Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Sundhedsinnovation - Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
03/02-2014 10:26
2014 - 1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Frederiksberg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Sundhedsinnovation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Health Care Innovation

Den uddannedes titel på dansk
Cand.merc.(sund.)

Den uddannedes titel på engelsk
MSc in Health Care Innovation(hci.)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Direkte adgangsgivende akademiske bacheloruddannelser omfatter:
- Folkesundhedsvidenskab (retskrav)
- Medicin
- Medicin og teknologi
- Molekylær biomedicin
- Farmaci
- It og sundhed
- kommunikation og it
- Bacheloruddannelser i IT og erhvervsøkonomi
- Bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi (HA i erhvervsøkonomi (retskrav); alle HA koncentrationer; BSc in International Business; BSc in International Business & Politics; BSc in Business Administration & Sociology)
Sproglige krav;
Engelsk kræves på B-niveau.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
The overall objective of the MSc(hci) is to offer a distinctive, new set of skills to employers in the Danish and international healthcare systems. These skills will be targeted specifically at the public and private organizations of the system which over the coming decades will take health care through a major transformation. The buildings blocks of that transformation will come from a multitude of innovations at all levels of the health care system, involving both its public and commercial parts and new interdependencies between the two. MSc(hci) graduates will be trained to select, initiate, manage and implement innovations in this complex setting. That set of skills is not offered by any other graduate program in Denmark. It is, however, emerging as new degrees or course packages introduced by leading US business schools (e.g. Harvard, Wharton, and Duke).

The technical features of health care innovations will not be engineered by MSc(hci) graduates. However, the history of technology and innovations sends the general strong message that these technical features are only part of what makes innovations work. Successful innovations to large extent depends on proper understanding of their application context, on their usability, etc. These “softer” dimensions of innovations are analyzed and prepared by other specialists. Innovation is a team sport. The job market analysis presented below clearly demonstrates that health care innovations rely heavily on these softer dimensions, and that the competencies offered by MSc(hci) to address them are strongly appreciated by their future employers.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
I bilagsmaterialet foreligger en oversigt over de konstituerende fagelementer.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Uddannelsen placeres til taxameter 2, idet uddannelsen både indeholder erhvervsøkonomiske og sundhedsfaglige discipliner. Se endvidere bilagsmaterialet

Forslag til censorkorps
Det erhvervsøkonomiske censorkorps, suppleret med folkesundhedsvidenskab og sundheds-IT

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
MSc(hci) 03-02-2014.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse
I det nylige oplæg ”Inno+. Det innovative Danmark” i 2013 sætter Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser innovationsdagsordenen. Her fokuseres særligt på en langvarig indsats i innovation af telemedicinske løsninger og indsatsen for at opnå det ”det effektive og sikre hospital” bl.a. gennem overførsel af en række logistikteknologier og løsninger, med stort potentiale for hospitalerne, hvis overførsel forudsætter en professionaliseret tilgang til implementering af nye teknologier og procesinnovation, ikke findes på hospitalerne i dag.

Erhvervs- og Vækstministeriets vækstteam for sundheds- og velfærdsløsninger kom i april 2013 med anbefalinger til regeringen om tiltag, der kan styrke vækstvilkårene på erhvervsområdet i sundheds- og velfærdssektoren.

I november 2012 udgav The Boston Consulting Group (BCG) en evaluering af fremtidige pejlemærker for Medicon Valley Alliance baseret på den fremtidige efterspørgsel, mulighed for tværdisciplinær synergi samt øresundsregionens styrkepositioner. Blandt disse særligt løfterige områder fremhæves E-health, hvormed menes telemedicin, patientmonitorering samt kvalitets- og omkostningsforbedrende teknologier.

Behovet er der nærmere redegjort for i bilagsmaterialet.

Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender
Indenfor den offentlige sektor har skønsmæssigt mellem 1000 og 2000 ansatte arbejdet med innovation og organisatorisk fornyelse som hovedaktivitet.

I forbindelse med det voksende marked for IT og software produkter, opstår også en voksende andel af start-up virksomheder, der bl.a. arbejder med E-Health applikationer. Efterspørgslen efter E-Health applikationer er høj både i Danmark og internationalt og udviklingen af sådanne applikationer, samt andre innovative brugerdrevne sundhedsdataformidlende platforme, vil skabe et iværksættergrundlag for MSc(hci)-kandidaterne

Dertil kommer det private salg af sundhedsydelser, eksempelvis som Falck Healthcare A/S, der forventer høj vækst på området i Skandinavien og i lande med høj vækst. Falck Healthcare A/S’s vækst er drevet af innovation og repræsenterer et nyt erhvervssegment med en betydelig forventet efterspørgsel efter kandidater med en MSC(hci).

Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?
IBM, Falck Healthcare, KMD, Implement, Region Midtjylland, Danske Regioner, Københavns Kommune, Rigshospitalet, COBIS, Medicoindustrien. Se endvidere bilagsmaterialet.

Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?
Gennemgang af oplæg fra private og offentlige aktører har sandsynliggjort behovet.
Identificering af specifikke områder inden for det samlede offentlige-private sundhedssystem, hvor der arbejdes med sundhedsinnovation.

Interviews med aktører inden for hvert af disse segmenter.

Ligeså vigtigt er imidlertid, at vi hermed kun har taget det første skridt i dialogen med den kommende modtagerkreds af uddannelsens kandidater. Under interviewene har vi også hjemtaget tilsagn om forsat sparring og ideudveksling under den mere specifikke fagudvikling. De adspurgte vil snart kunne genfindes i det eksterne Advisory Board for MSC(hci), og senere hen som gæstelærere i vores undervisning, og som mentorer for specialeprojekter i deres respektive organisationer

Sammenhæng med eksisterende uddannelser
I det danske uddannelsessystem skiller MSc(hci) sig ud navnlig ved at:
• kombinere en indgående forståelse af særtrækkene i sundhedssektoren med analytisk indsigt og formåen m.h.t sektorens innovation og organisatoriske forandring.
• opbygge kompetencer til at bidrage til fornyelser både internt i sundhedsvæsnet og i de private virksomheder, der gennem kommercielle innovationer tilbyder nye løsninger; evnen til at udforme adækvate innovative forretningsmodeller for industriens innovation af nye produkter og løsninger er et godt eksempel på særtrækkene i MSc(hci).
• kombinere og integrere teori og praksis; i MSc(hci) baseres indlæring i usædvanlig høj grad på inddragelse af og medvirken i relevant innovationspraksis i privat såvel som i offentlig regi.
Denne kombination af særtræk indebærer, at der kun er behov for at redegøre for ligheder og forskelle i forhold til ganske få andre danske uddannelser, i alt 4 kandidatuddannelser, en professionsmaster, og et ikke-ECTS udløsende kursus.


Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab er en tværfaglig uddannelse med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme samt sundhedsvæsenets organisation og funktion. Kandidater i folkesundhedsvidenskab får stærke metodiske kompetencer mhp. at analysere sundhedsfaglige problemstillinger nationalt og internationalt. Kandidaterne ansættes i private og offentlige virksomheder især inden for sundhedsplanlægning, sundhedsadministration, forskning og undervisning. Til forskel herfra har MSc(hci) sit centrale fokus på innovationsledelse knyttet til fornyelse og forandring i sundhedsvæsnets organisering og ydelser. MSc(hci) adskiller sig endvidere også gennem en stærk orientering på de private innovatører i sundhedssystemet, herunder de udfordringer der knytter sig til innovationers kommercialisering.

Cand.oecon i sundhedsledelse og økonomi retter sig imod efterspørgslen på kandidater med avancerede kvantitative analytiske kompetencer i sundhedsøkonomi. Forskellen fra MSc(hci) knytter sig dels til sidstnævntes fokus på innovation og de mikro-og ledelsrelaterede processer knyttet til deres udformning og implementering. Den ligger endvidere i betoningen i MSc(hci) af problemstilling knyttet til kommercialisering af sundhedsinnovationer, herunder tilrettelæggelsen af adækvate og innovative forretningsmodeller.

It og Sundhed og Sundhedsteknologi, Civilingeniør
adskiller på nogenlunde samme måde fra MSc(hci), hvorfor der her redegøres for dem samlet.

Begge uddannelser repræsenter en ingeniørmæssig tilgang til sundhedsteknologi med vægt på IT og software. Der er således en langt større vægt på IT-innovationers tekniske udformning, end man finder i MSc(hci), som i stedet behandler en større mangfoldighed af innovationer, herunder også organisatoriske fornyelser, og som betoner deres ledelses- og forretningsmæssige realisering.

Rekrutteringsgrundlag
Størstedelen af optaget forventes at komme fra bacheloruddannelser i folkesundhed, og erhvervsøkonomi. Der er i begge tilfælde tale om uddannelser med meget stor søgning, for nogles vedkommende også langt ud over optagelseskapaciteten.

Hvad angår ingeniørorienterede uddannelser, konkurrerer de i hovedsagen ikke om samme studenter, som vil søge den ledelsesorienterede tilgang i MSc(hci). Det forventes derfor, at oprettelsen af MSc(hci) ikke vil have negativ indvirkning på andre uddannelsers rekrutteringsgrundlag.

Forventet optag
50 ansøgere årligt

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Der udbydes obligatorisk praktik på uddannelsen. Men betegnelsen ”internship” er mere dækkende eftersom det ikke drejer sig om, at studenten kun gør sig bekendt med praktiske rammer og opgaver, men samtidig forbinder forståelsen heraf med teoretisk indlært stof. Det sker først og fremmest ved at forankre arbejdet med eget specialeprojekt i internshippet.

I forbindelse med behovsundersøgelsen er der indhentet tilsagn fra samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet og industrien om værtskab for praktikophold i forbindelse med speciale projektet. Denne liste af praktikværtskaber vil blive udbygget, inden uddannelsen igangsættes.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
15-021475-04 Godkendelse af udbud af kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation på CBS.PDF

Samlet godkendelsesbrev
Godkendelse af kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation på CBS 9456511_1_1 (4).pdf