA, har kontakt til via “Ericsson Student Case Competition”. Samarbejdsmuligheder indenfor praktik, studieophold, gæsteforelæsninger
• Samarbejde med Northumbria University (NU), Newcastle, UK. VIA har samarbejdskontakt med NU i forbindelse med udbud af Master of Project Management. Samarbejdsmuligheder inden for distant learning, udveksling og virtuelle projekter
• Samarbejde med Cranfield University (CU), Bedfordshire, UK. VIA har samarbejdskontakt med CU om udveksling. Samarbejdsmuligheder inden for bl.a. Supply Chain Management

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorkorps for Diplomingeniøruddannelserne, Maskinretningen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til ansøgning.pdf

Behov for nyt udbud
Se venligst vedhæftede bilag

Rekrutteringsgrundlag
Udbuddet forventes primært at tiltrække studerende med en gymnasial uddannelsesbaggrund, idet det store flertal af studerende på de eksisterende diplomingeniøruddannelser i VIA kommer med denne baggrund.

Det forventes, at udbuddet vil tiltrække både danske og udenlandske studerende. Danske studerende vil formentlig primært komme fra Jylland i en radius af 50-60 km fra Horsens, idet rekrutteringsmønstret for de øvrige ingeniøruddannelser ved VIA i Horsens ser sådan ud.

Det forventes, at 30-50 % af de studerende vil være fra udlandet, idet udbuddet vil foregå på engelsk i et stærkt internationalt miljø på VIA’s Campus Horsens. Det er erfaringen fra VIA’s engelsksprogede diplomingeniøruddannelser, at omkring 30 % af de udenlandske studerende forbliver i Danmark efter endt uddannelse, men at alt i alt 88 % gerne vil blive, men at nogle har svært ved at få arbejde. Resten forlader Danmark og får evt. arbejde i en dansk virksomhed i deres hjemland. Det er allerede et indsatsområde, at udenlandske studerende vælger at lære dansk i løbet af uddannelsen. De udenlandske studerende vil desuden kunne styrke deres netværk og kompetencer på det danske arbejdsmarked vha. den tætte kontakt, der vil være til relevante danske virksomheder i løbet af studietiden (praktik, cases, evt. mentorforløb). Udenlandske studerende vil desuden kunne udgøre en ressource i danske små og mellemstore virksomheder, der i særlig grad har brug for kontakter i udlandet til at styrke deres eksport.

Udbuddets relation til eksisterende udbud/beslægtede uddannelser
Det forventes ikke, at et udbud i Horsens vil have negativ betydning for optaget på eksisterende udbud af uddannelsen og beslægtede uddannelser af nedenstående årsager:

Et udbud af produktionsingeniøruddannelsen i Horsens vil udfylde et geografisk tomrum i forhold til eksisterende udbud og beslægtede uddannelser (se venligst vedhæftede bilag om behov for udbuddet). Da det som nævnt forventes, at danske studerende på udbuddet i Horsens primært vil komme fra Jylland i en radius af 50-60 km fra Horsens, vil disse studerende formentlig ikke ”gå fra” de øvrige udbud og beslægtede uddannelser. Hvad angår de udenlandske studerende, vil de heller ikke ”gå fra” de eksisterende udbud, da alle eksisterende udbud er dansksprogede. De udenlandske studerende vil sandsynligvis heller ikke ”gå fra” Global Management and Manufacturing-uddannelserne. Det skyldes, at udenlandske studerende, der kommer til VIA i Horsens, hovedsageligt rekrutteres gennem det eksisterende netværk af partnerinstitutioner på stedet. Der rekrutteres altså ikke studerende fra partnerinstitutioner, som SDU og AU Herning måtte have aftaler med. Dertil kommer, at der er væsentlige forskelle i fokus mellem Global Management and Manufacturing- uddannelserne og udbuddet af produktionsingeniøruddannelsen i Horsens. Global Management and Manufacturing-uddannelserne er forretnings- og strategiorienterede og har fokus på ledelse, mens udbuddet af produktionsingeniøruddannelsen i Horsens har et langt mere entydigt ingeniørfagligt fokus.

De eksisterende produktionsingeniøruddannelser og Global Management and Manufacturing-uddannelsen i Odense har oplevet en stigende tilgang de seneste år. Fra 2007 til 2014 er optaget steget fra 21 til 34 studerende på produktionsingeniøruddannelsen i Odense SDU og fra 24 til 42 studerende på produktionsingeniøruddannelsen på DTU. På Global Management and Manufacturing-uddannelserne har der været en samlet stigning fra 32 til 89 studerende i samme periode, dog er optaget for AU Herning lavt, nemlig 21 studerende i 2014 (KOT-tal, www.ufm.dk).

Det må forventes, at tilgangen generelt fortsat vil stige, dels da der bliver et øget behov for produktionsingeniører (se venligst vedhæftede bilag om behov for udbuddet), dels da det er en generel tendens, at flere og flere unge tager en videregående uddannelse. Fra 2006 til 2014 er optaget på de videregående uddannelser øget med 20.935 studerende svarende til en øgning på 48 % (samlet notat – optag 2014, www.ufm.dk).

Udbuddet i Horsens vil have nogle lighedstræk med business-uddannelsen Value Chain Management, som også udbydes af VIA. I den faglige udvikling af udbuddet samt den senere markedsføring vil der blive taget højde for, at udbuddet ikke bliver en konkurrent til business-uddannelsen Value Chain Management. Dette sikres gennem markedsføring og grundig information om uddannelserne bl.a. ved at profilere uddannelsernes forskellighed, herunder at betone det kvantitative og ingeniørfaglige fokus i produktionsingeniøruddannelsen og det business-rettede fokus i Value Chain Management-uddannelsen.

VIA har kontaktet relevante studieledere og studiechefer/-direktører på eksisterende udbud og beslægtede uddannelser for en tilkendegivelse af deres holdning til et udbud af produktionsingeniøruddannelsen i Horsens. DTU Diplom (udbud af produktionsingeniøruddannelse) og SDU (udbud af produktionsingeniøruddannelse og Global Management and Manufacturing) deler opfattelsen af, at der er et stigende behov efter produktionsingeniører. SDU og DTU Diplom mener ikke, at et udbud i Horsens vil få negativ betydning for deres optag. AU Herning (udbud af Global Management and Manufacturing) og SDU mener, at behovet kan dækkes ved de eksisterende udbud og beslægtede uddannelser.

Denne opfattelse deler VIA ikke. En del studerende er ikke mobile og vil derfor ikke tage en uddannelse langt fra deres hjemegn, hvilket rekrutteringsmønstret til de øvrige ingeniøruddannelser i VIA også indikerer. Som nævnt kommer langt de fleste studerende fra området omkring Horsens (radius af 50-60 km fra Horsens). VIA vil derfor kunne rekruttere studerende fra Syd- og særligt Midtjylland til udbuddet, som ellers ikke ville have taget en produktionsingeniør- eller Global Management and Manufacturing-uddannelse. Desuden forventer VIA, jf. ovenfor, at tiltrække udenlandske studerende, som ellers ikke ville have taget en uddannelse inden for produktion i Danmark. Endeligt er det særligt Midt- og Sydjylland, der vil få brug for flere ingeniører med kompetencer inden for produktion, da disse områder står for næsten 50 % af den samlede fremstillingsindustri i Danmark (se venligst vedhæftede bilag om behov for udbuddet). Da der ikke kan forventes en stor tilstrømning til området af færdiguddannede fra de øvrige udbud og beslægtede uddannelser, blot fordi jobmulighederne vil være gode, er der også af denne grund behov for et udbud i Horsens.
Chefkonsulent Rasmus Enemark fra Ingeniørforeningen IDA bekræfter behovet for udbuddet i Østjylland: ”En sådan uddannelse i Horsens er også helt i tråd med vores mærkesager om at styrke anvendelsen af robotteknologi samt sikre produktion og ingeniørarbejdspladser udenfor de større byer. I den forbindelse er det væsentligt, at VIA har et godt netværk blandt produktionsvirksomheder i store dele af Jylland, som tilkendegiver en interesse for uddannelsen” (se venligst bilag 4)

Overbygningsmuligheder til udbuddet
VIA vil gå i dialog om samarbejde med AU Herning, SDU og AAU om relevante overbygningsmuligheder til udbuddet, herunder adgangskrav, til de relevante uddannelser. Der er på nuværende tidspunkt etableret kontakt til SDU, som gerne vil indgå samarbejde om at modtage dimittender fra et produktionsingeniør-udbud i Horsens. Derudover har VIA samarbejdskontakt til Cranfield University Bedfordshire, UK og Northumbria University, Newcastle, UK.

Følgende kandidatuddannelser kan umiddelbart tænkes at være relevante som overbygning:
AU Herning:
Cand.polyt-uddannelsen i Technology Based Business Development

SDU:
Cand.merc.-uddannelsen i Global Logistics and Supply Chain Management

AAU:
Cand.polyt-uddannelsen i Manufacturing Technology
Cand.scient.tech.- uddannelsen i Global Systems Design

Cranfield University Bedfordshire, UK:
Msc in Manufacturing Technology and Management
Msc in Logistics and Supply Chain Management

Northumbria University, Newcastle, UK:
Msc in Project Management

Forventet optag
Der forventes at være ca. 25 ansøgere ved 1. optag, 35 efter 2. optag, 40 efter 3. optag og 60 efter 4. optag og fremad.

Det eksisterende agentnetværk i Teknisk-Merkantil Højskole, VIA, vil blive inddraget i at tiltrække internationale studerende til uddannelsen.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ligesom på de øvrige diplomingeniøruddannelser på VIA University College, er praktik et obligatorisk studieelement på 5. semester.

Med støtte i mange positive udsagn fra aftagere (se venligst bilag 4) samt et forventet øget behov for dimittender særligt i Midt- og Sydjylland, forventes der at være mange muligheder for også at finde praktikplads for produktionsingeniørstuderende.

De studerende understøttes desuden i at finde en praktikplads gennem praktikvejledere og Career Service Center, og der findes lister med navne og kontaktpersoner på op mod 200 virksomheder, hvor studerende fra de øvrige diplomingeniøruddannelser i VIA har været i praktik. Mange af disse vil også være relevante for produktionsingeniørstuderende.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_PB production engineering_VIA.pdf

Samlet godkendelsesbrev