Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor inden for finans - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
04/02-2014 11:57
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania - Hobro

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor inden for finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor´s Degree Programme in Financial Management and Service

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Finans

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Finans Management and Service

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via erhvervsuddannelse:
Finansuddannelse (trin 2)
Kontoruddannelse med specialer
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen
ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilagsoversigt FIBA 2014 2901.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse
Indhold
Behov for nyt udbud 1
Indledning 1
Antal Finansbachelorstuderende 2
Den aktuelle situation i dækningsområdet 6
Rekrutteringsgrundlag 7
Målgruppen og kendetegn 7
Kendetegn 7
Sammenhæng i uddannelsessystemet 8
Videreuddannelse på deltid 8
Forsikring 8
Ejendomshandel 8
Bank 9
Ejendomsadministration 9
Forventet optag 9
Volumen 9
Konsekvenser for andre uddannelser og udbud 9
Erhvervsakademi Dania Hobros studiemiljø 10
Forventede praktikaftaler 10

Behov for nyt udbud
Indledning
Den 1. maj 2013 modtog Erhvervsakademi Dania Hobro afslag på ansøgning om udbud af Professionsba-cheloruddannelse i Hobro. Begrundelsen for afslaget var, at der på daværende tidspunkt ikke forelå til-strækkelig konsolideret viden om arbejdsmarkedet for de nye dimittender fra de eksisterende 4 skoler. I afslaget var det forventet, at denne viden ville foreligge inden for ca. 1 år.
Med baggrund i ovennævnte afslag skal Erhvervsakademi Dania Hobro igen ansøge om at blive prækvali-ficeret til at søge om udbud af Finansbacheloruddannelsen.
Siden afslaget for et år siden, er der sket flere væsentlige ændringer, som vil blive uddybet i ansøgningen; herunder:
• Erhvervsakademi Dania Hobro har indledt et nært samarbejde med ejendomsadministrations-branchen, der har et betydeligt og stigende rekrutteringsbehov. Erhvervsakademi Dania Hobro ønsker med baggrund i dette samarbejde, at opbygge/udvikle kompetencer inden for denne branche, og derigennem blive den bedste uddannelsesinstitution inden for denne niche.
• Optaget på finansbacheloruddannelsen i Århus steg i 2013 med 42% i forhold til 2012. Der synes derfor at været et betydeligt stigende behov for Finansbachelorer i Øst- og Midtjylland, hvilket bekræfter Erhvervsakademi Dania Hobros opfattelse af, at der er efterspørgsel efter uddannelsen i dækningsområdet. Denne opfattelse bakkes også fuldt op af Finanssektorens Arbejdsgiverfor-ening, FA, idet Marianne Dissing, adm. direktør udtaler: (se bilag 11)
”Det nuværende udbud på landsplan kan ikke matche den stigende efterspørgsel. Derfor har flere af FA´s medlemsvirksomheder indenfor både pengeinstitut- samt forsikrings- og pensionsområdet ikke kunnet finde de praktikanter, de har behov for i forbindelse med praktiksøgningsrunden i 2013.
På den baggrund vurderer FA, at der er et regionalt behov for et udbud af Professionsba-cheloruddannelsen i Finans i Hobro, og at dette behov understøttes af en generelt øget rekruttering fra uddannelsen på national plan. ”
• Erhvervsakademi Dania Hobro har gennem en lang årrække haft landets suverænt højeste be-skæftigelsesprocent for Finansøkonomer (se bilag 7). I den seneste statistik var 88% af Finansøko-nomdimittenderne fra Hobro i relevant beskæftigelse mod landsgennemsnittet på 69%. (Aalborg og Århus, som er nærmeste udbydere af finansøkonomuddannelsen, ligger på hhv. 50% og 71%). Årsagen til denne succes findes i, at Erhvervsakademi Dania Hobro siden opstarten af Det Danske Ejendomsakademi i 1996, har opbygget nære relationer til de relevante brancher. Disse relationer vil danne grundlag for at sikre beskæftigelse til finansbacheloren, og det er denne tradition, der videreføres med det nyetablerede samarbejde med ejendomsadministrationsbranchen.


Antal Finansbachelorstuderende
Det samlede optag på Finansbacheloruddannelsen er siden opstarten i 2008 steget med 176%. Fra 2012 til 2013 har optaget stabiliseret sig noget med en stigning på 17%. Århus skiller sig dog ud med en stigning i optaget på 42% i 2013. Århus og Aalborg nærmer sig til sammen et optag på 200 studerende mod kun 114 i hovedstaden. Som anført indledningsvist blev Erhvervsakademi Dania Hobros afslag i 2013 begrundet med usikkerhed omkring behovet for Finansbachelorer. Udviklingen i optaget i Jylland bekræfter, at der er et stort og stigende behov for Finansbachelorer, hvilket bør give grundlag for at fordele udbuddet på endnu en skole i Nord/Østjylland. Se bilag 1 - Antal optagne 2008-2013.
At behovet eksisterer kan kun bekræftes af Henning Stensgaard, HR direktør i Sparekassen Kronjylland, siger: (bilag 13)
”Med henvisning til din mail kan jeg meddele, at Sparekassen er interesseret i at ansætte fi-nansbachelorer, hvilket desværre ikke er lykkes endnu p. g. a. manglende ansøgere.
Det er derfor i Sparekassens store interesse, at der fremadrettet bliver uddannet finansba-chelorer i Hobro, så vores geografiske område kan blive dækket og ansættelser kan finde sted”.

Erhvervsakademi Dania Hobro sigter med udbud af Finansbacheloruddannelsen at dække følgende geo-grafiske områder: Mariagerfjord, Randers, Norddjurs, Viborg, Silkeborg og Skive. Se bilag 2 – Erhvervs-akademi Danias dækningsområde
Følgende sektorer og brancher har behov for Finansbachelorer i dækningsområdet:
• Pengeinstitut
• Ejendomsformidling
• Ejendomsadministration
• Revision
• Realkredit
• Forsikring

Ad. Pengeinstitut
I dækningsområdet er der ca. 180 afdelinger af banker, sparekasser og andelskasser. Blandt disse er der flere selvstændige pengeinstitutter med hovedkontor i dækningsområdet; bl.a.:
• Jyske Bank, Silkeborg
• Danske Andelskassers Bank, Hammershøj
• Sparekassen Kronjylland, Randers
• Østjydsk Bank, Mariager
• Jutlander Bank, Aars
• Salling Bank, Skive
• Langå Sparekasse, Langå
• Sparekassen Balling, Balling

Det anslås skønsmæssigt, at der i dækningsområdet er mindst 3-4.000 ansatte i pengeinstitutsektoren. Gennemsnitsalderen i branchen er ca. 45 år, og ca. 20 % af medarbejderne er over 55 år. Det betyder, at der i fremtiden, på trods af den igangværende konsolidering i branchen, vil være et behov for veluddan-nede unge for at sikre den fortsatte drift. Hvis det nuværende antal medarbejdere skal fastholdes, vil der i løbet af de kommende ca. 15 år være en udskiftning, hvilket vil medføre et årligt behov for medarbejder-tilgang på 200-270 pr. år. Se bilag 3 – Aldersfordeling i Finanssektoren

Branchen har gennem de seneste år haft et markant ønske om at højne medarbejdernes uddannelsesni-veau. I pengeinstitutterne har finansøkonomer mange steder presset finanselever ud. Tillige ses denne udvikling i, at jobs, der for få år siden blev besat af finansøkonomer, i dag er overtaget af finansbachelo-rer. Finanssektorens Arbejdsgiverforening bekræfter dette i en pressemeddelelse i forbindelse med ud-sendelsen Beskæftigelsesundersøgelsen 2013:
”Faldet i beskæftigelsen i pengeinstitutterne hænger bl.a. sammen med virkningerne af finanskri-sen, men skyldes også i meget høj grad, at nogle pengeinstitutter har fusioneret, at filialernes antal er blevet reduceret, ændret adfærd hos kunderne, og indførelse af ny teknologi. Nye forretnings-modeller i pengeinstitutterne og øget digitalisering betyder, at færre medarbejdere med højere kompetencer kan servicere flere kunder end det tidligere har været muligt. Derfor tror jeg også, at vi samlet set vil opleve en faldende beskæftigelse i banker og sparekasser de kommende år. ”

Det højere uddannelsesniveau bekræftes yderligere af FA´s beskæftigelsesundersøgelse fra 2013, hvor udviklingen i uddannelsesniveauet for finansmedarbejdere visualiseres. Se bilag 4 – Uddannelsesniveau i Finanssektoren

Arbejdsstyrken i finanssektoren har de sidste 5 år været jævnt faldende. I forbindelse med personalere-duktionen er det gået hårdt ud over optaget af nye finanselever. I følge FA er optaget af finanselever i perioden fra 2006 til 2013 faldet fra lige godt 800 pr. år til ca. 160 pr. år i 2013. På trods af den faldende arbejdsstyrke i sektoren er behovet for Finansøkonomer og i særdeleshed Finansbachelorer jf. ovenstå-ende stigende.

I den finansielle sektor forventes der fremadrettet fald i ansættelser af finansøkonomer, hvorimod der forventes fremgang i ansættelser af finansbachelorer og akademikere. Se bilag 5 – Forventet ansættelse ift. uddannelsesniveau

Ad ejendomsformidling
I dækningsområdet er der desuden ca. 125 ejendomsmæglervirksomheder. Det anslås skønsmæssigt, at antallet af ansatte i disse forretninger i gennemsnit er 4, hvorfor der samlet anslås at være ca. 500 ud-dannede ejendomsmæglere i dækningsområdet. På den baggrund vurderes det realistisk at forvente, at der er et årligt behov for mindst 50 nye ejendomsmæglere i området.
I ejendomsmæglerbranchen ses også en tendens til højnelse af uddannelsesniveauet. Hvor man tidligere ansatte kontorelever til administrativt arbejde, ansættes i dag et stigende antal finansøkonomer samt finansbachelorer. Endvidere ansættes der i branchen primært uddannede ejendomsmæglere, i modsæt-ning til tidligere, hvor en del af salgskorpset var sælgere eller uuddannede. Finansbachelorer mangler kun et enkelt AU-modul for at have den teoretiske del af ejendomsmægleruddannelsen, hvorimod en finans-økonom mangler 3 AU-moduler.
Det højere uddannelsesniveau i ejendomsmæglerbranchen underbygges desuden af nedenstående tabel. Heri synliggøres det, at antallet af aktive medlemmer i Dansk Ejendomsmæglerforening i perioden fra 2008 til ultimo 2013 er uændret. En forudsætning for at være medlem af DE er at man er uddannet ejen-domsmægler. Se bilag 6 – Medlemsoversigt DE


I samme periode er antallet af kontorelever faldet med 58% (fra 67 elever til 28 elever) jf. Tradium Hobro, som forestår uddannelsen af 80% af kontoreleverne til ejendomsmæglerbranchen. Tendensen er således, at ejendomsmæglerbranchen fastholder ejendomsmægleruddannede medarbejdere, mens øvrige med-arbejdere reduceres.

Erhvervsakademi Dania Hobro har grundet forankringen i Det Danske Ejendomsakademi igennem årene specialiseret sig i boligrådgivning – med særligt fokus på ejendomsmæglerbranchen. Dette synliggøres tillige af, at ca. halvdelen af Erhvervsakademi Dania Hobros dimittender søger denne branche.
At ejendomsmæglerbranchen også er aftager af finansbachelorer kan bekræftes af Poul Erik Bech, som er indehaver af landets største ejendomsmæglerfirma og formand for EDC (se bilag 10)
”Vi vil endvidere gerne stille os til rådighed for såvel finansøkonomstuderende som bachelor-aspiranter. Dette gælder ved virksomhedsbesøg, praktikophold og senere fast ansættelse. ”
Erhvervsakademi Dania Hobro søger ved udbud af Finansbacheloren at bibeholde denne specialisering. Specialiseringen er relevant for ejendomsmæglerbranchen, men tillige i udpræget grad for pengeinstitut-sektoren, hvor rådgivning og kreditgivning i forbindelse med fast ejendom er centralt.
Erhvervsakademi Dania Hobro leverede i 2011 ca. 25 % af de ejendomsmægleruddannede til det danske marked. Erhvervsakademi Dania Hobro har siden år 2000 udbudt Finansøkonomuddannelsen og har i en årrække leveret de bedste beskæftigelsestal for dimitterede Finansøkonomer, set i forhold til de andre udbydere på landsplan. Hobro ligger som tidligere nævnt med en beskæftigelsesprocent på 88 mod et landsgennemsnit på 69 (se bilag 7)

Ad. Ejendomsadministration
Ifølge en pressemeddelelse fra Ejendomsforeningen Danmark fra den 5. juli 2011 forventer branchen, at der frem til år 2018 er behov for 6.000 nye ejendomsadministratorer; i gennemsnit ca. 850 personer pr. år. I løbet af de sidste 10 år er antallet af ansatte i branchen steget med ca. 4.000. Denne udvikling for-ventes at fortsætte fremadrettet. Se bilag 8 – Udvikling i beskæftigelse for Ejendomsadministratorer
Da ca. 2.000 personer samtidig forventes at gå på pension frem til 2018, betyder det, at rekrutteringsbe-hovet er anslået til ca. 6.000 af Ejendomsforeningen Danmark. Se bilag 9 - Aldersfordelingen blandt ejen-domsadministratorer
Erhvervsakademi Dania Hobro har en løbende og tæt dialog med Danske Udlejere. Danske Udlejere er også opmærksomme på de udfordringer, der er fremadrettet med hensyn til rekruttering af kompetente medarbejdere.
I dækningsområdet har Danske Udlejere 591 medlemsvirksomheder, hvortil kommer ca. 100 virksomhe-der i Randers, der ikke er medlemmer i Danske Udlejere. Dvs., at der er ca. 691 virksomheder i dæknings-området inden for branchen. Antallet af ansatte i disse virksomheder er ikke kendt.
Ifølge direktør for Danske Udlejere, Michael Preetzmann, og bestyrelsesformand, Leon Vetter, er det op-fattelsen blandt en del af foreningens medlemmer, at finansbachelorer foretrækkes frem for finansøko-nomer.
Der eksisterer ikke i dag en egentlig officiel ejendomsadministratoruddannelse. Der har tidligere været mulighed for at vælge en ejendomsadministrationsretning på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Men denne mulighed eksisterer ikke i dag. Derfor må den enkelte virksomhed ansætte medarbejdere, der gennem praktisk arbejde og private kurser oplæres til at kunne bestride det komplicerede arbejde som administrator.
Finansøkonomer har alene meget overfladisk kendskab til ejendomsadministrationsbranchen, medens finansbachelorer har mulighed for at vælge fag, der er mere målrettet denne branche. Derfor ser en del administrationsvirksomheder finansbacheloruddannelsen som det bedste grundlag for nye medarbejde-re.
Det kan supplerende oplyses, at Erhvervsakademi Dania Hobro – i samarbejde med både Ejendomsfor-eningen Danmark og Danske Udlejere - arbejder på at få genoplivet ejendomsadministrationslinjen på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, så der kan etableres et mere fuldstændigt (og anerkendt) uddannelsesforløb for ejendomsadministratorer.
Michael Preetzmann, direktør i Danske Udlejere skriver: (se bilag 15)
”Vi kan ikke sætte tal på behovet for uddannede ejendomsadministratorer, men det er et faktum, at leje-lovgivningen til stadighed bliver mere og mere kompliceret, og derfor stilles der større krav til de personer, som arbejder med ejendomsadministration. Endvidere er vi bekendt med, at gennemsnitsalderen for de der i dag er beskæftiget i branchen er relativ høj. ”

Ad. Revision, realkredit og forsikring
Der er i dækningsområdet ca. 170 revisionsvirksomheder, der vurderes at være potentielle aftagere af Finansbachelorer. Et årligt behov på niveau med det, der er estimeret for ejendomsmæglere vurderes realistisk.
Der er 6 afdelinger af realkreditselskaber og 26 forsikringsselskaber eller afdelinger af forsikringsselskaber i dækningsområdet. Det forventes på baggrund af ovenstående, at der er et rekrutteringsbehov i fremti-den på mindst 300-400 medarbejdere pr. år.
Finansbacheloruddannelsen er relevant i Erhvervsakademi Dania Hobros dækningsområde. Dette doku-menteres via tilkendegivelser fra adspurgte aftagervirksomheder. Tilkendegivelserne er afgivet af virk-somheder fra de relevante brancher i dækningsområdet, som der i forvejen samarbejdes med i forbin-delse med praktikophold for Finansøkonomer. Virksomhederne tilkendegiver, at de ønsker at ansæt-te/praktikansætte Finansbachelorer. Tilkendegivelserne synliggøres i bilag 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 – Positive tilkendegivelser.
Den aktuelle situation i dækningsområdet
Det er Mariagerfjord Kommunes mål, at alle unge skal have en uddannelse, da en uddannelse er grund-læggende for, at den enkelte kan udvikle sig, og kommunen har fokus på, at tiltrække både korte og mel-lemlange uddannelsesmuligheder til byen (se bilag 16 og 17).
Erhvervsstrategien i kommunen går også på at tiltrække og fastholde borgere med en videregående ud-dannelse.
At det så også er lykkedes for kommunen viser tallene i en undersøgelse fra Beskæftigelsesråd Nordjyl-land, hvor det kan dokumenteres, at de laveste ledighedsprocenter netop findes blandt de af kommu-nens borgere, der har en mellemlang videregående uddannelse. Målt i forhold til arbejdsstyrken var le-dighedsprocenten i 2010 på 1,5 %.
I samme undersøgelse, som der refereres til ovenfor, konkluderes det også, at kompetencer fra de vide-regående uddannelser vil forlade kommunen i årene fremover, hvorfor det også er vigtigt at der i områ-det uddannes borgere med en videregående uddannelse
Mange kompetencer vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år – afgørende at de erstattes med nye
• 25 pct. af alle beskæftigede med en lang videregående uddannelse er over 55 år og 13 pct. er over 60
• Ca. 23 pct. af alle beskæftigede med en mellemlang videregående uddannelse er over 55 år og det samme gør sig gældende for ca. 21 pct. af de beskæftigede med en kort videregående uddannelse og ca. 22 pct. af de beskæftigede med en erhvervsuddannelse.
• I de kommende år vil der derfor være mange ældre med uddannelse, specialiserede kompetencer og rele-vant erhvervserfaring, der vil trække sig fra arbejdsmarkedet i Mariagerfjord.
• Mariagerfjord kan få en udfordring med at skaffe tilstrækkelig med uddannet arbejdskraft i lyset af den aldersbetingede afgang.

Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender
Rekrutteringsgrundlag
Målgruppen og kendetegn
Målgruppen i dækningsområdet er gymnasialt uddannede, erhvervsuddannede, ledige samt Finansøko-nomer.
Erhvervsakademi Dania Hobro har i 2013 foretaget en behovsanalyse blandt elever i 5 klasser, 2 HHX klas-ser på Aars Handelsgymnasium, 1 HHX klasse på Handelsgymnasium Tradium i Hobro og 1 HHX klasse på Handelsgymnasium Tradium i Randers, 1 STX klasse på Randers Statsskole, i alt 128 elever. Herfra fik vi 118 svar. Denne behovsanalyse giver grundlag for at konkludere, at der er en betydelig interesse for Fi-nansbacheloruddannelsen. 44 % af respondenterne tilkendegav, at de i høj- eller nogen grad finder Fi-nansbacheloruddannelsen i Hobro interessant. (Se Bilag 19 – Interesse for finansbacheloruddannelsen). Undersøgelsen er fortaget i

Kendetegn
For at fastholde unge og ressourcestærke personer i dækningsområdet samt give dem mulighed for at gennemføre videregående uddannelse, er det væsentligt, at der er et udbud af uddannelser at vælge imellem. Andre i målgruppen, som allerede er i området, er kendetegnet ved begrænset mobilitet bl.a. pga. ægtefælle/familie eller kulturel tilknytning. Kan de ikke tage en uddannelse i lokalområdet, er alter-nativet ingen uddannelse.
Det som netop kendetegner Erhvervsakademi Dania Hobro er, at vi altid har haft evnerne til at kunne tiltrække uddannelsesøgende fra yderområder, give dem en uddannelse, hvorefter de vender tilbage til deres hjemegn.
I Knud Nørbo´s anbefaling af en finansbacheloruddannelse lægger han netop vægt på de specielle mulig-heder, vi der besidder (bilag 12)

Vi har i dag et godt samarbejde med Erhvervsakademi Dania om aftag af nyuddannede finansøkono-mer. Vi oplever, at det i høj grad lykkes EA Dania at tiltrække og uddanne personer fra ”geografiske udkantsområder”, der også efterfølgende ønsker at skabe en erhvervsmæssig karriere i samme område. ”

Også Finanssektorens Arbejdsgiverforening har bemærket denne kvalitet hos Erhvervsakademi Dania Hobro, idet Marianne Dissing, adm. direktør i FA, i sin anbefaling (bilag 11) direkte skriver:

”FA kan oplyse, at en række af FA´s medlemmer i regionen oplever, at det har været vanskeligt at til-trække finansbachelorer fra de større byer med tilstrækkelige faglige kompetencer specielt til det midt- og vestjyske område. EA Dania har gode erfaringer til at uddanne til netop denne del af regionen. ”

Sammenhæng i uddannelsessystemet
Som redegjort ovenfor giver finansbachelor målrettet erhvervskompetence og konkurrerer derfor som sådan ikke med universiteternes mere brede økominiske bacheloruddannelser.
Det typiske arbejdsområde jf. ovenstående vil være komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver inden for bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration og revision. Ligeledes vil uddannelsen med en international dimension sikre et karrieremæssigt afsæt, der matcher kravene i en stadig mere globaliseret finansverden.
Uddannelsen som finansbachelor sigter mod opgaver der niveaumæssigt ligge over de opgaver en nyud-dannet finansøkonom vil varetage. En finansøkonom, der ønsker at videreuddanne sig, kan få merit til uddannelsen.
Videreuddannelse på deltid
Efter en gennemført finansbachelor kan man videreuddanne sig inden for den branche, man har speciali-seret sig i. Som finansbachelor har man også adgang til HD 2. del.
Forsikring
Det er også muligt at få dispentation for en betydelig del af uddannelsen til eksamineret assurandør. For at kalde sig eksamineret assurandør mangler 3-4 mundtlige eksamener og/eller 1–3 undervisningsforløb på Forsikringsakademiet (afhængig af, hvad man ønsker at specialisere sig inden for).
Ejendomshandel
Som finansbachelor mangler man akademifaget "omsætning af fast ejendom". Den studerendeskal have mindst 1½ års relevant erhvervserfaring for at læse dette fag (Det normale krav er 2 års erhvervserfaring, men praktikken tæller ½ år).

Efter gennemført uddannelse kan der søges om optagelse i ejendomsmæglerregistret hos Erhvervs- og Byggestyrelsen og medlemskab af DE.
Der er ikke de samme formelle krav til erhvervsmæglere.
Bank
Her bliver man ansat i en bank i et traineeforløb som alle andre nyuddannelse.
Ejendomsadministration
Vælger man at specialisere sig inden for ejendomsadministration vil man fagligt komme igennem et forløb svarende til uddannelsen til ejendomsadministrator - en privat uddannelse udbud af Ejendomsforenin-gen Danmark.

Revision
For at blive registreret revisor skal man tage alle de obligatoriske fag på første år af revisorkandidatud-dannelsen (cand.merc.aud.). Derefter skal man skrive en hovedopgave på ca. 50 sider og bestå eksamen på uddannelsen til registreret revisor. Herefter er der krav om praktisk erfaring og en særlig kvalifikati-onseksamen, som arrangeres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Lang videregående uddannelse på kandidatniveau
Uddannelsen giver adgang til en lang videregående uddannelse. Da uddannelsen er på niveau med en bacheloruddannelse fra et universitet, vil man efterfølgende kunne tage en relevant kandidatuddannelse på et universitet i Danmark eller i udlandet.

Adgang til cand.merc. forudsætter bestemte valgfag på 6. og 7. semester og enkelte studier stiller desu-den krav om suppleringsfag.

Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?
x

Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?
x

Behov for nyt udbud
Indhold
Behov for nyt udbud 1
Indledning 1
Antal Finansbachelorstuderende 2
Den aktuelle situation i dækningsområdet 7
Rekrutteringsgrundlag 7
Målgruppen og kendetegn 7
Kendetegn 8
Sammenhæng i uddannelsessystemet 8
Videreuddannelse på deltid 8
Forsikring 8
Ejendomshandel 9
Bank 9
Ejendomsadministration 9
Forventet optag 9
Volumen 9
Konsekvenser for andre uddannelser og udbud 10
Erhvervsakademi Dania Hobros studiemiljø 10
Forventede praktikaftaler 10

Behov for nyt udbud
Indledning
Den 1. maj 2013 modtog Erhvervsakademi Dania Hobro afslag på ansøgning om udbud af Professionsbacheloruddannelse i Hobro. Begrundelsen for afslaget var, at der på daværende tidspunkt ikke forelå tilstrækkelig konsolideret viden om arbejdsmarkedet for de nye dimittender fra de eksisterende 4 skoler. I afslaget var det forventet, at denne viden ville foreligge inden for ca. 1 år.
Med baggrund i ovennævnte afslag skal Erhvervsakademi Dania Hobro igen ansøge om at blive prækvalificeret til at søge om udbud af Finansbacheloruddannelsen.
Siden afslaget for et år siden, er der sket flere væsentlige ændringer, som vil blive uddybet i ansøgningen; herunder:
• Erhvervsakademi Dania Hobro har indledt et nært samarbejde med ejendomsadministrations-branchen, der har et betydeligt og stigende rekrutteringsbehov. Erhvervsakademi Dania Hobro ønsker med baggrund i dette samarbejde, at opbygge/udvikle kompetencer inden for denne branche, og derigennem blive den bedste uddannelsesinstitution inden for denne niche.
• Optaget på finansbacheloruddannelsen i Århus steg i 2013 med 42% i forhold til 2012. Der synes derfor at været et betydeligt stigende behov for Finansbachelorer i Øst- og Midtjylland, hvilket bekræfter Erhvervsakademi Dania Hobros opfattelse af, at der er efterspørgsel efter uddannelsen i dækningsområdet. Denne opfattelse bakkes også fuldt op af Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA, idet Marianne Dissing, adm. direktør udtaler: (se bilag 11)
”Det nuværende udbud på landsplan kan ikke matche den stigende efterspørgsel. Derfor har flere af FA´s medlemsvirksomheder indenfor både pengeinstitut- samt forsikrings- og pensionsområdet ikke kunnet finde de praktikanter, de har behov for i forbindelse med praktiksøgningsrunden i 2013.
På den baggrund vurderer FA, at der er et regionalt behov for et udbud af Professionsbacheloruddannelsen i Finans i Hobro, og at dette behov understøttes af en generelt øget rekruttering fra uddannelsen på national plan. ”
• Erhvervsakademi Dania Hobro har gennem en lang årrække haft landets suverænt højeste beskæftigelsesprocent for Finansøkonomer (se bilag 7). I den seneste statistik var 88% af Finansøkonomdimittenderne fra Hobro i relevant beskæftigelse mod landsgennemsnittet på 69%. (Aalborg og Århus, som er nærmeste udbydere af finansøkonomuddannelsen, ligger på hhv. 50% og 71%). Årsagen til denne succes findes i, at Erhvervsakademi Dania Hobro siden opstarten af Det Danske Ejendomsakademi i 1996, har opbygget nære relationer til de relevante brancher. Disse relationer vil danne grundlag for at sikre beskæftigelse til finansbacheloren, og det er denne tradition, der videreføres med det nyetablerede samarbejde med ejendomsadministrationsbranchen.


Antal Finansbachelorstuderende
Det samlede optag på Finansbacheloruddannelsen er siden opstarten i 2008 steget med 176%. Fra 2012 til 2013 har optaget stabiliseret sig noget med en stigning på 17%. Århus skiller sig dog ud med en stigning i optaget på 42% i 2013. Århus og Aalborg nærmer sig til sammen et optag på 200 studerende mod kun 114 i hovedstaden. Som anført indledningsvist blev Erhvervsakademi Dania Hobros afslag i 2013 begrundet med usikkerhed omkring behovet for Finansbachelorer. Udviklingen i optaget i Jylland bekræfter, at der er et stort og stigende behov for Finansbachelorer, hvilket bør give grundlag for at fordele udbuddet på endnu en skole i Nord/Østjylland. Se bilag 1 - Antal optagne 2008-2013.
At behovet eksisterer kan kun bekræftes af Henning Stensgaard, HR direktør i Sparekassen Kronjylland, siger: (bilag 13)
”Med henvisning til din mail kan jeg meddele, at Sparekassen er interesseret i at ansætte finansbachelorer, hvilket desværre ikke er lykkes endnu p. g. a. manglende ansøgere.
Det er derfor i Sparekassens store interesse, at der fremadrettet bliver uddannet finansbachelorer i Hobro, så vores geografiske område kan blive dækket og ansættelser kan finde sted”.

Erhvervsakademi Dania Hobro sigter med udbud af Finansbacheloruddannelsen at dække følgende geografiske områder: Mariagerfjord, Randers, Norddjurs, Viborg, Silkeborg og Skive. Se bilag 2 – Erhvervs-akademi Danias dækningsområde
Følgende sektorer og brancher har behov for Finansbachelorer i dækningsområdet:
• Pengeinstitut
• Ejendomsformidling
• Ejendomsadministration
• Revision
• Realkredit
• Forsikring

Ad. Pengeinstitut
I dækningsområdet er der ca. 180 afdelinger af banker, sparekasser og andelskasser. Blandt disse er der flere selvstændige pengeinstitutter med hovedkontor i dækningsområdet; bl.a.:
• Jyske Bank, Silkeborg
• Danske Andelskassers Bank, Hammershøj
• Sparekassen Kronjylland, Randers
• Østjydsk Bank, Mariager
• Jutlander Bank, Aars
• Salling Bank, Skive
• Langå Sparekasse, Langå
• Sparekassen Balling, Balling

Det anslås skønsmæssigt, at der i dækningsområdet er mindst 3-4.000 ansatte i pengeinstitutsektoren. Gennemsnitsalderen i branchen er ca. 45 år, og ca. 20 % af medarbejderne er over 55 år. Det betyder, at der i fremtiden, på trods af den igangværende konsolidering i branchen, vil være et behov for veluddannede unge for at sikre den fortsatte drift. Hvis det nuværende antal medarbejdere skal fastholdes, vil der i løbet af de kommende ca. 15 år være en udskiftning, hvilket vil medføre et årligt behov for medarbejder-tilgang på 200-270 pr. år. Se bilag 3 – Aldersfordeling i Finanssektoren

Branchen har gennem de seneste år haft et markant ønske om at højne medarbejdernes uddannelsesniveau. I pengeinstitutterne har finansøkonomer mange steder presset finanselever ud. Tillige ses denne udvikling i, at jobs, der for få år siden blev besat af finansøkonomer, i dag er overtaget af finansbachelorer. Finanssektorens Arbejdsgiverforening bekræfter dette i en pressemeddelelse i forbindelse med udsendelsen Beskæftigelsesundersøgelsen 2013:
”Faldet i beskæftigelsen i pengeinstitutterne hænger bl.a. sammen med virkningerne af finanskrisen, men skyldes også i meget høj grad, at nogle pengeinstitutter har fusioneret, at filialernes antal er blevet reduceret, ændret adfærd hos kunderne, og indførelse af ny teknologi. Nye forretnings-modeller i pengeinstitutterne og øget digitalisering betyder, at færre medarbejdere med højere kompetencer kan servicere flere kunder end det tidligere har været muligt. Derfor tror jeg også, at vi samlet set vil opleve en faldende beskæftigelse i banker og sparekasser de kommende år. ”

Det højere uddannelsesniveau bekræftes yderligere af FA´s beskæftigelsesundersøgelse fra 2013, hvor udviklingen i uddannelsesniveauet for finansmedarbejdere visualiseres. Se bilag 4 – Uddannelsesniveau i Finanssektoren

Arbejdsstyrken i finanssektoren har de sidste 5 år været jævnt faldende. I forbindelse med personalereduktionen er det gået hårdt ud over optaget af nye finanselever. I følge FA er optaget af finanselever i perioden fra 2006 til 2013 faldet fra lige godt 800 pr. år til ca. 160 pr. år i 2013. På trods af den faldende arbejdsstyrke i sektoren er behovet for Finansøkonomer og i særdeleshed Finansbachelorer jf. ovenstående stigende.

I den finansielle sektor forventes der fremadrettet fald i ansættelser af finansøkonomer, hvorimod der forventes fremgang i ansættelser af finansbachelorer og akademikere. Se bilag 5 – Forventet ansættelse ift. uddannelsesniveau

Ad ejendomsformidling
I dækningsområdet er der desuden ca. 125 ejendomsmæglervirksomheder. Det anslås skønsmæssigt, at antallet af ansatte i disse forretninger i gennemsnit er 4, hvorfor der samlet anslås at være ca. 500 uddannede ejendomsmæglere i dækningsområdet. På den baggrund vurderes det realistisk at forvente, at der er et årligt behov for mindst 50 nye ejendomsmæglere i området.
I ejendomsmæglerbranchen ses også en tendens til højnelse af uddannelsesniveauet. Hvor man tidligere ansatte kontorelever til administrativt arbejde, ansættes i dag et stigende antal finansøkonomer samt finansbachelorer. Endvidere ansættes der i branchen primært uddannede ejendomsmæglere, i modsætning til tidligere, hvor en del af salgskorpset var sælgere eller uuddannede. Finansbachelorer mangler kun et enkelt AU-modul for at have den teoretiske del af ejendomsmægleruddannelsen, hvorimod en finans-økonom mangler 3 AU-moduler.
Det højere uddannelsesniveau i ejendomsmæglerbranchen underbygges desuden af nedenstående tabel. Heri synliggøres det, at antallet af aktive medlemmer i Dansk Ejendomsmæglerforening i perioden fra 2008 til ultimo 2013 er uændret. En forudsætning for at være medlem af DE er at man er uddannet ejendomsmægler. Se bilag 6 – Medlemsoversigt DE


I samme periode er antallet af kontorelever faldet med 58% (fra 67 elever til 28 elever) jf. Tradium Hobro, som forestår uddannelsen af 80% af kontoreleverne til ejendomsmæglerbranchen. Tendensen er således, at ejendomsmæglerbranchen fastholder ejendomsmægleruddannede medarbejdere, mens øvrige med-arbejdere reduceres.

Erhvervsakademi Dania Hobro har grundet forankringen i Det Danske Ejendomsakademi igennem årene specialiseret sig i boligrådgivning – med særligt fokus på ejendomsmæglerbranchen. Dette synliggøres tillige af, at ca. halvdelen af Erhvervsakademi Dania Hobros dimittender søger denne branche.
At ejendomsmæglerbranchen også er aftager af finansbachelorer kan bekræftes af Poul Erik Bech, som er indehaver af landets største ejendomsmæglerfirma og formand for EDC (se bilag 10)
”Vi vil endvidere gerne stille os til rådighed for såvel finansøkonomstuderende som bachelor-aspiranter. Dette gælder ved virksomhedsbesøg, praktikophold og senere fast ansættelse. ”
Erhvervsakademi Dania Hobro søger ved udbud af Finansbacheloren at bibeholde denne specialisering. Specialiseringen er relevant for ejendomsmæglerbranchen, men tillige i udpræget grad for pengeinstitut-sektoren, hvor rådgivning og kreditgivning i forbindelse med fast ejendom er centralt.
Erhvervsakademi Dania Hobro leverede i 2011 ca. 25 % af de ejendomsmægleruddannede til det danske marked. Erhvervsakademi Dania Hobro har siden år 2000 udbudt Finansøkonomuddannelsen og har i en årrække leveret de bedste beskæftigelsestal for dimitterede Finansøkonomer, set i forhold til de andre udbydere på landsplan. Hobro ligger som tidligere nævnt med en beskæftigelsesprocent på 88 mod et landsgennemsnit på 69 (se bilag 7)

Ad. Ejendomsadministration
Ifølge en pressemeddelelse fra Ejendomsforeningen Danmark fra den 5. juli 2011 forventer branchen, at der frem til år 2018 er behov for 6.000 nye ejendomsadministratorer; i gennemsnit ca. 850 personer pr. år. I løbet af de sidste 10 år er antallet af ansatte i branchen steget med ca. 4.000. Denne udvikling forventes at fortsætte fremadrettet. Se bilag 8 – Udvikling i beskæftigelse for Ejendomsadministratorer
Da ca. 2.000 personer samtidig forventes at gå på pension frem til 2018, betyder det, at rekrutteringsbehovet er anslået til ca. 6.000 af Ejendomsforeningen Danmark. Se bilag 9 - Aldersfordelingen blandt ejendomsadministratorer
Erhvervsakademi Dania Hobro har en løbende og tæt dialog med Danske Udlejere. Danske Udlejere er også opmærksomme på de udfordringer, der er fremadrettet med hensyn til rekruttering af kompetente medarbejdere.
I dækningsområdet har Danske Udlejere 591 medlemsvirksomheder, hvortil kommer ca. 100 virksomheder i Randers, der ikke er medlemmer i Danske Udlejere. Dvs., at der er ca. 691 virksomheder i dækningsområdet inden for branchen. Antallet af ansatte i disse virksomheder er ikke kendt.
Ifølge direktør for Danske Udlejere, Michael Preetzmann, og bestyrelsesformand, Leon Vetter, er det opfattelsen blandt en del af foreningens medlemmer, at finansbachelorer foretrækkes frem for finansøkonomer.
Der eksisterer ikke i dag en egentlig officiel ejendomsadministratoruddannelse. Der har tidligere været mulighed for at vælge en ejendomsadministrationsretning på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Men denne mulighed eksisterer ikke i dag. Derfor må den enkelte virksomhed ansætte medarbejdere, der gennem praktisk arbejde og private kurser oplæres til at kunne bestride det komplicerede arbejde som administrator.
Finansøkonomer har alene meget overfladisk kendskab til ejendomsadministrationsbranchen, medens finansbachelorer har mulighed for at vælge fag, der er mere målrettet denne branche. Derfor ser en del administrationsvirksomheder finansbacheloruddannelsen som det bedste grundlag for nye medarbejdere.
Det kan supplerende oplyses, at Erhvervsakademi Dania Hobro – i samarbejde med både Ejendomsforeningen Danmark og Danske Udlejere - arbejder på at få genoplivet ejendomsadministrationslinjen på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, så der kan etableres et mere fuldstændigt (og anerkendt) uddannelsesforløb for ejendomsadministratorer.
Michael Preetzmann, direktør i Danske Udlejere skriver: (se bilag 15)
”Vi kan ikke sætte tal på behovet for uddannede ejendomsadministratorer, men det er et faktum, at leje-lovgivningen til stadighed bliver mere og mere kompliceret, og derfor stilles der større krav til de personer, som arbejder med ejendomsadministration. Endvidere er vi bekendt med, at gennemsnitsalderen for de der i dag er beskæftiget i branchen er relativ høj. ”

Ad. Revision, realkredit og forsikring
Der er i dækningsområdet ca. 170 revisionsvirksomheder, der vurderes at være potentielle aftagere af Finansbachelorer. Et årligt behov på niveau med det, der er estimeret for ejendomsmæglere vurderes realistisk.
Der er 6 afdelinger af realkreditselskaber og 26 forsikringsselskaber eller afdelinger af forsikringsselskaber i dækningsområdet. Det forventes på baggrund af ovenstående, at der er et rekrutteringsbehov i fremtiden på mindst 300-400 medarbejdere pr. år.
Finansbacheloruddannelsen er relevant i Erhvervsakademi Dania Hobros dækningsområde. Dette dokumenteres via tilkendegivelser fra adspurgte aftagervirksomheder. Tilkendegivelserne er afgivet af virksomheder fra de relevante brancher i dækningsområdet, som der i forvejen samarbejdes med i forbindelse med praktikophold for Finansøkonomer. Virksomhederne tilkendegiver, at de ønsker at ansætte/praktikansætte Finansbachelorer. Tilkendegivelserne synliggøres i bilag 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 – Positive tilkendegivelser.
Den aktuelle situation i dækningsområdet
Det er Mariagerfjord Kommunes mål, at alle unge skal have en uddannelse, da en uddannelse er grundlæggende for, at den enkelte kan udvikle sig, og kommunen har fokus på, at tiltrække både korte og mellemlange uddannelsesmuligheder til byen (se bilag 16 og 17).
Erhvervsstrategien i kommunen går også på at tiltrække og fastholde borgere med en videregående uddannelse.
At det så også er lykkedes for kommunen viser tallene i en undersøgelse fra Beskæftigelsesråd Nordjylland, hvor det kan dokumenteres, at de laveste ledighedsprocenter netop findes blandt de af kommunens borgere, der har en mellemlang videregående uddannelse. Målt i forhold til arbejdsstyrken var ledighedsprocenten i 2010 på 1,5 %.
I samme undersøgelse, som der refereres til ovenfor, konkluderes det også, at kompetencer fra de videregående uddannelser vil forlade kommunen i årene fremover, hvorfor det også er vigtigt at der i området uddannes borgere med en videregående uddannelse
Mange kompetencer vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år – afgørende at de erstattes med nye
• 25 pct. af alle beskæftigede med en lang videregående uddannelse er over 55 år og 13 pct. er over 60
• Ca. 23 pct. af alle beskæftigede med en mellemlang videregående uddannelse er over 55 år og det samme gør sig gældende for ca. 21 pct. af de beskæftigede med en kort videregående uddannelse og ca. 22 pct. af de beskæftigede med en erhvervsuddannelse.
• I de kommende år vil der derfor være mange ældre med uddannelse, specialiserede kompetencer og relevant erhvervserfaring, der vil trække sig fra arbejdsmarkedet i Mariagerfjord.
• Mariagerfjord kan få en udfordring med at skaffe tilstrækkelig med uddannet arbejdskraft i lyset af den aldersbetingede afgang.

Rekrutteringsgrundlag
Rekrutteringsgrundlag
Målgruppen og kendetegn
Målgruppen i dækningsområdet er gymnasialt uddannede, erhvervsuddannede, ledige samt Finansøkonomer.
Erhvervsakademi Dania Hobro har i 2013 foretaget en behovsanalyse blandt elever i 5 klasser, 2 HHX klasser på Aars Handelsgymnasium, 1 HHX klasse på Handelsgymnasium Tradium i Hobro og 1 HHX klasse på Handelsgymnasium Tradium i Randers, 1 STX klasse på Randers Statsskole, i alt 128 elever. Herfra fik vi 118 svar. Denne behovsanalyse giver grundlag for at konkludere, at der er en betydelig interesse for Finansbacheloruddannelsen. 44 % af respondenterne tilkendegav, at de i høj- eller nogen grad finder Finansbacheloruddannelsen i Hobro interessant. (Se Bilag 19 – Interesse for finansbacheloruddannelsen). Undersøgelsen er fortaget i

Kendetegn
For at fastholde unge og ressourcestærke personer i dækningsområdet samt give dem mulighed for at gennemføre videregående uddannelse, er det væsentligt, at der er et udbud af uddannelser at vælge imellem. Andre i målgruppen, som allerede er i området, er kendetegnet ved begrænset mobilitet bl.a. pga. ægtefælle/familie eller kulturel tilknytning. Kan de ikke tage en uddannelse i lokalområdet, er alternativet ingen uddannelse.
Det som netop kendetegner Erhvervsakademi Dania Hobro er, at vi altid har haft evnerne til at kunne tiltrække uddannelsesøgende fra yderområder, give dem en uddannelse, hvorefter de vender tilbage til deres hjemegn.
I Knud Nørbo´s anbefaling af en finansbacheloruddannelse lægger han netop vægt på de specielle muligheder, vi der besidder (bilag 12)

Vi har i dag et godt samarbejde med Erhvervsakademi Dania om aftag af nyuddannede finansøkonomer. Vi oplever, at det i høj grad lykkes EA Dania at tiltrække og uddanne personer fra ”geografiske udkantsområder”, der også efterfølgende ønsker at skabe en erhvervsmæssig karriere i samme område. ”

Også Finanssektorens Arbejdsgiverforening har bemærket denne kvalitet hos Erhvervsakademi Dania Hobro, idet Marianne Dissing, adm. direktør i FA, i sin anbefaling (bilag 11) direkte skriver:

”FA kan oplyse, at en række af FA´s medlemmer i regionen oplever, at det har været vanskeligt at tiltrække finansbachelorer fra de større byer med tilstrækkelige faglige kompetencer specielt til det midt- og vestjyske område. EA Dania har gode erfaringer til at uddanne til netop denne del af regionen. ”

Sammenhæng i uddannelsessystemet
Som redegjort ovenfor giver finansbachelor målrettet erhvervskompetence og konkurrerer derfor som sådan ikke med universiteternes mere brede økominiske bacheloruddannelser.
Det typiske arbejdsområde jf. ovenstående vil være komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver inden for bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration og revision. Ligeledes vil uddannelsen med en international dimension sikre et karrieremæssigt afsæt, der matcher kravene i en stadig mere globaliseret finansverden.
Uddannelsen som finansbachelor sigter mod opgaver der niveaumæssigt ligge over de opgaver en nyuddannet finansøkonom vil varetage. En finansøkonom, der ønsker at videreuddanne sig, kan få merit til uddannelsen.
Videreuddannelse på deltid
Efter en gennemført finansbachelor kan man videreuddanne sig inden for den branche, man har specialiseret sig i. Som finansbachelor har man også adgang til HD 2. del.
Forsikring
Det er også muligt at få dispensation for en betydelig del af uddannelsen til eksamineret assurandør. For at kalde sig eksamineret assurandør mangler 3-4 mundtlige eksamener og/eller 1–3 undervisningsforløb på Forsikringsakademiet (afhængig af, hvad man ønsker at specialisere sig inden for).
Ejendomshandel
Som finansbachelor mangler man akademifaget "omsætning af fast ejendom". Den studerende skal have mindst 1½ års relevant erhvervserfaring for at læse dette fag (Det normale krav er 2 års erhvervserfaring, men praktikken tæller ½ år).

Efter gennemført uddannelse kan der søges om optagelse i ejendomsmæglerregistret hos Erhvervs- og Byggestyrelsen og medlemskab af DE.
Der er ikke de samme formelle krav til erhvervsmæglere.
Bank
Her bliver man ansat i en bank i et traineeforløb som alle andre nyuddannede.
Ejendomsadministration
Vælger man at specialisere sig inden for ejendomsadministration vil man fagligt komme igennem et forløb svarende til uddannelsen til ejendomsadministrator - en privat uddannelse udbud af Ejendomsforeningen Danmark.

Revision
For at blive registreret revisor skal man tage alle de obligatoriske fag på første år af revisorkandidatuddannelsen (cand.merc.aud.). Derefter skal man skrive en hovedopgave på ca. 50 sider og bestå eksamen på uddannelsen til registreret revisor. Herefter er der krav om praktisk erfaring og en særlig kvalifikationseksamen, som arrangeres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Lang videregående uddannelse på kandidatniveau
Uddannelsen giver adgang til en lang videregående uddannelse. Da uddannelsen er på niveau med en bacheloruddannelse fra et universitet, vil man efterfølgende kunne tage en relevant kandidatuddannelse på et universitet i Danmark eller i udlandet.

Adgang til cand.merc. forudsætter bestemte valgfag på 6. og 7. semester og enkelte studier stiller desuden krav om suppleringsfag.

Forventet optag
Forventet optag
Volumen
På baggrund af denne interesseundersøgelse, vi foretog blandt potentielle studerende i dækningsområdet, vurderes følgende volumen på 1. semester:

1. År: 25 studerende
2. År: 30 studerende
3. År: 40 studerende

Konsekvenser for andre uddannelser og udbud

Finansbacheloruddannelsens meritmuligheder sandsynliggør herudover løbende optag fra Finansøkonomstudiet. Estimeret antal meritoverførte på 4.- og 5. semester er 20-30 studerende. Derfor er der grundlag for at påbegynde 4.- og 5. semester sideløbende med 1. semester.

Behovsanalysen blandt nuværende Finansøkonomstuderende i Hobro viser, at 62 % af de adspurgte havde valgt Finansbacheloruddannelsen i Hobro, såfremt dette havde været muligt ved studiestart. Blot 7 % tilkendegav, at de med sikkerhed ikke ville have valgt Finansbacheloruddannelsen frem for Finansøkonomuddannelsen. Samme analyse synliggjorde, at hele 62 % af de nuværende Finansøkonomstuderende er interesserede i at fortsætte studiet på Finansbacheloruddannelsen med merit. (Bilag 20 – Interesse for finansbacheloruddannelsen blandt nuværende finansøkonomstuderende)

Erhvervsakademi Dania Hobros studiemiljø
Tilføjelsen af endnu en uddannelse vil endvidere booste det sociale og det faglige studiemiljø, idet der ofte er en sammenhæng imellem antal studerende og et godt studiemiljø. Dette vil underbygge den tætte kontakt, der i dag er med de studerende, og det vil også i fremtiden være et fokus område. Flere uddannelser øger muligheden for etablering af et spændende tværfagligt studiemiljø.
Studiemiljøet er uformelt og med fokus på høj faglighed og tæt kontakt til erhvervslivet.
I Hobro har vi ud over finansøkonomuddannelsen også handelsøkonom med speciale i internationalt indkøb og logistikøkonom.

Underviserkompetencer har vi i huset, og vi vil kunne dække behovet med undtagelse af området omkring ejendomsadministration. Inden for ejendomsadministration, har dog en aftale med en ekstern underviser, som både har undervisererfaring og de faglige kompetencer inden for administration. Vedkommende har tidligere været ansat i huset og har udtrykt ønsker om at komme tilbage igen.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Forventede praktikaftaler
Ved henvendelse til en række virksomheder, som typisk er aftagere af finansbachelorer, inden for følgende sektorer og brancher:

• Pengeinstitut
• Ejendomsformidling
• Ejendomsadministration
• Revision
• Realkredit

har vi 78 virksomhedstilkendegivelser, om mulighed for praktik plads og efterfølgende trainee forløb.
Alene har disse 78 virksomheder over 800 medarbejdere.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_Dania_PB Finans.pdf

Samlet godkendelsesbrev