Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Uddannelsen til professionsbachelor i international handel og markedsføring - Erhvervsakademi Lillebælt

Erhvervsakademi Lillebælt
03/02-2014 11:06
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 19 A-D, 7100 Vejle

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Uddannelsen til professionsbachelor i international handel og markedsføring

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in International Sales and Marketing

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of International Sales and Marketing

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Ansøgeren skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:
Markedsføringsøkonom, Handelsøkonom, Finansøkonom, Logistikøkonom, Serviceøkonom eller lignende

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
IBCM i Kosovo, joint degree
Double degree samarbejde med Fontys University of Applied Sciences i Holland

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 - 9000 Aalborg - 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag vedr behovsredegørelsen EAL.pdf

Behov for nyt udbud
En dublering af udbud af uddannelsen til professions-bachelor i international handel og markedsføring på Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle vil imødekomme et stort behov for uddannelsen både blandt erhvervsakade-mistuderende og blandt potentielle aftagere og praktiksteder i det lokale og regionale erhvervsliv.

DER ER STUDERENDE TIL UDDANNELSEN:
På grund af jul, eksamen mv. har der ikke været mulighed for at gennemføre en forespørgsel på samtlige hold af de relevante erhvervsakademiuddannelser i Vejle, hvorfra studerende forventes rekrutteret. Men blandt de fremmødte på tre ud af seks mulige hold, hvor der er blevet spurgt til ønsker om videre uddannelse, fordeler svarene sig således:

Logistikøkonomuddannelsen: et hold på første semester: 19 fremmødte/16 overvejer vide-re uddannelse/11 vil overveje PBA International Handel og Markedsføring, såfremt den bliver udbudt i Vejle.

Serviceøkonomuddannelsen: et hold på første semester: 22 fremmødte/14 overvejer videre uddannelse/6 vil overveje PBA International Handel og Markedsføring, såfremt den bliver udbudt i Vejle.

Serviceøkonomuddannelsen: Et hold på tredje semester: 6 fremmødte/6 overvejer videre uddannelse/2 vil overveje PBA
International Handel og Markedsføring, såfremt den bliver udbudt i Vejle.

Sammenlagt fra de tre adspurgte hold vil 19 studerende således overveje PBA International Handel og Markedsføring, såfremt den bliver udbudt i Vejle. Hertil kommer studerende fra øvrige hold, samt studerende fra markedsøkonom og evt. andre studier i Odense, som af geografiske hensyn vil vælge at læse PBA International Handel og Markedsføring i Vejle fremfor i Odense.
Endelig kan der i et vist omfang forventes studerende fra nabo-akademiernes markedsføringsøkonomuddannelser, samt søgning fra uddannede der allerede er i erhverv. Efter godkendelse af udbuddet kan uddannelsen markedsføres, og med den forhåndsinteresse, der allerede nu er blandt de erhvervsakademistuderende, forventes ingen problemer med at kunne skaffe det nødvendige antal PBA studerende til at kunne oprette et hold om året.

DER ER AFTAGERE TIL DIMITTENDER:
For at undersøge behovet for ansatte med PBA International Handel og Markedsføring som uddannelsesmæssig baggrund har
Erhvervsakademiet Lillebælt oplistet 135 eksportvirksom-heder, som ganske vist næppe fuldtud dækker antallet af
eksportvirksomheder i Vejle og nærmeste omegn, men giver et indtryk af eksporterhvervets størrelse i forhold til det årlige antal dimittender. Af disse 135 virksomheder er der oplysninger om antallet af ansatte på 53 virksomheder, hvilket i alt udgør 2813 ansatte. På den baggrund estimeres det samlede antal ansatte i de 135 virksomheder at være på over 7.000. Alene i Vejle og omegn er der således et betydeligt antal virksomheder, som uddannelsen retter sig mod, og disse virksomheder har tilsammen et
betragteligt antal ansatte.

Erhvervsakademiet Lillebælt har endvidere kontaktet en række eksportvirksomheder og spurgt om støtteerklæringer til etablering af et udbud af uddannelsen i Vejle. Vejle Kommune samt indtil videre 17 virksomheder har fremsendt støtteerklæringer på baggrund af forespørgslen (se Bilag vedr. behovsredegørelsen EAL.pdf). Tilsvarende har indtil videre i alt 10 virksomheder besvaret et spørgeskema fra Erhvervsakademiet Lillebælt, i hvilket de tilkendegiver behov for udbud af uddannelsen i Vejle (Heraf 1 virksomhed= Meget stort behov og 4 virksomheder = stort behov). Syv af disse virksomheder forventer endvidere at kunne tage mellem 1 og 5 praktikanter. (Se Bilag. Vedr. behovsredegørelsen EAL.pdf.)

I forbindelse med en revidering af Logistikøkonom-uddannelsen for får år siden blev der foretaget kvalita-tive interviews med repræsentanter for Coloplast, Arriva, Straten Nordic, Lego, Hamann AS, Capetronic, Mærsk, Exide AS, EAT Spedition. Konkluderende efterspurgte disse virksomheder bl.a.
• Global forståelse.
• Indsigt i kulturer og international økonomi
• Gode kommunikations- og præsentationsevner
• Økonomistyring
• Virksomhedsforståelse: Organisation og forret- ningsprocesser

På den baggrund forventes ikke mindst de dimittender, der tager Pba i International Handel og Markedsføring efter en afsluttet logistikøkonomuddannelse, at blive efterspurgte, da disse netop vil få de kompetencer, som efterspørges af de interviewede virksomheder.

Rekrutteringsgrundlag
SAMMENHÆNG:
Som det fremgår af ovenstående, tyder alt på, at der alene fra Erhvervsakademiet Lillebælts eksisterende uddannelser er studerende til et udbud af PBA International Handel og Markedsføring i Vejle. PBA International Handel og Markedsføring tænkes i Vejle udbudt med en særlig eksporttoning ved hjælp af valgfagene, som
bl.a. målrettes international handel (hele værdikæden), samt cand. merc. kvalificeringsfag. Herved adskiller uddannelsen sig fra uddannelserne i Kolding og Horsens. Ligeledes vil øget fokus på markedsføring og økonomi i forhold til logistik og organisation sikre adgang til cand. merc. uddannelsen. Uddannelsen tænkes at være et merkantilt tilbud til Logistikøkonomer, samt til studerende på de merkantile erhvervsakademiuddannelser i Vejle, som i Vejle alene har PBA i Innovation og Entrepreneurship som videre uddannelsesmulighed. For mange merkantile erhvervsakademistuderende, som ikke har en karriere som selvstændige erhvervsdrivende som perspektiv, opleves PBA i Innovation og Entrepreneurship ikke som attraktiv, dels på grund af dens mere udefinerede karriereperspektiv og dels på grund af dens mere studenterdefinerede uddannelsesform. Tilsvarende vil studerende med en erhvervsakademiuddannelse som logistikøkonom ved fortsættelse på PBA International Handel og Markedsføring kunne få suppleret deres eksisterende kompetencer med en forretningsvinkel, frem for at få uddybet deres optimeringsvinkel ved
fortsættelse på et ingeniørstudium. Netop forretnings-vinklen efterspørges af erhvervslivet i forbindelse med logistikopgaver.

Efter dimission som Pba International Handel og Markedsføring kan dimittender videreuddanne sig på SDU, se bilaget for optagelseskrav. PBA International Handel og Markedsføring bliver således det ”missing link”, der skaber et sammenhængende uddannelsessystem for logistikøkonom og merkantile erhvervsakademiuddannelser i Vejle. Der er udviklet et specialmodul, og der udvikles valgfag til logistikuddannelsen, som sikrer, at den studerende får mulighed for at kvalificere sig til at søge optagelse på cand. merc. uddannelsen på SDU efter endt PBA studium.

KONSEKVENSER FOR ANDRE UDDANNELSER OG UDBUD:
Med den særlige eksporttoning ved hjælp af valgfagene, som bl.a. målrettes international handel, adskiller uddannelsen sig fra PBA i International Handel og Markedsføringsuddannelserne i Kolding og Horsens. Uddannelsen forventes at kunne rekruttere langt de fleste studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælts egne erhvervsakademiuddannelser, herunder logistikøkonom-uddannelsen, hvis studerende ikke umiddelbart passer ind på uddannelserne i Kolding og Horsens pga disse
uddannelsers manglende eksporttoning. Et udbud af PBA International Handel og Markedsføring i Vejle forventes derfor kun i meget begrænset omfang at påvirke søgningen til uddannelsen på naboerhvervsakademierne. Udbuddet i Vejle forventes således navnlig at blive et tilbud til studerende, som i dag har vanskeligt ved at se sig selv i det lokale udbud af eksisterende uddannelser.

Forventet optag
Der forventes et årligt optag på 35 studerende.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Erhvervsakademiet Lillebælt har generelt meget få problemer med at skaffe praktikpladser til studerende, og med de mange
eksportvirksomheder i og omkring Vejle forventes slet ingen problemer med at skaffe praktikpladser til studerende på PBA
International Handel og Markedsføring. I forbindelse med ovennævnte forespørgsel til virksomheder har syv af disse
virksomheder allerede meddelt, at de forventer hver at kunne tage mellem en og fem praktikanter.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EAL_PBO International handel.pdf

Samlet godkendelsesbrev