Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Grafisk kommunikation - University College Nordjylland

University College Nordjylland
02/02-2014 19:43
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Aalborg kommune, region Nordjylland

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Grafisk kommunikation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Graphic Communication

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i grafisk kommunikation

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor’s degree programme in graphic communication

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Medie- og kommunikationsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang via gymnasial uddannelse:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve


Adgang via erhvervsuddannelse:
Grafisk tekniker
Mediegrafiker (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorer sammensat af undervisere fra uddannelserne Professionsbachelor i Grafisk Kommunikation i Haderslev, Professionsbachelor i Visuel Kommunikation fra Medie og Journalisthøjskolen, Bachelor i Grafisk Design fra Designskolerne.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Analyserapport grafisk kommunikation kort udg.pdf

Behov for nyt udbud
Baggrunden for ansøgningen er en henvendelse til UCN fra en kreds af virksomheder inden for reklame- og kommunikationsbranchen i Nordjylland angående et behov for en professionsbacheloruddannelse inden for grafisk kommunikation. Henvendelsen bygger på, at man generelt oplever problemer med at rekruttere medarbejdere med et tilstrækkeligt højt uddannelsesniveau inden for grafisk kommunikation. UCN har på denne baggrund anmodet ERA – Erhvervspædagogisk Rådgivning, ved Svend Jensen om at gennemføre en analyse af behovet for en professionsbacheloruddannelse inden for grafisk kommunikation i en repræsentativ population af virksomheder i Region Nordjylland (se vedlagte analyserapport i bilag).

I analyserapporten konkluderes blandt andet, citat:

”Analysen viser et tydeligt behov for et højere uddannelsesniveau i virksomheder, der arbejder med grafisk kommunikation i Nordjylland. Behovet er bredt funderet i kommunikations- og reklamebureauer, webbureauer samt de in-house afdelinger for marketing og grafisk kommunikation, der typisk findes i handels- og produktionsvirksomheder. Uddannelsen til designteknolog kan ikke løfte denne opgave i et tilstrækkeligt omfang. Kompleksiteten i de udviklingsorienterede arbejdsopgaver inden for grafisk kommunikation kræver en længere uddannelse på professionsbachelorniveau. Dette stemmer også overens med niveaubeskrivelsen i kvalifikationsrammens niveau 6.

Analyseresultatet kan derudover opsummeres kort på følgende måde:

• Region Nordjylland er et umættet marked for ydelser inden for grafisk kommunikation (3). Udviklingen i branchen fra 2005 til 2007 antyder, at der er store og uudnyttede vækstmuligheder inden for grafiske kommunikationsløsninger i Nordjylland.

• Virksomhederne i analysen oplever generelt, at et højere uddannelsesniveau inden for grafisk kommunikation er en forudsætning for, at de kan udvikle sig og vokse i fremtiden i Nordjylland.

• Virksomhederne mener, at uddannelsen til professionsbachelor i grafisk kommunikation er den uddannelse, der bedst kan imødekomme deres kompetencebehov i dag og i de kommende år. (bilag,s. 20)”

Udviklingen i behovet for en professionsbacheloruddannelse i Nordjylland bygger ifølge analysen især på to forhold:

1) Virksomhederne oplever tendenser til en ond cirkel omkring branchens udvikling i regionen, der kan vendes igennem et højere uddannelsesniveau. Følgende citat fra analyserapporten belyser dette (bilag, s. 4):

Citat: ”Det er meget vigtigt, at vi har et fagligt miljø på et højt niveau i Nordjylland. Ellers kan virksomhederne ikke udvikle sig, og det kræver en højere uddannelse end designteknologen. Vi har virkeligt svært ved at finde nogen lokalt på det niveau, vi nødvendigvis må have i huset for at kunne udvikle os. Det vi risikerer er, at alle større kunder i Nordjylland, automatisk kigger efter Århus og København for at få deres kommunikationsløsninger udviklet. Jo færre bureauer vi bliver, der kan løse den slags opgaver, jo mere bliver det en ond cirkel, og det kommer af, at vi uddannelsesmæssigt ikke har et tilstrækkeligt grundlag at rekruttere fra lokalt i Nordjylland. Vi har talt med regionen om det – vi har været med til at lave den regionale udviklingsplan. Vi synes, at det ligger lige for at få en professionsbachelor udbudt på UCN, når vi ser på de uddannelsesmålsætninger, der ligger i den regionale udviklingsplan.”

2) Kompleksiteten i ydelserne inden for grafisk kommunikation vokser betydeligt og den udvikling vil fortsætte. To virksomheders udsagn i analyserapporten belyser dette (bilag, s. 13):

Citat: ”Det er den videnstunge del af opgaverne, der vokser i omfang. Hvis branchen ikke kan vokse inden for denne del, så vil kunderne begynde at se væk fra regionen. Der skal også være mulighed for at nye kan starte op, og det vil også kræve et højere uddannelsesniveau.”

Citat: ”De grafiske kommunikationskompetencer, vi har brug for, er, at du har den teoretiske baggrund på et højt niveau. Så skal du ind i en virksomhed og prøve nogle ting af i praksis. Din teoretiske baggrund er vigtig, men du skal jo hele tiden følge med i de sidste nye værktøjer. Der sker jo næsten noget i hvert kvartal – vi bliver ikke first-movere på alt det, der kommer, men det er vi heller ikke interesseret i. Men det, der gør, at du kan forholde dig strategisk til grafisk kommunikation, er, at du har en god teoretisk baggrund, og det kræver jo et højere uddannelsesniveau.”

Grafisk kommunikation betyder mere og mere for alle virksomhedstyper også store industri- og handelsvirksomheder. Derfor bygger man i stigende grad in-house afdelinger op, der varetager markedsføring og kommunikation i samarbejde med eksterne bureauer. Denne udvikling skaber en stigende efterspørgsel efter medarbejdere med kompetencer inden for grafisk kommunikation. Her er der også fokus på professionsbachelorer hvilket følgende citat fra en større virksomhed viser (bilag, s. 14):

Citat: ”Hvis du har en brandguide, så kan det godt være, at en to-årig uddannelse er nok, men det rækker ikke til vores in-house-aktiviteter i fremtiden. Mine folk, de skal kunne forholde sig til hele pakken af grafisk kommunikation, og så er en toårig uddannelse ikke dyb nok. Vi har et godt samarbejde med nogle ”enmandshære” af grafikere til at tage spidsbelastningerne. Helt generelt skal du også have in-house-kompetencer på et højt niveau til at holde bureauer og forskellige partnere til ilden.”

Endvidere belyser rapporten mere specifikt sammenhængen mellem de efterspurgte jobfunktioner og kerneområderne i uddannelsen til professionsbachelor i grafisk kommunikation. Det dokumenteres, at virksomhedernes behov for professionsbachelorkompetencer konkret er dækket ind igennem uddannelsen til professionsbachelor i grafisk kommunikation. (bilag, s. 12-13, 20, samt studieordningen for Grafisk Kommunikation).

Kun ét andet sted i Danmark udbydes Professionsbachelor i Grafisk Kommunikation, nemlig i Haderslev, region Syddanmark. Udbuddet er underlagt loven om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, og bygger således på regionale behov og uddanner ligeledes lokalt til regionen. Ser vi nærmere på dimittend- og beskæftigelsestal fra dette udbud, bliver det tydeligt, hvorfor virksomhederne i Nordjylland har svært ved at rekruttere arbejdskraft herfra.

Dimittender

2009: 16
2010: 36
2011: 45

Beskæftiget

2009: 13
2010: 21
2011: N/A

Det forholder sig nemlig således, at trods manglende tal for uden for arbejdsstyrke, i videre uddannelse, ledig og ikke bosat i Danmark, så har denne uddannelse en relativ høj beskæftigelsesprocent, taget i betragtning af periodens lavkonjunktur. Dette set i sammenhæng med, at der sandsynligvis vil være dimittender fra uddannelsen, der enten er i gang med højere uddannelse, uden for arbejdsstyrke eller ikke bosat i Danmark, understøtter at branchen i Nordjylland oplever rekrutteringsvanskeligheder i forhold til denne gruppe dimittender.

Det udbud af uddannelser i Nordjylland, som retter sig mod den grafiske branche, synes derfor med fordel at kunne suppleres med en Professionsuddannelse i Grafisk Kommunikation. Ved at supplere med dette uddannelsesudbud er der mulighed for at opnå en bedre sammenhæng i det nordjyske udbud af uddannelser på området, hvilket kan illustreres på følgende måde. I Nordjylland er der på nuværende tidspunkt følgende udbud af uddannelser beslægtet med en professionsbachelor i grafisk kommunikation:

Af erhvervsuddannelser udbydes:
Grafisk tekniker (Tech College Aalborg)
Mediegrafiker (Tech College Aalborg)

Af erhvervsakademiuddannelser udbydes:
Designteknolog (UCN)

Af kandidatuddannelser udbydes:
Interaktive digitale medier (AAU)
Informationsvidenskab (AAU)
Oplevelsesdesign (AAU)

Ud fra ovenstående tydeliggøres det, hvordan der i Nordjylland inden for reklame- og kommunikationsbranchen mangler en uddannelse på bachelorniveau, som kan muliggøre en overgang fra erhvervs- og erhvervsakademiuddannelser til kandidatuddannelser. Med en professionsbachelor i grafisk kommunikation er der mulighed for direkte optagelse på ovennævnte kandidatuddannelser, da professionsbacheloruddannelsen indeholder mindst 45 ECTS af kernefaglige elementer af hver af de nævnte kandidatuddannelser (kilde: cand-it.aau.dk, informationsvidenskab.hum.aau.dk., oplevelsesdesign.aau.dk). Dog skal dimittender ved optag på informationsvidenskab sikre sig studienævnets accept forud for studiestart.

På den måde vil et nordjysk udbud af professionsbachelor i grafisk kommunikation skabe en bedre sammenhæng i uddannelsesforløb inden for design- og grafikerområdet i Nordjylland, endvidere vil udbuddet kunne udvide rekrutteringsgrundlaget for ovennævnte kandidatuddannelser og endelig vil udbuddet kunne mætte efterspørgelsen fra den grafiske branche efter dimittender med et højere uddannelsesniveau.

Rekrutteringsgrundlag
Der forventes hovedsageligt ansøgere fra de gymnasiale uddannelser samt en andel af de, der dimitterer fra erhvervsuddannelserne grafisk tekniker og mediegrafiker.
Det kan tænkes, at oprettelsen af udbuddet, professionsbachelor i grafisk kommunikation, i nogen grad kan påvirke det antal af ansøgere, som vil søge optagelse på erhvervsakademiuddannelsen designteknolog, da denne uddannelse på få fagområder er beslægtet og rekrutteringsgrundlaget for de to udbud i en vis grad vil være sammenfaldende. Dog forholder det sig således, at ansøgertallet for designteknolog er langt større end optaget. I 2013 var der 138 danske ansøgere til det danske udbud af designteknologuddannelsen i region Nordjylland, og der blev optaget 66. Over 50 % af ansøgerne fik afslag grundet en fast dimensionering af udbuddets optag.

Ud fra den betragtning synes et nordjysk udbud af professionsbachelor i grafisk kommunikation derfor kun i ringe grad at kunne påvirke designteknologuddannelsens rekrutteringsgrundlag, og kan i stedet betragtes som en udvidelse af muligheder for den gruppe, som ønsker uddannelse inden for dette område i Nordjylland.

Forventet optag
Ud fra det estimat over behovet, som er foretaget af ERA erhvervspædagogisk Rådgivning i dokumentationsrapporten anslås det regionale behov at være 20 – 30 nyuddannede årligt (bilag, s. 10-11,20).

Det påtænkte optag vil derfor være på 30 studerende per år.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
For en professionsbachelor i grafisk kommunikation er der obligatorisk praktik på henholdsvis 5. og 6. Semester, i et sammenhængende forløb, svarende til 30 ECTS i alt.

Virksomhederne, der har deltaget i analysen, kan betragtes som repræsentative for branchen i Nordjylland og er derfor med til at sandsynliggøre et tilstrækkeligt antal af praktikpladser i Nordjylland for studerende på en professionsbacheloruddannelse i grafisk kommunikation, hvilket også bekræftes via nedenstående citat:

“En kreds af virksomheder ønsker at deltage i en regional talentudvikling inden for grafisk kommunikation i samarbejde med UCN og stiller gerne fagfolk og specialister til rådighed for denne bestræbelse. Alle virksomheder, der har bidraget til analysen, tager gerne studerende fra uddannelsen i praktik. “ (Bilag, s. 20, afsnit 5).

Der er 147 reklamebureauer i Nordjylland (bilag, s. 6), hvilket er en faktor 5 højere end behovet for praktiksteder.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_UCN_PB grafisk kommunikation.pdf

Samlet godkendelsesbrev