Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Energiteknologi - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
03/02-2014 10:15
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Aarhus

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Energiteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Energy Technology

Den uddannedes titel på dansk
Energiteknolog AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Energy Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
En af følgende uddannelser skal være bestået for at søge om optagelse:
•Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux - alle med fysik C og matematik C
•Elektriker med specialerne: bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik
•Automatik- og procesuddannelsen (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, murer (trin 2), procesoperatør (trin 2), smedeuddannelsen (med specialer), snedker (med specialer), træfagenes byggeuddannelse, VVS-uddannelsen
•Anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik C

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Det eksisterende for engergiteknolog (AK)

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag_nyt udbud_energiteknolog.pdf

Behov for nyt udbud
Erhvervsakademi Aarhus udbud af energiteknolog vil dække det geografiske dækningsområde for Erhvervsakademi Aarhus. Ifølge vedtægterne for Erhvervsakademi Aarhus er det Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune og Samsø Kommune.

Jf. bekendtgørelsens § 1 er formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for energiteknologi er at kvalificere den uddannede til at varetage opgaver på tværs af faggrænser inden for el- og vvs-området, energioptimere bygningstekniske installationer, proces- og produktionsanlæg samt alternative og nye energiformer..

Typer af brancher/virksomheder der relevante som aftagere af energiteknologer samt arbejdsopgaver:
Energiteknologer vil typisk finde ansættelse i forsyningsvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, installationsbranchen og i tekniske forvaltninger inden for stat og kommune. De vil arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med bygningsinstallationer eller procesanlæg. Indenfor stat og kommune vil det være job som energirådgiver inden for kommunale og statslige områder, som beskæftiger sig med tekniske installationer
Uddannelsen kvalificerer til at varetage tekniske rådgivningsopgaver inden for industriprocesser og bygningers tekniske installationer på tværs af el- og vvs-området.

I forbindelse med akkrediteringen af erhvervsakademiuddannelsen indenfor energiteknologi i 2009 og akademiuddannelse i energiteknologi så sent som i 2013 er der blevet påvist et behov på landsplan.

Med regeringspartierne og forligspartnernes energiaftale i 2012 opstilles ambitiøse mål for Danmark, og overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Temaerne i
energiaftalen er:
• Et energieffektivt samfund med mindre energispild
• En grøn og bæredygtig energiforsyning baseret på vedvarende energi
• Smarte elnet
• Transport
• Øvrige initiativer

Udover at der fastlægges mål om at udbygge energiforsyningen fra vedvarende energikilder, anlægges der omfangsrige initiativer for støtte til energirenovering i eksisterende boliger og virksomheder. Virksomheder vil på den baggrund have øget økonomisk kapacitet qua puljer til at omlægge energien og med energirenovering af bygnings-massen, og dermed er behovet for en veluddannet arbejdsstyrke inden for energiområdet øget.

Derudover har region Midtjylland ligeledes formuleret deres energiplan i Perspektivplan for 50 % vedvarende energi i Region Midtjylland i 2025. Kan læse her: http://www.regionmidtjylland.dk/files/Regional%20udvikling/Vækstforum/Projekter/5.5%20Energi%20og%20miljø/Ny%20hjemmeside/Perspektivplan/Energiperspektivplan%20for%2050%20procent%20VE%20i%20Region%20Midtjylland.pdf - hvilket helt er i tråd med de landsdækkende tiltag og dermed behovet for kvalificeret arbejdskraft indenfor energiteknologi.

Vi har været i dialog med 16 potentielle aftagere af energiteknologer i vores dækningsområde, se en oversigt over virksomhederne samt hovedresultater i bilag 1. Vi har i dialogen udover naturlig faglig dialog haft en fast spørgeguide, således vi har fået afdækket nogle interessante spørgsmål omkring behovet for energiteknologen på arbejdsmarkedet samt interesse i et fremadrettet samarbejde med os som udbyder af uddannelsen. Uddannelsen er ikke så kendt i det geografiske område endnu.


Vi har spurgt ind til de konkrete kompetence, der er i energiteknologuddannelsen; og virksomhederne har svaret på, hvorvidt de har brug for dem i fremtiden:

- 62% vurderer at, de har behov for medarbejdere på erhvervsakademiuddannelsesniveauet med kompetencer indenfor Bygningskompleksets energi
- 62% vurderer at, de har behov for medarbejdere på erhvervsakademiuddannelsesniveauet med kompetencer indenfor Energiforsyning og omsætning
- 62% vurderer at, de har behov for medarbejdere på erhvervsakademiuddannelsesniveauet med kompetencer indenfor Energirigtige processer
- 85% vurderer at, de har behov for medarbejdere på erhvervsakademiuddannelsesniveauet med kompetencer indenfor Innovation
- 92% vurderer at, de har behov for medarbejdere på erhvervsakademiuddannelsesniveauet med kompetencer indenfor Forretningsforståelse og projektforståelse
- 100% vurderer at, de har behov for medarbejdere på erhvervsakademiuddannelsesniveauet med kompetencer indenfor Projektledelse

77% vil tage praktikanter

Udover vores egen dialog med aftagere i vores dækningsområder har vi gennemgået relevante analyser omkring arbejdsmarkedet indenfor de relevante brancher, hvor vi får bekræftet vores tese om en stigning i efterspørgslen efter energiteknologer i vores dækningsområde; selv om beskæftigelsen i industrien er faldet, er der et stigende behov efter flere med en kortere og mellemlang praksisnær videregående uddannelse, bla. i fremtidens kompetencebehov, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland af Teknologisk institut (www.fremtidenskompetencebehov.dk. ’Fremtidens Kompetencebehov’ giver overblik over den nuværende og fremtidige efterspørgsel på kompetencer i erhvervslivet.

Her fremhæver de blandt andet, at Energioptimerende anlæg – øget kendskab til lovgivning , Skal kunne rådgive kunder om samlet systemleverance. Desuden er energibesparelse blevet nøgleordet i på elektrikerområdet over de senere år, og det forventes også i fremtiden at være vigtigt. Det drejer sig om viden inden for belysning, solpaneler mv. (side 9). Der stilles fremover stigende krav til energioptimerende installationer i byggerier. Markedet vil derfor mere eller mindre blive tvunget til at anvende intelligente styringsanlæg (IBI).


Desuden indikerer ’Fremtidens kompetencebehov’ (Side 247), at der bliver mangel på uddannet arbejdskraft frem mod 2020. ’Når vi er kommet helt fri af den økonomiske krise, vil mangel på arbejdskraft begynde at melde sig. Denne fremskrivning, som baserer sig på de seneste knap 20 års historiske udvikling, viser, at der vil være et overudbud af ikke-uddannet arbejdskraft i 2020 og en kraftig mangel på faglærte og personer med en videregående uddannelse. Manglen vil især være stor inden for de korte og mellemlange videregående uddannelser, mens de unges uddannelses-mønster i dag er sådan, at det vil imødekomme det meste af den fremtidige stigning i efterspørgslen efter personer med en lang videregående uddannelse’
Rapporter viser, ’at der i år 2020 vil mangle 30.000 faglærte, 50.000 med en kort videregående uddannelse (KVU), 81.000 med en mellemlang videregående uddannelse (MVU) og 21.000 med en lang videregående uddannelse (LVU). Omvendt vil der være 104.000 faglærte og 79.000 med udelukkende en gymnasial uddannelse i overskud’.

I rapporten på side 250 er der en direkte beregning af, at ’efterspørgslen efter KVU’ere stiger med i alt 57.000 personer. De 48.000 efterspørges af de private serviceerhverv, men også af en svagt stigende efterspørgsel i byggeriet og industrien og andelsmæssigt i landbruget. Udbuddet stiger dog kun med 6.000, hvilket gør, at der er en mangel på i alt 50.000 personer’

Vi har desuden via den faste og løbende kontakt med Tekniq fået bekræftet, at de vurderer, at der er behov for at udbyde energiteknologuddannelsen i Aarhus og det ses meget positivt, at det sker i samarbejde mellem Aarhus Maskinmesterskole og Erhvervsakademi Aarhus.På baggrund af aftagerdialogen, arbejdsmarkedsanalyser samt erfaringerne fra Maskinmesterskolen og Erhvervsakademi Aarhus har vi vurderet et det fremtidige behov for energiteknologer i vores dækningsområde til at være 261 i løbet af de næste 5 år. Se bilag 2, behovsestimat – energiteknolog.

Vi har på vores øvrige udbud af tekniske uddannelser på erhvervsakademiet samt i forlængelse af vores strategiske samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole erfaring med udbud indenfor uddannelses-/kompetenceområdet.

Rekrutteringsgrundlag
Det vurderes, at det er studenter fra STX, HTX og elever fra relevante erhvervsuddannelser, der vil være uddannelsens rekrutteringsgrundlag. Dertil kommer voksne, der ønsker omskoling eller videreuddannelse, særligt med en erhvervsfaglig baggrund.

I dækningsområdet er der et meget stort antal i rekrutteringsgrundlaget, som vil være i målgruppen. Der vil fra erhvervsakademiet og maskinmesterskolens side ske en særlig markedsføring af vores tekniske erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, således den tekniske uddannelsesvej bliver synlig for målgruppen.

Konsekvenser for andre lignende uddannelser/udbud i dækningsområdet:
Miljøteknologuddannelsen udbydes af os selv på Erhvervsakademi Aarhus. Vi vurderer, at et udbud af energiteknologen i Aarhus alene vil have en meget lille effekt - hvis nogen - på optaget af miljøteknologuddannelsen.

Udbuddet af energiteknologen i vores nabo dækningsområder forventes at blive positivt påvirket af et bredere kendskab til uddannelsen og markedsføringen heraf, således vil det ansøgte udbud supplere det allerede eksisterende uddannelsesudbud.

Der er mulighed for videreuddannelse i Aarhus. På Erhvervsakademi Aarhus vil dimittender kunne fortsætte deres videreuddannelse med:

- Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration eller
- Professionsbachelor i innovation og entreprenørskab

og hos Aarhus Maskinmesterskole
- Maskinmesteruddannelsen.

I forhold til professionsbacheloruddannelsen produktudvikling og teknisk integration har den tre professionsretninger, hvoraf den ene omhandler installation og automation målrettet bl.a. energiteknologer. Efter afsluttet professionsbachelor kan dimittender yderligere videreuddanne sig til en kandidat eller mastergrad på universitetet.

Forventet optag
2015: 25
2016: 40
2017: 50

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Uddannelsen udbydes første gang i september 2015. Det betyder, at de første studerende skal have praktikpladser i foråret 2017. Det vurderes at det er yderst realistisk at indgå aftaler om praktikpladser til 23 studerende (med et forventet frafald på 10%) i 2017 og 36 studerende i 2018 og 45 i 2019.

Erhvervsakademi Aarhus har et fælles praktikkoncept og karrierecenter for hele erhvervsakademiet. De overordnede guidelines er fælles for alle uddannelser. Se praktikkonceptet i bilag 3 og beskrivelse af karrierecentret i bilag 4


Erhvervsakademi Aarhus har et omfattende netværk af praktikvirksomheder, hvor vi har kontakt til mere end 700 virksomheder og sammen med Aarhus Maskinmesterskole, som har over 400 virksomheder på deres liste over praktikvirksomheder, bilag 5, er der tale om et meget stort virksomhedsnetværk. Blandt de eksisterende virksomheder er der ca. 50 virksomheder indenfor områder/brancher, der vil være direkte relevante for energiteknologer, det er primært større virksomheder, som har kutyme med at tage flere praktikanter pr. semester. I 2012/2013 har Erhvervsakademi Aarhus haft 975 studerende i praktik i 700 virksomheder. Bilag 6: Takkeannonce juni 2013.

Erhvervsakademi Aarhus har mange års erfaring med praktik, og fra de nuværende tekniske og merkantile uddannelser er der en rigtig god opbakning fra virksomhederne. Selv i en periode med ansættelsesstop inden for en del brancher har mange virksomheder taget studerende i praktik og dermed bakket op om de videregående uddannelser i området.

Erhvervsakademi Aarhus har gennem de sidste år oplevet, at vi på det merkantile og tekniske område har haft flere praktikpladser, end vi har studerende, der skal i praktik.

Som et særligt indsatsområde i 2010-2012 har Erhvervsakademi Aarhus arbejdet med at skaffe flere praktikpladser i udlandet. Dette arbejde har været succesfuldt, idet der er mange udenlandske virksomheder, der ønsker at samarbejde med akademiet på dette område. Arbejdet med at skaffe praktikpladser i udlandet vil fortsætte fremadrettet.

På baggrund af ovenstående og antallet af relevante virksomheder i det geografiske område, anses det for sandsynligt, at det nødvendige antal praktikpladser kan tilvejebringes.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EA Aarhus_Energiteknolog.pdf

Samlet godkendelsesbrev