Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Uddannelse til professionsbachelor i radiografi - VIA University College

VIA University College
03/02-2014 10:33
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
VIA University College

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Uddannelse til professionsbachelor i radiografi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor of Radiography

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i radiografi

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Radiography

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Ansøger om nyt udbud af eksisterende uddannelse

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Ansøger om nyt udbud af eksisterende uddannelse

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen
Ansøger om nyt udbud af eksisterende uddannelse

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ansøger om nyt udbud af eksisterende uddannelse

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ansøger om nyt udbud af eksisterende uddannelse

Forslag til censorkorps
Ansøger om udbud af eksisterende uddannelse

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Samlet bilag 1-8 - 2014-02-03.pdf

Behov for nyt udbud
VIA University College (VIA) har i medfør af professionshøjskolens regionale forsyningsforpligtelse et ønske om at kunne udbyde radiografuddannelsen. Udbuddet skal dække Region Midtjyllands behov for uddannede radiografer.

I tilknytning hertil har Region Midtjylland og VIA i januar 2014 gennemført en behovsanalyse for et eventuelt nyt udbud af radiografuddannelsen i Region Midtjylland. Den fælles undersøgelse belyser det langsigtede behov for radiografer i regionen i lyset af et eventuelt nyt udbud af radiografuddannelsen, og den er et supplement til eksisterende analyser og fremskrivninger, herunder COWI-rapporten “Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland” (2013) (Jævnfør Bilag 8, 1) og Radiograf Rådets analyse “Fremskrivningen af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel” (2012). (Jævnfør Bilag 8, 2)

Det fremgår af hovedresultaterne i COWI-rapporten, at de opstillede fremskrivninger tyder på en risiko for mangel på radiografer i Region Midtjylland i de kommende år frem mod 2022. Rapporten arbejder med fire forskellige scenarier, hvoraf tre af de analyserede scenarier peger på mangel på radiografer i en del af eller hele perioden. Fire af de analyserede scenarier peger på, at der kan opstå rekrutteringsproblemer, hvilket vil sige, at overskuddet af radiografer udgør mindre end 5 % af arbejdsstyrken. I Radiograf Rådets fremskrivninger fra 2012 vurderes behovet for radiografer overvejende at være i balance mellem udbud og efterspørgsel i de kommende år. De to rapporters konklusioner giver imidlertid anledning til flere opmærksomhedspunkter. Idet der alene er tale om tekniske fremskrivninger, tager konklusionerne ikke højde for en kvalitativ ændring af efterspørgslen som følge af fremkomsten af ny teknologi, nye behov og behandlingsmuligheder samt effekter af de nye store hospitaler i regionen.

Behovsanalysen “Behovsanalyse vedrørende en professionsbacheloruddannelse i Region Midtjylland” (Januar 2014) (Jævnfør Bilag 1), er gennemført i januar 2014 som tre kvalitative fokusgruppeinterviews med 15 deltagere fra hospitalsenhederne i Region Midtjylland. For at sikre en geografisk spredning er informanterne udvalgt inden for alle hospitalsenheder i regionen. Følgende konkluderes i rapporten:

Behovet for et øget antal radiografer i fremtiden beror på en skønsmæssig vurdering ud fra naturlig afgang fra arbejdsmarkedet og en række indikatorer. Omregnet til fuldtidsstillinger er der aktuelt ansat 302 radiografer i Region Midtjylland. Medregnes de sygeplejersker, der i dag varetager opgaver på det radiologiske område, er tallet 440. Det kan tilføjes, at nøgletal fra Region Midtjylland viser, at ca. 20 % af ansatte radiografer på regionens hospitaler er over 50 år, og de må forventes at forlade arbejdsmarkedet inden for 3 – 15 år. Et antal røntgensygeplejersker svarende til 23,5 fuldtidsstillinger i Region Midtjylland forlader arbejdsmarkedet i de kommende år og forventes erstattet fremadrettet med radiografer.(Jævnfør Bilag 2)

Estimeret giver alene den naturlig afgang fra arbejdsmarkedet således plads til omtrent 80 radiografer. Holdningen i Region Midtjylland er i tilknytning hertil, at der formentlig vil være et øget behov på hospitalerne i de kommende år. En række indikatorer lægges til grund for et øget behov og dermed også for et nyt udbud af radiografuddannelsen i regionen. Indikatorerne er:

a.Der er et meget stort pres på navnlig radiologisk billeddiagnostik. MR-scanninger er tidskrævende og inde i en rivende udvikling med nye undersøgelsesmodaliteter og nye typer MR-scanninger.

b.Særligt behovet for radiologisk billeddiagnostik forventes at stige yderligere. På Aarhus Universitetshospital forventer man eksempelvis en produktionsstigning på 60 % inden for radiologisk billeddiagnostik i de kommende år.(Jævnfør Bilag 8, 3)

c.Aarhus Universitetshospital i Skejby er udpeget som nationalt center for partikelterapi for kræftpatienter, og med den avancerede stråleterapi forventes behovet for færdiguddannede radiografer at stige i Aarhus.

d.Der er et øget behov for udvidede åbningstider på alle de radiologiske afdelinger i Region Midtjylland for at kunne imødekomme henvendelser.

e.Den demografiske udvikling med en langt større ældrebefolkning med et forventet undersøgelses- og behandlingsbehov taler ligeledes for et øget behov for radiografer i fremtiden.

f.Krav om hurtige, effektive patientforløb – herunder kravet om, at tidsrummet fra henvisningstid til udredning og diagnose skal være kortere end tidligere – kvalitet i ydelserne, styrket specialisering og øget produktion udfordrer det radiologiske område og vil skabe et behov for ’flere hænder’ i fremtiden.

g.Der vil komme ny teknologi, nye undersøgelses- og behandlingsmodaliteter til, og det vil øge behovet for både undersøgelser og behandlinger inden for det radiologiske område og dermed også behovet for radiografer. Udviklingen af undersøgelses- og behandlingsmodaliteter i eksempelvis USA, hvor man i dag foretager helkropsscanninger, er en indikator for, at efterspørgslen på disse nye modaliteter vil være stigende i fremtiden.

h.Der et vist behov for kompetenceudvikling på kandidat- og ph.d.-niveau inden for professionen. Det vurderes, at et sådant kompetenceløft vil kunne være en indikator for behovet for en øget dimensionering af radiografer i fremtiden, da erfaringer fra udlandet og andre fagområder viser, at et sådant kompetenceløft medfører udvikling af og diffusion til nye arbejdsområder.

Ligeledes skal det nævnes, at arbejdsløsheden for radiografer i december 2013 var godt 1 % på landsplan ifølge statistik fra DSA. Det fremgår af statistik fra DSA, at der i december 2013 var 19 ledige radiografer på landsplan, og at dimittenderne fra de eksisterende udbud hurtigt absorberes på arbejdsmarkedet. De seneste tal fra Radiograf Rådet (den 27. januar 2014) viser, at der blandt Radiograf Rådets medlemmer er 1596 aktive radiografer, herunder 27 privatansatte, samt 248 studerende. Ledighedstallet er steget fra 19 til 100, idet dimittender fra januar 2014, som endnu ikke er kommet i arbejde, tæller med i denne pulje. Jævnfør DSAs statistik fra de foregående år må disse forventes at blive absorberet på arbejdsmarkedet i løbet af de kommende måneder. (Jævnfør Bilag 3)

Dertil kommer, at der i Region Midtjylland aktuelt er 5 privathospitaler, der foretager MR-scanninger. Regionshospitalet Silkeborg har eksempelvis udliciteret 500 MR-scanninger til et af regionens private hospitaler, da Regionshospitalet Silkeborg ikke kan imødekomme alle henvendelser. VIA forventer, at de private hospitaler også i fremtiden vil kunne aftage et lille antal radiografer fra et nyt udbud i Aarhus.

Såfremt VIA fra sommeren 2015 kan udbyde radiografuddannelsen, vil institutionen i første omgang udbyde uddannelsen inden for radiologisk billeddiagnostik og stråleterapi. VIA vil løbende undersøge behovet for et eventuelt udbud af retningen nuklearmedicinske billeddiagnostik. Ved et dokumenteret behov vil VIA udnytte mulighederne for at udbyde retningen i et samarbejde med bioanalytikeruddannelsen i VIA, da bioanalytikeruddannelsen i modul 6 og modul 11 har udbud af fag relateret til det nuklearmedicinske område. (Jævnfør Bilag 4) Uddannelsen vil blive placeret i Campus Aarhus N i umiddelbar nærhed af Aarhus Universitetshospital i Skejby med muligheder for positive synergieffekter af den nære placering på både studie- og uddannelsesmiljøet:

Det vil for det første betyde, at der indledes et tæt samarbejde med de radiologiske afdelinger i Region Midtjylland i de kliniske praktikforløb.

Det vil for det andet kunne skabe mulighed for en større udveksling mellem uddannelserne, eksempelvis mellem bioanalytikeruddannelsen og radiografuddannelsen, ligesom det vil kunne give de ansatte radiografer ved de radiologiske afdelinger mulighed for at indgå i såvel uddannelsens teoretiske og praktiske undervisningsdel.

Det vil for det tredje kunne øge muligheden for at rekruttere studerende allerede i de sidste uddannelsesmoduler og generelt øge muligheden for flere kvalificerede ansøgere. Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Silkeborg har eksempelvis vanskeligt ved at rekruttere fra UC Nordjylland på grund af dimittendernes ringe mobilitet efter endt uddannelse.

For det fjerde vil et nyt udbud kunne betyde fastholdelse af de studerende i regionen efter endt uddannelse. Alle erfaringer peger på, at den tidlige kontakt er afgørende for den færdiguddannedes valg af arbejdsplads og dermed besættelse af ledige stillinger i Region Midtjylland.

Tilkendegivelse fra Region Midtjylland:
Region Midtjylland støtter på baggrund af den gennemførte behovsanalyse et nyt udbud af radiografuddannelsen i regionen. Det fremgår af Region Midtjyllands tilkendegivelse (Jævnfør Bilag 5), at regionen “anser det for positivt, at der etableres et udbud af radiografuddannelsen i Aarhus, da det vil give øgede muligheder for at rekruttere kvalificerede ansøgere, give mulighed for god synergi med eksisterende uddannelser og styrke muligheden for udvikling af den faglige kvalitet på området. Desuden vil den ekstra uddannelseskapacitet bidrage til at understøtte de uddannelsespolitiske intentioner om, at mindst 60 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse.” Region Midtjylland forudsætter i sin tilkendegivelse, at VIA samarbejder med UC Nordjylland om tilrettelæggelse og afvikling af klinisk uddannelse og nytænkning i forhold til klinisk undervisning (Jævnfør afsnittene “Sammenhæng med eksisterende uddannelser” og “Kliniske studiepladser”).

Sammenhæng med eksisterende uddannelser:
VIA og Region Midtjylland, at et nyt udbud af radiografuddannelsen i Aarhus vil have positiv synergieffekt med de eksisterende uddannelser i VIA så som bioanalytikeruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen (Jævnfør afsnittet “Behov for nyt udbud”). Ligeledes vil et udbud af uddannelsen i Aarhus kunne medvirke til at styrke muligheden for såvel udvikling af den faglige kvalitet som det faglige miljø for radiografuddannelsen som helhed. Herunder kan nævnes nytænkning inden for uddannelsens didaktiske og pædagogiske tilrettelæggelse med henblik på at kvalificere de studerendes tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer samt udvikling af viden og kundskab på et systematisk grundlag om centrale forhold i professionen og dens praksisfelt.

Ved etablering af et nyt udbud i Aarhus vil det være meget vigtigt for VIA at være i tæt samarbejde med de øvrige udbudssteder for radiografuddannelsen om uddannelsen for at udnytte ressourcerne bedst muligt. Det drejer sig både om et tæt samarbejde omkring de kliniske studiepladser, nytænkning i forhold til tilrettelæggelsen af klinisk undervisning samt apparatur. Samarbejdet angår i særlig høj grad UC Nordjylland og UC Lillebælt, da Region Midtjylland også modtager studerende til den kliniske praktik fra disse udbudssteder. I øjeblikket modtager Region Midtjylland ca. 35 studerende i praktik om året af de i alt 54 studerende, der optages på uddannelsen i UC Nordjylland. Det er forudsat, at 20 af de kliniske studiepladser i Region Midtjylland, der aktuelt stilles til rådighed for UC Nordjylland, overflyttes til VIA, hvis VIAs ansøgning om oprettelsen af et udbud af uddannelsen imødekommes. Denne overflytning vil ikke påvirke det samlede billede for radiografuddannelsen, da der netop er tale om en overflytning af pladser.

Ud over de demografiske og geografiske fordele ved at udbyde radiografuddannelsen i Aarhus vil placeringen give den bedste mulighed for at rekruttere kvalificerede studerende fra Region Midtjylland til uddannelsen og hospitalsenhederne i regionen. Det vurderes, at et nyt udbud af radiografuddannelsen i Aarhus kun i mindre omfang vil få uhensigtsmæssige konsekvenser for rekrutteringsgrundlaget for radiografuddannelserne ved henholdsvis UC Nordjylland og UC Lillebælt ud fra følgende begrundelse:

a.Den samlede søgning til de to uddannelser fra ansøgere i Region Midtjylland begrænser sig i 2013 i tal således til 28 ud af 88 1. prioritetsansøgninger til uddannelsen i UC Nordjylland og 9 ud af 113 1. prioritetsansøgninger til uddannelsen i UC Lillebælt. VIA antager på den baggrund, at disse to udbudssteder ikke vil få et afgørende fald i ansøgere. (Jævnfør Bilag 8, 4)

b.På baggrund af opdaterede tal i 2013 fra Den Koordinerede Tilmelding vurderes det, at ansøgere til uddannelsen ofte søger i lokalområdet. Således har 76 % af samtlige optagne ansøgere ved videregående uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland også bopæl i regionen, og 69 % af samtlige optagne ansøgere ved videregående uddannelsesinstitutioner i Region Nordjylland har bopæl i regionen. (Jævnfør Bilag 8, 5) Det forventes derfor, at et udbud af radiografuddannelsen i Aarhus hovedsageligt vil trække en større gruppe af ansøgere fra Region Midtjylland til uddannelsen i Aarhus.

Tilkendegivelser fra UC Nordjylland og UC Lillebælt:
VIA har i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation indhentet tilkendegivelser fra de nærliggende udbudssteder: UC Nordjylland i Region Nordjylland og UC Lillebælt i Region Syddanmark. Følgende fremgår af tilkendegivelserne:

Bestyrelsen for UC Nordjylland udtrykker fuld tilslutning til VIAs planer om at søge udbud af radiografuddannelsen i Region Midtjylland. Tilslutningen er betinget af to forhold: “ Dels at UCN kan fortsætte et bæredygtigt – om end mindre – udbud af radiografuddannelsen i Nordjylland, og dels at der etableres et tæt og stærkt samarbejde – ikke mindst på udstyrssiden – mellem uddannelserne på UCN og et kommende udbud på VIA UC.” (Jævnfør Bilag 6)
I tilknytning hertil skal det understreges, at VIA er fuldt ud indstillet på at imødekomme de betingelser, som fremgår af tilslutningen fra UC Nordjylland. VIA vil ved et kommende udbud i Aarhus vægte et tæt og stærkt samarbejde med UC Nordjylland højt og ligeledes arbejde for at understøtte et fortsat udbud af radiografuddannelsen i UC Nordjylland.

UC Lillebælt udtrykker i deres tilkendegivelse, at stillingtagen til VIAs ønske om udbud af ny
radiografuddannelse bør afvente resultaterne af Uddannelsesministeriets varslede ”fremsyn
af sundhedsuddannelserne”. (Jævnfør Bilag 7) Uddannelsesminister Morten Østergaard har i januar 2014 meldt ud, at regeringen vil kortlægge kvalitet og relevans i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i forhold til fremtidens arbejdsmarked. Kortlægningen vil blive tilrettelagt som et såkaldt fremsyn, der beskriver en række scenarier for udviklingen i sundhedsvæsenet de kommende 10-15.
I tilknytning hertil er det VIAs vurdering, at fremsynet ikke vil få betydning for radiografuddannelsen, ligesom VIA vurderer, at et nyt udbud af radiografuddannelsen i Aarhus ikke vil få uhensigtsmæssige konsekvenser for rekruttering af studerende til uddannelsen i UC Lillebælt. (Jævnfør “Sammenhæng med de eksisterende udbud”)

Rekrutteringsgrundlag
Der rekrutteres overvejende danske studerende med gymnasiale eller andre adgangsgivende uddannelser. De studerende rekrutteres ud fra de gældende adgangskrav for radiografuddannelsen. Jævnfør afsnittet “Sammenhæng med eksisterende uddannelser” er det vurderingen, at et udbud af radiografuddannelsen kun i et mindre omfang vil få konsekvenser for de eksisterende uddannelsers optag. Det forventes, at et nyt udbud af radiografuddannelsen i Aarhus i særlig høj grad vil rekruttere studerende fra Region Midtjylland, og at dette rekrutteringsgrundlag fremadrettet vil kunne sikre en kvalificeret arbejdsstyrke til de radiologiske afdelinger i regionen, når de studerende dimitterer fra uddannelsen.

Forventet optag
Såfremt VIA opnår ret til at udbyde radiografuddannelsen, vil den, som nævnt ovenfor, blive placeret i Campus Aarhus N i umiddelbar nærhed af Aarhus Universitetshospital i Skejby med muligheder for synergieffekt af den nære placering. En uddannelse ved beslutning inden for det kommende år vil kunne etableres i sommeren 2015 således, at de første dimittender vil forlade uddannelsen i starten af 2019. Der forventes i tilknytning hertil et optag på 30 studerende i sommeren 2015. Fra 2016 og fremadrettet forventes et optag på 30 studerende to gange årligt.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Som det fremgår ovenfor, skal der ved et nyt udbud af radiografuddannelsen i Aarhus optages i alt 60 studerende årligt fra 2016. Det er i den forbindelse forudsat, at 20 af de kliniske studiepladser, som Region Midtjylland i dag stiller til rådighed for UC Nordjylland, i stedet stilles til rådighed for VIA University College. Dermed bliver der behov for at finde nye kliniske studiepladser til op til 40 ekstra studerende om året i forhold til det nuværende optag.

Region Midtjylland har givet tilsagn om at stille de nødvendige kliniske studiepladser til rådighed under forudsætning af nogle konkrete forhold. Region Midtjylland påpeger i den forbindelse, at det vil forudsætte, at der findes nye måder at organisere den kliniske del af uddannelsen på, samt at der sker en relevant koordinering mellem UC Nordjylland, som Region Midtjylland fortsat vil modtage studerende fra, og VIA, herunder særligt i forhold til den kliniske del af uddannelsen. Region Midtjylland opfordrer derfor til, at der sker en gradvis indfasning af den ekstra uddannelseskapacitet, så der bliver bedre mulighed for at tage højde for de ovenfor nævnte forhold.(Jævnfør Bilag 5)

Ved et nyt udbud af radiografuddannelsen i Aarhus er VIA fuldt ud indstillet på at imødekomme de betingelser, som Region Midtjylland stiller. Som nævnt ovenfor,(jævnfør “Tilkendegivelse fra UC Nordjylland”), ser VIA det som meget vigtigt at samarbejde tæt med UC Nordjylland – og ligeledes UC Lillebælt – angående de kliniske studiepladser og den kliniske undervisning. Erfaringerne fra UC Lillebælt viser eksempelvis, at man dér har stor succes med undervisning i et færdighedslaboratorium. Her har de studerende en ugentlig uddannelsesdag sammen med en vejleder, og det virker aflastende for klinikken, samtidig med at denne undervisning er fremmende for de studerendes læring.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_VIA_Radiograf.pdf

Samlet godkendelsesbrev