Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation - Aarhus Universitet

Aarhus Universitet
03/02-2014 08:41
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
AU Herning, Aarhus Universitet

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Information Technology - IT, Communication and Organisation

Den uddannedes titel på dansk
Cand.it. i it, kommunikation og organisation

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science (MSc) in Information Technology in IT, Communication and Organisation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Jf. bilag.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant, når der er tale om en dublering.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant, når der er tale om en dublering.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant, når der er tale om en dublering.

Forslag til censorkorps
Uddannelsen ønskes tilknyttet det erhvervsøkonomiske censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
NY_Bilag til upload ITKO_Herning.pdf

Behov for nyt udbud
Den planlagte engelsksprogede kandidatuddannelse i Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation (ITKO) i Herning (AU Herning) er en dublering af den eksisterende dansksprogede kandidatuddannelse i Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation (ITKO), som udbydes ved Aarhus Universitet i Aarhus. Kandidatuddannelsen bygger derfor på samme studieordning og i stor grad samme fagpallette som uddannelsen i Aarhus. Studiet adskiller sig dog fra ITKO i Aarhus ved, at den udbydes på engelsk, og at den herudover pædagogisk bliver designet således, at den understøtter AU Hernings strategiske værdi omkring samarbejde med erhvervslivet. Det fremgår af AU Herning oprindelige interne vedtægt (som er under AU’s overordnede vedtægt), at ”hensigten med oprettelsen af centret (AU Herning) er at styrke og øge udbuddet af uddannelser på videregående niveau i Midt- og Vestjylland samt at styrke og øge det samlede universitets samarbejde med erhvervslivet om udvikling og anvendelse af viden. Dette skal ske ved, at AU Herning viderefører og videreudvikler de kompetencer, der er opbygget i det tidligere HIH og samtidig udnytter den faglige viden og de kompetencer, der findes på det øvrige Aarhus Universitet”.

I nedenstående vil det blive påvist, at der er et betydeligt behov for ITKO-uddannelsen i Herning, bl.a. pga. dens geografiske placering. Dernæst beskrives hvorledes uddannelsen adskiller sig fra øvrige, beslægtede kandidatuddannelser.

Der er foretaget en aftagerundersøgelse, ’Arbejdsmarkedsefterspørgslen efter kandidater i IT, Kommunikation og Organisation (ITKO) fra AU Herning, Aarhus Universitet’, der meget tydeligt dokumenterer et stort behov for en engelsksproget ITKO-uddannelse i Herning. Fra den undersøgelse kan nedenstående fremhæves (jf. ligeledes bilag 1):

- ”Generelt findes der i undersøgelsen en betydelig efterspørgsel efter kandidater i ITKO blandt disse respondenter, hvilket indikerer et større arbejdsmarkedsbehov efter kandidater i ITKO generelt, når alle branchers samlede behov skal opgøres. Der udbydes i dag en kandidatuddannelse i ITKO på dansk på Aarhus Universitet. Det som adskiller de to uddannelser er den geografiske placering og undervisningssproget. Respondenterne vurderer, at der er behov for kandidaterne på deres arbejdspladser og vurderer, at det er en fordel at uddannelsen foregår i Herning. Derudover vurderer halvdelen af respondenterne at undervisningssproget er en fordel for deres virksomheder. Undersøgelsen indikerer derfor en betydelig arbejdsmarkedsefterspørgsel efter kandidater i ITKO i Danmark generelt og Vestdanmark specifikt”.
- ”Samlet vil de adspurgte respondenter kunne bruge 115 kandidater i dag og 300 kandidater om tre til fem år. Den samlede arbejdsmarkedsefterspørgsel antages derfor at være betydeligt større, da ikke alle potentielle arbejdsgivere er blevet spurgt i undersøgelsen. Det angivne antal er derfor en indikation på en væsentlig arbejdsmarkedsefterspørgsel efter kandidater i ITKO”.
- ”Respondenterne vurderede i øvrigt, at der er et betydeligt behov for uddannelsen pga. dens geografiske placering. 83 % af respondenterne vurderede, at der er et regionalt behov for kandidater i ITKO. 86 % af respondenterne er enige eller meget enige i, at det er en fordel at uddannelsen foregår i Herning, da det vil gøre det nemmere for deres virksomheder at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft i form af kandidater i ITKO”.

På baggrund af ovenstående fremstår det med al ønskelig tydelighed, at der en væsentlig arbejdsmarkedsefterspørgsel efter kandidater i ITKO, herunder et stort regionalt behov, og at denne efterspørgsel bliver vurderet til at være stigende, jf. bilag 1. Ydermere er ICM-studerende (bachelorstuderende i International Communication and Multimedia fra AU Herning) blevet interviewet for at bidrage til analysen af, om der er et konkret behov for styrkelse af efteruddannelsesmuligheder iblandt disse dimittender, jf. ligeledes bilag 1. Godt 70 % af de interviewede, der endnu ikke havde besluttet sig for evt. kandidatuddannelse, udtrykte interesse i ITKO-uddannelsen og dens studieprogram, hvilket viser, at der også blandt potentielle studerende er en konkret interesse i uddannelsen.

ITKO-uddannelsen har en kompetenceprofil, der kan minde om følgende eksisterende kandidatuddannelser:

- Informationsvidenskab, Aarhus Universitet
- Informationsarkitektur, Aalborg Universitet
- It ledelse (cand.it.), Aalborg Universitet
- Digital Innovation og Management (Cand.it. E-Business), IT Universitetet.

Overordnet adskiller ITKO-uddannelsen sig fra alle fire beslægtede kandidatuddannelser ved, at ITKO-kandidaterne opnår en væsentlig bedre virksomhedsforståelse (f.eks. i faget Business Understanding). Herudover er der også en større vægt på inddragelse af strategiske, kommunikationsmæssige og organisatoriske aspekter, når nye it-systemer skal udvikles og implementeres. Kandidaterne vil i studiet opleve en stigende grad af integration mellem it, kommunikation og organisation og kan med deres kompetencer identificere og analysere muligheder for udvikling af it-systemer i fremtidige kontekster, hvor anvendelse af it og forretning er smeltet sammen og får derved et bedre grundlag for at bruge it til at forbedre virksomhedsprocesser. Uddannelsen ruster således dimittenderne til eksempelvis at indgå i projektsamarbejder, hvor dimittenderne kan agere ”bindeled” imellem de systemiske og tekniske stærke kolleger og dem, med forretningsmæssigt sigte.

Hvis der bliver sammenlignet med de fire beslægtede uddannelser, kan det ses, at uddannelsen helt konkret adskiller sig i specifikke forskelle i ECTS. Hovedsigtet og de konkrete forskelle i ECTS bliver kort gennemgået i nedenstående:

Aarhus Universitet udbyder en kandidatuddannelse i Informationsvidenskab, der fokuserer på organisation, metode, design af informationssystemer (systemudvikling), programmering og kommunikation, hvilket uddannelsen i grove træk har til fælles med ITKO-uddannelsen. Forskellen består i, at ITKO, i modsætning til Informationsvidenskab, har 10 ECTS viet til Business Understanding samt 10 ECTS Project Management – og derudover 5 ECTS viet til fagene E-Business & IT Strategy og Emergent Information Technologies. Denne forskel på 30 ECTS indebærer, at ITKO-kandidaterne får større indsigt i virksomhedsforståelse, projektledelse, e-business, it strategi og ledelse, hvilket får den betydning, at kandidaterne har bedre mulighed for at arbejde projektorienteret med forbedring af it-baserede forretningsprocesser med eksplicit fokus på ledelse og strategi.

Aalborg Universitet udbyder en kandidatuddannelse i Informationsarkitektur, der har design af informa-tionssystemer (systemudvikling), metode, E-business & strategi, organisations & ledelse, projektledel-se, programmering og kommunikation til fælles med ITKO-uddannelsen. Dog adskiller ITKO-uddannelsen sig på flere parametre ved, at der er 20 ECTS viet til de to fag Business Understanding og IT-Based Communication samt 20 ECTS til Project Management, Management & Leadership, E-Business & IT Strategy samt Emergent Information Technologies – samlet set en forskel på 40 ECTS. ITKO-kandidaterne får således en væsentlig bedre forståelse for virksomheder, herunder virksomhedens kommunikation – og et holistisk syn på virksomhederne og virksomhedernes rammebetingelser f.eks. via faget Business Understanding og faget IT-Based Communication på hver 10 ECTS. På den baggrund har ITKO-kandidaterne en bedre mulighed for at skabe løsninger med udgangspunkt i en forståelse af løsningernes konsekvenser for og afhængighed af andre dele af virksomheden.

Aalborg Universitet udbyder også en kandidatuddannelse i it ledelse (cand.it.) med fokus på program-mering, design af informationssystemer, projektledelse, it strategi, organisation og ledelse og metode, hvilket overordnet set er fælles med ITKO-uddannelsen. Forskellen her ligger i, at ITKO, i modsætning til it ledelse (cand.it.), har 10 ECTS viet til Business Understanding, 10 ECTS til IT-Based Communication og 10 ETCS til Programming. Herudover er der også 15 ECTS viet til de tre fag Information Systems Design, Management & Leadership samt Emergent Information Technologies. Det betyder, at ITKO-uddannelsen har et større fokus på forståelse af virksomheder, kommunikation og e-business via 30 ECTS i fagene Business Understanding, IT-Based Communication og Programming på hvert 10 ECTS samt faget Management & Leadership på 5 ECTS. Derfor har ITKO-kandidaterne bedre mulig-hed for at arbejde med forbedring af IT-baserede forretningsprocesser, herunder IT-baserede kommunikationsprocesser.

IT Universitetet udbyder en kandidatuddannelse i Digital Innovation og Management (Cand.it. E-Business), hvor der, som på ITKO-uddannelsen i Herning, også er fokus på organisation & ledelse og design af informationssystemer (IT-udvikling). Den store forskel på denne uddannelse og ITKO-uddannelsen i Herning består i, at der på ITKO-uddannelsen er 10 ECTS til Business Understanding, 10 ECTS til IT-Based Communication, 10 ECTS til Programming samt 10 ECTS til Project Management. Derudover er der også 20 ECTS viet til fagene Information Systems Design, Methodology, E-Business & IT Strategy samt Emergent Information Technoligies. ITKO-kandidaterne får altså en væsentlig større indsigt i undersøgelsesmetode, e-business & IT-strategi, projektledelse, kommunikation og programmering via de 40 ECTS i fagene Business Understanding, Project Management, IT-Based Communication og Programming på hvert 10 ECTS samt faget Management & Leadership på 5 ECTS. På baggrund af de nævnte forskelle ift. Digital Innovation og Management (Cand.it. E-Business) kan det konkluderes, at ITKO-kandidaterne har bedre mulighed for at arbejde projektorienteret med forbedring af IT-baserede forretningsprocesser, herunder IT-baserede kommunikationsprocesser, med eksplicit fokus på strategi.

Til ovenstående sammenligning med beslægtede uddannelser, kan det tilføjes, at det kun er obligatoriske fag, der er medtaget, og dermed ikke valgfag og projekter. Optællingen af ECTS på de sammenlig-nede uddannelser er ikke mere præcis, end beskrivelserne i studieordningerne giver mulighed for. Dog viser sammenligningen, at ITKO-uddannelsen har en væsentligt anderledes kompetenceprofil end de beslægtede uddannelser.

Samlet konklusion om arbejdsmarkedsbehovet for kandidatuddannelsen i Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation:

Samlet set kan det konkluderes, at der er et behov for en kandidatuddannelse i Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation ved AU Herning. Dette beror på følgende elementer:

- Uddannelsen adskiller sig indholdsmæssigt fra sammenlignelige, eksisterende uddannelser på andre universiteter; specielt adskiller den sig ved en stor vægt på at give de studerende indblik i virksomhedens forretningsprocesser, ved at give kandidaterne en forståelse for virksomhedens kommunikations- og informationsteknologiske muligheder samt ved et fokus på analyse af muligheder for udvikling af IT-systemer i fremtidige kontekster, hvor anvendelsen af it og forretning er smeltet sammen
- Der udbydes i dag en kandidatuddannelse i ITKO på dansk på Aarhus Universitet; men den geografiske placering og undervisningssproget adskiller de to uddannelser. Dubleringen kommer således til at dække et regionalt/lokalt behov omkring AU Herning og ligeledes en efterspørgsel blandt aftagere og studerende ved at blive udbudt på engelsk.

Sammenfattende vurderes det, blandt andet på baggrund af aftagerundersøgelsen og dialogen med aftagerne, at der er et aktuelt, og ikke mindst fremtidigt stigende, behov for denne type kandidater. Endvidere kan det tilføjes, at der, udover den tilsvarende ITKO-uddannelse i Aarhus, ikke kan identificeres en eksisterende uddannelse, der som cand.it.-uddannelsen i Herning giver de studerende kompetencer i forhold til at formulere it-baserede forretningsstrategier, lede it-projekter og samarbejde i organisationer samt designe it-systemer og organisation og designe og udforme kommunikation - og som er målrettet studerende fra den engelsksprogede bacheloruddannelse i International Communication and Multimedia (ICM) fra AU Herning, øvrige udenlandske studerende samt andre kommunikations- og it-bachelorer.

Rekrutteringsgrundlag
Målgruppen for uddannelsen er dygtige, internationale og danske studerende, bachelorer, der er interesseret i tilegnelsen af både strategiske, kommunikationsmæssige og organisatoriske kompetencer, når nye it-systemer skal udvikles og implementeres. Med adgangsgrundlaget vil flere studerende end i dag have mulighed for at søge en engelsksproget kandidatuddannelse inden for informationsteknologi, hvorfor der muligvis vil være en skærpet konkurrencesituation for eksisterende kandidatuddannelser. Det vurderes dog, at denne konkurrence er minimal, eftersom uddannelsen udbydes på Campus Herning, hvor AU Herning internt har mange potentielle studerende, og der eksisterer derfor allerede et rekrutteringsgrundlag.

Uddannelsen tænkes som direkte overbygning til ICM-uddannelsen, hvor der pt. ikke findes en kandidatuddannelse. Det fremgår af bilag 1, at der blandt ICM-studerende kan spores en klar interesse for uddannelsen, og at det, udover studieprogrammet, også er interessant for de studerende, at de kan blive i Herning – samt at det vil øge deres mulighed for at blive beskæftiget i det midt- og vestjyske. Det skal i den forbindelse tilføjes, at det er godt 20 % af 60-65 dimittender på ICM-uddannelsen, der ikke læser videre, hvorfor der konkret er 12-13 potentielle studerende. Det vurderes derfor, at uddannelsen vil kunne tiltrække bachelordimittender, som af mobilitetsmæssige årsager ønsker at studerende en kandidatgrad i Herning – og hvor alternativet er ikke at studere længere end til bachelorniveau.

Det kan tilføjes, at der, som angivet, vil være tale om et begrænset optag på i første omgang 40 stude-rende, og vurderingen er, at et forholdsvist lille optag på 40 studerende ikke vil have den store konsekvens for andre kandidatuddannelser, når der herudover er potentielle studerende, der pt. ikke læser videre. Overordnet set vurderes den samlede belastning for andre uddannelser som følge af denne øgede konkurrence at være minimal. F.eks. søger godt halvdelen af kandidaterne fra ICM-uddannelsen ind på Master of Arts in Corporate Communication (MACC), AU, der har omkring 200 ansøgere årligt, mens der bliver optaget godt 100.
I aftagerundersøgelsen var der også den klare konklusion, at det er en fordel, at kandidatuddannelsen foregår i Herning, da det vil gøre det nemmere at rekruttere højtuddannet arbejdskraft (i form af kandidater i ITKO) til deres arbejdspladser.

Forventet optag
Uddannelsen forventer et årligt optag på 40 studerende. Dette optag kan efter nogle års erfaringer evt. udvides til 50, såfremt efterspørgslen er derefter.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse _AU_It.pdf

Samlet godkendelsesbrev