Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Diplomuddannelse i Ledelse - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
29/01-2014 12:19
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Minervavej 63, Randers

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplomuddannelse i Ledelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma of Leadership

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i Ledelse

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Leadership

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang til optagelse på Diplomuddannelsen i ledelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.
Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Diplomuddannelsen drejer sig om ledelse i forhold til såvel medarbejdere som organisation og virksomhed.

Man lærer at arbejde professionelt med ledelse og at håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Man lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie - herunder retningsspecifikke - moduler og et afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen kan enten gennemføres med én af tre uddannelsesretninger eller uden retning.

Uddannelsens retninger er:
•Ledelse af velfærdsteknologi
•Skoleledelse
•Sundhedsledelse

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Se venligst eksisterende landsdækkende studieordning.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Uddannelsen er indplaceret.

Forslag til censorkorps
Uddannelsen hører under erhvervsakademiernes censorsekretariat

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsundersøgelse rekrutteringsgrundlag.pdf

Behov for nyt udbud
Erhvervsakademi Dania i Randers oplever en stor interesse blandt både dimittender fra fuldtidsuddannelserne og dimittender fra Akademiuddannelsen i ledelse for at kunne videreuddanne sig på diplomniveau indenfor ledelsesområdet.

Der er ligeledes et konkret behov for dimittender med de lederkompetencer diplomuddannelsen i ledelse giver. Dette behov viser sig i de interessetilkendegivelser som vi har modtaget fra virksomheder i Erhvervsakademi Danias dækningsområde. En række kvalitative interviews underbygger ligeledes at virksomhederne efterspørger lokale videreuddannelsesmuligheder for deres lederaspiranter. Dokumentation findes i det vedhæftede dokument.

Rekrutteringsgrundlag
Rekrutteringsgrundlaget indenfor det geografiske dækningsområde, som udbuddet søges til er relativt bredt, da den primære målgruppe er personer med en uddannelse mindst på niveau med en KVU-uddannelse eller en relevant AU-uddannelse. Behovsanalysen i det vedhæftede dokument viser i sig selv, at der er et stort rekrutteringsgrundlag i det ansøgte dækningsområde. Og her er der alene taget udgangspunkt i personer der er i gang med/har en AU-uddannelse. Der vil forventeligt være en relativt stor andel af dimittenderne fra akademiets KVU-uddannelser, der efter 2 års erhvervserfaring ønsker kompetenceudvikling med henblik på en lederkarriere. Her vil diplomuddannelsen i ledelse være et attraktivt tilbud.
På landsplan har diplomuddannelsen i ledelse oplevet en markant fremgang fra ca. 2300 kursister i 2004 til nu tæt ved 19.000 kursister på landsplan. Denne udvikling er også med til at understøtte, at der lokalt i det ansøgte dækningsområde vil være et fornuftigt rekrutteringsgrundlag

Der findes en række private kursusudbydere, der tilbyder lederuddannelser i dækningsområdet. Der er imidlertid både hos potentielle kursister og i virksomhederne en stigende interesse for, at uddannelserne giver ECTS-point og internationalt anerkendte kompetencer. Her er diplomuddannelsen i ledelse reelt eneste videregående uddannelsesalternativ, som udbydes lokalt i det ansøgte dækningsområde. Nærmeste udbyder af uddannelsen i dækningsområdet er VIA University College i Århus. Via prioriterer ikke udbuddet af uddannelsen i Randers. (Kilde: VIA University College, Diplomuddannelsen i ledelse, Udbud efterår 2013 - Pr. 26. august 2013). Endvidere har diplomuddannelsen i ledelse hos VIA traditionelt haft en drejning over mod de ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor. Disse forhold taget i betragtning mener vi ikke, at der vil ske den store kanibalisering i forhold til eksisterende uddannelser i dækningsområdet.

Forventet optag
År 1: 2 hold á 20 studerende pr. semester
År 2: 3 hold á 20 studerende pr. semester
År 3: 4 hold á 20 studerende pr. semester

Baseret på interessetilkendegivelser i den vedhæftede behovsanalyse.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_Dania_Ledelse.pdf

Samlet godkendelsesbrev