Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelsen i energiteknologi - Erhvervsakademi Lillebælt

Erhvervsakademi Lillebælt
30/01-2014 11:17
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Vejle

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelsen i energiteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Energy Technology

Den uddannedes titel på dansk
AU i Energiteknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession Degree (AP) in Energy Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
I flg. studieordning: ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse med matematik og fysik på niveau C. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgi-vende uddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere uden relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Evt. krav til ansøgerens særlige faglige forudsætninger: mindst 2 års relevant erfaring inden for byggeri, eller inden for automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 - 9000 Aalborg - 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag vedr. behovsredegørelsen Vejle EAL.pdf

Behov for nyt udbud
I forbindelse med akkrediteringen af akademiuddannelse i energiteknologi så sent som i 2013 blev der lavet en omfattende landsdækkende behovsanalyse, på hvilken baggrund uddannelsen blev screenet og akkrediteret. Der er med andre ord for ganske nylig blevet taget stilling til behovet for uddannelsen. Denne stillingtagen skal blot suppleres med føl-gende:

Med regeringspartierne og forligspartnernes energiaftale i 2012 opstilles ambitiøse mål for Danmark, og overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Temaerne i
energiaftalen er:
• Et energieffektivt samfund med mindre energispild
• En grøn og bæredygtig energiforsyning baseret på vedvarende energi
• Smarte elnet
• Transport
• Øvrige initiativer

Udover at der fastlægges mål om at udbygge energiforsy-ningen fra vedvarende energikilder, anlægges der omfangsrige initiativer for støtte til energirenovering i eksisterende boliger og virksomheder. Virksomheder vil på den baggrund have øget økonomisk kapacitet qua puljer til at omlægge energien og med energirenovering af bygningsmassen, og dermed er behovet for en veluddannet arbejdsstyrke inden for energiområdet øget.

I Erhvervsakademiet Lillebælts dækningsområde iværksættes i de kommende år en lang række meget store byggeprojekter, som vil tiltrække arbejdskraft fra hele regionen. Her tænkes eksempelvis på det nye Odense Universitetshospital, Letbanen gennem Odense, den nye bydel over nedlæggelsen af Thomas B. Thrigesgade mv. Disse byggeprojekter vil yderligere efterspørge arbejdskraft med kompetencer inden for energioptimering mv. fra hele Region Syddanmark, og da der i den forbindelse forventes tæt ved fuld beskæftigelse inden for el-faget og flere andre byggefag, vil netop en deltidsuddannelse som energiteknolog være en mulighed for at få tilvejebragt den nødvendige arbejdskraft. En række virksomheder i branchen har da også udtrykt deres støtte til udbud af akademiuddannelse i energiteknologi. Se endvidere Bilag vedr. behovsredegørelsen EAL.pdf

Rekrutteringsgrundlag
Rekrutteringsgrundlag:
Det eksisterende udbud af Erhvervsakademiuddannelse i Energiteknolog på Erhvervs-akademiet Lillebælt har oplevet en stigning i optaget. Energiområdet er eftertragtet og ”oppe i tiden”. Mange virksomheder kan øge deres indtjening betydeligt gennem energioptimering, hvilket afspejler sig i disses tilslutning til udbuddet, se bilaget.

Elbranchen er stor i Trekantsområdet. På baggrund af a-kassemedlemstal anslår Dansk El-Forbund således, at der er mindst 1600 elektrikere i Trekantsområdet, blandt hvilke studerende bl.a. vil kunne rekrutteres.

Sammenhæng:
Dimittender fra akademiuddannelse i energiteknologi, som ønsker at videreuddanne sig, kvalificerer sig eksempelvis til studiet Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration, der udbydes på Erhvervsakademiet Lillebælt. Pba i produktudvikling og teknisk integration har tre professionsretninger, hvoraf den ene omhandler installation og automation målrettet bl.a. energiteknologer. Efter afsluttet Pba kan dimittender yderligere videreuddanne sig til en kandidat eller mastergrad på universitetet.


Konsekvenser for andre uddannelser og uddannelsesudbud:
Akademiuddannelsen er en deltidsuddannelse målrettet til studerende, der er i arbejde ved siden af. Uddannelsen er således ikke i nævneværdig grad i konkurrence med er-hvervsakademiuddannelsen i energiteknologi, som er en fuldtidsuddannelse. For en uddannelse, der skal tages ved siden af almindeligt arbejde, er geografisk nærhed vigtig af hensyn til at reducere transporttid og overhovedet at give mulighed for at kunne nå frem til tiden. Derfor søger Erhvervsakademiet Lillebælt om udbud af akademiuddannelsen i både Vejle og Odense (se anden ansøgning herom), og disse to udbud forventes søgningsmæssigt ikke at påvirke hinanden i nævneværdigt omfang grundet den geografiske afstand. Andre erhvervsakademier har udbudt akademiuddannelse i energiteknologi i henholdsvis Herning (EAMV), Randers (Dania) og København (KEA). De geografiske afstande gør, at Erhvervsakademiet Lillebælts ansøgte udbud ikke forventes at påvirke eller blive påvirket af disse øvrige udbud.

Forventet optag
Der forventes et årligt optag på mindst 25 studerende.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EAL_AU Energiteknologi_vejle.pdf

Samlet godkendelsesbrev