Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor som Bygningskonstruktør - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
31/01-2014 11:13
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsensvej 4, Holstebro

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor som Bygningskonstruktør

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor's Degree Programme in Architectural Tecnology and Construction Management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor som Bygningskonstruktør

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Architectural Tecnology and Construction Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Der gælder følgende adgangskrav til uddannelsen:

Enten skal den studerende have gennemført en erhvervsuddannelse som murer (trin 2), anlægsstruktør, brolægger, bygningsstruktør, elektriker (bygningsautomatik), maskinsnedker (trin 2), træfagenes byggeuddannelse, snedker (med specialer), VVS uddannelsen eller teknisk designer.

Eller den studerende skal have gennemført en gymnasial uddannelse med matematik niveau C: Højere Teknisk Eksamen (HTX), Studentereksamen (STX), Højere Handelseksamen (HHX) eller Højere Forberedelseseksamen (HF).

Eller den studerende kan søge om optagelse efter at have gennemført adgangsgivende eksamen til ingeniøruddannelserne, anden relevant erhvervsuddannelse med matematik og engelsk på niveau C eller på baggrund af byggeteknisk erhvervserfaring.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Professionsbacheloruddannelsen som Bygningskonstruktør benytter det af FIVU godkendte censorkorps for Bygningskonstruktøruddannelsen.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Argumenter til berettigelse af nyt udbud af hele Bygningskonstruktøruddannelsen på EAMV.pdf

Behov for nyt udbud
Det er politisk besluttet at arbejde for udviklingen af en stærk og selvstændig erhvervsakademisektor, der udbyder praksisrettede uddannelser af høj kvalitet. Der er således truffet beslutning om, at erhvervsakademierne får ret til et selvstændigt udbud af tekniske og merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. I praksis vil dette styrke Erhvervsakademi MidtVest's (EAMV's) mulighed for at søge og udbyde en bred vifte af tekniske erhvervsakademi-, AU- og professionsbacheloruddannelser, der kan matche kompetencebehovet i de lokale virksomheder. Desuden vil en udvidelse af udbuddet af tekniske uddannelser bidrage til styrkelse af det faglige miljø om de eksisterende og nye uddannelser inden for dette område.

I dag har VIA UC i Horsens udbudsretten til Bygningskonstruktøruddannelsen. I Holstebro udbydes Bygningskonstruktøruddannelsen i samarbejde med EAMV, idet undervisningen på 1.-3. semester og afstigning til Byggetekniker er udlagt til EAMV. EAMV har i gennem mange år forestået undervisningen på Byggeteknikeruddannelsen, og har opbygget et tæt og stærkt samarbejde om uddannelsen med de lokale virksomheder inden for byggeri.
Desuden underviser EAMV's ansatte også i nogen udstrækning på 4.-7. semester på uddannelsen.

Uddannelsens nuværende spredning på to adresser og på to forskellige institutioner går ud over studiemiljø og kvalitet i uddannelsen, hvilket såvel studerende som virksomheder peger på.

Den nuværende aftale med VIA UC om samarbejde om udbud af bygningskonstruktøruddannelsen i Holstebro kan opsiges pr. 31. december 2014, hvorefter situationen for et lokalt udbud er ukendt.

Med henblik på at fremtidssikre og bevare et lokalt udbud af Bygningskonstruktøruddannelsen i tæt samarbejde med de lokale virksomheder søger EAMV hermed om udbudsretten. Et udbud af Bygningskonstruktøruddannelsen på EAMV vil kunne bidrage til styrkelse af det faglige miljø for denne uddannelse og for EAMV's øvrige tekniske uddannelser.

Forskellige undersøgelser peger på, at der fremover vil være behov for flere højtuddannede inden for Bygge- og Anlægsbranchen, hvorfor det er vigtigt at sikre et lokalt forankret udbud af Bygningskonstruktøruddannelsen i et tæt samabejde med de lokale virksomheder.

Som led i ansøgningen om prækvalificering af nyt udbud er der indhentet støtteerklæringer fra erhvervsskoler, studerende, virksomheder, brancheforeninger og kommune som alle opfordrer til at samle udbuddet af bygningskonstruktøruddannelsen på EAMV. Dette forventes at kunne bidrage til fremtidssikring, udvikling og kvalitet i uddannelsen og dermed sikring af de nødvendige kompetencer til branchen.

Støtteerklæringerne kan fremvises på anmodning.

Rekrutteringsgrundlag
EAMV samarbejder i dag med VIA UC om udbud af Bygningskonstruktøruddannelsen, og har en lang historie med undervisningen på Byggeteknikeruddannelsen. Der optages p.t. ca. 70 studerende om året. EAMV har etableret tæt samarbejde med erhvervskolerne i EAMV's dækningsområde om rekruttering til de videregående uddannelser, som EAMV udbyder. Der er inden for de seneste år konstateret en stigende interesse for såvel erhvervsakademiuddannelserne som for EAMV's efteruddannelsestilbud inden for de tekniske uddannelser.

Der til kommer, at både praktikpladssituationen og beskæftigelsessituationen for Bygningskonstruktørstuderende er god, samtidig med at der foreskrives en mangel på bygningskonstruktører inden for en nær fremtid. Kompetencekravene øges i de lokale virksomheder, og der er besluttet nye store projekter i lokalområdet (bl.a. motorvejsbyggeri og byggeri af sygehus), hvilket yderligere vil øge efterspørgslen efter Bygningskonstruktører i EAMV's dækningsområde.

Forventet optag
Jvf. statistikken for optaget på Bygningskonstruktøruddannelsen i Holstebro forventes optaget i 2014 at ligge på 75 studerende. Med baggrund i branchens efterspørgsel og et generelt fokus på at løfte uddannelsesniveauet i regionen forventes optaget i fremtiden at stige med 5 pct. årligt.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Der er historisk og aktuelt ikke mangel på praktikpladser på Bygningskonstruktøruddannelsen. Jvf. forventningerne hos de lokale aftagere og branchens stigende efterspørgsel efter kvalificeret og højtuddannet arbejdskraft generelt forventes der heller ikke fremover mangel på praktikpladser.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EAMV_Bygningskonstruktør.pdf

Samlet godkendelsesbrev