Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - kulturel interaktion og interkulturel analyse (tyske studier) - Aarhus Universitet

Aarhus Universitet
03/02-2014 08:21
2014 - 1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Aarhus

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
kulturel interaktion og interkulturel analyse (tyske studier)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Cultural Interactions and Intercultural Analysis (German Studies)

Den uddannedes titel på dansk
Cand. mag. i kulturel interaktion og interkulturel analyse (tyske studier)

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Arts (MA) in Cultural Interactions and Intercultural Analysis (German Studies)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Humaniora

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Se bilag 1: Adgangskrav og begrundelse.

Der er ingen retskravsbachelorer til uddannelsen.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Denne ansøgning skal ses som et samlet uddannelseskoncept, der indeholder 6 individuelle prækvalifikationsansøgninger. Der er tale om et samlet initiativ for nye erhvervsrettede kandidatuddannelser i sprogmiljøet ved AU, og der er et stort sammenfald i kompetenceprofilerne mellem de seks initiativer. Konceptet er ligeledes baseret på samarbejde på tværs af de seks initiativer. Vi er klar over, at der som udgangspunkt skal foretages en individuel vurdering af hver enkelt prækvalifikationsansøgning, men vi anmoder dog om, at der også tages hensyn til at der her er tale om et samlet uddannelseskoncept.
Konceptet indeholder følgende prækvalifikationsansøgninger:
1. Kulturel Interaktion og Interkulturel Analyse (undervisningssproget er engelsk). En fuld ansøgning er fremsendt.
2. Kulturel Interaktion og Interkulturel Analyse: Spansk og spanskamerikanske studier (undervisningssproget er spansk og engelsk). En fuld ansøgning er fremsendt.
3. Kulturel Interaktion og Interkulturel Analyse: Latinamerikastudier (undervisningssproget er spansk og engelsk). Dele af ansøgningen vil indeholde henvisninger til Kulturel Interaktion og Interkulturel Analyse: Spansk og spanskamerikanske studier.
4. Kulturel Interaktion og Interkulturel Analyse: Italienske studier (undervisningssproget er italiensk og engelsk). Dele af ansøgningen vil indeholde henvisninger til Kulturel Interaktion og Interkulturel Analyse: Spansk og spanskamerikanske studier.
5. Kulturel Interaktion og Interkulturel Analyse: Franske studier (undervisningssproget er fransk og engelsk). Dele af ansøgningen vil indeholde henvisninger til Kulturel Interaktion og Interkulturel Analyse: Spansk og spanskamerikanske studier.
6. Kulturel Interaktion og Interkulturel Analyse: Tyske studier (undervisningssproget er tysk og engelsk). Dele af ansøgningen vil indeholde henvisninger til Kulturel Interaktion og Interkulturel Analyse: Spansk og spanskamerikanske studier.
Kandidatuddannelsen i kulturel interaktion og interkulturel analyse: tyske studier (KIIA:tysk) vil erstatte den del af den eksisterende uddannelse i tysk sprog, litteratur og kultur, som retter sig mod det generelle arbejdsmarked (a-linjen). Initiativet vil således ikke øge udbuddet af kandidatuddannelser ved AU.
Der er altså tale om et initiativ der vil erstatte eksisterende uddannelse. Årsagen til at reformerne ikke foretages inden for rammerne af nuværende studieordning er:
a. Der vil være tale om ændringer i adgangsgrundlag.
b. Der er tale om helt nye kompetenceprofiler
c. der vil være nye undervisnings-og eksamenssprog, idet uddannelsen vil blive udbudt på engelsk og pågældende fremmedsprog.

Formålet med initiativet er at udvikle attraktive sproguddanneler med et internationalt rekrutteringspotentiale, der kan bidrage til at indfri samfundets og erhvervslivets efterspørgsel efter sprogkandidater med erhvervsrettede og interkulturelle kompetencer.
Kandidatuddannelsen i kulturel interaktion og interkulturel analyse: tyske studier uddanner kandidater, der på et fremmedsprogligt grundlag er i stand til at agere som interkulturelle formidlere, og bidrage kreativt til projekter, der fremmer holdbare løsninger på komplekse organisatoriske og samfundsmæssige problemstillinger. Kandidaterne vil derved kunne medvirke til at skabe effektiv kommunikation, forståelse og samarbejde på flere niveauer. For det første vil de kunne agere som repræsentanter for virksomheder og organisationer med et multinationalt virke; for det andet vil de kunne varetage funktioner, der fordrer stor viden om kultur og samfundsforhold i tysktalende områder. For det tredje vil kandidaternes interkulturelle kompetencer kunne anvendes til at fremme intern kommunikation, kulturel selvindsigt og interkulturelle strategier i organisationer med kulturel og sproglig diversitet.

Uddannelsen er en tysk- og engelsksproget kandidatuddannelse, der træner de studerende i at varetage jobfunktioner i internationalt orienterede virksomheder og organisationer, herunder især virksomheder med rod og/eller virke i tysktalende områder. I løbet af deres uddannelse tilegner de studerende sig en dyb humanistisk forankret viden om og færdigheder i at arbejde tværfagligt og projektorienteret med repræsentationer af kulturelle og sociale relationer i tysktalende områder, og de bliver i stand til at reflektere over deres viden og sætte den i spil i en interkulturel sammenhæng. Kandidaterne vil således blandt andet kunne finde beskæftigelse som:

• projektmedarbejdere
• kulturformidlere og - mediatorer
• kommunikationsmedarbejdere
• konsulenter
• projektledere
• undervisere
• praktikere i private og offentlige organisationer samt NGOer

Hvad enten det drejer sig om turismesektoren, kulturformidlingssektoren, konfliktløsningssektoren, handelssektoren eller andre internationalt orienterede områder, vil kandidaterne være specielt kvalificerede til at anvende deres viden om kulturelle udtryk og udfordringer af multi- og interkulturel karakter i tysktalende områder til at identificere og analysere de processer og mekanismer, der bidrager til at svække eller fremme social og organisatorisk sammenhængskraft. Gennem uddannelsens didaktiske omdrejningspunkt, projektarbejde i multikulturelle klasserum, og gennem det teoretiske fokus på globalisering og kultur- og identitetsrelationer opnår de studerende desuden interkulturelle kompetencer, der gør dem i stand til at facilitere løsninger på komplekse sociale og organisatoriske udfordringer, som de manifesterer sig i kontekster præget af kulturel diversitet.

Tysktalende områder er siden afslutningen på den kolde krig blevet stadigt mere komplekse, såvel i kulturel som i social henseende; en udvikling som informationsteknologi, internet og globalisering blot forstærker. Samtidigt er områderne kommet ’tættere på’ os og på resten af verden , blandt andet gennem en stadigt stigende kulturel og forretningsmæssig udveksling. Dette medfører et stigende behov for interkulturel indsigt og et øget behov for højt uddannede kandidater med sproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende områder. Men den forstærkede migration og arbejdskraftens øgede mobilitet betyder også, at alle samfund bliver yderligere kulturelt sammensatte, hvorved kulturmøder og kulturkonflikter bliver en del af virksomhedernes indre ”liv”. Især store og mellemstore organisationer og virksomheder har i dag behov for sprogligt og interkulturelt kompetente medarbejdere, der kan bidrage til at overkomme sprogvanskeligheder på udenlandske markeder og til at skabe eller fremme kulturel selvindsigt og interkulturelle strategier.

Da undervisningssprogene er tysk og engelsk har uddannelsen et internationalt rekrutteringspotentiale. Uddannelsen baseres således også på en særlig problem- og projektorienteret didaktik, hvor de studerendes forskelligartede faglige og kulturelle erfaringsgrundlag opfattes som en ressource, der indgår i læringsaktiviteterne. De studerende trænes således i at identificere og evaluere muligheder og løsninger i multikulturelle sammenhænge, og opøver herigennem kompetencer i at sætte såvel æstetiske som antropologiske kulturforståelser i spil. Den antropologisk inspirerede tilgang bidrager til at fremme en forståelse af problemstillingernes kulturforankrede ambivalens, og den hjælper med at adressere handlemuligheder, der dels baseres på grundige analyser, dels tager højde for problemstillingernes forankring i lokale kontekster.

Gennem projektorienterede og entrepreneurielle arbejdsformer trænes de studerende samtidigt i at arbejde problemorienteret med henblik på at udpege og diskutere løsninger og handlinger, der er forankret i disse lokale, regionale og nationale kontekster. Nutidens organisationer og virksomheder er i stigende grad begyndt at planlægge og gennemføre udviklingsopgaver inden for rammerne af projekter med egne mål og milepæle. Sådanne projekter implementeres ofte i en international kontekst og involverer medarbejdere med forskellige sproglige og kulturelle baggrunde. Det projektorienterede gruppearbejde understøttes derfor af et teoretisk og metodisk fokus på ledelse af udviklings- og projektopgaver, der gennemføres i multisproglige og multikulturelle sammenhænge.

Uddannelsens kompetenceprofil
VIDEN - En kandidat har:
• Dybtgående viden om germanske kultur- og samfundsforhold baseret på højeste internationale forskning.
• Viden om moderne identitetskonflikter i tysktalende områder baseret på højeste internationale forskning, herunder forskningsbaseret viden om deres repræsentation i tysksprogede kulturelle produkter såsom film, skønlitterær fiktion, og journalistiske genrer.
• Viden om trans- og interkulturelle relationer og konflikter, herunder viden om deres historiske forankring.
• Forståelse af globaliseringsteori og teorier om sociale og kulturelle relationer og konflikter, herunder forskellige identitetsteorier samt forholdet mellem identitet og fortælling.
• Viden om interkulturel kommunikation og analyse baseret på højeste internationale forskning.
• Nuanceret forståelse af principper for kontekstbestemt og målrettet kommunikation.
• Viden om sammenhængen mellem sprog, relationer og identitet og evne til at reflektere over denne viden på et videnskabeligt grundlag.
• Forståelse af organisationers og fællesskabers identitetsdannelse gennem fortællinger og historie/erindring.
• Viden om entre- og intraprenørskab i en global og international sammenhæng.

FÆRDIGHEDER - En kandidat kan:
• Identificere og analysere globale, samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger med afsæt i humanistiske teorier og metoder.
• Analysere hvordan moderne identitetskonflikter repræsenteres i film, fiktion og journalistiske genrer.
• Vurdere, begrunde og anvende relevante humanvidenskabelige teorier og metoder i problemløsningen og opstille løsningsmuligheder.
• Arbejde med og diskutere komplekse videnskabelige problemstillinger i en multikulturel sammenhæng.
• Formidle sin viden i multikulturelle sammenhænge både for fagfæller og ikke-specialister.
• Kommunikere og formidle klart og let forståeligt på tysk både mundtligt, skriftligt og via multimedia-redskaber.
• Vurdere og målrettet vælge kommunikationsstrategier og –værktøjer i forbindelse med interkulturelt samarbejde og transnationale formidlingsopgaver.
• Analysere og diskutere germanske kultur- og samfundsforhold i et internationalt komparativt perspektiv.
• Analysere kulturelle artefakter i en germansk kontekst.
• Anvende digitale og sociale medier som værktøj i forbindelse med analyse, organisering og samarbejde.
• Analysere forskellige former for kulturudveksling og håndtere kulturelle modsætnings- og konfliktforhold, både på et interpersonelt niveau og samfundsniveau.

KOMPETENCER – Kandidater kan:
• Fungere som interkulturel aktør i komplekse sociale situationer ved at reformulere identitetspositioner og konfliktrelationer i nye sammenhænge.
• Samarbejde omkring international og interkulturel projektledelse.
• Identificere, facilitere og evaluere kreative løsninger på komplekse kulturelle og samfundsmæssige udfordringer.
• Etablere og formidle kontakt mellem internationale aktører og organisationer.
• Selvstændigt identificere, beskrive og gennemføre innovative projekter i en interkulturel kontekst.
• Selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering, herunder i at identificere egne udviklingspotentialer gennem det kulturelt anderledes.
• Akademisk selvrefleksion og evne til at sætte egen faglighed i spil i multikulturelle sammenhænge.
• Arbejde projektorienteret og tværfagligt om aktuelle kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Uddannelsens fagelementer er i et foreløbigt design sammensat som vist i bilag 2: Uddannelsens studiediagram.

Uddannelsen er bygget op så den på den ene side sikrer de studerende indsigt I en række generelle teoretiske og metodiske problemstillinger vedr. trans- og interkulturelle relationer, herunder interkulturel kommunikation og analyse samt problemstillinger relateret til identitetsdannelse og -konflikter under globaliseringen. Undervisningssproget er her engelsk og der undervises på tværs af sprogfagene. I de tysksprogede fagelementer rettes fokus på denne anden side mod styrkelsen af de studerendes indsigt i konkrete manifestationer af de generelle problemstillinger, der er adresseret i de samlæste discipliner. Gennem projektorienteret arbejde, herunder studiet af tysksprogede tekster og andre kulturelle produkter, opnår de studerende på dette sæt af kurser indsigt i og kompetencer i at analysere konkrete interkulturelle relationer og identitetskonflikter i tysksprogede områder. I kraft af dette arbejde opnår den studerende desuden indsigt i moderne kultur- og samfundsforhold i Tyskland.
Uddannelsen består af følgende faglige elementer:
• 6 discipliner af hver 10 ECTS, hvoraf to (tre – afhængig af den studerendes valg) teoretiske og metodiske discipliner udbydes på engelsk. fire (tre – afhængig af den studerendes valg) discipliner udbydes på tysk..
• På andet semester har den studerende muligheden for at vælge mellem to konstituterende fag 1) sproglig specialisering i relevante fremmedsprog – faget teoretisk og praktisk sprog (10 ECTS); eller 2) teoretiske og metodisk specialisering inden for interkulturel kommunikation – faget inercultural communication and – competences (10 ECTS)
• Hovedparten af de studerende forventes at tage tredje semester som internationale valgfag og/eller internationalt projektorienteret forløb (praktik) i et Tysktalende område (30 ECTS). Der tilbydes to discipliner (2 x 10 ECTS) og et profilvalgfag (10 ECTS) til de studerende, der ikke gør brug af muligheden for udveksling (herunder især udenlandske full degree studerende).
• Et speciale (30 ECTS), der skal skrives på tysk og/eller engelsk.

Uddannelsernes konstituerende faglige elementer:

Current Approaches and Topics in History, Social and Culture Studies (10 ECTS)
Undervisningen foregår på tysk, og disciplinen giver en dybtgående indsigt relevante historiske, sociale og kulturelle forhold i Tysktalende område Kurset har fokus på en eller flere samfundsmæssige udfordringer, herunder f.eks. migration, demokratiseringer, menneskerettigheder, og kønsrelationer.

Cultural Interactions in Times of Globalization (10 ECTS)
Denne disciplin undervises på engelsk og giver de studerende indsigt i nyeste teorier om forholdet mellem globalisering, og sociale og kulturelle relationer. Disciplinen fokuserer på kulturelle interaktioner og konflikter organisationer og på samfundsniveau, og der rettes fokus mod deres historiske baggrund såvel som på, hvordan organisationer og andre aktører kan spille en rolle som mediatorer.

Local Representations of Global Issues (10 ECTS)
Undervisningen foregår på tysk, og disciplinen introducerer til konkrete empiriske eksempler på de teoretiske problemstillinger, der tematiseres i disciplinen ’Cultural Interactions in Times of Globalization’. Undervisningen er case-baseret og der fokuseres på, hvordan interaktioner og konflikter repræsenteres i lokale tysksprogede sammenhænge. Der undervises også i, hvordan alternative repræsentationer kan bidrage til løsninger på de problemer og konflikter der adresseres.

Intercultural Communication and – Competence (10 ECTS)
Undervisningen foregår på engelsk og disciplinen kan vælges af de studerende som ønsker at specialisere sig inden for ’interkulturel kommunikation’. Der undervises i sproglige og antropologiske perspektiver på interkulturel kommunikation, og der arbejdes med konkrete eksempler og problemstillinger, hvor også den multikulturelle sammensætning af de studerende bringes i spil.

Teoretisk og praktisk sprog (10 ECTS)
Undervisningen foregår på tysk og disciplinen kan vælges af de studerende som ønsker sig en sproglig specialisering. Formålet med disciplinen er at opnå færdigheder i at tale og skrive korrekt, flydende, nuanceret og situationstilpasset tysk om komplekse, herunder akademiske emner. De studerende opnår desuden færdigheder i at reflektere over og analysere egen og andres sprogproduktion. Der lægges vægt på arbejdsformer, som fremmer den studerendes aktive mundtlige og skriftlige sprogproduktion.

Managing Cultural Interactions (10 ECTS)
Undervisningssproget er engelsk og der fokuseres på projektledelse i en interkulturel kontekst. Der introduceres således til generelle temaer forbundet med projektledelse, men disse adresseres dog med udgangspunkt de særlige problemstillinger der er forbundet med gennemførelsen af projekter i en interkulturel og ofte tværsproglig sammenhæng.

Communication, Social Media and Intercultural Citizenship (10 ECTS)
Undervisningen foregår på tysk, og der sigtes mod at videreudvikle den studerendes viden om samt kundskaber og færdigheder inden for kommunikation og sociale medier. Der fokuseres på, hvilken rolle social medier spiller i dannelsen af bestemte former for kulturelle og sociale relationer på både organisatorisk og samfundsmæssigt niveau. Der fokuseres på konkrete problemstillinger, som de udspiller sig i Tyskland og andre tysktalende områder, og gennem projektorienteret gruppearbejde er der også fokus på, hvordan social medier også kan indgå i initiativer, der kan løse kulturelle konflikter.

Speciale/thesis (30 ECTS)

3. semesters fag er ikke konstituerende, da den studerende her har mulighed for udveksling og /eller et praktikophold i en internationalt orienteret organisation eller virksomhed.

Evaluating Evidence (10 ECTS)
Undervisningen udbydes på engelsk. Der er tale om et metodekursus, der udvider de studerendes forståelse af forskellige tilgange til evidens. Kurset videreudvikler de studerendes evne til at finde, analysere og vurdere forskelligartede primærkilder med henblik på at fremme deres forståelse af, hvordan disse kilder afspejler og interagerer med deres kontekst. Kurset giver således de studerende en udvidet forståelse af kvantitative og kvalitative fortolkninger af evidens.

Global Entrepreneurship and Cultural Interactions. (10 ECTS)
Undervisningen foregår på engelsk., og kurset er udviklet til at give de studerende teoretisk og praktisk indsigt i at arbejde entrepreneurielt og løsningsorienteret i en international og interkulturel kontekst. Der tages udgangspunkt i, at nutidens organisationer og virksomheder i stigende grad er internationalt orienterede, og i at nutidens udfordringer og muligheder både findes i den industrialiserede verden og i de nye vækstområder i Asien, Afrika og Latin Amerika. Gennem interkulturelt projektarbejde trænes de studerende således i at finde muligheder i og udvikle løsninger på komplekse problemstillinger i konkrete empiriske sammenhænge.

Profilfag (10 ECTS)
Se bilag 3: Linksamling, link nr. 1

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Kandidatuddannelserne i kulturel interaktion og interkulturel analyse (tyske studier) indplaceres på takst 1, som den eksisterende kandidatuddannelse i samme sprog.

Forslag til censorkorps
Kandidatuddannelsen i kulturel interaktion og interkulturel analyse (tyske studier) tilknyttes censorkorps for tysk.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag KIIA_tysk_29012014.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse
For samlet redegørelse herfor se prækvalifikationsansøgningen til kandidatuddannelsen i kulturel interaktion og interkulturel analyse (spansk og spanskamerikanske studier)

Se desuden den sprogspecifikke del af CFA-undersøgelsen, hvor behovet for KIIA:tysk vurderes af aftagere:
Tabel 3.5 i bilag 4: Uddrag af CFA-notatet viser de respondenter, som har besvaret spørgeskemaet omkring KIIA: tyske studier, og hvorledes de vurderer behovet for kandidater på deres arbejdsplads, i deres branche og på det danske arbejdsmarked. 14 respondenter besvarede undersøgelsen vedrørende KIIA: tyske studier.
• 8 respondenter vurderer, at der er behov for kandidater i KIIA: tyske studier på deres arbejdsplads.
• 11 respondenter vurderer, at der er et behov for kandidater i KIIA: tyske studier i deres branche.
• 13 ud af 14 vurderer, at der er et behov for kandidaterne på det danske arbejdsmarked.

Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender
For samlet redegørelse herfor se prækvalifikationsansøgningen til kandidatuddannelsen i kulturel interaktion og interkulturel analyse (spansk og spanskamerikanske studier)

Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?
For besvarelse af dette punkt se prækvalifikationsansøgningen til kandidatuddannelsen i kulturel interaktion og interkulturel analyse (spansk og spanskamerikanske studier)

Se sprogspecifikt bilag 6 i fremsendt bilagssamling.

Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?
For besvarelse af dette punkt se prækvalifikationsansøgningen til kandidatuddannelsen i kulturel interaktion og interkulturel analyse (spansk og spanskamerikanske studier)

Sammenhæng med eksisterende uddannelser
For at sikre uddannelsens relevans har vi foretaget en systematisk sammenligning med kompetenceprofilerne for beslægtede kandidatuddannelser i Danmark. Vi har sammenlignet med eksisterende sproguddannelser ved AU og i resten af Danmark samt med uddannelser, der indeholder muligheden for en sproglig toning. Da en godkendelse af KIIA:tysk vil medføre en lukning af den eksisterende a-linje på kandidatuddannelsen i tysk sprog, litteratur og kultur ved AU, derfor indgår denne ikke i undersøgelsen af KIIAs relevans.

De dele af eksisterende kandidatuddannelse i tysk sprog, litteratur og kultur ved AU, der er rettet mod gymnasieskolen vil ikke blive ændret som følge at dette uddannelsesinitiativ. Kompetenceprofilen for den gymnasierettede uddannelse er dog væsensforskellig fra KIIA:tysk. Da der således er tale om to forskellige uddannelser rettet mod to meget forskellige erhvervsmarkeder vurderer vi ikke, at en systematisk sammenligning vil være formålstjenlig her.

Der er således blevet sammenlignet med følgende beslægtede uddannelser:
Cand. Ling. Merc. tysk (AU), tysk sprog og kultur (KU), tysk (AAU), tysk og international virksomhedskommunikation (AAU), Negot i tysk (SDU), Cand. Ling. Merc. i kommunikationsdesign, tysk (SDU), tysk (SDU), tysk (RUC), Business and Development Studies, tysk (CBS).

For en detaljeret undersøgelse af forskelle og ligheder mellem KIIA:tysk og beslægtede uddannelser i Danmark henvises til bilag 12. Men den generelle konklusion er, at KIIA:tysk adskiller sig fra eksisterende sproguddannelser ved at have en klar erhvervsrettet dobbeltkompetence-profil. Samtidig adskiller den sig fra eksisterende uddannelser inden for (interkulturel) kommunikation ved at have et klart fremmedsprogligt indhold.
Derudover kan følgende forskelle fremhæves:
Kandidaterne fra KIIA:tysk;
• kan kombinere et fokus på kulturel interaktion og interkulturel analyse med kultur og samfundsanalyse
• har en erhvervsrettet, interkulturel og projektorienteret profil
• har et humanistisk fundament for interkulturel forståelse og interaktion
• har fokus på sprogfærdighed
• har praktiske erfaringer med tværfagligt, interkulturelt og erhvervsrettet projektarbejde.

I forbindelse med den kvantitative undersøgelse af behovet for kandidater i KIIA:tysk har vi desuden undersøgt uddannelsens relevans. Af bilag 4: Uddrag af CFA-Notatet tabel 3.14 fremgår respondenternes vurdering af kandidatuddannelsens relevans ift. beslægtede uddannelser. For at sikre, at respondenterne har tilstrækkelig med information til at kunne svare kvalificeret på spørgsmålet, blev de præsenteret for en kort beskrivelse af lignende uddannelser samt ledighedsstatistikker herfor (bilag 12)

- 12 ud af 13 af de respondenter, som svarede på den del af spørgeskemaet, som omhandlede KIIA tyske studier vurderer, at uddannelsen er relevant ift. de beslægtede uddannelser.

Rekrutteringsgrundlag
Det primære rekrutteringsgrundlag for KIIA:tysk er følgende:
1. Egne bachelorer fra bacheloruddannelsen i tysk sprog, litteratur og kultur. Pt. optages der omkring 35 nye studerende årligt på bacheloruddannelsen, og håbet er at flere af disse bachelorer vil søge om optagelse på den her foreliggende kandidatuddannelse. Erfaringer på AU har vist, at det vigende optag på de eksisterende sproglige kandidatuddannelse hænger sammen med 1) et forholdsvist stort frafald på bacheloruddannelserne; 2) en del studerende med en bachelorgrad i sprog søger ind på tværgående kandidatuddannelse med bredt optagelsesgrundlag. Begge dele hænger primært sammen med, at mange studerende - bortset fra dem som ønsker en fremtid som gymnasielærere – har vanskeligt ved at se deres sprog og kulturfaglighed i en erhvervsmæssig sammenhæng. De falder derfor fra eller søger væk. Dette initiativ har derfor som formål at imødekomme samfundets og erhvervslivets behov for sprogkyndige kandidater, ved at tiltrække en større gruppe af egne bachelorstuderende.
2. Internationale studerende. Da uddannelsen udbydes på engelsk og undervisningssprogene er engelsk og tysk, forventes et internationalt optag. Her tænkes både på udenlandske studerende med kvalifikationer i tysk svarende til mindst 45 ECTS, og på tysk-sprogede studerende med en relevant bacheloruddannelse (se afsnittet ’forventet optag)


Konsekvenser for beslægtede uddannelser
Hvis kandidatuddannelserne i KIIA:tysk godkendes, betyder det nedlukning af A-linjen på den eksisterende kandidatuddannelse i tysk sprog, litteratur og kultur.
Da uddannelsen primært er rettet mod optag fra: 1) egne sproglige bacheloruddannelser; 2) internationale ’full degree-studerende’ vurderes det ikke, at uddannelsen vil få væsentlige konsekvenser for beslægtede uddannelser i Danmark.

Forventet optag
Der forventes et samlet årligt optag på 10-15 studerende.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_AU_Tysk.pdf

Samlet godkendelsesbrev
AU om godkendelse af ny uddannelse = KA i Interkulturelle studie 9784173_1_1.pdf