Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Radiografi - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
03/02-2014 10:53
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Odense

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Radiografi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
radiography

Den uddannedes titel på dansk
Kandidatuddannelsen i radiografi

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science in Radiography

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Sundhedsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Professionsbacheloruddannelse i radiografi

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Kandidatuddannelsen i radiografi kvalificerer til ansættelse inden for regioner og sygehuse i stillinger som udviklingsradiograf og forsknings- / specialeansvarlig radiograf eller tilsvarende stillinger.

Derudover vil kandidaten kunne ansættes i private organisationer, i konsulentopgaver eller i undervisningssammenhænge – f.eks. på professionshøjskoler.

Kandidaten i radiografi vil have suppleret og kvalificeret sin grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer fra professionsbachelorniveauet, således at kandidaten selvstændigt og på et videnskabelige / forskningsbaseret grundlag er i stand til at varetage jobfunktioner inden for eller i en kombination af nedenstående områder:

Innovation
- Kvalitetsudvikler og -sikrer, dokumentere og evidensbasere den radiografiske praksis
- Implementerer og vurderer nye teknologier samt medvirke i udviklingen af disse
- Planlægger, projektleder, koordinerer og rådgiver – både i en snæver radiografisk sammenhæng såvel som i større tværfaglige kontekster
- Inddrager patienttilfredshed, -sikkerhed og –forløb samt eksisterende og kommende standarder i udviklingen af den radiografiske praksis.
- Forstår, anvender og evaluerer organisatoriske, juridiske og økonomiske kontekster.

Forskning
- Kan evaluere og arbejde med radiografiske problemstillinger ud fra et akademisk udgangspunkt.
- Selvstændigt kunne igangsætte forskning og udvikling inden for den radiografiske praksis.
- Kunne udarbejde Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV) og Good Clinical Practice (GCP).
- Kunne teoriudvikle inden for den radiografiske praksis.

Formidling
- Kunne formidle teoretisk, praktiske og klinisk viden på et videnskabeligt niveau til fagfæller og øvrige interessenter.
- Kunne tage udgangspunkt i såvel humanistiske som sundhedsvidenskabelige akademiske tilgange.
- Kunne vejlede fagfæller og øvrige interessenter i relation til den radiografiske praksis.

Kandidaten vil desuden have forudsætninger for at påbegynde en ph.d.-uddannelse og derigennem styrke en nødvendig forskningsbaseret fagudvikling af radiografien, på linje med udviklingen i andre europæiske lande og samtidig sikrer mulighed for tværfaglig forskningssparring nationalt.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ligesom kandidatuddannelserne i ergoterapi, jordemodervidenskab og klinisk sygepleje er kandidatuddannelsen i radiografi opbygget i tre vertikale spor:
- Det Samfundsvidenskabelige Spor
- Det Fagvidenskabelige Spor
- Det Forskningstetodologiske Spor

De tre søjler udgør tilsammen uddannelsens konstituerende fagelementer. Se nærmere beskrivelse i prækvalifikationsansøgningen.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Syddansk Universitet ansøger om indplacering af uddannelsen i takst 2 idet de øvrige tæt beslægtede og sammenlæste uddannelser (ergoterapi, jordemodervidenskab og klinisk sygepleje) har samme takstindplacering.

Forslag til censorkorps
Censorkorpset for Folkesundhedsvidenskab

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Ansøgning om prækvalifikation - kandidatuddannelsen i radiografi.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse
Syddansk Universitet henviser til vedlagte prækvalifikationsansøgning for kandidatuddannelsen i radiografi

Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender
Syddansk Universitet skønner, at der er behov for 20 dimittender årligt. Der henviser til vedlagte prækvalifikationsansøgning for kandidatuddannelsen i radiografi

Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?
Syddansk Universitet henviser til vedlagte prækvalifikationsansøgning for kandidatuddannelsen i radiografi

Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?
Syddansk Universitet henviser til vedlagte prækvalifikationsansøgning for kandidatuddannelsen i radiografi

Sammenhæng med eksisterende uddannelser
Syddansk Universitet henviser til vedlagte prækvalifikationsansøgning for kandidatuddannelsen i radiografi

Rekrutteringsgrundlag
Syddansk Universitet henviser til vedlagte prækvalifikationsansøgning for kandidatuddannelsen i radiografi

Forventet optag
Syddansk Universitet forventer at optage 20 studerende årligt. Der henvises til vedlagte prækvalifikationsansøgning for kandidatuddannelsen i radiografi

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_SDU_radiografi.pdf

Samlet godkendelsesbrev