Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse indenfor tekstil, beklædning, design og business - VIA University College

VIA University College
03/02-2014 10:38
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Aarhus

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Erhvervsakademiuddannelse indenfor tekstil, beklædning, design og business

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Design, Technology and Business

Den uddannedes titel på dansk
Designteknolog AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Design and Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Designfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) med matematik på C-niveau.
eller

en erhvervsuddannelse som beklædningshåndværker med engelsk på C-niveau
eller

en anden relevant erhvervsuddannelse med matematik og engelsk på C-niveau
eller

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med engelsk på C-niveau

For alle gælder, at optagelsesprøven skal bestås.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Uddannelsen er tilknyttet Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til ansøgning.pdf

Behov for nyt udbud
Designteknolog AK i Aarhus
Aarhus er godt på vej til at blive Danmarks modeby nr. 2 med en koncentration af op mod 350 virksomheder og modesatsningen HEADSTART FASHION. Der er dog behov for initiativer, som kan forstærke klyngens vækst, og her er uddannelsesdelen meget væsentlig (…)
Jacob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus

I løbet af kort tid etablerer BESTSELLER sig i Aarhus med 800 arbejdspladser, og det vil være af afgørende betydning, at de rigtige medarbejdere og kompetencer er til stede.
Vi har i flere år haft et godt og tæt samarbejde med TEKO og vil derfor gerne – som én af de virksomheder, der ansætter mange fra skolen – være med til at sikre skoles fortsatte mulighed for udvikling med etablering af uddannelser i Aarhus.
En udvidelse af TEKOs rekrutteringsområde kan således bidrage til at sikre branchens fortsatte vækst og udvikling samt styrke branchens regionale placering og betydning (…)
Katharina Frydensbjerg Poulsen
People & Values Recruitment BESTSELLER

Baggrunden for denne ansøgning om prækvalifikation af en dublering af Designteknolog AK uddannelsen skyldes primært to forhold: 1) en stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft indenfor mode- og livsstilsbranchen i Aarhus samt 2) et behov for at sikre en bedre sammenhæng mellem uddannelsesniveauer, idet VIA University College (TEKO Design + Business) allerede har et veletableret uddannelsesmiljø i Aarhus med professionsbachelor i design og business som den primære overbygningsuddannelse (top-up) på Designteknolog AK.
VIA er samtidig den eneste institution, der har denne faglighed og et bæredygtigt uddannelsesmiljø i Aarhus. Dubleringen i nærværende ansøgning betragtes som en videreudvikling af denne faglighed.
I forlængelse heraf forventes udbuddet af Designteknolog AK ikke alene at styrke det faglige miljø i Aarhus, men også at indgå som en vigtig komponent i opbygningen af modeklyngen i Aarhus med VIA som viden- og innovationspartner.
Ved at udbyde Designteknolog AK i Aarhus ønsker VIA aktivt at bidrage til at styrke mode- og livsstilsbranchens regionale placering og betydning samt mere overordnet at bidrage til at styrke sammenhængskraften og erhvervsudviklingen i hele regionen.
Nærværende ansøgning om prækvalifikation af Designteknolog AK indgår således i en større sammenhæng, der har til formål at understøtte intentionerne i bl.a. en lokal/regional erhvervssatsning samt i regeringens innovationsstrategi og vækstplan for kreative erhverv og design.


Uddannelse til ét af Danmarks vigtigste eksporterhverv
Mode- og livsstilsbranchen er en branche i vækst og forandring.
Trods finanskrise og omstilling har mode- og livsstilsbranchen oplevet en konstant vækst, så branchen i dag omsætter for ca. 50 mia. kr. årligt. Eksportandelen udgør ifølge branchens egne tal ca. 60 % (Dansk Mode & Textil, konsortiemøde juni 2013 p. 14), og mode- og livsstilsbranchen er således ét af Danmarks vigtigste eksporterhverv.
Denne succes hviler på et fundament af bl.a. veluddannet arbejdskraft, koblingen af dansk design og godt købmandsskab samt erkendelsen af innovation som præmis, jf. bl.a. TEKO analyserne 2012 og 2014. Globalisering, urbanisering, digitalisering samt impulser fra unge, andre brancher mv. gør samtidig, at branchen i stigende grad interagerer med andre erhverv og dermed får betydning ud over branchen isoleret set.

Vækstpotentialet
Et stigende antal undersøgelser, rapporter og kortlægninger har de senere år beskæftiget sig med tendenser og vækstpotentialer for modeindustrien som en del af de kreative erhverv og som vækstdriver for de øvrige erhverv. Konklusionen er klar: Der er tale om et vækstområde med en positiv samfundsøkonomisk effekt og samfundsmæssig betydning. Denne konklusion dækker bl.a. over følgende forhold:
• Stigende beskæftigelse: ”Beskæftigelsen stiger knap en faktor 2 i de kreative erhverv i forhold til den gennemsnitlige stigning for alle brancher i Region Midtjylland” (NyX 2010 p. 3) . Ifølge Danske Mode & Textil (konsortiemøde juni 2013) har branchen haft en konstant vækst i beskæftigelsen i Danmark gennem de sidste 10 år til i dag ca. 14.000 medarbejdere (Dansk Mode & Textil juni2013)

En dugfrisk analyse (JP 31/1 2014 s. 18) fra netop Dansk Mode & Textil viser, at 22 % af organisationens 300 medlemsvirksomheder (som har svaret) forventer at ansætte nye medarbejdere det kommende halvår. 5 % forventer afskedigelser – hvilket er det laveste tal for lignende Dansk Mode & Textil prognoser siden 2007.

• Højere produktivitet: ”Udviklingen har især været gunstig i dele af mode- og livsstilsbranchen, hvor også produktiviteten er højere, end den generelt er i danske virksomheder” (Danmark i arbejde. Regeringens vækstplan for kreative erhverv - design: p. 5).
Hertil kommer en række erhvervsmæssige pointer i forhold til højere eksportintensitet, brandingværdi mv. Andre analyser har – som nævnt - dokumenteret de kreative erhvervs betydning for innovation som leverandør til det øvrige erhvervsliv i form af produkter, ideer og kompetencer.
Med afsæt i disse forhold skal de danske styrkepositioner indenfor mode- og livsstilsbranchen derfor udbygges ifølge regeringens vækstplan, og ambitionen er, at Danmark skal være et internationalt vækstcenter for arkitektur, mode og design. I forlængelse heraf indgår ”gode uddannelser og stærk forskning” som et væsentligt indsatsområde i vækstplanen. Adgang til viden og kreativt talent er en helt afgørende faktor for virksomheder, der vil deltage i den globale konkurrence på innovation.
Modeklyngen i Aarhus
Region Midtjylland har traditionelt været - og er fortsat – centrum for den danske mode- og livsstilsbranche. Alene Herning og Ikast-Brande kommune står for ca. halvdelen af omsætningen i branchen (Tekstilbranchen blomstrer 9. jan. 2014 p. 8). Mode- og livsstilsbranchen i Region Midtjylland udgør således allerede et internationalt orienteret regionalt/nationalt fyrtårn.
Det nye er imidlertid, at der gennem de senere år er etableret en modeklynge i Aarhus, der supplerer den traditionelle koncentration af mode, tekstil- og materialefaglige virksomheder i den vestlige del af regionen. En rapport udarbejdet af DMA/Research for Aarhus Kommune (Afdækning af modebranchen i Århus 2013 p. 3) konkluderer således, at ”der er tilsyneladende et relativt stort potentiale for at skabe et reelt modemekka i kommunen”.
I rapporten identificeres 348 virksomheder alene i Aarhus Kommune, hvoraf hovedpartnen er små /mindre virksomheder (undtagen detailhandel i form af butikker) samt en enkelt – i denne sammenhæng - stor international virksomhed og endelig en andel af mellemstore virksomheder.
Denne variation giver forskellige behov i relation til at skabe vækst og udvikling. Eksempelvis har de små virksomheder udfordringer på områder som markedsføring, etablering af websider, etablering af e-handel, eksportmuligheder mv. For de lidt større og helt store virksomheder er det helt afgørende, at der ”er mange modevirksomheder i området, og at flere er på vej”.
Hertil kommer et afgørende rekrutteringsbehov især for højt kvalificerede medarbejdere (Afdækning af modebranchen p. 23 ). Adgangen til relevant uddannet arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for at fastholde vækst og udvikling for den enkelte virksomhed og for at udnytte potentialet samlet set i modeklyngen og i sammenhæng med øvrige (kreative) erhverv.
Aarhus Kommune, Hummel og BESTSELLER (sidstnævnte med en omsætning på ca. 20 mia. og med mere end 15.000 medarbejdere, heraf 3.330 i Danmark) har derfor henvendt sig til VIA som et led i en sammenhængende erhvervsstrategi /vækst- og rekrutteringsstrategi med fokus på modeklyngen i Aarhus. I forlængelse heraf er udviklingstendensen og behovet drøftet med en række øvrige centrale aftagere/interessenter, herunder Dansk Mode & Textil , jf. tilkendegivelser i bilag.
Modeklyngen fremgår som et satsningsområde i Aarhus Kommunes Erhvervsplan 2014-2017, hvor modeklyngen i Aarhus beskrives som værende ”i fremgang, og hvor der vurderes at være potentiale for yderligere vækst og nye arbejdspladser (Erhvervsplan for Aarhus Kommune p. 64).
I forlængelse heraf har Region Midtjylland og Aarhus i samarbejde iværksat initiativet HEADSTART FASHION med en ambition om at bidrage til en realisering af modeindustriens potentiale (se link i bilag – kilder).

VIA som aktør i udviklingen af modeklyngen i Aarhus
VIA ser det som en forpligtelse at imødekomme behovet for højt kvalificeret uddannelseskraft i Aarhus og at indgå som en væsentlig aktør i opbygningen af en modeklynge i Aarhus med både uddannelse, forskning, udvikling og innovation, herunder med aktiv deltagelse i innovationsnetværk, technology & knowledge transfer, entrepreneurial support, internationalization etc. Det er ligeledes væsentligt for VIA at kunne bidrage til branchens regionale placering og betydning, herunder bidrage til at styrke sammenhængskraft og erhvervsudvikling i hele regionen.
Af samme grund har VIA allerede – som nævnt - et relevant og veletableret uddannelsesmiljø i Aarhus i form af Professionsbachelor i Design og Business, ligesom vi trækker på en samlet kapacitet (TEKO i Herning samt det øvrige VIA) i forhold til at indgå i en række initiativer, der understøtter udviklingen af modeklyngen i Aarhus, herunder HEADSTART FASHION, Innovationsnetværket Livsstil – Bolig og Beklædning og etablering af Innovationscentret Creative Business Center (VIA) målrettet kreative erhverv.
Netop den nære geografiske tilstedeværelse af uddannelses- og forskningsinstitutioner – jf. også eksempler på behov identificeret i modeklyngen i Aarhus ovenfor - er ifølge en række danske og internationale studier (jf. fx Gust-Bardon 2012 p. 13) afgørende for udvikling af klynger for især mindre virksomheder, men også mere generelt set i forhold til transporttid og ”face-to-face interactions and trust building necessary to the effective exchange of ideas” (Feldman, Aharonson and Baum 2005: p. 1).
Således beskrevet forventes et udbud af Designteknolog AK i Aarhus at indgå som væsentlig komponent - i sammenhæng med VIAs øvrige relevante uddannelses- og forskningsaktiviteter - i udviklingen af modeklyngen i Aarhus.

Praksisnært og engageret studiemiljø i modeklyngen
Den geografiske nærhed er ikke blot afgørende som aktør i en modeklynge i Aarhus. Set i forhold til at styrke et engageret og praksisnært uddannelsesmiljø, så er netop den geografiske nærhed og tætte vekselvirkning mellem uddannelse og virksomhed og mellem studerende og virksomhed en væsentlig pointe (i form af fx studenterjob, praktik, opgaveløsning, gæstelærere, studentervæksthuse mv.).
Hertil kommer mere praktiske forhold, hvor det for den studerende kan være vanskeligt at engagere sig i det faglige miljø på uddannelsesstedet, hvis afstanden mellem bolig og uddannelsessted er forholdsvis stor (lang transporttid og fleksibilitet til og fra).

Sammenhæng i uddannelsessystemet
Som den primære ”fødekæde” til Professionsbachelor i Design og Business vil et udbud af Designteknolog AK desuden bidrage til øget sammenhæng ml. uddannelsesniveauerne og i sidste ende imødekomme branchens efterspørgsel på højere videregående uddannelsesniveauer og specialiserede medarbejdere, jf. også de høje overgangsfrekvenser i dimittendundersøgelsen i det følgende.
Dublering af Designteknolog AK i Aarhus dækker således ikke alene et konkret behov for dimittender på området, men styrker også sammenhængskraften både i uddannelse og som aktør i en lokal/regional og national erhvervs- og vækststrategi.

Beskæftigelsesundersøgelse for dimittender på designteknologuddannelsen fra juni 2013 spurgt i jan. 2014

Færdiguddannede 192
Antal svar på undersøgelsen 167 100,0 %
I job 33 19,8 %
Heraf i job indenfor branchen 24 14,4 %
Jobsøgende 10 6,0 %
Under uddannelse 117 70,1 %
Afventer uddannelse 9 5,4 %
Barsel 8 4,8 %

Undersøgelsen viser, at 94 % af dimittenderne efter 6 måneder er kommet godt på vej.
Således er kun 6 % af dimittenderne jobsøgende et halvt år efter endt uddannelse. Undersøgelsen viser også, at flertallet ikke afslutter deres uddannelsesforløb med Designteknolog AK, men går videre i uddannelsessystemet (herunder især Professionsbachelor i Design & Business), som faktisk udgør hele 75,4 %. Endelig viser undersøgelsen, at dimittender i arbejde i overvejende grad faktisk arbejder i branchen.
Supplerende tal fra Teknisk Landsforbund
Som et supplement til dimittendundersøgelsen viser ledighedstal fra Teknisk Landsforbund, der organiserer flertallet af designteknologerne, pr. november 2013 følgende i Region Midtjylland:
Design og kunstnere: 7,8 %
Tekstil: 8,9 %
Da arbejdsløshedstallet også indeholder deltidsbeskæftigede samt uddannede fra beslægtede områder (kunstnere, tekstilformidlere o.a.) peger tallene på, at de nyuddannede dimittender har en ledighed, der er på niveau eller lavere end generelt for branchen.

Rekrutteringsgrundlag
Ifølge en analyse foretaget af Mediaedge:cia A/S for VIA vil et udbud af Designteknolog AK i Aarhus være yderst relevant for potentielle studerende. Blandt de potentielle ansøgere vil der være både:
A. Nye ansøgere (bevægelse fra ”interesse” til ”personlig relevans”), som i dag fravælger designteknolog i Herning, fx fordi de ikke ønsker at flytte til Herning eller pendle med tog hver dag (jf. også 60 % målsætningen)

B. Dobbeltansøgere, der vil foretrække Aarhus frem for Herning, hvis det var muligt
Analyser viser generelt, at geografiske forhold spiller en stor rolle for valg af uddannelse. En opgørelse foretaget primo januar 2014 viser, at mere end hver femte studerende på designteknolog i Herning bor i Aarhus området (postnummer 8000-8599), jf. tabel 2 i bilag.
Samtidigt viser en intern undersøgelse på designteknolog i Herning fra 2013, at 14 % af de studerende bruger mere end 2 timer på transport til og fra uddannelsesinstitutionen i Herning, mens 8 % bruger 1-2 timer, jf. figur 1 bagest i dokumentet.
På den baggrund må det forventes, at ca. hver femte af de nuværende studerende i Herning - dem der bor i Aarhusområdet - fremover vil vælge Aarhus frem for Herning.

Konsekvenser for andre udbud af designteknolog i DK
Ansøgerne forventes primært at komme fra VIAs dækningsområde og specielt unge i Østjylland. Andre udbydere af Designteknolog AK ligger geografisk længere væk (København og Sønderborg), så derfor vurderes det ikke at have nævneværdig konsekvens for rekrutteringsgrundlaget for disse udbud.

Konsekvenser for uddannelser i Aarhus
Set i forhold til at der ikke findes tilsvarende eller blot lignende uddannelser i Aarhus-området i dag, er der derfor ikke tale om, at vi direkte påfører andre institutioner konkurrence. Som nævnt indledningsvis er VIA den eneste institution, der har en faglighed og et bæredygtigt miljø på dette felt.

Konsekvenser for VIAs eget udbud af Designteknolog AK
Erfaringen fra Professionsbachelor i Design og Business viser, at dubleringen styrker det samlede udbud i regionen, fx gennem krydsbefrugtninger med andre uddannelser (tværfaglige kompetencer), praktiksamarbejde og virksomhedsinddragelse i FoU-arbejde.
Der skønnes en mindre nedgang i søgningen til designteknolog i Herning i størrelsesordenen 50 studerende, jf. forklaring ovenfor (dobbeltansøgere, der vil foretrække Aarhus hvis muligt).
Når vi angiver et forventet optag/dimensionering på 150 studerende, er det begrundet i et ønske om på den ene side at kunne sikre bedre sammenhæng til det eksisterende uddannelsesmiljø i Aarhus og på den anden side at sikre forsat beskæftigelse til vore dimittender/imødekomme efterspørgslen på dimittender.
Der ligger i den foreslåede dimensionering ligeledes et ønske om at sikre en balance i regional dækning og sammenhængskraft.

Forventet optag
150 studerende/pr. år i Aarhus.
Når vi mener, det vil være forsvarligt at øge optaget, skal det ses i lyset af efterspørgslen og den aktuelle beskæftigelsessituation samt vækstpotentialet i modeklyngen i Aarhus.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
VIA har solid erfaring med at skaffe praktikpladser også til designteknolog studerende såvel i danske som i udenlandske virksomheder.
VIA har således blandt andet gennem de designstuderendes praktikpladskoordinator et fintmasket netværk til tekstil-, mode- og livsstilbranchen i Danmark, ligesom vi direkte samarbejder med virksomheder i udlandet såvel som med agenter og uddannelsesinstitutioner.
Der er således allerede på nuværende tidspunkt gode kontakter i en lang række af de virksomheder, der vil være relevante som praktiksteder for studerende på designteknologuddannelsen, der studerer på udbuddet i Aarhus.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_ VIA_Designteknolog.pdf

Samlet godkendelsesbrev