Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Økonomi og informationsteknologi - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
03/02-2014 10:16
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Aarhus, Aarhus (udbud på engelsk)

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Økonomi og informationsteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Business Economics and Information Technology

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Business Economics and Information Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
It-faglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
The general admission requirements for international students include one of the following international certificates: the Danish/French Baccalauréat (DFB), the European Baccalaureate (EB), the International Baccalaureate (IB), the Option Internationale du Baccalauréat (OIB) or another foreign qualifying examination certificate that can be equated with a Danish upper secondary school leaving certificate.

In addition, documentation may be required verifying your proficiency in English is at a specified level.

Danske adgangskrav iflg. adgangsbekendtgørelsen.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Erhvervsakademi Aarhus har mange udenlandske partnere og samarbejdsaftaler. Samarbejdet formidles af EAAA’s Internationale Kontor. Så snart Professionsbachelor i Økonomi og informationsteknologi udbydes på engelsk, vil en række internationale samarbejdsaftale kunne træde i kraft

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Det eksisterende for Bachelor’s Degree Programme in Business Economics and Information Technology.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag_dublering_pba øko it_udbud_engelsk.pdf

Behov for nyt udbud
Erhvervsakademi Aarhus udbud af professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi vil dække det geografiske dækningsområde for Erhvervsakademi Aarhus. Ifølge vedtægterne for Erhvervsakademi Aarhus er det Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune og Samsø Kommune.

Jf. bekendtgørelsens § 1 er formålet med uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi er at kvalificere den uddannede til dels at kunne behandle erhvervsøkonomiske, samfundsøkonomiske og informationsteknologiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder, dels at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde.

Baggrunden for ansøgning om dublering af udbud til også at omfatte et udbud af serviceøkonomuddannelsen på engelsk er, at vi i den sidste runde af screening og med efterfølgende akkreditering har fået positivt akkrediteret udbuddet af uddannelsen under den tidligere akkrediteringslovgivning. Vi har haft forventning om, at vi også måtte udbyde uddannelsen på engelsk på baggrund af den tidligere lovgivning. Da skæringsdatoen for den nye lovgivning og dermed, hvornår vi skal søge om dublering af udbud på andet undervisningssprog er oprettelsen af udbud på optagelse.dk, søger vi nu om dublering af udbuddet til også at udbyde uddannelse på engelsk.

Udbuddet er således positivt akkrediteret i 2013 med opfyldte kriterier om

1) Efterspørgsel og aftagerkontakt
2) Praktikpladser
3) Tilrettelæggelse
4) Videngrundlag
5) Fagligt miljø
6) Faciliteter og ressourcer
7) Kvalitetssikring,

hvor det var tiltænkt udbud på dansk og engelsk;

derudover kan vi supplere, at erhvervsakademiet i øvrigt er gået igennem de gennemførte turnusakkrediteringer med 17 opfyldte kriterier ud af de 17 kriterier, hvor der også har været udbud af uddannelser på dansk og engelsk. Udbuddet af serviceøkonomuddannelsen på engelsk vil naturligvis være omfattet af vores kvalitetssystem og vores øvrige fælles koncepter ol, herunder sprogpolitik, som alle andre af vores uddannelser er. Sprogpolitikken er vedhæftet som bilag til denne ansøgning; bilag 1.

EAAA har internationalisering af uddannelser, studerende og medarbejder, som et strategisk mål. For at kunne opfylde denne strategiske målsætning, har EAAA etableret International Kontor tilbage i 2008, der varetager samarbejdet med akademiets ca. 45 internationale samarbejdspartnere. De internationale samarbejdsaftaler giver mulighed for udveksling af studerende og medarbejdere. Desuden medvirker Internationalt kontor til at skabe et godt og spændende internationalt studiemiljø på EAAA’s campus, til glæde for så vel danske som internationale studerende.

Uddannelsen til ”Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi” har et globalt arbejdsfelt. IT branchen er om nogen international og de arbejdsområder uddannelsen sigter mod er internationale arbejdsområder.

Uddannelsens sigte er bla. at kombinere forretningsforståelse og informationsteknologi, så den uddannede bliver i stand til at udvikle, vælge og implementere it-systemer – ofte som konsulent eller projektleder.

It-branchen efterspørger globalt profiler, der har forståelse for en virksomheds måde at drive forretning på kombineret med informationsteknologi. Uddannelsen giver derfor indsigt i udviklingen af it-systemer, men også viden om økonomi, organisationsudvikling og ledelse. Med disse kompetencer bliver den uddannede i stand til at påvirke og forbedre en virksomheds måde at drive forretning på, da man kan udvikle it-løsninger, som giver mening ud fra både et økonomisk, et organisatorisk og et it-mæssigt perspektiv. Det at kunne kombinere forretningsforståelse med it-faglig indsigt, er du med til at skabe værdi for virksomheder gennem anvendelsen af it, er en global udfordring og de uddannede vil derfor være efterspurgt internationalt.

Uddannelsen fokuserer på at give kompetencer inden for tre hovedområder:

• Det tekniske område, hvor der er fokus på kundens behov
• Det forretningsmæssige område, hvor der er fokus på at skabe merværdi hos kunden
• Det projektstyringsmæssige område, hvor der er fokus på at levere produktet til tiden i den rette kvalitet.

Dette er selvsagt globale udfordringer, ligesom det at have uddannede på dette område vil have en klar betydning for dansk økonomi og noget som den danske it-branche, der også er global, her efterspurgt længe. Uddannelsen findes pt. kun på Sjælland men har de seneste år været meget efterspurgt af den østjyske IT branche.

EAAA har lang og bred erfaring med udbud af erhvervsakademi- og bacheloruddannelser på engelsk. Siden 1995 har EAAA udbudt hele erhvervsakademi- og bacheloruddannelser på engelsk. I dag udbydes 16 uddannelser på engelsk og det er en integreret del af EAAA’s arbejde at udvikle og udbyde uddannelser på engelsk. EAAA har til stadighed fokus på at kvaliteten på de internationale uddannelser udbudt på engelsk, er fuldt på højde med kvaliteten på de uddannelser, der udbydes på dansk. De internationale udbud vil indgå i erhvervsakademiets fælles kvalitetssystem samt akademiets sprogpolitik på lige fod med akademiets øvrige uddannelser.

I Regeringens Internationaliserings Strategi fra 2013, Øget indsigt gennem globalt udsyn, præsenteres en målsætning om at 50 % af alle danske studerende i 2020 skal på studie- eller praktikophold i løbet af deres studier. For at opnå et godt udvekslingssamarbejde af høj faglig kvalitet med attraktive internationale partnerinstitutioner, er det nødvendig at kunne både sende danske studerende ud på studieophold og også modtage gode internationale studerende på engelsksprogede danske uddannelser.

Udveksling og internationalt samarbejde er også en nødvendighed på PBA i Økonomi og Informationsteknologi. EAAA har en række attraktive internationale partnere, der er parate til at sende udvekslingsstuderende til EAAA, så snart vi udbyder uddannelsen på engelsk. De vigtigste samarbejdspartnere på området er følgende:

Belgium, Katho
XIOS Hogeschool Limburg
Cyprus, European University Cyprus
University of Nicosia
England, Anglia Ruskin University
Ireland Griffith College Dublin
Lithuania Vilnius University of Applied Sciences
Spain, University of Jaén
Turkey, Bahcesehir University

Rekrutteringsgrundlag
Det vurderes, at det er studenter fra STX, HTX og elever fra relevante erhvervsuddannelser, der vil være uddannelsens rekrutteringsgrundlag. Dertil kommer voksne, der ønsker omskoling eller videreuddannelse, særligt med en erhvervsfaglig baggrund.

I dækningsområdet er der et meget stort antal i rekrutteringsgrundlaget, som vil være i målgruppen. Desuden er der et betydeligt internationalt optagelsesgrundlag, både inden for EU og for betalingsstuderende fra ikke-EU lande.

Eksisterende beslægtede uddannelser i dækningsområdet:

Datamatikeruddannelsen (Erhvervsakademi Aarhus): Er en systemudvikler /programmør ud-dannelse med klart fokus på det it-faglige. Virksomhedsdelen udgør således kun 15 ECTS af uddannelsens 150 ECTS svarende til 10 %. Datamatikeruddannelsen sigter på denne baggrund på helt andre jobprofiler end professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi.
HA-Informationsteknologi (Aarhus Universitet): Indeholder i forhold til den almene HA væsentligt flere it-orienterede fag og færre af de, i forhold til erhvervsøkonomien, mere perifere emneområder. Omfanget af de egentlige erhvervsøkonomiske fag er uændret og omfanget af it-fag betyder, at der opnås en vis programmeringsmæssig indsigt. På HA-it lærer man således at arbejde med erhvervsøkonomiske problemstillinger og løse dem ved hjælp af it og informationssystemer. Uddannelsen er således en kombination af erhvervsøkonomi og programmering, og har derfor ikke det mere praksisnære forretningsmæssige kundefokus, som er kernekompetencen i professionsbachelor i økonomi og it.
Bacheloruddannelsen i it (Aarhus Universitet): Uddannelsen i it foregår ved Institut for Datalogi på Science and Technology. Uddannelsen kombinerer et solidt datalogisk fundament med centrale kompetencer inden for interaktionsteknologi, produktdesign og forretningsforståelse.
Bacheloruddannelsen i Datalogi (Aarhus Universitet): Datalogi handler om at udvikle it-systemer, der kan løse forskellige opgaver – it-systemer, som både er teknisk funktionelle, sikre og effektive, og som samtidig er brugbare i anvendelsesområderne. Man kan altså sige, at datalogi handler om, hvordan man ud fra et virkeligt problem opbygger en datalogisk model – dvs. en beskrivelse af en løsning på problemet, som helt eller delvist kan behandles på en computer.
Vi vurderer, at de praksisnære kernekompetencer, der er i professionsbachelor i økonomi og informa-tionsteknologi, ikke findes i vores dækningsområde.
Konklusion: På baggrund af ovennævnte forventer vi, at udbuddet af professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi på Erhvervsakademi Aarhus, alene vil få begrænset effekt for søgningen til HA-it og datamatikeruddannelsen i dækningsområdet. Bachelor i it og bachelor i datalogi vil efter vores vurdering ikke opleve en ændring i søgningen, i givet fald, vil den være meget begrænset.

Dimittenderne fra Bachelor’s Degree Programme in Business Economics and Information Technology vil kunne videreuddanne sig på relevante kandidatuddannelser i Danmark og i udlandet.

Forventet optag
Optag 2014 2015 2016
EA Aarhus 30 45 60


På baggrund af behovsanalyse/behovsestimat i oprindelig akkrediteringsansøgning.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Uddannelsen udbydes første gang i september 2014. Det betyder, at de første studerende skal have praktikplads i 2017. Hvis der regnes med en frafald på uddannelsen på 10 % skal 27 studerende have praktikplads i 2017. Akademiet vurderer, at det er yderst realistisk at indgå aftale om praktikpladser til 41 studerende i 2016 og 54 i 2017 og fremadrettet med et større optag.

Erhvervsakademi Aarhus har et fælles praktikkoncept og karrierecenter for hele erhvervsakademiet. De overordnede guidelines er fælles for alle uddannelser. Bilag 2: Praktikkoncept og bilag 3: Beskrivelse af karrierecentret.

Erhvervsakademi Aarhus samarbejder med mere end 300 internationale virksomheder i forbindelse med praktik for danske og internationale studerende. Også inden for økonomi/forretningsudvikling og it-området, har EAAA en lang række danske og internationale praktikaftaler, det vurderes at 45 virksomheder i vores bestående virksomhedsnetværk vil være relevante for studerende fra det engelske udbud af professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi. I 2012 har Erhvervsakademi Aarhus haft 175 studerende i praktik i 150 virksomheder i udlandet (2013-tallene er ikke endelig opgjort). Bilag 4: Takkeannonce juni 2013.

Disse aftaler omfatter både danske og internationale virksomheder hvor brugen af it er et væsentligt element for deres forretning. Inden for Europa tilbyder EAAA de studerende praktik med legat fra Erasmus- og Nordplusprogrammerne. Uden for Europa ydes der ikke økonomisk støtte, men udelukkende støtte i forhold til visum, bolig, fagligvejledning osv. i forbindelse med praktik i udlandet.

Erhvervsakademi Aarhus’ har mange års erfaring med praktik, og fra de nuværende merkantile og it-uddannelser er der en rigtig god opbakning fra virksomhederne. Selv i en periode med ansættelsesstop inden for en del brancher har mange virksomheder taget studerende i praktik, og dermed bakket op om de videregående uddannelser i området.
Erhvervsakademi Aarhus har gennem de sidste år oplevet, at vi indenfor såvel det merkantile som it-området har haft flere praktikpladser, end vi har studerende, der skal i praktik.

Som et særligt indsatsområde i 2010-2012 har Erhvervsakademi Aarhus arbejdet med at skaffe flere praktikpladser i udlandet. Dette arbejde har været succesfuldt, idet der er mange udenlandske virksomheder, der ønsker at samarbejde med akademiet på dette område. Arbejdet med at skaffe endnu flere relevante praktikpladser i udlandet vil fortsætte fremadrettet.
På baggrund af ovenstående og antallet af relevante internationale virksomheder, anses det for sandsynligt, at det nødvendige antal praktikpladser kan tilvejebringes. Bilag 3: Takkeannonce juni 2013.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EA Aarhus_Økonomi og it.pdf

Samlet godkendelsesbrev